Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkscetateni

Informații generale​

Vanzarea, concesionarea si inchirierea terenurilor pentru constructii


Conform art. 13 (1) al Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata  cu modificarile si completarile ulterioare, terenurile apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate prin licitatie publica, potrivit legii, in conditiile respectarii prevederilor documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, in vederea realizarii de catre titular a constructiei.

Terenurile apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se pot concesiona numai in vederea realizarii de constructii sau de obiective de uz si/sau de interes public, cu respectarea documentatiilor de urbanism aprobate potrivit legii.

Concesionarea terenurilor se realizeaza pe baza de oferte prezentate de catre solicitanti, cu respectarea prevederilor legale, urmarindu-se valorificarea superioara a potentialului terenului.

Conform art. 18 al Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, modificarile si completarile ulterioare, terenurile din localitatile urbane care se concesioneaza pentru realizarea de locuinte si spatii construite asociate acestora, in functie de prevederile regulamentelor locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor avea urmatoarele suprafete:

  • Pana la 450 mp pentru un apartament intr-o cladire cu parter sau parter si etaj;
  • pana la 300 mp pentru un apartament intr-o cladire cu parter si etaj, cu doua apartamente;
  • pana la 250 mp pentru un apartament, in cazul cladirilor cu parter si mai multe etaje, avand cel mult 6 apartamente;
  • ​pentru cladirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafata de teren va fi stabilita potrivit documentatiilor de urbanism.

In localitatile rurale, se pot concesiona terenuri de pana la 1.000 mp pentru constructia unei locuinte.
Pentru constructia unei case de vacanta se poate concesiona un teren in suprafata cel mult 250 mp.
Limita minima a pretului concesiunii se stabileste, dupa caz, prin hotararea consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, astfel incat sa asigure recuperarea in 25 de ani a pretului de vanzare al terenului, in conditii de piata, la care se adauga costul lucrarilor de infrastructura aferente.

Durata concesionarii terenurilor este stabilita de catre consiliile locale, consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in functie de prevederile documentatiilor de urbanism si de natura constructiei.
Anterior concesionarii, terenurile vor fi inscrise in cartea funciara.

Persoanele fizice si juridice, care beneficiaza de teren in conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligate sa solicite emiterea autorizatiei de construire si sa inceapa constructia in termen de cel mult un an de la data obtinerii actului de concesionare a terenului.

In caz de incalcare a obligatiei mentionata anterior, concesionarea isi pierde valabilitatea.
Conform art. 123 (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, consiliile locale si consiliile judetene hotarasc ca bunurile care apartin domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. De asemenea, acestea hotarasc si cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, in conditiile legii.

Vanzarea, concesionarea si inchirierea se realizeaza prin licitatie publica, organizata in conditiile legii.

Prin derogare de la aceste prevederi, in cazul in care consiliile locale sau judetene hotarasc vanzarea unui teren aflat in proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate constructii, constructorii de buna-credinta ai acestora beneficiaza de un drept de preemptiune la cumpararea terenului aferent constructiilor.

Pretul de vanzare se stabileste pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judetean, dupa caz. ​