Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedură privind recunoaşterea automată de către Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Descriere procedură

Prezenta procedură stabilește modalitatea prin care se efectuează recunoașterea automată de către Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași a funcțiilor didactice obținute în instituții de învățământ superior acreditate în străinătate, cu respectarea principiului legalității, autonomiei universitare, transparenței, responsabilității, a normelor etice și deontologice în vigoare. 


Procedura se aplică cetățenilor români și cetățenilor din state membre ele Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană care au obținut funcția didactică în:

 - instituții acreditate din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană;

 - instituţii acreditate incluse în ”Lista universităților de prestigiu din alte state”, aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 și actualizată periodic, în vederea stabilirii pe teritoriul României;


Funcţiile didactice obţinute la alte instituţii de învăţământ universitar acreditate decât cele menţionate anterior se recunosc numai în baza unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Recunoașterea automată a funcțiilor didactice obținute în străinătate poate interveni în cazul participării la un concurs de ocupare a unui post didactic, sau alte activități didactice desfășurate în cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.


Doar în cazul exercitării temporare, se aplică direct dispozițiile din Legea nr. 200/2004 și a art. 296 alin (1) și (2) din Legea nr. 1 din 2011 a Educației Naționale: 

(1)Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al instituției ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform prezentei legi.

(2)Angajarea specialiștilor cu valoare științifică și profesională recunoscută în domeniu din țară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate, se avizează de către consiliul departamentului și se aprobă de consiliul de administrație.


Recunoașterea unei funcții didactice de către Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, conform prezentei proceduri, este valabilă și produce efecte juridice la nivelul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.


Ocuparea unei funcții didactice în sistemul românesc de învățământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.

Depunerea dosarului:

Dosarul de recunoaștere se poate depune şi direct de către solicitant la Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională sau se poate trimite prin poştă la adresa: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Bulevardul Carol I nr. 11, cod poştal 700506, Iaşi, România.

După verificare, dosarul este înregistrat la Registratura Universității şi transmis spre soluţionare.


Căi de atac

Contestaţia se depune la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. Contestaţiile sunt soluţionate în termen de 5 zile de la sfârşitul termenului de depunere a contestaţiilor. Ulterior, decizia definitivă a instituției poate fi atacată la instanțele de judecată.

Date de contact
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
DRU, Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională
Telefon: 0232 201319
Fax: 0232 201819                          
E-mail: tita.larie@uaic.ro
Instituţia responsabilă: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi,Județ IASI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
10 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
10 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Act de identitate si dovada schimbării numelui dacă este cazulPentru persoanele care au cetățenia română: act de identitate și dovada schimbării numelui (certificat de casătorie) unde este cazul, în copii simpleDocument scanat-
2Act de identitate si dovada schimbării numelui dacă este cazulPentru persoanele care au cetățenie străină: Act de identitate și dovada schimbării numelui (certificat de casătorie) unde este cazul, în copii traduse și legalizateDocument scanat-
3Diploma de doctorCopie și traducere autorizată și legalizatăDocument scanat-
4Atestat de recunoaștere emis de CNREDAtestatul de recunoaștere al diplomei de doctor emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), dacă diploma este obținută la instituții de învățământ universitar din străinătate, în copie legalizată
Document scanat-
5Dovada funcției didactice
Dovada funcției didactice, eliberată de instituția de învățământ superior din străinătate, copie tradusă și legalizată.
Dovada, va fi sub forma unei adeverințe și va cuprinde cel puțin următoarele elemente:
- Numele și Prenumele persoanei

- Funcția didactică deținută şi data confirmării ȋn funcţie

Document scanat-
6Cerere de recunoaștere a funcției didacticeFormular tipizat in vederea solicitarii recunoaşterii functiei didactice obtinute in strainatate.Formular predefinit
7Procedura privind recunoaşterea funcţiilor didactice din învăţământul universitare obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătateDocument informativ

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizie de recunoaștere a funcției didacticeAtasament semnat electronic-
2Decizie de nerecunoaștere a funcției didactice (dacă dosarul nu este avizat)Atasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr. 5922/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăCardul Profesional EuropeanRecunoașterea funcțiilor didactice obținute în străinătate nu se poate realiza utilizând Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în Secțiunea Descriere procedură

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.