Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Vizarea actelor de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România

Descriere procedură
PROCEDURA ARE CARACTER INFORMAȚIONAL ȘI NU ESTE DISPONIBILĂ PENTRU SOLUȚIONARE PRIN INTERMEDIUL ACESTEI PLATFORME.

Prin procedura de vizare se verifică și se certifică autenticitatea și legalitatea actului de studiu şi a înscrisurilor de pe acest act. Procedura de vizare se aplică pentru statele care solicită apostilarea sau supralegalizarea actelor de studii.

Vă recomandăm să luaţi legătura cu autorităţile competente din ţara de destinaţie care se ocupă de recunoaşterea studiilor. Datele de contact le puteţi găsi pe paginile web ENIC-NARIC ale reţelei centrelor naţionale de recunoaştere şi echivalare a diplomelor.

Vizarea actelor de studii din învăţământul preuniversitar

Procedura de vizare pentru actele de studii din învăţământul preuniversitar se realizează de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Inspectoratele Școlare Judeţene.

Vizarea actelor de studii din învăţământul superior

Depunere dosar

Dosarele pentru vizarea actelor de studii se pot depune la sediul oricărei instituții de învățământ superior de stat din România, la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor sau electronic, de către titular, prin intermediul Punctului de Contact Unic electronic.Actele de studii din învăţământul superior care pot fi vizate:

1. Actele de studii emise de instituțiile de învățământ superior acreditate din România,

2. Anexele la actele de studii și/sau documentele școlare universitare emise de instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu din România, respectiv:

a) suplimentul la diplomă;
b) foaia matricolă;
c) situația școlară;
d) programa analitică;
e) adeverinţa privind şcolarizarea/absolvirea;
f) adeverința care atestă calitatea de student;
g) adeverinţa privind finalizarea studiilor;
h) adeverința de autenticitate.

 

Aplicarea vizei pe actele de studii poate fi solicitată de către:

1. titularul actului,

2. soțul/soția titularului actului de studii ori o rudă până la gradul II cu titularul actului de studii,

3. orice altă persoană fizică, care prezintă procură notarială sau împuternicire avocațială, în original; un exemplar original al procurii va rămâne la CNRED,

4. o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru aplicarea vizei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens,

5. o misiune diplomatică, prin reprezentant care prezintă delegație în acest sens, pentru cetățenii proprii care au efectuat sau finalizat studiile în România

În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, se depune copie legalizată pentru limbile română, engleză, franceză. spaniolă, italiană sau copie şi traducere legalizată pentru celelalte limbi străine.
Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepţia celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare, respectiv: Albania, Austria, Bosnia şi Herzegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Federaţia Rusă, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Franţa, Mongolia, Muntenegru, Polonia, R.P. Chineză, Republica Moldova, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Ungaria.
Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate.

  Acte necesare pentru aplicarea vizei direct pe documentele originale

  1. Cerere;

  2. Actele de studii în ORIGINAL pentru care se solicită aplicarea vizei şi în copie:

  • diploma,
  • adeverinţă de finalizare a studiilor (dacă este cazul),
  • adeverință care atestă calitatea de student (dacă este cazul),
  • adeverinţa privind şcolarizarea/absolvirea (dacă este cazul),
  • adeverința de autenticitate (dacă este cazul) - se vizează doar în cazul în care se solicită în mod expres de către autoritățile competente din țara de destinație,
  • suplimentul la diplomă sau foaia matricolă sau situația școlară (dacă este cazul),
  • rezultatele de la examenul de licenţă (dacă este cazul),
  • certificatul de pregătire a personalului didactic (dacă este cazul),
  • suplimentul la certificatul de pregătire a personalului didactic (dacă este cazul),
  • certificat an pregătitor (dacă este cazul),
  • programa analitică (dacă este cazul): în cazul în care se solicită programa analitică, se va prezenta programa analitică în original şi o copie simplă doar după adeverinţa nominală (prima pagină);

  3. Adeverinţa de autenticitate a diplomei (diplomă sau certificat) eliberată de instituţia de învăţământ superior emitentă - în ORIGINAL (documentul ramâne în dosarul depus la CNRED şi nu se returnează)

  • pentru cetățenii străini, adeverința de autenticitate trebuie să conțină și numărul documentului prin care au fost acceptaţi la studii de către Ministerul Educaţiei și Cercetării (Letter of acceptance, Ordin de Ministru sau Adeverinţă de recunoaştere a studiilor, după caz); în caz contrar, se va prezenta de către petent o copie simplă a scrisorii de acceptare/adeverinței de recunoaștere a studiilor/ a Ordinului de Ministru sau o copie simplă a diplomei care atestă absolvirea liceului în România. Dacă în suplimentul la diplomă este trecut numărul documentului prin care au fost acceptaţi la studii, prezentarea copiei acestuia nu mai este necesară.
  • Adeverința de autenticitate nu este obligatorie în următoarele situații:

  a) pentru vizarea adeverinţelor privind şcolarizarea/absolvirea, a adeverințelor care atestă calitatea de student sau a adeverinţelor privind finalizarea studiilor;

  b) pentru vizarea actelor de studii emise absolvenților care au susținut examenul de finalizare a studiilor începând cu sesiunea iunie 2017 și care sunt înregistrate în sistemul informațional aferent învățământului superior din România care asigură gestiunea integrată a datelor privind studenții universităților de stat și particulare din România - RMUR

  4. Actul de identitate în copie şi dovada schimbării numelui, dacă este cazul;

  • actul de identitate al împuternicitului / delegatului / rudei, dacă este cazul.

  5. Taxa pentru vizarea actelor de studii: 50 RON pentru fiecare act vizat

  Exemplu: diplomă + supliment la diplomă = 100 RON

  Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:Beneficiar: Ministerul Educaţiei și Cercetării
  Cod de identificare fiscală: 13729380
  Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
  Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
  Cod SWIFT: TREZROBU
  Cod BIC: TREZ
  Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

  Beneficiar: Ministerul Educaţiei și Cercetării
  Cod de identificare fiscală: 13729380
  Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului
  Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
  Cod SWIFT: RNCBROBU
  Cod BIC: RNCB

  Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

  ImportantPe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

  Foarte important

  Titularul se va asigura că toate actele de studii prezentate sunt semnate de către rectorul universităţii şi ştampilate cu sigiliul oficial al universităţii emitente.

  Pentru vizarea diplomei de absolvirediplomei de licenţădiplomei de master sau a diplomei de studii postuniversitare este obligatorie prezentarea unei copii simple a foii matricole/suplimentului la diplomă.

  Pentru vizarea certificatului de pregătire a personalului didactic, nivelul I, este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei de licenţă dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma de licenţă nu a fost vizată, se va prezenta o copie faţă-verso a diplomei de licenţă și o copie faţă-verso a foii matricole/suplimentului la diplomă.

  Pentru vizarea certificatului de pregătire a personalului didactic, nivelul II, este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei de master dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma de master nu a fost vizată, se va prezenta o copie față-verso a diplomei de master și o copie față-verso a foii matricole/suplimentului la diplomă.

  Pentru vizarea adeverinței care atestă calitatea de student, a situaţiei şcolare sau a adeverinţei de finalizare a studiilor, cetăţenii străini vor prezenta o copie simplă a diplomei care atestă absolvirea liceului în România sau copia documentului prin care au fost acceptaţi la studii de către Ministerul Educaţiei și Cercetării (Letter of acceptanceOrdin de Ministru sau Adeverinţă de recunoaştere a studiilor, după caz).

  Pentru vizarea diplomei de master, a diplomei de studii postuniversitare, a adeverinței care atestă calitatea de masterand sau a adeverinţei de finalizare a studiilor de masterat este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei de licenţă care a permis accesul la aceste studii, dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma de licenţă nu a fost vizată, se va prezenta o copie față-verso a diplomei de licență și o copie față-verso a foii matricole/suplimentului la diplomă.

  Pentru vizarea foii matricole/suplimentului la diplomă este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma nu a fost vizată, aceasta va fi prezentată pentru vizare.

  Pentru vizarea programei analitice este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei şi a foii matricole/suplimentului la diplomă dacă acestea au fost vizate anterior. Dacă nu au fost vizate, aceastea vor fi prezentate pentru vizare.

  Evaluare documente / Eliberare documente vizate

  Primire și procesare dosare: Luni - Joi, între orele 09:00 - 11:00. Eliberare acte de studii vizate: în aceeaşi zi, la ora 12:00, pentru dosarele depuse la sediul CNRED.

  Primire și procesare dosare: Luni - Joi, între orele 13:00 - 14:00. Eliberare acte de studii vizate: în aceeaşi zi, la ora 14:30, pentru dosarele depuse la sediul CNRED.

  Ministerul Educației și Cercetării

  Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

  Str. Spiru Haret nr. 12, parter, camera 14,
  Sector 1, 010176 București

  Pentru dosarele depuse la sediul instituţiilor de învăţământ superior de stat, actele de studii vizate se returnează în 10 zile lucrătoare.

   

  Acte necesare pentru emiterea vizei în format electronic

  1. Cerere;

  2. Actele de studii pentru care se solicită aplicarea vizei, scanate și salvate în format PDF, câte un fișier pentru fiecare document:

  • diploma,
  • adeverinţă de finalizare a studiilor (dacă este cazul),
  • adeverință care atestă calitatea de student (dacă este cazul),
  • adeverinţa privind şcolarizarea/absolvirea (dacă este cazul),
  • adeverința de autenticitate (dacă este cazul) - se vizează doar în cazul în care se solicită în mod expres de către autoritățile competente din țara de destinație,
  • suplimentul la diplomă sau foaia matricolă sau situația școlară (dacă este cazul),
  • rezultatele de la examenul de licenţă (dacă este cazul),
  • certificatul de pregătire a personalului didactic (dacă este cazul),
  • suplimentul la certificatul de pregătire a personalului didactic (dacă este cazul),
  • certificat an pregătitor (dacă este cazul),
  • programa analitică (dacă este cazul): în cazul în care se solicită programa analitică, se va transmite doar adeverinţa nominală (prima pagină);

  3. Actul de identitate şi dovada schimbării numelui, dacă este cazul;

  4. Taxa pentru vizarea actelor de studii: 50 RON pentru fiecare act vizat

  Exemplu: diplomă + supliment la diplomă = 100 RON

  Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:Beneficiar: Ministerul Educaţiei și Cercetării
  Cod de identificare fiscală: 13729380
  Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
  Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
  Cod SWIFT: TREZROBU
  Cod BIC: TREZ
  Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

  Beneficiar: Ministerul Educaţiei și Cercetării
  Cod de identificare fiscală: 13729380
  Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului
  Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
  Cod SWIFT: RNCBROBU
  Cod BIC: RNCB

  Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

  ImportantPe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

  Foarte important

  Titularul se va asigura că toate actele de studii prezentate sunt semnate de către rectorul universităţii şi ştampilate cu sigiliul oficial al universităţii emitente.

  Nu se vor viza decât documentele care au toate elementele de identificare lizibile.

  Pentru vizarea diplomei de absolvirediplomei de licenţădiplomei de master sau a diplomei de studii postuniversitare este obligatorie prezentarea unei copii simple a foii matricole/suplimentului la diplomă.

  Pentru vizarea certificatului de pregătire a personalului didactic, nivelul I, este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei de licenţă dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma de licenţă nu a fost vizată, se va prezenta o copie faţă-verso a diplomei de licenţă și o copie faţă-verso a foii matricole/suplimentului la diplomă.

  Pentru vizarea certificatului de pregătire a personalului didactic, nivelul II, este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei de master dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma de master nu a fost vizată, se va prezenta o copie față-verso a diplomei de master și o copie față-verso a foii matricole/suplimentului la diplomă.

  Pentru vizarea adeverinței care atestă calitatea de student, a situaţiei şcolare sau a adeverinţei de finalizare a studiilor, cetăţenii străini vor prezenta o copie simplă a diplomei care atestă absolvirea liceului în România sau copia documentului prin care au fost acceptaţi la studii de către Ministerul Educaţiei și Cercetării (Letter of acceptanceOrdin de Ministru sau Adeverinţă de recunoaştere a studiilor, după caz).

  Pentru vizarea diplomei de master, a diplomei de studii postuniversitare, a adeverinței care atestă calitatea de masterand sau a adeverinţei de finalizare a studiilor de masterat este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei de licenţă care a permis accesul la aceste studii, dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma de licenţă nu a fost vizată, se va prezenta o copie față-verso a diplomei de licență și o copie față-verso a foii matricole/suplimentului la diplomă.

  Pentru vizarea foii matricole/suplimentului la diplomă este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma nu a fost vizată, aceasta va fi prezentată pentru vizare.

  Pentru vizarea programei analitice este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei şi a foii matricole/suplimentului la diplomă dacă acestea au fost vizate anterior. Dacă nu au fost vizate, aceastea vor fi prezentate pentru vizare.

  Evaluare documente / Transmitere documente vizate

  Transmiterea documentelor vizate se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii tuturor documentelor necesare.

  Pentru solicitările de vizare primite prin Punctul de Contact Unic Electronic, viza constă în semnătura electronică calificată aplicată pe copia actului de studii, a anexei la actul de studii sau a documentului școlar universitar, în format PDF.

  Instituţia responsabilă
  Ministerul Educației - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor,Județ BUCURESTI
  Modalitate prestare
  National si transfrontalier
  Timp de soluţionare
  3 zile calendaristice
  Termen de arhivare
  3 ani
  Termen de completare dosar
  15 zile calendaristice

  Documente necesare

  Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
  1Diploma de licenta (daca este cazul)Pentru vizarea diplomei de licenta este obligatorie prezentarea unei copii simple a foii matricole / suplimentului la diploma.Atasament-
  2Diploma de master daca este cazulPentru vizarea diplomei de master este obligatorie prezentarea unei copii simple a foii matricole / suplimentului la diploma. Pentru vizarea diplomei de master sau a adeverintei de finalizare a studiilor de masterat este obligatorie prezentarea unei copii simple fata-verso a diplomei de licenta daca aceasta a fost vizata anterior. În cazul în care diploma de licenta nu a fost vizata, se va prezenta o copie fața-verso a diplomei de licența și o copie fața-verso a foii matricole/suplimentului la diploma.Atasament-
  3Diploma de doctorat (daca este cazul)Atasament-
  4Suplimentul la diploma / foaia matricola / situația școlara daca este cazulPentru vizarea foii matricole / suplimentului la diploma este obligatorie prezentarea unei copii simple fata-verso a diplomei daca aceasta a fost vizata anterior. În cazul în care diploma nu a fost vizata, aceasta va fi prezentata pentru vizare.Atasament-
  5Adeverinta de finalizare a studiilor (daca este cazul)Atasament-
  6Adeverința care atesta calitatea de student daca este cazulPentru vizarea adeverinței care atesta calitatea de student sau a adeverintei de finalizare a studiilor, cetatenii straini vor prezenta o copie a documentului prin care au fost acceptati la studii de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice Letter of acceptance sau Adeverinta, dupa caz.Atasament-
  7Rezultatele de la examenul de licenta (daca este cazul)Atasament-
  8Suplimentul la certificatul de pregatire a personalului didactic (daca este cazul)Atasament-
  9Certificatul de pregatire a personalului didactic daca este cazulPentru vizarea certificatului de pregatire a personalului didactic, nivelul I, este obligatorie prezentarea unei copii simple fata-verso a diplomei de licenta daca aceasta a fost vizata anterior. În cazul în care diploma de licenta nu a fost vizata, se va prezenta o copie fata-verso a diplomei de licenta și o copie fata-verso a foii matricole/suplimentului la diploma. Pentru vizarea certificatului de pregatire a personalului didactic, nivelul II, este obligatorie prezentarea unei copii simple fata-verso a diplomei de master daca aceasta a fost vizata anterior. În cazul în care diploma de master nu a fost vizata, se va prezenta o copie fața-verso a diplomei de master și o copie față-verso a foii matricole/suplimentului la diploma.Atasament-
  10Certificat an pregatitor (daca este cazul)Atasament-
  11Programa analitica (daca este cazul)Pentru vizarea programei analitice este obligatorie prezentarea unei copii simple fata-verso a diplomei si a foii matricole/suplimentului la diploma daca acestea au fost vizate anterior. Daca nu au fost vizate, aceastea vor fi prezentate pentru vizare. Tot pentru vizarea programei analitice mai este necesara o copie simpla doar dupa adeverinta nominala (adica prima pagina)Atasament-
  12Dovada platii taxei pentru evaluarea dosaruluiTaxele pentru vizarea actelor de studii 20 RON pentru fiecare act vizat. Exemplu diplomă plus supliment la diplomă = 40 RON. Taxa se poate achita la casieria CNRED program de luni până joi, între orele 9-12 şi 14-15 sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos Beneficiar Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Ştiinţifice, Cod de identificare fiscală 13729380, Banca Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB, Cod IBAN RO86TREZ70020E330500XXXX, Cod SWIFT TREZROBU, Cod BIC TREZ. Important Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!Atasament-
  13CerereCerere pentru vizarea actelor de studii emise de instituțiile de învăţământ superior din RomâniaDocument scanat

  Documente finale

  Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
  1Actele de studii vizateDocument-

  Profesii reglementate

  Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăProcedură pentru stabilire temporară

  Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.