Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksmediudeafaceri

Informații generale​

TVA


Operatiunile din sfera de aplicare a TVA sunt cele care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • reprezinta o livrare de bunuri / prestare de servicii cu plata sau o operatiune asimilata acestora
 • se considera ca locul livrarii / prestarii se afla in Romania
 • sunt realizate de persoane impozabile
 • sunt rezultatul unor activitati economice
 • importurile de bunuri, achizitiile intracomunitare si operatiunile asimilate achizitiilor intracomunitare se incadreaza in sfera de aplicare a TVA
 • persoana impozabila este considerata stabilita din perspectiva TVA la sediul activitatii economice
 • locul livrarii bunurilor si prestarii serviciilor

Mai multe detalii legate de TVA pe urmatoarele site-uri:


Anularea codului de inregistrare in scopuri de TVA

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA si care ulterior inregistrarii respective desfasoara exclusiv operatiuni ce nu dau dreptul la deducere, vor solicita anularea inregistrarii in termen de 15 zile de la incheierea lunii in care se desfasoara exclusiv operatiuni fara drept de deducere. Dovada faptului ca persoana impozabila nu mai realizeaza operatiuni cu drept de deducere trebuie sa rezulte din obiectul de activitate si, dupa caz, din declaratia pe propria raspundere data de imputernicitul legal al persoanei impozabile in cazul operatiunilor scutite pentru care persoana impozabila poate opta pentru taxare.

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA care isi inceteaza activitatea economica vor solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA in termen de 15 zile de la data documentelor ce evidentiaza acest fapt.

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a unei persoane nu o exonereaza de raspunderea care ii revine, in conditiile precizate mai sus, pentru orice actiune anterioara datei anularii si de obligatia de a solicita inregistrarea in conditiile prezentului titlu.

Baza legala

Baza legala care se refera la TVA: art. ​​316​-318​ din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, OMF nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor.

Cine plateste TVA?

Sunt platitoare de TVA toate persoanele juridice (societati comerciale, filiale, sucursale), persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate, reprezentantele.

Conform art. 292 din Codul Fiscal sunt scutite de TVA urmatoarele operatiuni de interes general:

 • ​spitalizarea, ingrijirile medicale si operatiunile strans legate de acestea, desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sanatate rurale sau urbane, dispensare, cabinete si laboratoare medicale, centre de ingrijire medicala si de diagnostic, baze de tratament si recuperare, statii de salvare si alte unitati autorizate ss desfăsoare astfel de activitati
 • prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri strans legate de asistenta si/sau protectia sociala, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati recunoscute ca avand caracter social, inclusiv cele livrate de caminele de batrani;
 • activitatile specifice posturilor publice de radio si televiziune, altele decat activitatile de natura comerciala;
 • serviciile publice postale, precum si livrarea de bunuri aferenta acestora.

Pentru mai multe detalii consultati Codul fiscal​.

Cota TVA in Romania

Cota standard pentru TVA in Romania este de 19%. Ea se aplica pentru orice operatiune care nu este scutita de plata TVA-ului sau care nu este supusa cotei reduse de TVA.

Totodata, in Romania exista doua categorii de TVA cu cota redusa pentru anumite categorii de prestari servicii si livrari de bunuri:

Cota redusa de TVA de 9% se aplica pentru:

 • livrarea de proteze si accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform legislatiei specifice, cu exceptia protezelor dentare
 • livrarea de produse ortopedice
 • livrarea de medicamente de uz uman si veterinar
 • cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping

 

Cota redusa de TVA de 5% se aplica pentru:

 • manuale scolare, carti, ziare si reviste, cu exceptia celor destinate exclusiv sau in principal publicitatii
 • serviciile constand in permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectura si arheologice, gradini zoologice si botanice, targuri, expozitii si evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe
 • livrarea de locuinte cu o suprafata utila de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodaresti, a caror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depaseste suma de 450.000 de lei, exclusiv TVA.


Cum se ramburseaza TVA-ul pentru importuri din statele membre UE

Contribuabilii platitori de TVA, stabiliti in Romania, care efectueaza importuri si achizitii de bunuri/servicii in alt stat membru al Uniunii Europene au posibilitatea solicitarii rambursarii taxei pe valoarea adaugata achitata in acel stat, printr-o cerere depusa electronic la organul fiscal competent din Romania.

Pentru a fi eligibila pentru rambursare, o persoana impozabila stabilita in Romania trebuie sa efectueze operatiuni care dau dreptul de deducere a TVA-ului in Romania. In cazul in care o persoana impozabila efectueaza in Romania, atat operatiuni care dau drept de deducere, cat si operatiuni care nu dau drept de deducere, statul membru de rambursare poate rambursa numai acea parte din TVA rambursabila care corespunde operatiunilor cu drept de deducere.

Prin Ordinul nr.3/2010 emis de presedintele ANAF s-a aprobat Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite in Romania pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene, ordin publicat in Monitorul Oficial nr. 32 in data de 15 ianuarie 2010 si afisat pe portalul ANAF la sectiunea "Noutati legislative".

Procedura se aplica cererilor de rambursare depuse de catre persoanele impozabile stabilite in Romania, pentru rambursarea taxei pe valoarea adaugata achitata de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile prestate in beneficiul lor in statul membru in care taxa a fost incasata, precum si pentru rambursarea taxei pe valoarea adaugata achitate pentru importul bunurilor in respectivul stat membru.

Cererea se depune electronic pana cel tarziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare, prin intermediul portalului ANAF.

Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic si de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot insa viza o perioada mai mica de 3 luni, in cazul in care aceasta reprezinta perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic. Pentru depunerea cererii este necesara semnatura electronica obtinuta in baza unui Cerificat digital calificat, potrivit procedurii afisate pe portalul ANAF .

Conform listei de preferinte a statelor membre, se vor atasa copii de pe facturi/documente de import in cazul in care:

 • baza de impozitare de pe o factura/un document de import este de cel putin 1.000 euro sau echivalentul in moneda nationala;
 • baza de impozitare de pe o factura/un document de import este de cel putin 250 euro sau echivalentul in moneda nationala, daca factura/documentul de import se refera la combustibil.

Formatul electronic al formularului "318 Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania" se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de ANAF de pe pagina de Internet a MFP-ANAF, la adresa www.anaf.ro - "Declaratii electronice".

Documente si formulare utilizate pentru inregistrarea in scopuri de TVA

Pentru contribuabilii care solicita inregistrarea in scopuri de TVA la infiintare, competenta inregistrarii revine biroului unic din cadrul oficiului registrului comertului in a carui raza teritoriala acestia isi au sediul activitatii economice, odata cu intocmirea cererii de inregistrare.

Contribuabilii persoane juridice care solicita inregistrarea in scopuri de TVA ulterior inregistrarii la oficiul registrului comertului, depun:

 • formularul 010 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica", cod MFP 14.13.01.10.11/1.
 • cererea de eliberare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in evidenta ca platitor de taxa pe valoare adaugata a comerciantilor;
 • balanta de verificare din luna in care s-a depasit plafonul de scutire prevazut de lege - in cazul inregistrarii ca platitor de T.V.A. prin depasirea plafonului de scutire sau balantele de verificare la 31 decembrie din fiecare an si ultima balanta de verificare din an si motivatia economica – in cazul inregistrarii ca platitor de T.V.A. prin optiune.

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente si profesii libere depun formularul 070 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere", cod MFP 14.13.01.10.11/5, conform OMF nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor.

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane cu domiciliul in Romania (Formularul 020), se depune insotita de urmatoarele documente:

 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe documentul eliberat de autoritatea competenta, care atesta dreptul de exercitare a activitatii;
 • registrul de incasari si plati;
 • motivatia economica (in cazul inregistrarii ca platitor de T.V.A. prin optiune);

Declaratiile se depun, direct sau prin imputernicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.

Informatii suplimentare

Informatii suplimentare se pot obtine:

 • vizitand site-ul ANAF: www.anaf.ro
 • telefonic de la Centrul de asistenta al contribuabililor, la numarul de telefon: 031.403.9160.​
 • ​​amanunte privind modificarile TVA, conform Codului Fiscal valabil pentru 2020.

Mecanismul de deducere al TVA

Pentru a vedea "in ce masura este deductibil TVA-ul aferent achizitiilor" , este esential sa se parcurga 5 pasi care sunt detaliati in brosura "Deducerea TVA si ajustarea TVA-ului redus" ce poate fi gasita aici.

Organul fiscal competent

Pentru contribuabilii care se inregistreaza direct, prin imputernicit sau reprezentant legal, organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul.

Pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Important!

Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si care are pe teritoriul Romaniei sucursale si alte sedii secundare, fara personalitate juridica, va fi identificata printr-un singur cod de inregistrare in scopuri de TVA.

Procedura aplicabila in situatia inregistrarii cu intarziere sau neinregistrarii in scopuri de TVA

Persoanele impozabile care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA în termenul prevăzut de lege, indiferent daca au facut sau nu obiectul controlului organelor fiscale competente, au dreptul să ajusteze în primul decont depus după înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior:

 • taxa deductibila aferenta bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata în scopuri de taxa dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevazut de lege;
 • taxa deductibilă aferentă activelor corporale fixe, inclusiv celor aflate în curs de execuţie, aflate în proprietatea sa la data la care persoana respectivă ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa dacă ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege, cu conditia, în cazul bunurilor de capital, ca perioada de ajustare a deducerii, prevăzuta la art. 149 alin. (2) din CF, sa nu fi expirat (in noul Cod Fiscal actualizat in 2019, art. 149 este abrogat);
 • taxa deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in perioada cuprinsa i​ntre data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat în termenul prevazut de lege inregistrarea si data la care a fost inregistrata.

Procedura de atribuire a codului de TVA

Procedura de atribuire a codului de TVA

Contribuabilii solicita atribuirea codului de inregistrare in scopuri de TVA in urmatoarele situatii:

 • daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire de 35.000 euro (119.000 lei) la cursul din data aderarii, respectiv 3,3817 lei/euro;
 • daca in cursul unui an calendaristic ating sau depasesc plafonul de scutire, in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau a depasit acest plafon;
 • daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;
 • daca efectueaza operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora - inchiriere, concesionare, leasing, livrare de bunuri imobile.