Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksmediudeafaceri

Informații generale​

TVA


​Conform Codului fiscal din 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, din punctul de vedere al taxei, sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) operatiunile care, in sensul art. 270 - 272, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata; 

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 275 și 278 ;

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 269 alin. (1), actionand ca atare;

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 269 alin. (2).

Este, de asemenea, operațiune impozabila si importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana, daca locul importului este in Romania, potrivit art. 277.

Sunt, de asemenea, operatiuni impozabile si urmatoarele operatiuni efectuate cu plata, pentru care locul este considerat a fi in Romania, potrivit art. 276 :

a) o achizitie intracomunitara de bunuri, altele decat mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare sau de o persoana juridica neimpozabila, care nu beneficiaza de exceptia prevazuta la alin. (4), care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru, si careia nu i se aplica prevederile art. 275 alin. (1) lit. b) cu privire la livrarile de bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. 275 alin. (2) cu privire la vanzarile la distanta;

b) o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi, efectuata de orice persoana; 

c) o achizitie intracomunitara de produse accizabile, efectuata de o persoana impozabila, care acționeaza ca atare, sau de o persoana juridica neimpozabila. 

Prin exceptie de la prevederile alin. (3) lit. a), nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoană juridica neimpozabila;

b) valoarea totala a acestor achiziții intracomunitare nu depasește pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, al carui echivalent in lei este stabilit prin normele metodologice. 

 Mai multe informatii  legate de TVA veti gasi accesand urmatoarele website-uri:


Anularea codului de inregistrare in scopuri de TVA

Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316  din Codul fiscal din 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire prevazut la alin. (1) poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316, in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitării sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 și 10 a fiecărei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila, in conformitate cu prevederile art. 322.

Anularea va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligatia de a solutiona solicitarile de scoatere a persoanelor impozabile din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea. Pana la comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 .

Persoana impozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obligatia sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 323, indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. 322, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA. In ultimul decont de taxa depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa.

Daca, ulterior scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 316, potrivit alin. (7), persoana impozabila realizeaza in cursul unui an calendaristic o cifra de afaceri, determinata conform alin. (2), mai mare sau egala cu plafonul de scutire prevazut la alin. (1), are obligatia sa respecte prevederile prezentului articol si, dupa inregistrarea in scopuri de taxa conform art. 316, are dreptul sa efectueze ajustarile de taxa conform prezentului titlu. Ajustarile vor fi reflectate in primul decont de taxa depus dupa inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 316 a persoanei impozabile sau, dupa caz, intr-un decont ulterior.


Baza legala

Baza legala care se refera la TVA:


Cine plateste TVA?

Actualul regim de TVA cere inregistrarea in acest scop de catre firme si contribuabili care au o cifra de afaceri de cel putin 300 000 RON, pentru restul firmelor aplicandu-se un regim de scutire. De asemenea, este posibil ca firmele sa ceara inregistrarea in scopuri de TVA in mod voluntar (inregistrarea prin optiune).

 Conform art. 292 din Codul fiscal din 2015, cu modificarile si completarile ulterioare sunt scutite de TVA urmatoarele operatiuni de interes general:

a) spitalizarea, ingrijirile medicale si operatiunile strans legate de acestea, desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sanatate rurale sau urbane, dispensare, cabinete si laboratoare medicale, centre de ingrijire medicala si de diagnostic, baze de tratament si recuperare, statii de salvare si alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati; 

b) prestarile de servicii efectuate in cadrul profesiunii lor de catre stomatologi si tehnicieni dentari, precum si livrarea de proteze dentare efectuata de stomatologi si de tehnicieni dentari;

c) prestarile de ingrijire si supraveghere efectuate de personal medical si paramedical, conform prevederilor legale aplicabile in materie;

d) transportul bolnavilor si al persoanelor accidentate, in vehicule special amenajate in acest scop, de catre entitati autorizate in acest sens; 

e) livrarile de organe, sange si lapte, de provenienta umana;

f) activitatea de invatamant prevazuta în Legea educatiei naționale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, formarea profesionala a adultilor, precum si prestarile de servicii si livrarile de bunuri strans legate de aceste activitati, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati autorizate. Scutirea se acorda in conditiile prevazute in normele metodologice;

g) livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate de caminele si cantinele organizate pe langa institutiile publice si entitatile autorizate prevazute la lit. f), in folosul exclusiv al persoanelor direct implicate in activitatile scutite conform lit. f);

h) meditatiile acordate in particular de cadre didactice din domeniul invatamantului scolar, preuniversitar si universitar;

i) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri strans legate de asistenta si/sau protectia sociala, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati recunoscute ca avand caracter social, inclusiv cele livrate de caminele de batrani;

j) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri strans legate de protectia copiilor si a tinerilor, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati recunoscute ca avand caracter social; 

k) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri furnizate membrilor in interesul lor colectiv, in schimbul unei cotizatii fixate conform statutului, de organizatii fara scop patrimonial care au obiective de natura politica, sindicala, religioasa, patriotica, filozofica, filantropica, patronala, profesionala sau civica, precum si obiective de reprezentare a intereselor membrilor lor, in conditiile in care aceasta scutire nu provoaca distorsiuni de concurenta; 

l) prestarile de servicii strans legate de practicarea sportului sau a educatiei fizice, efectuate de organizatii fara scop patrimonial pentru persoanele care practica sportul sau educatia fizica; 

m) prestarile de servicii culturale si/sau livrarile de bunuri strans legate de acestea, efectuate de institutiile publice sau de alte organisme culturale fara scop patrimonial, recunoscute ca atare de catre Ministerul Culturii; 

n) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri efectuate de persoane ale caror operatiuni sunt scutite, potrivit lit. a), f) și i) - m), cu ocazia manifestarilor destinate sa le aduca sprijin financiar si organizate în profitul lor exclusiv, cu conditia ca aceste scutiri sa nu produca distorsiuni concurentiale;

o) activitatile specifice posturilor publice de radio si televiziune, altele decat activitatile de natura comerciala; 

p) serviciile publice postale, precum si livrarea de bunuri aferenta acestora;

q) prestarile de servicii efectuate de catre grupuri independente de persoane, ale caror operatiuni sunt scutite sau nu intra in sfera de aplicare a taxei, grupuri create in scopul prestarii catre membrii lor de servicii direct legate de exercitarea activitatilor acestora, in cazul in care aceste grupuri solicita membrilor lor numai rambursarea cotei-parti de cheltuieli comune, in limitele si in conditiile stabilite prin normele metodologice si in conditiile in care aceasta scutire nu este de natura a produce distorsiuni concurentiale; 

r) furnizarea de personal de catre institutiile religioase sau filozofice in scopul activitatilor prevazute la lit. a), f), i) și j).

Pentru mai multe informatii  consultati Codul fiscal din 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.


Cota TVA in Romania

Cota standard pentru TVA in Romania este de 19%. Ea se aplica pentru orice operatiune care nu este scutita de plata TVA-ului sau care nu este supusa cotei reduse de TVA.

Totodata, in Romania exista doua categorii de TVA cu cota redusa pentru anumite categorii de prestari servicii si livrari de bunuri:

Cota redusa de TVA de 9% se aplica pentru:

 • Proteze si accesorii dupa cum sunt descrise in legislația curenta. Exista de asemenea proteze dentare care nu suporta taxa pe valoarea adaugata. Se aplica TVA 9% inclusiv pentru livrarea de proteze;
 • Livrarea medicamentelor (de uz uman și veterinar)
 • Comercializarea de alimente si bauturi destinate consumului animal si uman, inclusiv ingredientele folosite pentru prepararea alimentelor. Pentru incadrarea corespunzatoare a acestora in coduri fiscale trebuie verificate normele metodologice;
 • Serviciile de catering si restaurant, mai putin bauturile alcoolice;
 • Distribuirea apei potabile și a apei pentru irigatii;
 • Comercializarea de pesticide si ingrasaminte, dupa cum a fost incadrata de catre Ministerul Agriculturii. A se verifica normele metodologice pentru a aplica procentul de TVA corespunzator! 

Cota redusa de TVA de 5% se aplica pentru:

 • Manualele scolare, revistele, publicatiile in general, mai putin cele publicitare;
 • Serviciile hoteliere si cazarea in unitati specifice, inclusiv terenurile utilizate pentru cazare in regim de camping;
 • Taxele de intrare la muzee, case memoriale, situri arheologice sau culturale, evenimente sportive si alte servicii de acest tip;
 • Casele construite in scop social, inclusiv terenul pe care sunt ridicate;
 • Casele cu suprafete mai mici de 120 mp si a caror valoare este mai mică de 450 mii lei (inclusiv terenul);
 • Construirea de cladiri pentru primarii care vor fi utilizate in scop social;
 • Produsele eco, traditionale si montane.


Cum se ramburseaza TVA-ul pentru importuri din statele membre UE

Contribuabilii platitori de TVA, stabiliti in Romania, care efectueaza importuri si achizitii de bunuri/servicii in alt stat membru al Uniunii Europene au posibilitatea solicitarii rambursarii taxei pe valoarea adaugata achitata in acel stat, printr-o cerere depusa electronic la organul fiscal competent din Romania.

Pentru a fi eligibila pentru rambursare, o persoana impozabila stabilita in Romania trebuie sa efectueze operatiuni care dau dreptul de deducere a TVA-ului in Romania. In cazul in care o persoana impozabila efectueaza in Romania, atat operatiuni care dau drept de deducere, cat si operatiuni care nu dau drept de deducere, statul membru de rambursare poate rambursa numai acea parte din TVA rambursabila care corespunde operatiunilor cu drept de deducere.

Prin Ordinul nr.3/2010 cu modificarile si completarile ulterioare s-a aprobat Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA aferenta importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene de catre persoanele impozabile stabilite in Romania.

Procedura se aplica cererilor de rambursare depuse de catre persoanele impozabile stabilite in Romania, pentru rambursarea taxei pe valoarea adaugata achitata de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile prestate in beneficiul lor in statul membru in care taxa a fost incasata, precum si pentru rambursarea taxei pe valoarea adaugata achitate pentru importul bunurilor in respectivul stat membru.

Cererea se depune electronic prin intermediul portalului ANAF.

Documente si formulare utilizate pentru inregistrarea in scopuri de TVA

Pentru contribuabilii care solicita inregistrarea in scopuri de TVA la infiintare, competenta inregistrarii revine biroului unic din cadrul oficiului registrului comertului in a carui raza teritoriala acestia isi au sediul activitatii economice, odata cu intocmirea cererii de inregistrare.

Contribuabilii persoane juridice care solicita inregistrarea in scopuri de TVA ulterior inregistrarii la oficiul registrului comertului, depun:

 • formularul 010 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica";
 • cererea de eliberare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in evidenta ca platitor de taxa pe valoare adaugata a comerciantilor;
 • balanta de verificare din luna in care s-a depasit plafonul de scutire prevazut de lege - in cazul inregistrarii ca platitor de T.V.A. prin depasirea plafonului de scutire sau balantele de verificare la 31 decembrie din fiecare an si ultima balanta de verificare din an si motivatia economica – in cazul inregistrarii ca platitor de T.V.A. prin optiune.

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente si profesii libere depun formularul 070 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere", conform OMF nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor.

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane cu domiciliul in Romania (Formularul 020), se depune insotita de urmatoarele documente:

 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe documentul eliberat de autoritatea competenta, care atesta dreptul de exercitare a activitatii;
 • registrul de incasari si plati;
 • motivatia economica (in cazul inregistrarii ca platitor de T.V.A. prin optiune);

Declaratiile se depun, direct sau prin imputernicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.


Informatii suplimentare

​Informatii suplimentare


Mecanismul de deducere al TVA

Dreptul de deducere poate fi exercitat doar de persoanele impozabile. Fiind imposibil de determinat dreptul de deducere pentru fiecare operatiune, acesta va fi exercitat pentru fiecare perioada fiscala, raportat la rezultatul total al operatiunilor efectuate de furnizorul serviciului intr-o anumita perioada de timp: luna, trimestru, semestru.

Dreptul de deducere nu este conditionat de persoana careia ii sunt livrate fizic bunurile, care poate fi diferita de persoana care exercita deducerea, atata timp cat operatiunea este derulata in beneficiul acesteia; dreptul de deducere nu exista in ipoteza in care beneficiarul serviciului realizeaza pe baza acestuia o operatiune scutita, acesta nu are dreptul sa deduca TVA platita aferenta intrarilor.

Dreptul de deducere se exercita prin decontul de taxa. Orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA are dreptul sa scada din valoarea totala a taxei colectate, pentru o perioadă fiscala, valoarea totala a taxei pentru care, in aceeasi perioada, a luat nastere si poate fi exercitat dreptul de deducere.

Organul fiscal competent

Pentru contribuabilii care se inregistreaza direct, prin imputernicit sau reprezentant legal, organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul.

Pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si care are pe teritoriul Romaniei sucursale si alte sedii secundare, fara personalitate juridica, va fi identificata printr-un singur cod de inregistrare in scopuri de TVA.

Procedura aplicabila in situatia inregistrarii cu intarziere sau neinregistrarii in scopuri de TVA

Cand o societate solicita inregistrarea cu intarziere in scopuri de TVA, eventuala taxa pe valoare adaugata datorata va fi stabilita de organele fiscale conform pct. 84 alin. (2) din Normele metodologice date in aplicarea art. 310 din Codul fiscal din 2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit acestuia, in cazul in care persoana impozabila a atins sau a depasit plafonul de scutire si nu a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA conform legii, organele fiscale competente procedeaza dupa cum urmeaza:

a) stabilesc obligatii privind taxa de plata, constand in diferenta dintre taxa pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze si taxa pe care ar fi avut dreptul sa o deduca, de la data la care persoana impozabila respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal din 2015, cu modificarile si completarile ulterioare daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege, daca taxa colectata este mai mare decat taxa deductibila, precum si accesoriile aferente, sau dupa caz;

b) determina suma negativa a taxei, respectiv diferenta dintre taxa pe care ar fi avut dreptul sa o deduca, de la data la care persoana impozabila respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal din 2015, cu modificarile si completarile ulterioaredaca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege, si taxa pe care ar fi trebuit sa o colecteze, de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrata in scopuri de taxa conform art. 316 din Codul fiscal din 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, daca taxa deductibila este mai mare decat taxa colectata;

c) In cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata de organele de inspectie fiscala inainte de inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal din 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, organul fiscal competent inregistreaza din oficiu aceste persoane in scopuri de taxa, inregistrarea fiind considerata valabila incepand cu data comunicarii de catre organul fiscal competent a deciziei privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA.

Procedura de atribuire a codului de TVA

Procedura de atribuire a codului TVA se aplica pentru inregistrarea in scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a),b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, si/sau operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 297 alin. (4) lit. b) si d) din Codul fiscal, care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata la organul fiscal competent in urmatoarele situatii:

a) inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, daca declara fie ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, fie ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire, dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;

b) daca in cursul unui an calendaristic ating sau depasesc plafonul de scutire;

c) daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire, dar persoana impozabila opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa.