Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkscetateni

Informații generale​

Impozite si taxe locale


Conform  art.454 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, impozitele si taxele locale sunt:

 • impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri;
 • impozitul pe teren si taxa pe teren;
 • impozitul pe mijloacele de transport;
 • taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;
 • taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;
 • impozitul pe spectacole;
 • taxele speciale;
 • alte taxe locale.  Impozitul pe cladiri

   

  Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual impozit pentru acea cladire, exceptand cazul in care in  Legea 277/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare se prevede diferit.  Acest impozit se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasata cladirea. In cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al sectorului in care este amplasata cladirea.

  In cazul in care o clădire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate in partea din cladire aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva.


  Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08% - 0,2%, asupra valorii impozabile a cladirii. Cota impozitului pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local.  La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

  Pentru cladirile nerezidentiale, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2 - 1,3% asupra valorii care poate fi:  • valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta;
 • valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
 • valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.

  Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii. 

  In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor de mai sus, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art 457, Legea 277/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

  Pentru cladirile cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform art.457 din Legea 277/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, conform art.458 din Legea 277/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

  In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform art.457 din Legea 277/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

  Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, se aplica urmatoarele reguli: 
 • In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform art.457 din Legea 277/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
 • In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul pe cladiri se calculeaza conform prevederilor art.458 din Legea 277/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

  Plata impozitului pe cladiri se face anual, in două rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.

  Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

   

  Impozitul pe teren

  Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile in care in Legea 277/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare se prevede altfel.

  Impozitul pe teren se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasat terenul. In cazul municipiului Bucuresti, impozitul pe teren se datoreaza catre bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul.

  Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului, rangul localitatii in care este amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local. 

  Impozitul pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

  Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

  Impozitul pe mijloacele de transport

  Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor in care in Legea 277/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare se prevede altfel.

  Acest tip de impozit se datoreaza pe perioada cat mijlocul de transport este inmatriculat sau inregistrat in Romania.

  Impozitul pe mijloacele de transport se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde persoana isi are domiciliul.

  In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar.

  Calculul impozitului pe mijloacele de transport.

   

  Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

  Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana datoreaza plata taxei, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale.

  Cota taxei se stabileste de consiliul local, fiind cuprinsa intre 1% si 3%.

  Taxa pentru servicii de reclama si publicitate prevazuta se declara si se plateste de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate.

  Impozitul pe spectacole

   

  Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in Romania are obligatia de a plati impozitul pe spectacole prevazut in  Legea 277/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

  Acest impozit se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.

  Calculul impozitului pe spectacole.

   

   ​