Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedură operaţională privind recunoaşterea automată de către Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Descriere procedură

Prezenta procedură stabilește modalitatea prin care se efectuează recunoașterea automată de către Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ superior acreditate în străinătate, cu respectarea principiului legalității, autonomiei universitare, transparenței, responsabilității, a normelor etice și deontologice în vigoare. Procedura se aplică cetățenilor români și cetățenilor din state membre ele Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană care au obținut calitatea de conducător de doctorat în:

- instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare - dezvoltare din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană;

 - instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare - dezvoltare incluse în ”Lista universităților de prestigiu din alte state”, aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 și actualizată periodic, în vederea stabilirii pe teritoriul României;

- instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel guvernamental sau interuniversitar.

Recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării de către IOSUD Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi este valabilă şi produce efecte juridice doar la nivelul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

Recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării de către IOSUD Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi se face numai în scopul exercitării drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat şi ocuparea unei funcţii didactice din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

Ocuparea unei funcţii didactice în sistemul românesc de învăţământ se realizează conform normelor legale în vigoare.

Doar în cazul exercitării temporare, se aplică direct dispozițiile din Legea nr. 200/2004 și a art. 296 alin (1) și (2) din Legea nr. 1 din 2011 a Educației Naționale:

(1) Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al instituţiei ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform prezentei legi.

(2) Angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică şi profesională recunoscută în domeniu din ţară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate, se avizează de către consiliul departamentului şi se aprobă de consiliul de administraţie.

Depunerea dosarului:  Dosarul se poate depune şi la Registratura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, de luni până vineri, între orele 08.00 - 16.00 şi va fi înaintat către Biroul pentru Studiile Universitare de doctorat sau se poate trimite prin poştă la adresa: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Bulevardul Carol I nr. 11, cod poştaş 700506, Iaşi, România.

Termenul de soluţionare  este de 30 de zile de la data înregistrării acestuia. Acest termen se prelungeşte în cazuri justificate, solicitantul fiind informat în scris. Comisia poate cere solicitantului documente suplimentare, situaţie în care termenul de soluţionare se prelungeşte cu 30 de zile de la data completării dosarului.


Căi de atac

Contestaţia se depune la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Contestaţiile sunt soluţionate în termen de 5 zile de la primirea acestora de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor formată din 5 membri, numiţi prin decizia Rectorului. Decizia definitivă a instituției poate fi atacată, ulterior, la instanțele de judecată.

Date de contact
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi
Secretariatul General al Universităţii - Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat
Telefon: 0232 201 023
Fax: 0232 201 201
E-mail: doctorat@uaic.ro

Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi,Județ IASI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
10 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Act de identitate si dovada schimbării numelui dacă este cazulPentru persoanele care au cetățenia română: act de identitate și dovada schimbării numelui (certificat de casătorie) unde este cazul, în copii simpleDocument scanat-
2Act de identitate si dovada schimbării numelui dacă este cazulPentru persoanele care au cetățenie străină: Act de identitate și dovada schimbării numelui (certificat de casătorie) unde este cazul, în copii traduse și legalizateDocument scanat-
3Diploma de doctorCopie și traducere autorizată și legalizatăDocument scanat-
4Atestat de recunoaștere emis de CNREDAtestatul de recunoaștere al diplomei de doctor emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), dacă diploma este obținută la instituții de învățământ universitar din străinătate, în copie legalizatăDocument scanat-
5Diploma sau adeverința care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitareaDiploma sau adeverința care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea eliberată de instituția de învățământ superior din străinătate
Document scanat-
6Cerere pentru recunoaşterea calităţii de conducător de doctoratFormular tipizat in vederea solicitarii recunoaşterii calității de conducător de doctorat obtinută in strainatate.Formular predefinit
7Procedură privind recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătateDocument informativ

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizie de recunoaştere a calităţii de conducător de doctoratAtasament semnat electronic-
2Decizie de nerecunoaştere a calităţii de conducător de doctorat (dacă dosarul nu este avizat)Atasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin MENCȘ pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținute în instituțiile de învățământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de cadru didactic și calitatea de conducător de doctorat se găsește la poziția nr. A.8 din Anexa nr. 2 din Legea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanRecunoașterea calității de conducător de doctorat obținute în străinătate nu se poate realiza utilizând Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în Secțiunea Descriere procedură

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.