Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkscetateni

Informații generale​

Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale


Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale​

Conform Legii 346/2002 reactualizata in 2018, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, asigurarea pen​​​tru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora, ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Angajatorii au obligatia sa depuna la sediile caselor teritoriale de pensii declaratia pe propria raspundere, atat pe suport electronic, cat si pe suport de hartie, semnata si stampilata, conform prevederilor legii sus mentionate, precum si ale Ordinului nr. 450 din 2006​ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii ​​nr. 346 din 2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

In vederea facilitarii accesului angajatorilor la « Declaratia pe propria raspundere privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale », sunt puse la dispozitie pe site-ul Casei Nationale de Pensii Publice(CNPP), cat si la sediul caselor teritoriale de pensii.

  • Drepturile asiguratilor
   Asiguratii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale au dreptul la urmatoarele prestatii si servicii:
 • asistenta medicala de urgenta la locul accidentului, in mijloacele de transport specializate si in unitatile spitalicesti;
 • tratament medical ambulatoriu, analize medicale si medicamente, prescrise de medic;
 • servicii medicale in spitale sau in unitati sanitare cu personalitate juridica specializate pentru boli profesionale;
 • tratament de recuperare a capacitatii de munca in unitati de specialitate;  
 • servicii de chirurgie reparatorie;
 • cure balneoclimaterice;
 • investigatii de specialitate si analize de laborator, necesare in vederea stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor;
  Asiguratorul are obligatia de a achita contravaloarea serviciilor medicale acordate pana cand se realizeaza:
 • restabilirea starii de sanatate sau ameliorarea deficientelor de sanatate survenite in urma unui risc asigurat;
 • prevenirea diminuarii ori a pierderii capacitatii de munca si a necesitatii de ingrijire permanenta.                                  
  In vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice cauzate de accidente de munca si boli profesionale, asiguratii au dreptul, in baza unei cereri, prevazute in anexa nr.8 , din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346 din 2002​ , la dispozitive medicale.​
  Cererea se adreseaza casei teritoriale de pensii pe raza careia asiguratul isi are domiciliul si va fi insotita de recomandarea medicului curant.
  Prestatiile si serviciile pentru reabilitare si reconversie profesionala
  Prestatiile si serviciile pentru reabilitare si reconversie profesionala se acorda de catre asigurator la solicitarea asiguratilor care, desi nu si-au pierdut complet capacitatea de munca, nu mai pot desfasura activitatea pentru care s-au calificat, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale.
  Asiguratorul preia in sarcina sa cheltuielile pentru urmatoarele prestatii si servicii de reabilitare si reconversie profesionala:
 • cheltuielile privind serviciile medicale si psihologice pentru aprecierea starii fizice, mentale si aptitudinale in vederea reconversiei profesionale;
 • costul cursurilor de calificare sau de reconversie;
 • plata unei indemnizatii pe durata cursurilor de calificare si de reconversie.
  Indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca
  Asiguratii beneficiaza de o indemnizatie pe perioada in care se afla in incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale.
  Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale se suporta in primele 3 zile de incapacitate de catre angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
  Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca datorata accidentelor de munca si bolilor profesionale se acorda pe baza certificatului medical eliberat conform dispozitiilor legale.
  Indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca
  Asiguratii care datorita unei boli profesionale sau unui accident de munca, nu isi mai pot desfasura activitatea la locul de munca anterior manifestarii riscului asigurat, pot trece temporar in alt loc de munca.
  Indemnizatia pentru reducerea timpului de lucru cu o patrime din durata normala, ca urmare a unor afectiuni cauzate de accidente de munca sau boli profesionale, se acorda asiguratilor care in aceste conditii, nu mai pot realiza durata normala de munca.
  Compensatii pentru atingerea integritatii
  Au dreptul la o compensatie pentru atingerea integritatii asiguratii care, in urma accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, raman cu leziuni permanente care produc deficiente si reduc capacitatea de munca intre 20-50%.
  Compensatiile pentru atingerea integritatii se acorda doar daca accidentul de munca a antrenat o incapacitate temporara de munca mai mare de 3 zile, conform definitiei accidentului de munca.
  Cuantumul compensatiei pentru atingerea integritatii se stabileste in functie de gravitatea leziunii, in limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute, comunicate de Institutul National de Statistica.
  Compensatia pentru atingerea integritatii se acorda o singura data in baza deciziei medicului expert al asiguratorului care efectueaza o singura expertiza medicala pentru asiguratii care au fost inregistrati cu accident de munca sau boala profesionala.
  In vederea obtinerii compensatiei pentru atingerea integritatii, persoana asigurata depune in termenul legal o cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, conform anexei nr. 13 din ORDIN nr. 450 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Despagubiri in caz de deces
  In cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, beneficiaza de despagubire in caz de deces o singura persoana, care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul, in conditiile dreptului comun, sau, in lipsa acesteia, persoana fizica/juridica, care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
  Cuantumul despagubirii in caz de deces este de 4 salarii medii brute, comunicate de Institutul National de Statistica pentru luna in care a survenit decesul asiguratului sau, dupa caz, ultimul salariu mediu brut pe economie cunoscut la data solicitarii. Despagubirea in caz de deces se acorda pe baza urmatoarelor acte: cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, prevazuta in anexa nr. 13 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002, certificat de deces - original si copie, certificatul medical constatator al decesului in caz de boala profesionala, actul de identitate al solicitantului, actul de stare civila al solicitantului care sa ateste calitatea acestuia, si documente justificative din care sa rezulte ca au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces, dupa caz.
  Cererea pentru obtinerea despagubirii in caz de deces se depune la sediul asiguratorului, insotita de actele din care rezulta dreptul solicitantului, potrivit prezentei legi.
  Rambursari de cheltuieli
  Asiguratorul (Casa teritoriala de pensii) acorda rambursari de cheltuieli in urmatoarele situatii:
 • transportul de urgenta, in cazuri temeinic justificate, cand salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decat cele uzuale;
 • confectionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, in situatia in care acestea au fost deteriorate in urma unui accident de munca soldat cu vatamari corporale;
 • in cazul aplicarii dispozitivelor medicale implantabile prin interventie chirurgicala in vederea recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice cauzate de accidente de munca si boli profesionale.
  Cererile privind solicitarea drepturilor de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale se adreseaza de catre persoana asigurata Casei teritoriale de pensii pe raza careia asiguratul isi are domiciliul.
  Detalii privind prestatiile si serviciile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se gasesc aici.
  Lista caselor teritoriale de pensii o gasiti aici.

   ​