HOTĂRÂRE nr. 333 din 20 martie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12000    99130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 7 aprilie 2003

Data intrarii in vigoare : 7 aprilie 2003

 

 

Forma actualizata valabila la data de : 6 august 2015

Prezenta forma actualizata este valabila de la 7 aprilie 2003 pana la data selectata

 

    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al <LLNK 12000    99130 302  87 46>art. 87^2 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12002   650 10 201   0 18>Legea nr. 650/2002,

 

    Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

    ARTICOL UNIC

    Se aproba Normele metodologice de aplicare a <LLNK 12000    99130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                                 PRIM-MINISTRU

                                 ADRIAN NASTASE

 

                                Contrasemnează:

                                ---------------

                        Ministrul pentru întreprinderile

                        mici şi mijlocii şi cooperatie,

                                 Silvia Ciornei

 

                         Ministrul finanţelor publice,

                            Mihai Nicolae Tanasescu

 

                       Ministrul administraţiei publice,

                                 Octav Cozmanca

 

    Bucureşti, 20 martie 2003.

    Nr. 333.

 

 

    ANEXA 1

 

                    NORME METODOLOGICE

de aplicare a <LLNK 12000    99130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata

 

    <LLNK 12000    99130 301   0 32>Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12002   650 10 201   0 18>Legea nr. 650/2002, denumita în continuare ordonanta:

 

    ORDONANTA:

 

    CAPITOLUL I

    Dispoziţii generale

 

    Art. 1. - Prezenta ordonanta stabileşte principiile generale privind desfăşurarea activităţii comerciale şi urmăreşte dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piata, cu respectarea principiilor liberei concurente, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului.

    Art. 2. - Prevederile ordonanţei au în vedere realizarea următoarelor obiective:

    a) stimularea dezvoltării activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piata;

    b) încurajarea liberei iniţiative, asigurarea concurentei loiale şi a liberei circulatii a produselor şi serviciilor de piata;

    c) informarea corecta şi protejarea intereselor consumatorilor, precum şi posibilitatea asigurării produselor şi serviciilor de piata în zonele de vecinătate ale acestora;

    d) modernizarea şi dezvoltarea formelor de distribuţie;

    e) promovarea diverselor tipuri de reţele de distribuţie şi forme de vânzare;

    f) stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate de comercializare a produselor şi serviciilor de piata;

    g) susţinerea şi ocrotirea activităţii comerciale şi de prestări de servicii de piata în zonele defavorizate.

    Art. 3. - (1) Prezenta ordonanta reglementează activităţile din sectorul comercial şi al serviciilor de piata privind cerinţele necesare desfăşurării acestor activităţi, structurile de vânzare, practicile comerciale şi regulile generale de comercializare, precum şi sancţiunile în caz de nerespectare a prevederilor acesteia.

    (2) Activitatea comercială, în sensul prezentei ordonanţe, se exercita cu referire la produsele alimentare, nealimentare şi la serviciile de piata prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta ordonanta.

    (3) Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonanţe activităţile de comercializare având ca obiect:

    a) produsele medicamentoase, dispozitivele medicale;

    b) produsele agricole şi agroalimentare vândute de producătorii agricoli individuali în baza certificatului de producător;

    c) combustibilii pentru uzul mijloacelor de transport, inclusiv cei comercializati prin staţii de distribuţie;

    d) bunurile din producţia proprie a mestesugarilor individuali vândute la locurile de producţie;

    f) lucrările, brevetele şi inventiile, precum şi publicaţiile de natura ştiinţifică sau informativa realizate de titularii acestora;

    g) tipariturile, pliantele, brosurile şi albumele, realizate în scopul prezentării patrimoniului cultural deţinut de muzee, centre de cultura, teatre sau alte instituţii similare acestora, ori bunurile culturale sau cu caracter promotional specifice activităţii instituţiilor culturale, şi comercializate prin fondul propriu al fiecărei instituţii culturale sau cu prilejul unor manifestări cultural-artistice organizate de acestea;

    h) mărfurile vândute către vizitatori, în cadrul festivalurilor, targurilor, saloanelor sau al altor manifestări expozitionale, cu condiţia ca acestea sa facă obiectul manifestărilor respective;

    i) produsele confiscate şi valorificate conform dispoziţiilor legale în vigoare;

    j) produsele şi serviciile de piata reglementate prin acte normative speciale.

    (4) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplica activităţilor comerciale desfăşurate şi serviciilor prestate pe teritoriul României.

    Litera e) a alineatului (3) al articolului 3 se abroga. (<LLNK 12002   650 10 201   0 18>Legea nr. 650/2002)

    Art. 4. - În înţelesul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel:

    a) consumator - orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care cumpara, dobândeşte, utilizează ori consuma produse sau servicii în afară activităţii profesionale;

    b) comerciant - persoana fizica sau juridică autorizata sa desfăşoare activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piata;

    c) comerţ cu ridicată/de gros - activitatea desfasurata de comercianţii care cumpara produse în cantităţi mari în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici altor comercianţi sau utilizatori profesionali şi colectivi;

    d) comerţ cu amănuntul/de detail - activitatea desfasurata de comercianţii care vand produse, de regula, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora;

    e) comerţ de gros cash and carry/forma de comerţ cu autoservire pe baza de legitimatie de acces - activitatea desfasurata de comercianţii care vand mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane juridice sau persoane fizice autorizate şi asociaţii familiale autorizate conform legii, înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul revânzării şi/sau prelucrării, precum şi al utilizării acestora ca produse consumabile;

    f) comerţ ambulant - activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin trecere dintr-un loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioscuri mobile sau în vehicule special amenajate;

    g) serviciu de alimentaţie publica - activitatea de pregătire, preparare, prezentare şi servire a produselor şi a băuturilor pentru consumul acestora în unităţi specializate sau la domiciliul/locul de munca al consumatorilor;

    h) exerciţiu comercial - una sau mai multe activităţi de comercializare cu ridicată, cu amănuntul, de tip cash and carry, de alimentaţie publica, precum şi a serviciilor desfăşurate de un comerciant. Obiectul activităţilor de comercializare îl constituie produsele şi serviciile cuprinse în anexa nr. 3 la prezenta ordonanta;

    i) serviciu de piata - orice acţiune sau prestaţie care face obiectul vânzării-cumpărării pe piata şi care nu are drept consecinta transferul proprietăţii asupra unui bun corporal, efectuată în scopul satisfacerii unor necesitaţi ale consumatorilor;

    j) structura de vânzare - spaţiul de desfăşurare a unuia sau mai multor exercitii comerciale;

    k) suprafata de vânzare - suprafata destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plăţii acestora şi circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii. Nu constituie suprafeţe de vânzare cele destinate depozitarii şi păstrării mărfurilor, producţiei, birourilor şi anexelor;

    l) structura de vânzare cu suprafata mica - structura de vânzare având o suprafata de vânzare de pana la 400 mp inclusiv;

    m) structura de vânzare cu suprafata medie - structura de vânzare având o suprafata de vânzare cuprinsă între 400-1.000 mp inclusiv;

    n) structura de vânzare cu suprafata mare - structura de vânzare având o suprafata de vânzare mai mare de 1.000 mp;

    o) centru comercial - structura de vânzare cu suprafata medie sau mare în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piata şi de alimentaţie publica, ce utilizează o infrastructura comuna şi utilităţi adecvate. Suprafata de vânzare a unui centru comercial este rezultată din suma suprafeţelor de vânzare cu amănuntul de produse şi servicii de piata şi de alimentaţie publica cuprinse în acesta;

    p) comerţ în zone publice - activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor, desfasurata permanent sau sezonier în pieţe, târguri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gări, autogări, drumuri publice şi străzi sau orice zona de alta natura destinată folosinţei publice.

 

    CAPITOLUL II

    Cerinţe şi criterii necesare desfăşurării activităţii comerciale

 

    Art. 5. - (1) Orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile legii.

    (2) Exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publica necesita cunoştinţe de specialitate şi se efectuează cu personal calificat, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanţe.

    (3) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, personalul angajat în efectuarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publica va trebui sa îndeplinească una dintre următoarele cerinţe profesionale:

    a) sa fi absolvit un curs de specialitate pentru comercializarea produselor alimentare şi/sau de alimentaţie publica, organizat conform legislaţiei în vigoare;

    b) sa fi desfăşurat cel puţin 2 ani de activitate profesională de comercializare de produse alimentare şi/sau de alimentaţie publica şi sa fi absolvit un curs de notiuni fundamentale de igiena, organizat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

    Art. 6. - (1) Comerţul în zone publice se desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant.

    (2) Exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităţilor administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism.

    (3) Prevederile alin. (2) se aplica şi în cazul transferului, mutării sau extinderii unui exerciţiu comercial, precum şi în cazul modificărilor aduse structurii de vânzare.

 

    NORME METODOLOGICE:

    1. În conformitate cu prevederile ordonanţei, pe teritoriul României pot desfasura unul sau mai multe exercitii comerciale persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc următoarele condiţii:

    a) sunt constituite şi înregistrate legal;

    b) au ca obiect de activitate principal sau secundar comercializarea produselor şi serviciilor de piata;

    c) deţin autorizaţiile de funcţionare eliberate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

    d) au acordul primarului comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti pentru exercitarea activităţilor comerciale în zone publice în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant, permanent sau, după caz, sezonier.

    2. Persoanele juridice, respectiv societăţile comerciale, regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste, se autorizeaza în conformitate cu prevederile <LLNK 12001    761814701   0 46>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea functionarii comercianţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    3. Persoanele fizice şi asociaţiile familiale se autorizeaza în conformitate cu prevederile <LLNK 12002   507 10 201   0 18>Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice şi ale <LLNK 12003    58 20 301   0 32>Hotărârii Guvernului nr. 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12002   507 10 201   0 18>Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice.

    4. Ocupatiile pentru care personalul angajat în efectuarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publica trebuie sa îndeplinească în termen de un an de la intrarea în vigoare a ordonanţei una dintre cerinţele profesionale prevăzute la art. 5 alin. (3) din ordonanta sunt:

    a) pentru comerţ cu amănuntul şi alimentaţie publica: şef de magazin; vânzător de produse alimentare; vânzători ambulanti şi asimilaţi; vânzători la domiciliul clientului sau la comanda prin telefon; macelar; şef de unitate de alimentaţie publica şi şef de sala; ospatar; barman; barman-ospatar; bucatar; carmangier; cofetar; patiser; cofetar-patiser;

    b) pentru comerţ cu ridicată: şef de depozit; gestionar.

    5. Cunoştinţele de specialitate ale personalului angajat în efectuarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publica pot fi dovedite cu unul dintre următoarele documente:

    a) diploma/certificatul de absolvire a unei instituţii de învăţământ preuniversitar, eliberata/eliberat în condiţiile legii, pentru una sau, după caz, mai multe ocupaţii prevăzute la pct. 4;

    b) diploma/certificatul de absolvire a unei forme de pregătire profesională pentru una sau, după caz, mai multe ocupaţii prevăzute la pct. 4, organizată cu respectarea prevederilor art. 16 din ordonanta;

    c) diploma/certificatul de absolvire a unei forme de pregătire profesională pentru una sau, după caz, mai multe ocupaţii prevăzute la pct. 4, eliberata/eliberat de un organism acreditat în una dintre ţările membre ale Uniunii Europene;

    d) un document legal prin care se atesta exercitarea activităţii de cel puţin 2 ani în meseria respectiva, în condiţiile legii, în cazul în care persoana a lucrat într-o ţara membra a Uniunii Europene, împreună cu o diploma/certificat de absolvire a unui curs de notiuni fundamentale de igiena, organizat în conformitate cu legislaţia nationala în vigoare;

    e) document care sa ateste vechimea angajatului în conformitate cu prevederile Codului muncii;

    f) diploma/certificatul de absolvire eliberata/eliberat de angajatorii care organizează programe de pregătire profesională pentru angajaţii proprii, pentru ocupatiile prevăzute la pct. 4, efectuate cu personal de specialitate şi care trebuie sa respecte prevederile art. 16 alin. (2) din ordonanta; în acest caz diplomele/certificatele de absolvire vor fi recunoscute conform legislaţiei în vigoare.

 

    ORDONANTA:

    Art. 8^1. - Acordul prevăzut la art. 6 alin. (2) nu se eliberează în următoarele cazuri:

    a) contravine planului general de dezvoltare urbana şi criteriilor generale privind determinarea zonelor şi locurilor de vânzare din localităţi;

    b) aduce prejudicii spaţiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de valoare arhitectonica deosebita ori cu valoare de patrimoniu;

    c) exerciţiul comercial se face în spaţii improvizate;

    d) se incalca dispoziţiile prezentei ordonanţe.

    Articolele 7, 8 şi 9 se abroga. (<LLNK 12002   650 10 201   0 18>Legea nr. 650/2002)

 

    CAPITOLUL III

    Orarele de funcţionare

 

    Art. 10. - Structurile de vânzare cu amănuntul şi cele în care se prestează servicii de piata pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii. Fiecare comerciant îşi stabileşte orarul de funcţionare cu respectarea prevederilor înscrise în legislaţia muncii şi cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare privind liniştea şi ordinea publica şi în conformitate cu solicitarile autorităţilor administraţiei publice locale privind continuitatea unor activităţi comerciale sau de prestări de servicii, în funcţie de necesităţile consumatorilor.

    Art. 11. - Orarul de funcţionare se afişează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, comerciantul fiind obligat sa asigure respectarea acestuia.

    Art. 12. - Structurile de vânzare cu amănuntul din sectorul alimentar nu pot fi închise mai mult de doua zile consecutive, cu excepţia unor cauze obiective de nefunctionare.

 

    NORME METODOLOGICE:

    6. Pentru continuitatea unor activităţi comerciale sau de prestări de servicii, în funcţie de necesităţile consumatorilor, consiliul local poate stabili orare de funcţionare prin regulamentele elaborate pentru exercitarea activităţilor de comercializare în zone publice.

    7. În cazul centrelor comerciale orarul de funcţionare este stabilit de administratorul centrului, în funcţie de necesităţile consumatorilor şi cu consultarea comercianţilor care îşi desfăşoară activitatea în acestea.

    8. În măsura în care comerciantul este de acord, orarul de funcţionare pentru unităţile de alimentaţie publica în care sunt organizate evenimente poate fi depăşit la solicitarea clienţilor, cu respectarea prevederilor legale privind liniştea şi ordinea publica. În cazul în care localul respectiv este rezervat în totalitate pentru astfel de evenimente, comerciantul este obligat sa afiseze vizibil, lângă orarul de funcţionare, anunţul "REZERVAT", cu indicarea perioadei de rezervare.

    9. În situaţia aprovizionarii structurii de vânzare în timpul programului de funcţionare, sunt interzise întreruperea servirii consumatorilor şi/sau închiderea structurii de vânzare, dacă acest lucru nu este menţionat în orarul de funcţionare afişat.

    10. În sensul art. 12 din ordonanta, următoarele situaţii pot constitui cauze obiective de nefunctionare:

    a) decesul asociatului unic, administratorului, managerului, şefului structurii de vânzare cu amănuntul sau al altui angajat care lucrează în aceasta, după caz;

    b) concediul personalului angajat în structura de vânzare respectiva;

    c) inventar;

    d) închiderea structurii de vânzare pentru lucrări de igienizare, reparaţii, reamenajari sau modificări ale condiţiilor de exploatare a acesteia, după caz;

    e) schimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei activităţi comerciale desfăşurate în acea structura;

    f) încetarea definitiva a activităţii comerciantului în structura de vânzare respectiva;

    g) întreruperea activităţii comerciale sezoniere în structura de vânzare respectiva;

    h) suspendarea activităţii ca urmare a deciziei organelor de control abilitate;

    i) cazuri de forta majoră.

    Comercianţii sunt obligaţi sa anunţe consumatorilor motivul şi perioada închiderii.

    11. Structurile de vânzare cu amănuntul din sectorul alimentar care nu pot fi închise mai mult de doua zile consecutive sunt magazinele specializate în care se comercializează produse alimentare, precum şi magazinele nespecializate în care se comercializează predominant produse alimentare.

 

    ORDONANTA:

 

    CAPITOLUL IV

    Obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale

 

    Art. 13. - Autorităţile administraţiei publice asigura dezvoltarea armonioasă a reţelei şi tipurilor de distribuţie şi promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate de comercializare a produselor şi serviciilor de piata.

    Art. 14. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale stabilesc strategia de dezvoltare a reţelei de distribuţie, având drept obiective:

    a) sprijinirea creării unei reţele de distribuţie care sa asigure servicii de calitate consumatorilor şi care sa răspundă necesităţilor de consum ale acestora şi marcarea acesteia în documentaţiile de urbanism întocmite;

    b) dezvoltarea armonioasă a reţelei şi tipurilor de distribuţie cu respectarea principiului liberei concurente;

    c) armonizarea principiilor urbanismului cu cele de mediu;

    d) protejarea patrimoniului arhitectural, istoric şi de mediu prin menţinerea caracterului sitului;

    e) dezvoltarea şi revigorarea reţelei de distribuţie în zonele montane, rurale şi defavorizate şi susţinerea creării de servicii de piata în aceste zone;

    f) stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate comercială în scopul creşterii competitivitatii acestora şi gradului de ocupare a forţei de munca;

    g) asigurarea şi dezvoltarea unui sistem de baze de date privind reţeaua de distribuţie;

    h) respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul urbanismului pentru structurile de vânzare şi de prestări de servicii de piata.

    (2) Autorităţile administraţiei publice locale stabilesc criteriile de dezvoltare urbanistica a sectorului comercial pentru determinarea:

    a) suprafeţelor destinate activităţilor comerciale, în special pentru cele cu structuri de vânzare cu suprafata medie şi mare;

    b) modului de încadrare a suprafeţelor structurilor de vânzare pentru protejarea lucrărilor de arta, a edificiilor cu valoare arhitectonica, istorica sau arheologică, precum şi a mediului în centrele istorice şi în localităţile de interes turistic;

    c) amplasamentelor spaţiilor de parcare aferente diverselor structuri de vânzare, conform reglementărilor legale în vigoare.

    (3) Autorităţile administraţiei publice locale asigura corelarea autorizării desfăşurării unui exerciţiu comercial într-o structura de vânzare, cu conţinutul certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de construire.

    (4) Autorităţile administraţiei publice locale, în stabilirea strategiei de dezvoltare conform alin. (1), au în vedere următoarele caracteristici teritoriale:

    a) zone urbane omogene, prin realizarea unei corelari integrate între centru şi periferie;

    b) zone periferice pentru care trebuie individualizate criterii de dezvoltare omogenă, în scopul integrării acestora într-un cadru urbanistic coerent;

    c) centre istorice, în scopul promovării unor activităţi comerciale adecvate şi al protejării zonelor cu valoare istorica şi artistică;

    d) zone cu mica concentrare demografică, în scopul dezvoltării şi/sau îmbunătăţirii infrastructurii;

    e) zone situate pe traseele autostrazilor şi drumurilor naţionale, în scopul dezvoltării structurilor de vânzare;

    f) zone defavorizate.

    (5) În zonele publice autorităţile administraţiei publice locale, în scopul satisfacerii intereselor consumatorilor, stabilesc, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare:

    a) criteriile generale ce trebuie respectate în determinarea zonelor şi amplasamentelor structurilor de vânzare din localităţi;

    b) modalităţile de organizare a pieţelor şi targurilor;

    c) periodicitatea şi tipologia pieţelor şi targurilor;

    d) criteriile de atribuire a amplasamentelor structurilor de vânzare.

    (6) În scopul promovării şi protejării activităţii comerciale în zonele periferice ale oraşelor, precum şi în zonele rurale, montane sau defavorizate, autorităţile administraţiei publice locale, prin hotărâri ale consiliilor locale, pot acorda, în condiţiile legii, înlesniri la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetelor locale.

    (7) Pentru elaborarea strategiilor şi criteriilor, conform prezentului articol, autorităţile administraţiei publice locale consulta asociaţiile profesionale, asociaţiile consumatorilor, organizaţiile patronale, reprezentanţi ai societăţilor comerciale şi ai camerelor de comerţ şi industrie teritoriale.

    Art. 15. - Pentru zone sau edificii cu valoare arhitectonica, istorica sau arheologică şi pentru zone turistice, autorităţile administraţiei publice locale pot acorda, în limita competentelor legale, facilităţi financiare comercianţilor care contribuie prin efort propriu la reabilitarea sau la restaurarea acestora.

    Art. 16. - (1) Autorităţile administraţiei publice, camerele de comerţ şi industrie şi societăţile comerciale, precum şi alte persoane fizice sau juridice interesate pot sa organizeze cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională în domeniul comercializării produselor şi serviciilor de piata prevăzute în anexa nr. 3, cu condiţia ca acestea sa fie autorizate conform legislaţiei în vigoare.

    (2) Cursul profesional va conţine ca obiecte de studiu materii adecvate pentru a garanta însuşirea normelor şi reglementărilor cu privire la sănătatea, securitatea şi informarea consumatorilor, la comercializarea produselor şi serviciilor de piata, precum şi însuşirea noţiunilor fundamentale de igiena.

    Art. 17^1. - Examinarea şi avizarea implantarii structurilor de vânzare cu suprafata mare se vor realiza pe baza criteriilor elaborate de către ministerul cu atribuţii în domeniul comerţului interior.

    Articolul 17 se abroga. (<LLNK 12002   650 10 201   0 18>Legea nr. 650/2002)

 

    CAPITOLUL V

    Practici comerciale

 

    Art. 18. - Prin vânzări cu preţ redus, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege:

    a) vânzări de lichidare;

    b) vânzări de soldare;

    c) vânzări efectuate în structuri de vânzare, denumite magazin de fabrica sau depozit de fabrica:

    d) vânzări promotionale;

    e) vânzări ale produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, după ce evenimentul a trecut şi este evident ca produsele respective nu mai pot fi vândute în condiţii comerciale normale;

 

    NORME METODOLOGICE:

    12. Sunt considerate produse destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale produsele care se comercializează cu ocazia unor sarbatori, cum ar fi, dar fără a se limita la: jucarii tematice, globuri, ornamente sau artificii, pentru pomul de Craciun; martisoare sau alte produse personalizate pentru ziua de 1 Martie sau 8 Martie; iepurasi şi oua de ciocolata sau alte produse specifice sarbatorilor de Pasti şi alte asemenea cazuri ori cu prilejul unor manifestări culturale, expozitionale sau sportive, cum ar fi, dar fără a se limita la: confecţii şi tricotaje inscriptionate cu diverse înscrisuri şi/sau însemne care fac referire la acea manifestare.

 

    ORDONANTA:

    f) vânzări ale produselor care într-o perioada de 3 luni de la aprovizionare nu au fost vândute;

    g) vânzări accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapida sau a căror conservare nu mai poate fi asigurata pana la limita termenului de valabilitate;

 

    NORME METODOLOGICE:

    13. În aceasta categorie intra:

    a) produsele agroalimentare şi produsele horticole, inclusiv seminţe, atunci când acestea sunt amenintate de o alterare rapida datorită apropierii datei de depasire a termenului de valabilitate sau, după caz, a datei durabilitatii minimale, precum şi produsele agroalimentare perisabile, cum ar fi, dar fără a se limita la: carne şi preparate din carne, peste şi fructe de mare, lapte şi preparate din lapte, unt, oua, produse de cofetarie-patiserie şi preparate culinare care necesita păstrarea în vitrine, alte spaţii frigorifice sau sisteme de climatizare, a căror conservare nu mai poate fi asigurata pana la limita termenului de valabilitate datorită defectarii din cauze obiective, independente de vointa comerciantului sau a personalului din structura de vânzare respectiva, a spaţiilor frigorifice în care acestea sunt păstrate;

    b) unele produse nealimentare, cum ar fi, dar fără sa se limiteze la: lacuri şi vopsele, atunci când acestea sunt susceptibile de o deteriorare rapida datorită apropierii datei de depasire a termenului de valabilitate.

 

    ORDONANTA:

    h) vânzarea unui produs la un preţ aliniat la cel legal practicat de ceilalţi comercianţi din aceeaşi zona comercială, pentru acelaşi produs, determinat de mediul concurential;

 

    NORME METODOLOGICE:

    14. În înţelesul art. 18 lit. h) din ordonanta, "zona comercială" poate fi asimilată unei arii geografice în care funcţionează structuri de vânzare asemănătoare în condiţii de concurenta relativ omogene.

 

    ORDONANTA:

    i) vânzarea produselor cu caracteristici identice, ale căror preţuri de reaprovizionare s-au diminuat.

    Art. 19. - Este interzis oricărui comerciant sa ofere sau sa vândă produse în pierdere, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 18 lit. a)-c), e)-i), precum şi în cazul produselor aflate în pachete de servicii. Prin vânzare în pierdere, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege orice vânzare la un preţ egal sau inferior costului de achiziţie, astfel cum acesta este definit în reglementările legale în vigoare.

 

    NORME METODOLOGICE:

    15. În categoria produselor aflate în pachete de servicii intra: painea sau apa minerala oferite gratuit consumatorilor, în cazul serviciilor de alimentaţie publica, telefonul oferit gratuit consumatorilor, în cazul pachetelor de servicii telefonice sau alte asemenea cazuri.

    16. Costul de achiziţie al unui produs este egal cu preţul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare şi alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau intrarea în gestiune a produsului respectiv.

 

    ORDONANTA:

    Art. 20. - Potrivit prezentei ordonanţe, prin vânzare de lichidare se înţelege orice vânzare precedată sau însoţită de publicitate şi anunţată sub denumirea de "lichidare" şi care, printr-o reducere de preţuri, are ca efect vânzarea accelerata a totalităţii sau numai a unei părţi din stocul de produse dintr-o structura de vânzare cu amănuntul, în una dintre următoarele situaţii:

    a) încetarea definitiva a activităţii comerciantului, inclusiv în cazul schimbării proprietarului, chiriaşului, locatarului sau mandatarului, după caz, care exploatează structura de vânzare, cu excepţia cazurilor în care aceasta este vândută, cedata sau închiriată unei persoane juridice administrate de vechiul proprietar (utilizator) sau în care acesta este acţionar;

    b) încetarea din proprie initiativa a activităţii comerciantului în structura de vânzare respectiva sau ca urmare a anulării contractului de închiriere, locatie sau mandat, în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive sau în baza unei hotărâri judecătoreşti de evacuare silită;

    c) întreruperea activităţii comerciale sezoniere pentru o perioada de cel puţin 5 luni după terminarea operaţiunilor de lichidare;

    d) schimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei activităţi comerciale desfăşurate în acea structura;

    e) modificarea condiţiilor de exploatare a suprafeţei de vânzare, dacă lucrările de transformare şi amenajare depăşesc 30 de zile şi sunt efectuate în interiorul acesteia, structura de vânzare fiind închisă în toată aceasta perioada, sau modificarea condiţiilor de exercitare a activităţii în cazul încheierii ori anulării unui contract de distribuţie având o clauza de aprovizionare exclusiva;

    f) vânzarea stocului de produse de către moştenitorii legali ai comerciantului defunct;

    g) deteriorarea grava, din cauza unor calamitati sau acte de vandalism, a unei părţi sau, după caz, a întregului stoc de produse, exclusiv cele alimentare.

 

    NORME METODOLOGICE:

    17. Vânzările anunţate sub denumirea de lichidare/lichidari sau o alta denumire echivalenta, cum ar fi: "Închidere definitiva - totul trebuie sa dispara - mari reduceri de preţuri", se definesc prin desfacerea accelerata, la preţ redus, a totalităţii sau a unei părţi din mărfurile dintr-o structura de vânzare cu amănuntul, precedată sau însoţită de publicitate, numai în una dintre situaţiile menţionate la art. 20 lit. a)-g) din ordonanta. Vânzările de lichidare pot fi efectuate pentru totalitatea sau numai pentru o parte a mărfurilor noi ori folosite dintr-o structura de vânzare cu amănuntul, cu respectarea condiţiilor stipulate de art. 22 şi 23 din ordonanta.

 

    ORDONANTA:

    Art. 21. - (1) Vânzările de lichidare sunt supuse notificării în baza unui inventar detaliat al mărfurilor de lichidat întocmit de comerciant, care este obligat sa justifice cu documente legale provenienta produselor respective. Notificarea se face la primăria localităţii în a carei raza teritorială este amplasata structura de vânzare sau, după caz, la primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidare în situaţiile prevăzute la art. 20 lit. a), d) şi e) şi cu cel puţin 5 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidare în situaţiile prevăzute la art. 20 lit. b), c), f) şi g). Perioada pentru care se notifica vânzările de lichidare este de maximum:

    a) 90 de zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 20 lit. a) şi f);

    b) 60 de zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 20 lit. b), d), e) şi g);

    c) 15 zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 20 lit. c).

 

    NORME METODOLOGICE:

    18. Formularul notificării vânzărilor de lichidare şi al listei de inventar pentru mărfurile de lichidat sunt prevăzute în anexa nr. 1 şi, respectiv, anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

    Formularul notificării vânzărilor de lichidare se adresează primarului şi se poate completa şi depune la sediul primăriei localităţii în a carei raza teritorială este amplasata structura de vânzare, iar în cazul municipiului Bucureşti, la sediul primăriilor de sector, după caz, sau se poate transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

    În ambele cazuri notificarea va fi însoţită şi de lista de inventar pentru mărfurile de lichidat.

    Comerciantul sau persoana imputernicita de acesta va completa câte doua formulare de notificare şi doua liste de inventar pentru mărfurile de lichidat. Un exemplar din notificare, la care se anexează lista de inventar, se depune/se transmite la sediul primăriei respective, iar al doilea exemplar din fiecare formular, împreună cu dovada/confirmarea de primire, se păstrează la sediul structurii de vânzare sau, după caz, la adresa amplasamentului unde se vor organiza vânzările de lichidare.

 

    ORDONANTA:

    (2) La cererea organelor de control abilitate comerciantul este obligat sa justifice cu documente legale situaţia care a motivat vânzarea de lichidare, în termen de maximum 10 zile de la finalizarea operaţiunilor de lichidare pentru situaţiile prevăzute la art. 20 lit. a)-d), f) şi g) şi, respectiv, de maximum 45 de zile în cazul situaţiilor prevăzute la art. 20 lit. e).

    (3) Orice anunţ sau alta forma de publicitate privind vânzarea de lichidare trebuie sa specifice în mod obligatoriu data de debut a vânzării şi durata acesteia, precum şi sortimentul de mărfuri supus vânzării de lichidare, în cazul în care operaţiunea nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare.

 

    NORME METODOLOGICE:

    19. În termen de maximum 10 zile calendaristice de la finalizarea operaţiunilor de lichidare, la cererea organelor de control abilitate, comerciantul este obligat sa justifice cu documente legale următoarele situaţii care au motivat vânzarea de lichidare, după caz:

    19.1. În cazul încetării definitive a activităţii comerciantului, documentul legal justificativ este declaraţia pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, a comerciantului persoana fizica sau, după caz, a reprezentantului asociaţiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoana juridică.

    19.2. Schimbarea proprietarului/chiriaşului/locatarului/mandatarului, după caz, care exploatează structura de vânzare

    Comerciantul care preia de la un alt comerciant exploatarea unei/unor structuri de vânzare, inclusiv stocul de mărfuri, şi nu doreşte sa continue sa vândă aceeaşi gama sortimentala poate recurge la organizarea unei vânzări de lichidare pentru o parte sau întregul stoc de marfa preluat. În acest caz vânzarea de lichidare nu se poate realiza decât pentru produsele preluate de la comerciantul cedent. Produsele cumpărate în aceasta perioada de comerciantul care a preluat structurile de vânzare nu pot face obiectul vânzării de lichidare.

    În aceasta ipoteza documentele legale justificative sunt: declaraţia pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, a comerciantului persoana fizica sau, după caz, a reprezentantului asociaţiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoana juridică, precum şi contractul/contractele de vânzare-cumpărare/închiriere/locatie/mandat, după caz, pentru structura/structurile de vânzare respectiva/respective.

    19.3. Încetarea din proprie initiativa a activităţii comerciantului în structura de vânzare respectiva. În aceasta ipoteza documentul legal justificativ este declaraţia pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, a comerciantului persoana fizica sau, după caz, a reprezentantului asociaţiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoana juridică.

    19.4. Anularea contractului de închiriere/locatie/mandat, pentru structura de vânzare respectiva

    Documentele legale justificative sunt, după caz: hotărârea judecătorească rămasă definitiva şi/sau hotărârea judecătorească de evacuare silită, în cazul anulării contractului, contractul de închiriere/locatie/mandat, însoţit de procesul-verbal de predare a structurii de vânzare, dacă este cazul, în situaţia încetării contractului.

    19.5. Întreruperea activităţii comerciale sezoniere în structura de vânzare respectiva, pentru o perioada de cel puţin 5 luni după terminarea operaţiunilor de lichidare

    În acest caz documentul legal justificativ este declaraţia pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, a comerciantului persoana fizica sau, după caz, a reprezentantului asociaţiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoana juridică.

    19.6. Schimbarea profilului structurii de vânzare

    Atunci când comerciantul decide sa schimbe complet obiectul activităţilor de comercializare ale exerciţiului comercial desfăşurat într-o structura de vânzare cu amănuntul, acesta poate recurge la organizarea unei vânzări de lichidare în vederea desfacerii accelerate a totalităţii stocului de produse din acea structura de vânzare.

    În acest caz documentul legal justificativ este declaraţia pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, a comerciantului persoana fizica sau, după caz, a reprezentantului asociaţiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoana juridică.

    19.7. Suspendarea sau înlocuirea unei activităţi comerciale desfăşurate în structura de vânzare

    Comerciantul care decide sa suspende sau sa înlocuiască obiectul activităţilor de comercializare ale exerciţiului comercial desfăşurat într-o structura de vânzare cu amănuntul poate recurge la organizarea unei vânzări de lichidare. Aceasta ipoteza vizează cazurile în care comerciantul decide sa înlocuiască produsele vândute în unul sau mai multe raioane din cadrul unei structuri de vânzare cu amănuntul cu alte produse, cum ar fi, dar fără a se limita la: raion de tricotaje-raion de confecţii; raion de dulciuri-raion de preparate şi semipreparate culinare; raion de electrice-raion pentru produse menajere şi uz casnic; raion de carne şi preparate din carne-raion de lapte şi preparate din lapte sau alte cazuri similare.

    În acest caz documentul legal justificativ este declaraţia pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, a comerciantului persoana fizica sau, după caz, a reprezentantului asociaţiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoana juridică.

    19.8. Vânzarea stocului de produse din structura de vânzare de către moştenitorii legali ai comerciantului defunct

    În urma decesului comerciantului persoana fizica sau, după caz, a asociatului unic, moştenitorii legali ai acestuia pot organiza o vânzare de lichidare în cazul în care nu doresc sa continue activitatea comerciantului defunct.

    Documentele legale justificative sunt: declaraţia pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, a reprezentantului desemnat de moştenitorii legali ai comerciantului, precum şi certificatul de moştenitor.

    19.9. Deteriorarea grava, din cauza unor calamitati sau acte de vandalism, a produselor nealimentare din structura de vânzare.

    Comerciantul poate recurge la o vânzare de lichidare pentru produsele nealimentare deteriorate din cauza unor calamitati, cum ar fi: inundaţie, cutremur, incendiu, furtuna, sau din cauza unor acte de vandalism, cu condiţia ca aceste produse sa fie sigure pentru sănătatea, securitatea şi viata consumatorilor.

    Documentele legale justificative sunt:

    a) în cazul calamităţilor, declaraţia pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, a comerciantului persoana fizica sau, după caz, a reprezentantului asociaţiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoana juridică;

    b) în cazul actelor de vandalism, declaraţia pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, a comerciantului persoana fizica sau, după caz, a reprezentantului asociaţiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoana juridică şi actele de constatare emise de organele abilitate, din care sa reiasă ca produsele respective au fost deteriorate.

    20. În termen de maximum 45 de zile calendaristice de la finalizarea operaţiunilor de lichidare, la cererea organelor de control abilitate, comerciantul este obligat sa justifice cu documente legale următoarele situaţii care au motivat vânzarea de lichidare, după caz:

    20.1. Modificarea condiţiilor de exploatare a suprafeţei de vânzare

    Comerciantul care decide modificarea structurii de vânzare, inclusiv extinderea acesteia, poate organiza o vânzare de lichidare pentru stocul de produse din acea structura, cu condiţia ca lucrările de transformare şi amenajare sa depăşească 30 de zile calendaristice, sa cuprindă şi perimetrul suprafeţei de vânzare, iar structura de vânzare sa fie închisă accesului consumatorilor în toată aceasta perioada.

    Lucrările de igienizare sau renovare care nu aduc modificări structurii de vânzare nu permit organizarea unei vânzări de lichidare.

    În acest caz documentele justificative legale sunt devizul pentru lucrările de transformare şi amenajare, precum şi declaraţia pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare a comerciantului persoana fizica sau, după caz, a reprezentantului asociaţiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoana juridică.

    20.2. Modificarea condiţiilor de exercitare a activităţii comerciale în structura de vânzare, ca urmare încheierii sau anulării/rezilierii unui contract de distribuţie având o clauza de aprovizionare exclusiva

    Documentele justificative legale sunt, după caz:

    a) contractul de distribuţie;

    b) documentul care reziliază contractul de distribuţie;

    c) contractul de franciza,

    precum şi declaraţia pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, a comerciantului persoana fizica sau, după caz, a reprezentantului asociaţiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoana juridică.

    21. Produsele destinate a fi comercializate în cadrul procedurii de vânzare de lichidare, care reprezintă doar o parte a stocului structurii de vânzare, vor fi depozitate separat, iar comercializarea acestora va fi organizată într-un raion/spaţiu distinct.

    22. În termenul de 15 zile pana la începerea vânzării de lichidare notificate în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din ordonanta, comerciantul poate reveni asupra deciziei sale şi poate anula vânzarea de lichidare astfel:

    a) în cazul în care vânzarea de lichidare a fost precedată de publicitate, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative: anunţarea anulării vânzării de lichidare prin aceleaşi mijloace prin care a fost promovata - mass-media, anunţuri publicitare în exteriorul sau interiorul structurii de vânzare; înştiinţarea primăriei la care s-a făcut notificarea despre anularea vânzării de lichidare;

    b) în cazul în care vânzarea de lichidare nu a fost precedată de publicitate, se va înştiinţa primăria la care s-a făcut notificarea despre anularea vânzării de lichidare.

    În ambele cazuri primăria va fi instiintata în scris printr-o adresa depusa la sediul acesteia sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; înştiinţările se vor adresa primarului. Dovada/confirmarea de primire va fi pastrata la sediul structurii de vânzare respective pentru prezentarea acesteia la cererea organelor de control abilitate.

 

    ORDONANTA:

    Art. 22. - (1) Pe durata vânzărilor de lichidare se pot lichidă numai produsele înscrise în lista de inventar aferentă notificării şi aflate în stocul unităţii comerciale la data depunerii/transmiterii notificării. Stocul este format din produsele expuse în spaţiile destinate vânzării şi cele aflate în depozitele structurii de vânzare; produsele deţinute în antrepozite şi/sau depozite situate în afară structurii de vânzare pentru care a fost facuta notificarea nu intra în componenta stocului de lichidat.

    (2) Pot face obiectul vânzărilor de lichidare numai produsele care fac parte din stocul structurii de vânzare şi a căror contravaloare a fost achitată de comerciant la data depunerii/transmiterii notificării sau a emiterii hotărârii judecătoreşti prevăzute la art. 20 lit. b) sau la data evenimentelor prevăzute la art. 20 lit. g).

    Art. 23. - În afară cazurilor prevăzute la art. 20 lit. b) şi g), orice vânzare de lichidare trebuie sa aibă loc în structura de vânzare în care produsele au fost vândute în mod obişnuit.

    Art. 24. - Vânzarea de soldare este orice vânzare însoţită sau precedată de publicitate şi anunţată sub denumirea "soldare/soldari/solduri" şi care, printr-o reducere de preţuri, are ca efect vânzarea accelerata a stocului de mărfuri sezoniere dintr-o structura de vânzare cu amănuntul.

    Art. 25. - Vânzările de soldare se pot efectua numai în cursul a doua perioade pe an, cu o durata maxima de câte 45 de zile fiecare, cu condiţia ca produsele propuse pentru soldare sa fie achitate furnizorului de către comerciant cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de vânzări de soldare şi oferite spre vânzare în mod obişnuit înaintea acestei date.

    Art. 26. - Stocul de produse propus pentru soldare trebuie sa fie constituit în prealabil în structura de vânzare respectiva, în spaţiile de vânzare şi depozitele structurii de vânzare, precum şi, după caz, în unul sau mai multe depozite ale comerciantului, cu cel puţin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare, şi nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare.

 

    NORME METODOLOGICE:

    23. Vânzările anunţate sub denumirea "soldare/soldari/solduri" se definesc prin desfacerea accelerata, la preţ redus, a stocului de mărfuri sezoniere noi sau folosite/de ocazie dintr-o structura de vânzare cu amănuntul, precedată sau însoţită de publicitate.

    24. Pot fi supuse operaţiunilor de soldare numai produsele nealimentare a căror desfacere are caracter sezonier. În aceasta categorie se încadrează grupe de produse, cum ar fi, dar fără a se limita la: confecţii, inclusiv blanarie, pielarie, produse de marochinarie şi galanterie, tricotaje, tesaturi, incaltaminte, articole sport-turism, cosmetice, aparate de încălzire şi climatizare, ventilatoare, precum şi alte produse similare.

    25. Mărfurile ce fac obiectul soldarii vor fi depozitate separat de celelalte produse şi vor fi vândute fie în raioane/spaţii special amenajate pentru aceasta operaţiune, fie în cadrul aceloraşi raioane, caz în care vor fi bine individualizate.

 

    ORDONANTA:

    Art. 27. - Vânzarea de soldare trebuie sa aibă loc în structurile de vânzare în care produsele respective erau vândute în mod obişnuit.

    Art. 28. - Documentele legale justificative care atesta ca stocul de produse propus pentru soldare a fost constituit cu cel puţin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare şi achitat cu cel puţin 30 de zile înainte de aceasta data vor fi păstrate pentru a putea fi prezentate, ori de câte ori este nevoie, organelor de control abilitate. Dovada achitării contravalorii produselor supuse vânzării de soldare rezulta din examinarea actelor contabile.

    Art. 29. - (1) Perioadele de soldari prevăzute la art. 25 se stabilesc de comerciant între următoarele limite:

    a) perioada 15 ianuarie - 15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamna-iarna;

    b) perioada 1 august - 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primavara-vara.

    (2) Comercianţii au obligaţia sa notifice la primăria în a carei raza teritorială îşi desfăşoară activitatea perioada în care efectuează vânzările de soldare cu cel puţin 15 zile înainte de începerea operaţiunilor.

 

    NORME METODOLOGICE:

    26. Formularul notificării vânzărilor de soldare şi al listei de inventar pentru mărfurile propuse pentru soldare sunt prevăzute în anexa nr. 3 şi, respectiv, anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.

    Formularul notificării vânzărilor de soldare se prezintă primarului; formularul se poate completa şi depune la sediul primăriei localităţii în a carei raza teritorială este amplasata structura de vânzare, iar în cazul municipiului Bucureşti, la sediul primăriilor de sector, după caz, sau se poate transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

    Lista de inventar pentru mărfurile de soldat va fi completată şi pastrata la sediul structurii de vânzare respective pentru a putea fi prezentată la solicitarea organelor de control abilitate.

    Comerciantul sau persoana imputernicita de acesta va completa câte doua formulare de notificare. Un exemplar din notificare se depune/se transmite la sediul primăriei, iar al doilea exemplar, împreună cu dovada/confirmarea de primire, se păstrează la sediul structurii de vânzare respective.

 

    ORDONANTA:

    Art. 30. - (1) Este interzis sa se anunţe o vânzare de soldare în alte cazuri şi condiţii decât cele prevăzute la art. 25.

    (2) Orice anunţ sau alta forma de publicitate privind soldarea trebuie sa specifice obligatoriu data de debut a vânzării de soldare şi durata acesteia, precum şi sortimentul de mărfuri supus soldarii în cazul în care operaţiunea de soldare nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare.

    Art. 31. - Vânzările efectuate în structuri denumite magazin de fabrica sau depozit de fabrica sunt vânzările din producţia proprie, efectuate direct consumatorilor de către producători, aceştia indeplinind obligaţiile ce revin oricărui comerciant care desfăşoară comerţ cu amănuntul. Vânzările cu preţ redus prin magazin sau depozit de fabrica nu sunt supuse notificării.

    Art. 32. - În cadrul vânzărilor definite la art. 31, cu excepţia produselor alimentare, producătorii pot practica vânzări cu preţ redus pentru acea parte din producţia lor care îndeplineşte următoarele condiţii asupra cărora consumatorii au fost informati:

    a) nu a fost anterior oferită spre vânzare din cauza defectelor de fabricaţie;

    b) face obiectul retururilor din reţeaua comercială;

    c) reprezintă stocul din producţia sezonului anterior rămas nevandut.

 

    NORME METODOLOGICE:

    27. Vânzările sub denumirea "magazin de fabrica" sau "depozit de fabrica" se referă la vânzările realizate de producătorii industriali pentru produsele care nu sunt oferite spre vânzare prin reţeaua comercială.

    Vânzările efectuate sub una dintre aceste denumiri sunt realizate de producători care desfac produsele lor direct către consumatori, în absenta unui intermediar. Produsele vizate sunt cele care nu au fost anterior oferite spre vânzare din cauza defectelor de fabricaţie, cele care fac obiectul retururilor din reţeaua comercială, precum şi stocul din producţia sezonului anterior rămas nevandut.

    28. Dacă vânzările sunt efectuate în magazinele de prezentare şi desfacere ale producătorului, deschise publicului, stocul de mărfuri vândut sub aceste denumiri trebuie sa fie bine individualizat, produsele respective fiind comercializate în raioane/spaţii special amenajate, separat de celelalte produse oferite consumatorilor. În acest caz producătorul trebuie sa îndeplinească obligaţiile care îi revin oricărui comerciant cu amănuntul.

    Producătorii pot organiza astfel de vânzări şi în depozitele sau spaţiile special amenajate în acest scop din cadrul unităţilor de producţie, cu condiţia ca acestea sa fie deschise publicului, în măsura în care vânzările nu sunt organizate numai pentru angajaţii producătorului.

    În ambele cazuri consumatorii trebuie sa fie informati în limba romana, corect, complet şi fără echivoc despre natura produselor oferite spre vânzare, respectiv în ce categorie se încadrează acestea în conformitate cu prevederile lit. a)-c) ale art. 32 din ordonanta.

 

    ORDONANTA:

    Art. 33. - Orice producător care vinde cu preţ redus o parte a producţiei sale, conform prevederilor art. 32, este obligat sa pună la dispoziţie organelor de control abilitate toate documentele legale care justifica originea şi data de fabricaţie a produselor care fac obiectul acestor vânzări.

    Art. 34. - (1) În sensul prezentei ordonanţe, vânzările promotionale sunt vânzările cu amănuntul/vânzările cash and carry/prestările de servicii de piata care pot avea loc în orice perioada a anului, fără sa facă obiectul notificării, cu condiţia ca:

    a) sa nu fie efectuate în pierdere;

    b) sa se refere la produse disponibile sau reaprovizionabile, precum şi la servicii vândute ori, după caz, prestate în mod curent;

    c) produsele şi serviciile promovate trebuie sa existe la vânzare pe durata întregii perioade anunţate a vânzărilor promotionale sau comerciantul va informa consumatorii ca oferta este valabilă numai în limita stocului disponibil.

    (2) În sensul prezentei ordonanţe, nu sunt considerate vânzări promotionale:

    a) acţiunile de promovare efectuate de producători;

    b) acţiunile de lansare de produse/servicii noi pe piata.

 

    NORME METODOLOGICE:

    29. În cazul produselor, vânzările promotionale pot avea loc în tot timpul anului şi se derulează în mod liber, fără sa facă obiectul notificării, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

    a) vânzările sa se facă la preţ redus, dar nu în pierdere;

    b) sa nu tinda la o vânzare accelerata a unui stoc de mărfuri pe care comerciantul nu îl va mai reaproviziona, ca în cazul lichidărilor sau soldarilor;

    c) sa se refere la produse disponibile sau care pot fi reaprovizionate; comerciantul care doreşte sa relanseze vânzările dintr-un raion sau sa promoveze într-o anumită perioada o categorie de produse, trebuie sa-şi reînnoiască stocul şi sa-l reasorteze în scopul satisfacerii cererilor consumatorilor pe intreaga perioada anunţată sau sa informeze consumatorii ca oferta este valabilă numai în limita stocului disponibil.

    În cazul promovării prestărilor de servicii, acestea trebuie sa fie disponibile pe durata întregii perioade anunţate ca "vânzare promotionala".

    În situaţia în care comerciantul nu anunta consumatorii despre practicarea unor "vânzări promotionale" sau preţuri reduse pentru anumite produse/servicii, acestea pot fi efectuate în orice perioada a anului, cu respectarea prevederilor art. 19 din ordonanta.

 

    ORDONANTA:

    Art. 35. - (1) Vânzările cu preţ redus prevăzute la art. 18, astfel cum sunt definite de prezenta ordonanta, atunci când consumatorii sunt anuntati despre o reducere de preţuri care comporta o comparatie exprimată în cifre, sunt supuse următoarelor reguli de fixare şi publicitate a preţurilor:

    a) Orice comerciant care anunta o reducere de preţ trebuie sa o raporteze la preţul de referinta practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Preţul redus trebuie sa fie inferior preţului de referinta. Preţul de referinta reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus.

    b) Orice anunţ de reducere de preţuri, indiferent de forma, modul de publicitate şi motivatia reducerii, trebuie sa se adreseze ansamblului consumatorilor şi sa indice în cifre o reducere în raport cu preţurile de referinta, excepţie făcând:

    - publicitatile comparative de preţ;

    - anunţurile publicitare exclusiv literare, care nu conţin cifre;

    - anunţurile de preţ de lansare a unui nou produs pe piata;

    - anunţurile publicitare orale efectuate exclusiv în interiorul magazinului pentru reduceri de preţuri la un anumit raion, pentru o foarte scurta perioada a unei zile de vânzare.

    c) Publicitatea prin catalog şi ofertele de reducere de preţuri, lansate de comercianţii care practica vânzarea prin corespondenta, pot fi valabile numai pana la epuizarea stocurilor, cu condiţia ca aceasta menţiune sa figureze vizibil şi lizibil în catalog.

    d) Orice anunţ de reducere de preţ exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil şi fără echivoc pentru fiecare produs sau grupa de produse identice:

    - fie prin menţionarea noului preţ lângă preţul anterior, barat;

    - fie prin menţiunile "preţ nou", "preţ vechi" lângă sumele corespunzătoare;

    - fie prin menţionarea procentului de reducere şi a preţului nou care apare lângă preţul anterior, barat.

    e) Se interzice ca o reducere de preţ pentru un produs şi/sau serviciu sa fie prezentată consumatorilor ca o oferta gratuita a unei părţi din produs şi/sau serviciu.

    f) Toate documentele justificative legale care atesta veridicitatea preţului de referinta trebuie sa fie păstrate pentru a putea fi prezentate ori de câte ori este nevoie organelor de control abilitate.

    g) Orice anunţ de reducere de preţuri ce nu corespunde reducerii practicate efectiv în raport cu preţul de referinta este considerat o forma de publicitate inselatoare şi este sancţionat conform reglementărilor legale în vigoare.

    (2) Aceste reguli nu se aplica atunci când reducerile de preţ pe produs rezulta din creşterea cantităţii de produs continuta în ambalajul utilizat în mod uzual în comercializarea acestora sau din creşterea numărului de produse identice oferite spre vânzare într-un ambalaj colectiv.

 

    NORME METODOLOGICE:

    30. Orice anunţ de reducere de preţuri, indiferent de: forma - afişe pe vitrine, prospecte, anunţuri în presa, radio, televiziune sau orice alta forma; modul de publicitate - scrisă, orala sau orice alt mod; motivatia reducerii - soldari, lichidari sau orice alta motivatie, care se adresează consumatorilor şi care comporta o comparatie exprimată în cifre, indiferent dacă acesta se realizează în afară sau în interiorul structurii de vânzare, trebuie sa precizeze:

    a) reducerea efectivă în raport cu preţul de referinta care reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în aceeaşi suprafata de vânzare, pentru produse sau servicii identice, în perioada ultimelor 30 de zile calendaristice înainte de data aplicării preţului redus;

    b) produsele sau serviciile ori categoriile de produse sau servicii la care se referă anunţul publicitar;

    c) perioada pentru care produsele sau serviciile respective sunt oferite la preţ redus; în cazul lichidărilor şi soldarilor aceasta condiţie poate fi înlocuită de menţiunea: "pana la epuizarea stocului". Aceasta menţiune poate fi folosită şi în cazul vânzărilor promotionale.

    31. Indicarea, respectiv marcarea sau, după caz, afişarea preţurilor pentru produsele cu preţuri reduse care intra sub incidenta prevederilor legale în vigoare cu privire la indicarea preţurilor pentru produsele oferite consumatorilor spre vânzare va indica preţul de referinta al produsului, preţul redus anuntat şi preţul pe unitatea de măsura corespunzător preţului redus.

    32. Orice produs/serviciu comandat în perioada indicată în anunţul publicitar privind preţul sau reducerea de preţ trebuie sa fie livrat/prestat sau furnizat la preţul indicat în anunţul respectiv chiar dacă livrarea/prestarea sau furnizarea se face după terminarea perioadei din anunţul publicitar respectiv.

    33. Nici o publicitate de preţ sau reducere de preţ care se adresează consumatorilor nu poate fi efectuată pentru produse care nu sunt disponibile la vânzare sau pentru servicii care nu pot fi prestate/furnizate în timpul perioadei la care se raportează aceasta publicitate, cu excepţia lichidărilor şi soldarilor, caz în care perioada de reduceri este considerată terminată la epuizarea stocului de mărfuri declarat, în limita perioadei de reduceri anunţate şi notificate.

 

    ORDONANTA:

    Art. 36. - Vânzarea la distanta este acea forma de vânzare cu amănuntul care se desfăşoară în lipsa prezentei fizice simultane a consumatorului şi a comerciantului, în urma unei oferte de vânzare efectuate de acesta din urma, care, în scopul încheierii contractului, utilizează exclusiv tehnici de comunicaţie la distanta.

    Articolele 37-41 se abroga. (<LLNK 12002   650 10 201   0 18>Legea nr. 650/2002)

    Art. 42. - (1) Vânzarea directa este acea practica comercială prin care produsele sau serviciile sunt desfăcute de către comerciant direct consumatorilor, în afară spaţiilor de vânzare cu amănuntul, prin intermediul vânzărilor direcţi, care prezintă produsele şi serviciile oferite spre vânzare.

    (2) Vânzarea prin reţele (multilevel marketing) este o forma a vânzării directe prin care produsele şi serviciile sunt oferite consumatorilor prin intermediul unei reţele de vânzători direcţi care primesc un comision atât pentru vânzările proprii, cat şi pentru vânzările generate de reţelele de vânzători direcţi pe care i-au recrutat personal.

    Art. 43. - Sunt considerate practici comerciale interzise:

    a) vânzarea piramidala, vânzarea practicată prin procedeul denumit "bulgare de zapada" sau orice alte procedee similare care constau în special în a oferi produse/servicii consumatorilor făcându-i sa spere ca le vor obţine fie cu titlu gratuit, fie la un preţ redus fata de valoarea lor reală şi conditionand vânzările de plasarea contra plata de bonuri, tichete, cupoane ori a altor titluri similare către terţi sau de colectarea de adeziuni sau subscrieri;

    b) faptul de a propune unei persoane sa colecteze adeziuni sau sa se înscrie pe o lista, făcând-o sa spere câştiguri financiare rezultate din creşterea numărului de persoane recrutate sau înscrise.

    Art. 44. - (1) În cazul reţelelor de vânzare constituite prin recrutarea aderentilor sau afiliatilor este interzis sa se solicite aderentului sau afiliatului reţelei plata unei sume aferente dreptului de intrare în reţea, cu excepţia contravalorii materialelor sau a serviciilor de natura pedagogica, formativa, demonstrativa ori de vânzare sau a oricărui alt material sau serviciu similar.

    (2) În cadrul aceleiaşi reţele este, de asemenea, interzis sa se impună unui aderent sau afiliat achiziţionarea unui stoc de produse destinat vânzării ulterioare, fără obligaţia ca stocul de produse nevandute de aferent/afiliat sa fie reprimit de titularul reţelei.

    Art. 45. - (1) Vânzările în afară spaţiilor comerciale sunt acele vânzări directe realizate de comercianţi în următoarele situaţii:

    a) în timpul unei deplasări organizate de comerciant în afară spaţiilor sale comerciale;

    b) în timpul unei vizite efectuate de comerciant, dacă aceasta nu a avut loc la solicitarea expresă a consumatorului:

    - la locuinta unui consumator, unde pot fi încheiate contracte şi cu alte persoane prezente;

    - la locul de munca al consumatorului sau în locul în care acesta se găseşte, chiar temporar, pentru motive de lucru, studiu sau tratament;

    c) în orice alte locuri publice sau destinate publicului, în care comerciantul prezintă o oferta pentru produsele sau serviciile pe care le furnizează, în vederea acceptării acesteia de către consumator.

    (2) Comercianţii care efectuează vânzări în afară spaţiilor comerciale răspund civil fata de efectele activităţii vanzatorilor direcţi.

    Art. 46. - Comercianţii sunt obligaţi sa elibereze legitimatii pentru vanzatorii direcţi, angajaţi în acest sistem de vânzare. Legitimatiile trebuie sa conţină numele, prenumele şi fotografia vânzătorului, denumirea şi sediul comerciantului, semnatura administratorului/directorului şi vor fi vizate trimestrial. Legitimatiile vor fi retrase imediat ce deţinătorii acestora îşi pierd calitatea de vânzători direcţi.

    Art. 47. - Vanzatorii direcţi, angajaţi în acest sistem de vânzare, sunt obligaţi sa se legitimeze înaintea prezentării produselor/serviciilor oferite, precum şi la solicitarea consumatorilor.

    Art. 48. - (1) Loteria publicitara este acea practica de promovare a produselor/serviciilor care tinde sa stimuleze în rândul participanţilor speranta unui câştig prin tragere la sorţi.

    (2) Loteriile publicitare sunt admise numai în condiţiile în care participanţilor nu le este impusa în contrapartida nici o cheltuiala directa sau indirecta, suplimentară achiziţionării produsului/serviciului.

    (3) Cheltuielile efectuate de către participanţi pentru achiziţionarea de efecte şi servicii poştale şi pentru tarifele telefonice normale, referitoare la participarea la loteria publicitara, nu intra sub incidenta alin. (2).

    Articolul 49 se abroga. (<LLNK 12002   650 10 201   0 18>Legea nr. 650/2002)

    Art. 50. - (1) În privinta câştigurilor puse în joc în cadrul unei loterii publicitare, anunţurile de prezentare a acesteia vor preciza natura, numărul şi valoarea comercială a respectivelor câştiguri, precum şi următoarea menţiune: "regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant". În acest scop se va mentiona adresa sau numărul de telefon la care solicitarea poate fi transmisă, respectiv facuta.

    (2) În regulament se va preciza obligaţia organizatorului loteriei publicitare de a face publice numele castigatorilor şi câştigurile acordate.

    Art. 51. - (1) Regulamentul şi/sau orice alt document în baza căruia urmează sa se desfăşoare loteria publicitara trebuie sa fie autentificat şi depus la un notar public înainte de începerea operaţiunii. În scopul prevenirii desfăşurării unor jocuri de noroc deghizate organizatorul va depune un exemplar al regulamentului şi/sau al documentului autentificat, după caz, la Direcţia generală de administrare a veniturilor publice şi a monopolurilor din Ministerul Finanţelor Publice, pana la data începerii loteriei publicitare.

    (2) Pentru a verifica corecta desfăşurare a loteriei publicitare respective reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului de Interne pot solicita organizatorilor de loterii publicitare regulamentul de desfăşurare a acestora, precum şi un exemplar al anunţurilor adresate publicului, caz în care organizatorii vor prezenta aceasta documentaţie în termen de 5 zile de la data solicitării.

    Art. 52. - Prezenta ordonanta nu exclude controlul acţiunilor de promovare a vânzărilor prin acest gen de operaţiuni publicitare de către asociaţiile profesionale cu rol de autoreglementare în domeniul publicităţii, precum şi dreptul persoanelor, care se considera induse în eroare în cursul desfăşurării acestor operaţiuni, de a se adresa direct acestor asociaţii.

    Art. 53. - Se considera publicitate inselatoare acele fapte prin care organizatorul unei loterii publicitare sugereaza destinatarului, prin anunţul publicitar efectuat, ca:

    a) a intrat în posesia marelui premiu, deşi tragerea la sorţi pentru atribuirea câştigurilor se va desfasura ulterior;

    b) a intrat în posesia unui câştig important, în realitate fiind însă vorba de un premiu de o valoare minima sau de un premiu de consolare.

    Art. 54. - Nu sunt asimilate loteriei publicitare concursurile în cadrul cărora premiile sunt câştigate exclusiv datorită abilitatii, cunoştinţelor şi perspicacitatii participanţilor, câştigătorul fiind desemnat în funcţie de valoarea prestaţiei sale.

    Art. 54^1. - Nu este asimilată loteriei publicitare şi este considerată practica comercială permisă alocarea de premii în mod aleator, înainte de oferirea la vânzare a produselor/serviciilor şi atribuirea câştigurilor la achiziţionarea produselor/serviciilor, chiar dacă intrarea în posesie a premiilor are loc la o data ulterioara.

    Art. 55. - Vânzarea cu prime este acea practica comercială prin care la vânzarea sau oferta de vânzare de produse/servicii se oferă consumatorului, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, prime sub forma unor produse/servicii.

    Art. 56. - Este interzisă orice vânzare sau oferta de vânzare de produse sau orice prestare sau oferta de prestare de servicii facuta către consumator, care da dreptul acestuia, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, la o prima sub forma unor produse/servicii, în afară cazurilor în care acestea sunt identice sortimental cu produsele/serviciile cumpărate.

 

    NORME METODOLOGICE:

    34. Vânzările cu prime sub forma unor produse/servicii identice sortimental cu produsele/serviciile cumpărate sunt considerate practici comerciale admise. Următoarele practici, precum şi alte cazuri similare constituie exemple de vânzări cu prime legale:

    a) "pentru un set de ciorapi cumpărat primiţi gratuit o pereche";

    b) "pentru 5 ciocolate cumpărate primiţi o ciocolata";

    c) "pentru developarea a doua filme foto şi eliberarea fotografiilor, oferim gratuit developarea unui al treilea film".

 

    ORDONANTA:

    Art. 57. - Nu sunt considerate prime:

    a) ambalajele produselor;

    b) produsele sau serviciile indispensabile utilizării normale a produsului sau serviciului cumpărat;

    c) produsele sau serviciile a căror valoare este de pana la 10% din preţurile de vânzare/tarifele produselor/serviciilor achiziţionate de către consumatori;

    d) articolele personalizate, respectiv obiectele purtând mesaje publicitare, inscriptionate în mod vizibil şi care nu se regăsesc ca atare în comerţ;

    e) serviciile postvanzare;

    f) facilităţile de stationare oferite de către comercianţi consumatorilor.

 

    NORME METODOLOGICE:

    35. Nu sunt considerate prime şi pot fi oferite cu titlu gratuit consumatorilor:

    a) ambalajele produselor: ambalarea produsului/produselor după ce acesta/acestea a/au fost achitat/achitate de consumator;

    b) produsele sau serviciile indispensabile utilizării normale a produsului sau serviciului cumpărat: CD-urile cu sistemul de operare a calculatorului, cablul de alimentare pentru un produs electrocasnic sau alte cazuri similare;

    c) produsele sau serviciile a căror valoare este de pana la 10% din preţurile de vânzare/tarifele produselor/serviciilor achiziţionate de către consumatori, altele decât cele prevăzute la lit. b) şi, respectiv, la prezentul punct. Valoarea produselor/serviciilor oferite gratuit consumatorilor este reprezentată de preţurile de vânzare/tarifele practicate în structura de vânzare respectiva, în cazul în care acestea sunt comercializate în acea structura, iar în cazul în care produsele/serviciile nu sunt comercializate în structura de vânzare respectiva şi sunt aprovizionate/furnizate de comerciant special pentru a fi oferite gratuit consumatorilor, valoarea acestora este reprezentată de costurile de achiziţie ale produselor şi, respectiv, de tarifele serviciilor;

    d) articolele personalizate, respectiv obiectele purtând mesaje publicitare, inscriptionate în mod vizibil şi care nu se găsesc ca atare în comerţ: tricouri, brichete sau pixuri inscriptionate cu marca producătorului ori a distribuitorului sau alte cazuri similare;

    e) servicii postvanzare: transportul la domiciliu şi instalarea unei maşini de spălat rufe, retusurile la un costum pentru bărbaţi efectuate în cadrul structurii de vânzare, precum şi alte asemenea servicii;

    f) facilităţile de stationare oferite de comercianţi consumatorilor: parcarea autoturismelor clienţilor în locuri special amenajate de către comercianţi, fără plata taxei de stationare.

 

    ORDONANTA:

    Art. 58. - Este interzisă condiţionarea vânzării către consumator a unui produs de cumpărarea unei cantităţi impuse sau de cumpărarea concomitenta a unui alt produs sau serviciu. De asemenea, este interzisă prestarea unui serviciu către consumator, condiţionată de prestarea altui serviciu sau de cumpărarea unui produs.

    Art. 59. - Nu sunt considerate vânzări condiţionate:

    1. vânzările la un preţ global pentru produse sau servicii diferite, care constituie un ansamblu, precum şi pentru produse identice preambalate oferite într-un ambalaj colectiv, cu condiţia ca:

    a) fiecare produs şi fiecare serviciu sa poată fi achiziţionat şi separat la preţul practicat în cadrul aceleiaşi suprafeţe de vânzare;

    b) cumpărătorul sa fie informat despre aceasta posibilitate şi despre preţul de vânzare aferent produsului sau serviciului;

    2. vânzările de produse în loturi sau ambalaje consacrate de uzanţele comerciale şi de nevoile de consum.

 

    NORME METODOLOGICE:

    36. Preţul global pentru un ansamblu de produse sau servicii, identice ori diferite, nu este obligatoriu sa fie egal cu suma preţurilor individuale pentru fiecare produs sau serviciu component, vândut separat.

 

    ORDONANTA:

    Art. 60. - Prin vânzare forţată se înţelege:

    a) expedierea unui produs către o persoana, fără o cerere prealabilă din partea acesteia, solicitandu-i cumpărarea acelui produs sau returnarea lui către expeditor, chiar şi fără taxe, în cazul refuzului de cumpărare;

    b) prestarea unui serviciu către o persoana, fără o cerere prealabilă din partea acesteia, solicitandu-i acceptarea acelui serviciu prin achitarea contravalorii.

    Art. 61. - Orice vânzare forţată este interzisă. Expedierea unui produs sau prestarea unui serviciu către o persoana se face numai în baza unei comenzi prealabile din partea acesteia.

    Art. 62. - Nu sunt considerate vânzări forţate ofertele efectuate în scopuri filantropice. În cazul acestor oferte, pe documentele insotitoare va fi inscriptionata, în mod clar şi vizibil, următoarea menţiune: "destinatarul nu are nici o obligaţie de a plati sau de a returna produsul".

    Art. 63. - Se interzice a se refuza consumatorului fără un motiv justificat, conform prevederilor legale în vigoare, vânzarea unui produs sau prestarea unui serviciu.

 

    CAPITOLUL VI

    Reguli generale de comercializare a produselor şi serviciilor

 

    Art. 64. - (1) Producătorii şi importatorii sunt obligaţi sa introducă pe piata numai produse sigure pentru viata, sănătatea şi securitatea consumatorilor.

    (2) Aceeaşi obligaţie revine şi oricărui comerciant care, pe baza informaţiilor obţinute de la producător/importator şi a cunoştinţelor profesionale, trebuie sa se asigure ca produsele oferite spre comercializare sunt sigure şi sa informeze consumatorii asupra factorilor de risc în utilizarea/consumul acestora.

    (3) Se interzice introducerea pe piata a produselor, dacă acestea nu sunt însoţite de documentele de angajare ale producătorului/importatorului referitoare la calitatea şi securitatea acestora, emise conform reglementărilor legale în vigoare.

    Art. 65. - Produsul care este conform reglementărilor cu caracter obligatoriu, prin care sunt definite caracteristicile de securitate ale acestuia şi modalităţile de control al conformitatii cu caracteristicile parametrilor definiţi, este considerat sigur.

    Art. 66. - Dacă securitatea produselor nu este determinata conform prevederilor art. 65, un produs va fi considerat sigur atunci când, utilizat în condiţiile normale sau previzibile, nu prezintă riscuri pentru viata, sănătatea şi securitatea consumatorilor.

    Art. 67. - Pentru evaluarea securităţii unui produs vor fi luate în considerare următoarele elemente:

    a) proprietăţile produsului, inclusiv compozitia, instrucţiunile de montare şi punere în funcţiune, de utilizare, de întreţinere şi de depozitare, service-ul necesar pe durata medie de utilizare a produsului;

    b) prezentarea produsului, informaţiile furnizate de producător prin etichetare, marcare şi/sau ambalajul acestuia, precum şi orice alta informaţie furnizată de producător;

    c) influenta produsului asupra altui produs sau produse, când în mod justificat se presupune ca acesta va fi utilizat împreună cu alt produs sau produse;

    d) categoriile de utilizatori cărora li se adresează, o atentie deosebita fiind acordată grupei de consumatori cu grad de risc major.

    Art. 68. - Prevederile art. 65-67 sunt aplicabile în egala măsura şi serviciilor de piata.

    Art. 69. - Prevederile art. 65-67 nu se aplica în cazul produselor care necesita reparaţii sau reconditionari înaintea utilizării, cu condiţia ca despre acest fapt consumatorii sa fie informati de către comercianţi în momentul cumpărării.

    Art. 70. - În aplicarea prevederilor art. 65, 67 şi 68 se vor avea în vedere reglementările legale în vigoare privind activitatea de standardizare, acreditare şi infrastructura pentru evaluarea conformitatii.

 

    A. Reguli privind etichetarea şi ambalarea

 

    Art. 71. - La vânzarea produsului sau la prestarea serviciului comerciantul ori, după caz, prestatorul trebuie sa aducă cu buna-credinţa la cunostinta consumatorului, la solicitarea acestuia, pe lângă informaţiile furnizate prin etichetare, marcare şi ambalare şi informaţii corecte şi utile privind caracteristicile produsului sau serviciului, condiţiile de vânzare şi modul de utilizare.

    Art. 72. - (1) Informaţiile furnizate prin etichetare, marcare, amabalare vor respecta prevederile legale referitoare la etichetare.

    (2) Pentru unele categorii de produse, în scopul asigurării protecţiei consumatorilor şi pentru menţinerea unui mediu concurential normal, Guvernul poate elabora reglementări specifice de etichetare.

    (3) Pentru a informa consumatorul despre impactul unor produse asupra mediului înconjurător, precum şi pentru a promova producţia şi utilizarea acelor produse care, pe toată durata lor de viata, au efecte nesemnificative asupra calităţii apei, aerului şi solului, se va institui un sistem naţional de etichetare ecologica.

    Art. 73. - Ambalajele produselor trebuie sa asigure integritatea şi protecţia calităţii acestora, sa fie uşor de manipulat, sa promoveze vânzarea produselor, fiind totodată conforme prevederilor legale referitoare la protecţia muncii, mediului şi a securităţii consumatorilor.

 

    B. Obligaţia indicarii preţurilor/tarifelor

 

    Art. 74. - (1) Comerciantul care în reţeaua de distribuţie oferă spre vânzare produse/servicii trebuie sa indice preţul de vânzare/tariful practicat şi preţul pe unitatea de măsura, conform reglementărilor legale în vigoare.

    (2) Preţurile de vânzare, preţurile pe unitatea de măsura şi tarifele practicate se indica în mod vizibil, lizibil şi fără echivoc prin marcare, etichetare şi/sau afişare.

    (3) Când livrarea produsului sau prestarea serviciului se face ulterior plăţii unui acont, comerciantul este obligat sa elibereze consumatorului, la plata acontului, un document fiscal conform legislaţiei în vigoare sau, după caz, un contract scris şi sa respecte condiţiile contractuale.

    (4) Comercianţii care, potrivit legislaţiei în vigoare, sunt obligaţi sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale vor elibera bonuri fiscale cumparatorilor de produse/servicii.

 

    C. Reguli privind indicarea cantităţii

 

    Art. 75. - (1) În funcţie de tipul şi caracteristicile produsului, pe ambalajul acestuia se vor indica vizibil, lizibil şi fără echivoc dimensiunile sau numărul de articole (bucăţi) conţinute, cantitatea neta continuta, exprimată în unităţi de măsura recunoscute de autoritatea statului roman în materie de metrologie.

    (2) Obligativitatea indicarii acestor date revine producătorului, ambalatorului sau, după caz, importatorului.

    Art. 76. - În cazul vânzărilor la distanta prin corespondenta, orice comerciant care informează consumatorul asupra ofertei sale de produse prin intermediul cataloagelor, brosurilor sau al altor publicaţii tipărite este obligat ca pentru produsele preambalate sa menţioneze cantitatea neta continuta de fiecare ambalaj, preţul de vânzare, precum şi preţul pe unitatea de măsura, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

    Art. 77. - (1) Pentru produsele comercializate în vrac, care sunt cantarite sau măsurate în prezenta consumatorului, dispoziţiile art. 75 alin. (1) nu se aplica.

    (2) Informaţiile furnizate de aparatele de măsura utilizate pentru determinarea cantităţii produselor vândute în vrac trebuie sa fie clare şi vizibile pentru consumator.

 

    NORME METODOLOGICE:

    37. La cantarirea produselor comercializate în vrac, vanzatorii sunt obligaţi sa scada greutatea materialelor utilizate pentru ambalarea produselor.

 

    ORDONANTA:

 

    D. Clauze abuzive

 

    Art. 78. - În calitate de parte contractantă consumatorii pot refuza încheierea contractelor care cuprind clauze definite ca abuzive, conform prevederilor legale în vigoare.

    Art. 79. - Pentru unele categorii de produse/servicii, în scopul asigurării unui echilibru între obligaţiile şi drepturile părţilor contractante şi pentru a promova un mediu concurential normal, Guvernul poate stabili contracte-tip cu caracter obligatoriu.

 

    CAPITOLUL VII

    Sancţiuni

 

    Art. 80. - Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:

    1. desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial cu încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu suspendarea activităţii comerciale pana la data autorizării şi cu amenda:

    a) de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafata mica;

    b) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafata medie;

    c) de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafata mare;

    d) de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei pentru comercianţii ambulanti;

    e) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru comercianţii care practica vânzări în afară spaţiilor comerciale şi pentru cei care practica vânzări directe;

    2. nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2), cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;

    3. comercializarea de produse şi servicii de piata, altele decât cele înscrise în autorizaţia de funcţionare, cu amenda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei;

    4. nerespectarea prevederilor art. 11, cu amenda de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei;

    5. oferirea spre vânzare a produselor în pierdere în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 19, cu amenda de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei, în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile <LLNK 11996    21 10 201   0 29>Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare;

    6. vânzările de lichidare efectuate în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 20 lit. a)-g), cu amenda de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei şi cu sistarea operaţiunilor de lichidare;

    7. nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (1) şi art. 29 alin. (2), cu privire la notificare, cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;

    8. neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a documentelor legale privind justificarea situaţiei care a motivat lichidarea, conform dispoziţiilor cuprinse în art. 21 alin. (2), cu amenda de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei;

    9. nerespectarea prevederilor art. 22, 25 şi 26, cu amenda de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de lichidare sau de soldare, după caz;

    10. realizarea vânzărilor de soldare în alte perioade decât cele prevăzute la art. 29 alin. (1), cu amenda de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de soldare;

    11. neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor legale justificative, conform prevederilor art. 28 şi 33, cu amenda de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei;

    12. nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (3) şi art. 30 alin. (2), cu amenda de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei;

    13. utilizarea denumirii "soldare/solduri/soldari" sau a sinonimelor acesteia, în cazuri în care aceasta nu este în legatura cu o operaţiune de soldare astfel cum este definită de prezenta ordonanta, cu amenda de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei şi cu interzicerea practicării acestei denumiri;

    14. practicarea de vânzări sau de orice alte procedee prevăzute la art. 43, cu amenda de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei, iar veniturile realizate din aceste practici se confisca şi se fac venit la bugetul de stat;

    15. nerespectarea prevederilor art. 46, cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

    16. nerespectarea prevederilor art. 47, cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei;

    17. nerespectarea de către organizatorii de loterii publicitare a prevederilor art. 48 alin. (2), cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar veniturile realizate ilicit din aceasta practica se confisca şi se fac venit la bugetul de stat;

    18. neprezentarea în termen a documentelor solicitate conform prevederilor art. 51 alin. (2), cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;

    19. nerespectarea prevederilor art. 56, cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei;

    20. nerespectarea prevederilor art. 58, 61 şi 63, cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;

    21. nerespectarea prevederilor art. 77 alin. (2), cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei;

    22. exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicată şi comerţ cu amănuntul în aceeaşi structura de vânzare, respectiv suprafata de vânzare, cu amenda de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei şi cu interzicerea uneia dintre cele doua activităţi;

    23. desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial în perioada suspendării activităţii comerciale, cu amenda prevăzută la pct. 1 lit. a)-e), caz în care limitele minime şi maxime se dublează, iar veniturile realizate ilicit în perioada dintre data suspendării activităţii comerciale şi momentul constatării contravenţiei se confisca şi se fac venit la bugetul de stat.

    Art. 81. - Sancţiunile prevăzute la art. 80 se pot aplica şi persoanelor juridice, caz în care limitele minime şi maxime ale amenzilor se dublează.

    Articolul 82 se abroga. (<LLNK 12002   650 10 201   0 18>Legea nr. 650/2002)

    Art. 83. - Împiedicarea sau obstructionarea sub orice forma, de către comerciant sau de oricare alta persoana, a organelor autorităţilor administraţiei publice în exercitarea atribuţiilor lor privind controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.

    Art. 84. - Contravenţiile prevăzute la art. 80 se constata şi se sancţionează de către:

    a) organele de control abilitate ale primăriilor, pentru cele prevăzute la pct. 1-4, 6-11, 13 şi 21-23;

    b) organele de control abilitate ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru cele prevăzute la pct. 5, 6, 8-11, 13, 14, 17-19 şi 22;

    c) organele de control abilitate ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru cele prevăzute la pct. 4, 12, 18, 20 şi 21;

    d) organele de control abilitate ale poliţiei, pentru cele prevăzute la pct. 15, 16 şi 18.

    Art. 85. - Prevederile prezentei ordonanţe referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile <LLNK 12001     2130 301   0 32>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12002   180 10 201   0 18>Legea nr. 180/2002, cu excepţia art. 28 şi 29.

    Art. 86. - În cazul repetarii contravenţiilor prevăzute la art. 80 pct. 1, 3, 6-11, 13, 22 şi 23 într-un interval de 12 luni, chiar dacă amenda a fost plătită, precum şi în cazul în care se incalca în mod repetat dispoziţiile legale privind liniştea şi ordinea publica, primăriile vor suspenda activitatea comercială pe o perioada de pana la 30 de zile pentru structura de vânzare respectiva.

    Art. 86^1. - Sancţiunile aplicate de organele de control abilitate, conform prevederilor prezentei ordonanţe, vor fi aduse la cunostinta primăriilor în termen de 48 de ore de la aplicarea acestora.

 

    CAPITOLUL VIII

    Dispoziţii finale

 

    Art. 87. - În cazul vânzărilor de lichidare şi de soldare, atunci când acestea se efectuează în pierdere, conform prevederilor art. 19, costul de achiziţie este deductibil din punct de vedere fiscal.

    Art. 87^1. - În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe comercianţii care desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piata sunt obligaţi sa solicite autorizarea exerciţiilor comerciale în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe.

 

    NORME METODOLOGICE:

    38. În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a ordonanţei comercianţii care desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piata în zone publice în structuri de vânzare cu sediu fix ori ambulant, permanent sau, după caz, sezonier sunt obligaţi sa solicite acordul desfăşurării exerciţiilor comerciale în conformitate cu prevederile pct. 1 lit. d) din prezentele norme metodologice.

 

    ORDONANTA:

    Art. 87^2. - Ministerul cu atribuţii în domeniul comerţului interior, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. Normele metodologice vor fi supuse spre aprobare Guvernului.

    Art. 88. - Ministerul cu atribuţii în domeniul comerţului interior, în baza consultării cu alte organisme abilitate ale administraţiei publice, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale, elaborează reglementări specifice cu privire la comercializarea produselor şi serviciilor de piata.

    Art. 88^1. - Pentru realizarea unei baze de date privind reţeaua de distribuţie şi de prestări de servicii de piata autorităţile administraţiei publice locale vor transmite ministerului cu atribuţii în domeniul comerţului interior informaţii privind reţeaua de distribuţie, conform normelor stabilite de către acesta.

    Art. 89. - (1) Anexa nr. 3 face parte integrantă din prezenta ordonanta şi poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului.

    (2) Valoarea amenzilor prevăzute la art. 80 şi 83 se va actualiza prin hotărâre a Guvernului.

    Art. 90. - (1) Organele abilitate în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe vor stabili modalităţile concrete de colaborare.

    (2) Administraţiile publice locale vor întreprinde acţiunile necesare în vederea aplicării dispoziţiilor prezentei ordonanţe şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia.

    (3) La solicitarea autorităţilor administraţiei publice interesate, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau, după caz, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale vor pune gratuit la dispoziţia acestora informaţiile cu privire la înregistrarea şi autorizarea functionarii comercianţilor.

    Art. 91. - Prezenta ordonanta intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

    Anexele nr. 1 şi 2 se abroga. (<LLNK 12002   650 10 201   0 18>Legea nr. 650/2002)

 

    NORME METODOLOGICE:

    39. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

 

    ANEXA 1

    -------

la normele metodologice

-----------------------

 

 

               NOTIFICAREA VÂNZĂRILOR DE LICHIDARE

 

    Comerciantul ....../(persoana juridică/persoana fizica/asociaţia familială)/........................................., înregistrat la Oficiul registrului comerţului sub nr. .........................., cod unic .................................................., cu sediul social în .........../(adresa)/..............

 

    Numele persoanei responsabile şi funcţia acesteia ................../(asociat unic, asociat, administrator, manager sau orice alta persoana desemnată de aceştia) /..........................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

    În conformitate cu prevederile <LLNK 12000    99130 302  20 47>art. 20-23 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12002   650 10 201   0 18>Legea nr. 650/2002, şi ale normelor metodologice de aplicare a ordonanţei menţionate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 333/2003, notific organizarea unei vânzări de lichidare pentru produsele specificate în lista de inventar anexată la prezenta notificare, în perioada ....../(se va mentiona perioada)/..............................................,

    şi declar pe propria răspundere ca ma incadrez în situaţia de mai jos*1) şi îndeplinesc cerinţele prevăzute de lege:

*T*

    - încetarea definitiva a activităţii comerciantului               []

    - schimbarea proprietarului/chiriaşului/locatarului/mandatarului,

      după caz, care exploatează structura de vânzare                 []

    - încetarea din proprie initiativa a activităţii comerciantului

      în structura de vânzare                                         []

    - anularea/încetarea contractului de închiriere/locatie/mandat,

      pentru structura de vânzare                                     []

    - întreruperea activităţii comerciale sezoniere în structura de

      vânzare pentru o perioada de cel puţin 5 luni după terminarea

      operaţiunilor de lichidare                                      []

    - schimbarea profilului structurii de vânzare                     []

    - suspendarea sau înlocuirea unei activităţi comerciale

      desfăşurate în structura de vânzare                             []

    - modificarea condiţiilor de exploatare a suprafeţei de vânzare   []

    - modificarea condiţiilor de exercitare a activităţii comerciale

      în structura de vânzare                                         []

    - vânzarea stocului de produse din structura de vânzare de către

      moştenitorii legali ai comerciantului defunct                   []

    - deteriorarea grava, din cauza unor calamitati sau acte de

      vandalism, a produselor nealimentare din structura de vânzare   []

*ST*

    Vânzarea de lichidare va avea loc la următoarea locatie:

    Denumirea structurii de vânzare ...............................

    Adresa amplasamentului ........................................*2)

    Completez prezenta notificare cunoscând ca falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală.

 

    Data .........................................................

    Semnatura autorizata ....................................

 

    Acest formular se poate completa şi depune la sediul primăriei localităţii în a carei raza teritorială este amplasata structura de vânzare, iar în cazul municipiului Bucureşti, la sediul primăriilor de sector, după caz, sau se poate transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

 

----------

    *1) Se marcheaza cu X una dintre situaţiile din formular.

    *2) Se completează în cazul în care vânzarea are loc la alt amplasament decât structura de vânzare în care produsele au fost vândute în mod obişnuit.

 

 

*T*

 

    ANEXA 2

    -------

la normele metodologice

------------------------

 

 

    Comerciantul ......................................................

                (persoana juridică/persoana fizica/asociaţia familială)

    Înregistrat la Oficiul registrului comerţului sub nr.  ............

    Cod unic ..........................................................

 

 

               LISTA DE INVENTAR PENTRU MĂRFURILE DE LICHIDAT

 

 ┌────┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐

 │Nr. │Denumirea produselor / │     U.M.     │Cantitatea     │Documentul    │

 │crt.│articolului de lichidat│(kg, l, pream-│existenta în   │emis de furni-│

 │    │                       │balate în     │stocul structu-│zorul produsu-│

 │    │                       │diverse canti-│rii de vânzare │lui (denumire,│

 │    │                       │tati, mp, buc.│               │număr, data)  │

 │    │                       │seturi etc.)  │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │ 0  │          1            │      2       │       3       │      4       │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 └────┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘

 

    Data ................................

    Semnatura autorizata ................

 

*ST*

 

    ANEXA 3

    -------

la normele metodologice

-----------------------

 

                    NOTIFICAREA VÂNZĂRILOR DE SOLDARE

 

    Comerciantul ....../(persoana juridică/persoana fizica/asociaţia familială)/........................................., înregistrat la Oficiul registrului comerţului sub nr. .........................., cod unic .................................................., cu sediul social în .........../(adresa)/..............

 

    Numele persoanei responsabile şi funcţia acesteia ................../(asociat unic, asociat, administrator, manager sau orice alta persoana desemnată de aceştia) /..........................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

    În conformitate cu prevederile <LLNK 12000    99130 302  24 47>art. 24-30 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12002   650 10 201   0 18>Legea nr. 650/2002, şi ale normelor metodologice de aplicare a ordonanţei menţionate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 333/2003, notific organizarea unei vânzări de soldare în perioada ........../(se va mentiona perioada)/.............................. .

 

    Declar pe propria răspundere ca stocul de produse a fost constituit cu cel puţin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare şi a fost achitat cu cel puţin 30 de zile înainte de aceasta data şi nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare.

    Vânzarea de soldare va avea loc la următoarea locatie:

    Denumirea structurii de vânzare ...................................

    Adresa ............................................................

    Completez prezenta notificare cunoscând ca falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală.

 

    Data .....................................

    Semnatura autorizata .....................

 

    Acest formular se poate completa şi depune la sediul primăriei localităţii în a carei raza teritorială este amplasata structura de vânzare, iar în cazul municipiului Bucureşti, la sediul primăriilor de sector, după caz, sau se poate transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

 

*T*

 

    ANEXA 4

    --------

la normele metodologice

-----------------------

 

 

    Comerciantul ......................................................

                (persoana juridică/persoana fizica/asociaţia familială)

    Înregistrat la Oficiul registrului comerţului sub nr.  ............

    Cod unic ..........................................................

 

 

              LISTA DE INVENTAR PENTRU MĂRFURILE DE SOLDAT

 

 ┌────┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐

 │Nr. │Denumirea produselor / │     U.M.     │Cantitatea     │Documentul    │

 │crt.│articolului de soldat  │(buc., seturi,│existenta în   │emis de furni-│

 │    │                       │ mp etc.)     │stocul structu-│zorul produsu-│

 │    │                       │              │rii de vânzare │lui (denumire,│

 │    │                       │              │               │număr, data)  │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │ 0  │          1            │      2       │       3       │      4       │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 ├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

 │    │                       │              │               │              │

 └────┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘

 

    Data ................................

    Semnatura autorizata ................

 

*ST*

 

                                  -------