Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkscetateni

Informații generale​

Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale​Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Drepturile asiguratilor

Conform prevederilor Legii nr. 346 din 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratii au dreptul la urmatoarele prestatii si servicii:

a)    Prestatii si servicii pentru reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de munca;

b)    Prestatii si servicii pentru reabilitare si reconversie profesionala;

c)    Indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca;

d)    Indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;

e)    Compensatie pentru atingerea integritatii;

f)     Despagubiri in caz de deces;

g)    Rambursari de cheltuieli;

h)    Pensie de invaliditate ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala;

i)     Pensie de urmas in cazul decesului ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala.

Toate aceste prestatii se acorda doar in cazul in care a fost confirmat accidentul de munca sau boala profesionala.

Prestatiile si serviciile pentru reabilitare si reconversie profesionala

Prestatiile si serviciile pentru reabilitare si reconversie profesionala se acorda de catre asigurator la solicitarea asiguratilor care, desi nu si-au pierdut complet capacitatea de munca, nu mai pot desfasura activitatea pentru care s-au calificat, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale.

Asiguratorul preia in sarcina sa cheltuielile pentru urmatoarele prestatii si servicii de reabilitare si reconversie profesionala:

 • cheltuielile privind serviciile medicale si psihologice pentru aprecierea starii fizice, mentale si aptitudinale in vederea reconversiei profesionale;
 • costul cursurilor de calificare sau de reconversie;
 • plata unei indemnizatii pe durata cursurilor de calificare si de reconversie.

  Indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca

  Asiguratii beneficiaza de o indemnizatie pe perioada in care se afla in incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale.

  Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca datorata accidentelor de munca si bolilor profesionale se acorda pe baza certificatului medical eliberat conform dispozitiilor legale.

  Indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca

  Asiguratii care datorita unei boli profesionale sau unui accident de munca, nu isi mai pot desfasura activitatea la locul de munca anterior manifestarii riscului asigurat, pot trece temporar in alt loc de munca.

  Indemnizatia pentru reducerea timpului de lucru, ca urmare a unor afectiuni cauzate de accidente de munca sau boli profesionale, se acorda asiguratilor care in aceste conditii, nu mai pot realiza durata normala de munca.


  Compensatii pentru atingerea integritatii

  Au dreptul la o compensatie pentru atingerea integritatii asiguratii care, in urma accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, raman cu leziuni permanente care produc deficiente si reduc capacitatea de munca.

  Compensatia pentru atingerea integritatii se acorda o singura data in baza deciziei medicului expert al asiguratorului care efectueaza o singura expertiza medicala pentru asiguratii care au fost inregistrati cu accident de munca sau boala profesionala.

  In vederea obtinerii compensatiei pentru atingerea integritatii, persoana asigurata depune in termenul legal o cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, conform Anexei nr. 13  din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Despagubiri in caz de deces

  In cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, beneficiaza de despagubire in caz de deces o singura persoana, care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul, in conditiile dreptului comun, sau, in lipsa acesteia, persoana fizica/juridica, care face dovada ca a suportat cheltuielile cauzate de deces.

  Cuantumul despagubirii in caz de deces este de 4 salarii medii brute, comunicate de Institutul National de Statistica pentru luna in care a survenit decesul asiguratului sau, dupa caz, ultimul salariu mediu brut pe economie cunoscut la data solicitarii.

  Cererea pentru obtinerea despagubirii in caz de deces se depune la sediul asiguratorului, insotita de actele din care rezulta dreptul solicitantului, potrivit Legii nr. 346 din 2002  privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Rambursari de cheltuieli

  Asiguratorul (Casa teritoriala de pensii) acorda rambursari de cheltuieli in urmatoarele situatii:
 • transportul de urgenta, in cazuri temeinic justificate, cand salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decat cele uzuale;
 • confectionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, in situatia in care acestea au fost deteriorate in urma unui accident de munca soldat cu vatamari corporale;
 • in cazul aplicarii dispozitivelor medicale implantabile prin interventie chirurgicala in vederea recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice cauzate de accidente de munca si boli profesionale.

  Cererile privind solicitarea drepturilor de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale se adreseaza de catre persoana asigurata casei teritoriale de pensii pe raza careia asiguratul isi are domiciliul.

  Lista caselor teritoriale de pensii o gasiti aici.

   

   


 


 ​