Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksmediudeafaceri

Informații generale​

Impozite si taxe locale


Principalele impozite si taxe locale pe care persoanele juridice le au de platit la bugetul local sunt:

 • impozitul pe cladiri

 • impozitul pe spectacole

 • impozitul pe terenurile aflate in proprietate

 • impozitul asupra mijloacelor de transport

 • taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica

 • taxa pentru serviciile de reclama si publicitate

  Informatii suplimentare gasiti mai jos:

  Impozitul pe cladiri

  Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual impozit pentru acea cladire, exceptand cazul in care in prezentul titlu se prevede diferit.

  Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate, date in adminis trare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.

  Impozitul pe cladiri se aplica pentru orice cladire detinuta de o persoana juridica aflata in functiune, in rezerva sau in conservare, chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea amortizarii.

  In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.

  Scutiri la plata impozitului si taxei pe cladiri

  Impozitul pe spectacole

  Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in Romania are obligatia de a plati impozitul prevazut in prezentul capitol, denumit in continuare impozitul pe spectacole.

  Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.

  Cota de impozit este cuprinsa intre 2% si 5%.

  Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri umanitare.

  Impozitul pe teren

  Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care inprezentul titlu se prevede altfel.

  Impozitul pe teren, precum si taxa pe teren se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasat terenul.

  Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.

  Calculul impozitului pe teren
  Scutiri la plata impozitului pe teren

   Taxa asupra mijloacelor de transport

  Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat in Romania datoreaza o taxa anuala pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel.

  Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.

  Taxa asupra mijloacelor de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport si de capacitatea cilindrica a acestora.

  Calculul impozitului pe mijloace de transport
  Scutiri la plata impozitului pe mijloace de transport 

  Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similar

  Agentii economici datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in a carui raza administrativ-teritoriala se desfasoară activitatea, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea acestor activitati, in functie de suprafata aferenta activitatilor respective.

  Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

  Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei prevazute in prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale.

  Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local.

  Scutiri  la taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate