Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Cerere emitere acord de funcționare pentru activitatea comercială-spălătorii/vulcanizări/service auto/comerț cu piese auto

Descriere procedură
PROCEDURA DE AUTORIZARE COMERCIALĂ

Potrivit dispoziţiilor art.5 alin.(1) din OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile legii, iar potrivit art.6 alin.(1) şi (2) din acelaşi act normativ: comerţul în zone publice se desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant. Exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităţilor administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism.

Având în vedere prevederile legale sus menţionate, raportate la dispoziţiile art.63 alin.(5) lit.g) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 313/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Prin regulament se stabileşte procedura de obţinere a acordului/autorizaţiei/avizului de funcţionare de către persoanele fizice şi juridice, care exercită activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în zone publice sau în orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice, în structuri de vânzare cu sediu fix ori ambulant, permanent, temporar sau, după caz, sezonier pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Potrivit art.2 lit a), acord de funcţionare este actul administrativ cu caracter individual, prin care se stabilesc condiţiile de desfăşurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, exclusiv unitățile de alimentație publică; lit.b) autorizaţia de funcţionare este actul administrativ cu caracter individual, prin care se stabilesc condiţiile de desfăşurare a activităţilor de alimentaţie publică ( restaurant Cod CAEN 5610, bar Cod CAEN 5630 ), iar potrivit lit.c), avizul de funcţionare este actul administrativ cu caracter individual, prin care se stabilesc condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, desfăşurate temporar şi/sau sezoniere.

Potrivit art.3 din H.C.L.S.3 nr. 313/2017:agenţii economici care desfăşoară sau urmează să desfăşoare activităţi comerciale, de prestări servicii şi de alimentaţie publică, au obligaţia depunerii documentaţiei în vederea obţinerii sau prelungirii termenului de valabilitate a acordului / autorizaţiei de funcţionare, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data începerii activităţii pe care urmează să o desfăşoare sau înainte data expirării valabilității autorizate iniţial.

Taxa pentru emiterea și eliberarea avizului/acordului/autorizatiei de funcționare, precum si taxa pentru vizarea anuală a acestuia sunt prevazute în Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind stabilirea nivelurilor taxelor și impozitelor locale în Municipiul București. Acestea se vor achita la casieriile din cadrul Primariei Sector 3, iar dovada plății se va depune odată cu depunerea documentației de autorizare.

În conformitate cu prevederile art. 475 alin. (3), (4) și (5) din Legea nr. 227/2015 privind  Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind stabilirea nivelurilor taxelor și impozitelor locale în Municipiul București, agenţii economici care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică ( cod CAEN  5610,5630 ), trebuie să achite taxa de alimentație publică integral, anticipat eliberării autorizației, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv, după cum urmează:

- taxa în cuantum de 3.000 lei pentru eliberarea/avizarea anuală a Autorizaţiei de funcționare - alimentație publică( bar, restaurant ), pentru o suprafaţă de până la 500 m 2;
- taxa în cuantum de 4.000 lei pentru eliberarea/avizarea anuală a Autorizaţiei de funcționare - alimentaţie publică( bar, restaurant ), pentru o suprafaţă mai mare de 500 m 2.
Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresă: Calea Dudeşti, nr. 191, Sector 3, Bucuresti
Telefon: 021.318.03.23-28 
Email: relatiipublice@primarie3.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Sectorului 3 Bucuresti,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
10 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1. B.I/C.I

B.I/C.I administrator/persoana care depune documentația de autorizare

Atasament-
2Certificat de înregistrare

eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului 

Atasament-
3Actul de deţinere al spaţiului

Actul de deţinere al spaţiului (vânzare – cumpărare, contract de închiriere/subînchiriere cu acordul proprietarului, comodat, etc) din care să reiasă suprafața desfășurată a structurii de vânzare. 

În situața schimbării de destinație a spațiului în care se va desfășura activitatea comercială, se va prezenta fie Certificat de Urbanism/Autorizație de Construire fie adresă de la Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Sector 3 din care să rezulte că, modificările efectuate  nu necesită obținerea autorizației de construire

Atasament-
4Certificat constatator

Certificat constatator din care sa rezulte starea actuala a firmei – eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, valabil la data depunerii cererii de emitere/prelungire a autorizaţiei de functionare

Atasament-
5Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare

Contract cu o societate prestatoare de servicii  de salubrizare, autorizată de Primăria Municipiului București şi ultima chitanţă de plată Contract cu o firmă de salubritate şi ultima chitanţă de plată

Atasament-
6Autorizație tehnică emisă de Registrul Auto Român – după caz

Autorizație tehnică emisă de Registrul Auto Român  – după caz

Atasament-
7Avize/ acorduri/ autorizații
Avize/acorduri/autorizațiiemise de alte autorități/instituții publice în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată, precum şi spaţiului în care urmează să se desfăşoare activitatea comercială, după caz:
a) autorizaţie de mediu (cf. Ordin Nr. 1798/2007, respectiv Ordin Nr. 3839/2012 );
b) autorizaţie /aviz PSI /declarație cu nr. de auto. destinate parcării și/sau întreținerii și reparării auto - după caz;
c) autorizație sanitară de functionare / Nota de constatare / Proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare / Notificare – după caz;
            d) document de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor
Atasament-
8Aviz de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti

Aviz de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Furturi de Autovehicule    ( conform O.G. nr.36/2005 ) sau declaraţie pe propria răspundere că nu se comercializează piese auto second – hand, după caz

Atasament-
9Dovada achitării taxei pentru emiterea acordului de funcţionare.

Dovada achitării taxei pentru emiterea acordului de funcţionare.

Atasament-
10Declaraţie pe propria răspundere că nu se ocupă domeniul public

Declaraţie pe propria răspundere că nu se ocupă domeniul public

Atasament semnat electronic-
11Imputernicire ( în cazul neprezentării asociatului / administratorului societăţii )

 Imputernicire ( în cazul neprezentării asociatului / administratorului societăţii )

Atasament semnat electronic-
12Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea prevederilor Legii 50/1991, republicată în anul 2004 – actualizată

Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea prevederilor Legii 50/1991, republicată în anul   2004 – actualizată

Formular predefinit semnat electronic
13CEREREEMITERE ACORD DE FUNCŢIONARE PENTRU ACTIVITATEA COMERCIALĂ - SPĂLĂTORII/VULCANIZĂRI/SERVICE AUTO/COMERŢ CU PIESE AUTO

CERERE EMITERE ACORD DE FUNCŢIONARE PENTRU ACTIVITATEA COMERCIALĂ - SPĂLĂTORII/VULCANIZĂRI/SERVICE AUTO/COMERŢ CU PIESE AUTO

Formular predefinit semnat electronic
14Declaratie proprie raspundereDeclaratie proprie raspundereFormular predefinit semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1ACORD DE FUNCŢIONARE PENTRU ACTIVITATEA COMERCIALĂ - SPĂLĂTORII/VULCANIZĂRI/SERVICE AUTO/COMERŢ CU PIESE AUTOAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa
2Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99 din 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
3Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
4Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare
5Hotarare privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice - actualizata
6pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
7LEGE privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
8Regulamentul pentru desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.