Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Emitere acord de functionare pentru desfăşurarea activităţilor de întreţinere şi reparaţii auto

Descriere procedură
Acordul de funcţionare emis în condiţiile prezentei proceduri,  permite comercianţilor, persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii, să desfăşoare activităţilor de întreţinere şi reparaţii auto. Aceste activităţi se exercită cu referire la activităţile de întreţinere şi reparaţii auto prevăzute în anexa la Ordonanţa nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, precum şi alte acte normative de reglementare incidente. 

 În vederea obţinerii acordului de funcţionare  comerciantul  se va adresa Primariei municipiului Cluj- Napoca depunând o cerere Formularul D - CERERE TIP pentru emiterea acordului de funcţionare în care se vor înscrie atât elementele de identificare ale comerciantului: denumire comerciant, sediu social, CUI, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, reprezentant cât şi adresa punctului de lucru pentru care se solicită acordul de funcţionare, activităţile ce se vor desfăşura în cadrul acestui punct de lucru, orarul de funcţionare propus.

 Această cerere tip însoţeşte o documentaţie ce cuprinde acte stabilite corelativ cu activitatea/activităţile ce urmează să se desfăşoare în cadrul punctului de lucru, cu respectarea prevederilor legislative incidente. Structura care se ocupă de cerere este Direcţia Patrimoniul Municipiului şi Evidenţa Proprietăţii, Serviciul autorizări comerţ.
Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Str. Moților, nr. 3, Cluj-Napoca
Telefon: 0264 596 030
E-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Cluj-Napoca,Județ CLUJ
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
20 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului.Act emis de Oficiul Registrului Comerţului la înregistrarea comerciantului
Atasament-
2Certificat constatator privind activităţile desfăşurate în cadrul punctului de lucruCertificatul constatator privind activităţile desfăşurate în cadrul punctului de lucru ce face obiectul solicitării, emis de Oficiul Registrului Comerţului, cuprinde informaţii stricte referitoare la punctul de lucru şi în care sunt trecute activităţile care se desfăşoară efectiv la punctul de lucru. În situaţia în care în acest certificat constatator sunt cuprinse activităţi ce nu se desfăşoară efectiv la punctul de lucru şi pentru care nu se solicită acord de funcţionare, administratorul comerciantului va prezenta o declaraţie formulată pe propria răspundere referitoare la activităţile desfăşurate în cadrul punctului de lucru.
Atasament-
3Cartea funciară actualizată, nu mai veche de 90 de zile, a imobilului în care se desfăşoară activitatea de comerţ sau prestări servicii cu înscrierea funcţiunii corespunzătoare.Cartea funciară actualizată, nu mai veche de 90 de zile, a imobilului în care se desfăşoară activitatea de comerţ sau prestări servicii cu înscrierea funcţiunii corespunzătoare. Funcţiunea înscrisă în cartea funciară va fi în strânsă corelare cu prevederile reglementărilor urbanistice aprobate, respectându-se clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcţiuni, conform Regulamentului local de urbanism în vigoare. În situaţia în care în cartea funciară spaţiul în cauză are destinaţia de locuinţă sau este cu altă destinaţie, diferită însă ca funcţiune de cea pentru care se solicită acordul de funcţionare, se va prezenta certificatul de urbanism şi avizele/acordurile menţionate în acesta /autorizaţia de construire, după caz, emisă de către Direcţia de urbanism pentru schimbarea de destinaţie/funcţiune în baza prevederilor reglementărilor urbanistice aprobate, respectându-se clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcţiuni.  În situaţia în care exerciţiul comercial/de prestări servicii urmează să se desfăşoare într-o construcţie cu caracter provizoriu şi demontabil, pentru care există autorizaţie de construire, de tip chioşc, gheretă sau de tip tonetă ori altele similare (pentru activitatea de comerţ), situate pe domeniul privat (cu excepţia celor amplasate pe domeniul public sau  privat al municipiului), se va prezenta cartea funciară actualizată a imobilului teren pe care acesta este amplasată, nu mai veche de 90 de zile, dacă  nu este posibilă prezentarea unei cărţi funciare cu înscrierea acestei construcţii. NU se va prezenta extras de CF în cazul spaţiilor cu altă destinaţie ce fac obiectul contractelor de închiriere cu autoritatea administraţiei publice locale. 
Atasament-
4Dovada deţinerii legale a spaţiuluiComercianţii care nu deţin în proprietate spaţiul aferent punctului de lucru ce se doreşte a fi autorizat vor depune la dosar pe lângă actele menţionate la punctul anterior şi orice act/contract prin care se reglementează locaţiunea în favoarea sa. Dacă acest act de reglementare a locaţiunii nu este pe perioadă nedeterminată, se consideră că cererea de autorizare este făcută pe perioadă limitată, în interiorul valabilităţii locaţiunii.
Atasament-
5Acordul scris al coproprietarilor-coindivizarilorAcordul scris al coproprietarilor - coindivizarilor (unde este cazul) se va da cu specificarea datelor de identificare a semnatarilor, respectiv actul de identitate şi codul numeric personal
Atasament-
6Planul de situaţie din care să reiasă încadrarea în zonă a imobilului în care se desfăşoară exerciţiul comercial sau de prestări serviciiPlanul de situaţie din care să reiasă încadrarea în zonă a imobilului în care se desfăşoară exerciţiul comercial sau de prestări servicii: sunt valabile şi planuri de situaţie preluate de pe internet.
Atasament-
7Autorizaţia de construire/ abonamentul de ocupare a domeniului public cu căi de acces, în valabilitate, dacă este cazul.Se va prezenta copie după autorizaţia de construire/abonamentul de ocupare a domeniului  public cu căi de acces, în valabilitate, în situaţia în care accesul la structura de vânzare ce face obiectul autorizării, se face pe amenajări distincte realizate pe domeniul public, altele decât cele corespunzătoare aleilor publice. În cazul în care structura de vânzare nu are cale de acces se va depune o declaraţie formulată pe propria răspundere de către comerciant.
Atasament-
8Dovada deţinerii unui teren în proprietate privata necesar pentru spaţii de parcareDovada deţinerii unui teren în  proprietate privată  necesar pentru spaţii de parcare: pentru 1 autovehicul pentru fiecare 80 mp suprafaţă utilă aferentă structurii de vânzare în cadrul căreia se desfăşoară activităţi de  întreţinere şi reparaţii  auto.
Atasament-
9Fotografie a faţadei imobilului în care se desfăşoară exerciţiul comercial sau de prestări servicii.Se va prezenta o fotografie cu faţada structurii de vânzare cu prezentarea accesului la aceasta.
Atasament-
10Releveul spaţiului sau planul vizat spre neschimbare anexă la autorizaţia de construire aferentă spaţiului structurii de vânzare.Se va prezenta planul vizat spre neschimbare anexă la autorizaţia de construire aferentă spaţiului structurii de vânzare sau releveul spaţiului în cauză.
Atasament-
11Autorizaţia privind securitatea la incendiu sau negaţie, după caz, emisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Avram Iancu al judeţului ClujAutorizaţia privind securitatea la incendiu sau negaţie emisă de autoritatea abilitată Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Avram Iancu" al judeţului Cluj.
Atasament-
12Autorizaţie de mediu emisă de Agenţia de Mediu Cluj în conformitate cu legislaţia incidentă în materieAutorizaţie de mediu emisă de Agenţia de Mediu Cluj pentru activităţile cuprinse în anexa 4 la HCL 851/2017 (vezi acte normative)
Atasament-
13Contract de salubritate încheiat cu compania de profil.Se va prezenta contractul de salubritate încheiat cu compania de salubritate ce deserveşte zona respectivă.
Atasament-
14Contractul sau anexa la contractul de salubritate pentru colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile.Se va prezenta unul dintre aceste acte pentru structura de vânzare ce se autorizează.
Atasament-
15Cerere tipCERERE TIP pentru emiterea acordului de funcţionare în care se vor înscrie atât elementele de identificare ale comerciantului: denumire comerciant, sediu social, CUI, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, reprezentant, adresa punctului de lucru pentru care se solicită acordul de funcţionare, activităţile ce se vor desfăşura în cadrul acestui punct de lucru, orarul de funcţionare propus. Această cerere tip însoţeşte o documentaţie ce cuprinde acte stabilite corelativ cu activitatea ce urmează să se desfăşoare în cadrul punctului de lucru, cu respectarea prevederilor legislative incidente.
Atasament semnat electronic-
16Declaraţie pe propria răspundere (formular tip) privind structura de vânzareEste un formular tip ce cuprinde informaţii privind structura de vânzare. 
Atasament semnat electronic-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1ACORD DE FUNCŢIONAREAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordonanța Guvernului Nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (republicata)
2Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99 din 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
3HCL 851/2017 - privind aprobarea regulamentului de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe raza Mun. Cluj-Napoca

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.