Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Cerere emitere a acordului de funcționare pentru activitatea comercială, comerț produse alimentare/nealimentare/servicii de piață

Descriere procedură
PROCEDURA DE AUTORIZARE COMERCIALĂ

Potrivit dispoziţiilor art.5 alin.(1) din OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile legii, iar potrivit art.6 alin.(1) şi (2) din acelaşi act normativ: comerţul în zone publice se desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant. Exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităţilor administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism.

Având în vedere prevederile legale sus menţionate, raportate la dispoziţiile art.63 alin.(5) lit.g) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 313/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Prin regulament se stabileşte procedura de obţinere a acordului/autorizaţiei/avizului de funcţionare de către persoanele fizice şi juridice, care exercită activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în zone publice sau în orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice, în structuri de vânzare cu sediu fix ori ambulant, permanent, temporar sau, după caz, sezonier pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Potrivit art.2 lit a), acord de funcţionare este actul administrativ cu caracter individual, prin care se stabilesc condiţiile de desfăşurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, exclusiv unitățile de alimentație publică; lit. b) autorizaţia de funcţionare este actul administrativ cu caracter individual, prin care se stabilesc condiţiile de desfăşurare a activităţilor de alimentaţie publică ( restaurant Cod CAEN 5610, bar Cod CAEN 5630 ), iar potrivit lit. c), avizul de funcţionare este actul administrativ cu caracter individual, prin care se stabilesc condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, desfăşurate temporar şi/sau sezoniere.

Potrivit art.3 din H.C.L.S.3 nr. 313/2017: agenţii economici care desfăşoară sau urmează să desfăşoare activităţi comerciale, de prestări servicii şi de alimentaţie publică, au obligaţia depunerii documentaţiei în vederea obţinerii sau prelungirii termenului de valabilitate a acordului / autorizaţiei de funcţionare, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data începerii activităţii pe care urmează să o desfăşoare sau înainte de data expirării valabilității autorizate iniţial.

Taxa pentru emiterea și eliberarea avizului/acordului/autorizatiei de funcționare, precum si taxa pentru vizarea anuală a acestuia sunt prevazute în Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind stabilirea nivelurilor taxelor și impozitelor locale în Municipiul București. Acestea se vor achita la casieriile din cadrul Primariei Sector 3, iar dovada plății se va depune odată cu depunerea documentației de autorizare.

În conformitate cu prevederile art. 475 alin. (3), (4) și (5) din Legea nr. 227/2015 privind  Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind stabilirea nivelurilor taxelor și impozitelor locale în Municipiul București, agenţii economici care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică ( cod CAEN  5610,5630 ), trebuie să achite taxa de alimentație publică integral, anticipat eliberării autorizației, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv, după cum urmează:

- taxa în cuantum de 3.000 lei pentru eliberarea/avizarea anuală a Autorizaţiei de funcționare - alimentație publică( bar, restaurant ), pentru o suprafaţă de până la 500 m 2;
- taxa în cuantum de 4.000 lei pentru eliberarea/avizarea anuală a Autorizaţiei de funcționare - alimentaţie publică( bar, restaurant ), pentru o suprafaţă mai mare de 500 m 2.

Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresă: Calea Dudeşti, nr. 191, Sector 3, Bucuresti
Telefon: 021.318.03.23-28 
Email: relatiipublice@primarie3.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Sectorului 3 Bucuresti,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
10 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1. B.I/C.I

B.I/C.I administrator/persoana care depune documentația de autorizare

Atasament-
2Certificat de înregistrare

eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului B.I/C.I asociat

Atasament-
3Actul de deţinere al spaţiului

Actul de deţinere al spaţiului (vânzare – cumpărare, contract de închiriere/subînchiriere cu acordul proprietarului, comodat, etc) din care să reiasă suprafața desfășurată a structurii de vânzare. 

În situața schimbării de destinație a spațiului în care se va desfășura activitatea comercială, se va prezenta fie Certificat de Urbanism/Autorizație de Construire fie adresă de la Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Sector 3 din care să rezulte că, modificările efectuate  nu necesită obținerea autorizației de construire

Atasament-
4Certificat constatator

Certificat constatator din care sa rezulte starea la zi a firmei – eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, valabil la data depunerii cererii de emitere/prelungire a autorizaţiei de functionare

Atasament-
5Avize / acorduri / autorizații
Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată, precum şi a spaţiului în care urmează să se desfăşoare activitatea comercială, după caz :
a) autorizaţie de mediu (cf. Ordin Nr. 1798/2007, respectiv Ordin Nr. 3839/2012 );
b) autorizaţie/aviz PSI – după caz;
c) autorizație sanitară de functionare / Notă de constatare/ Proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare / Notificare;
d) document de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor;
Atasament-
6Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare

Contract cu o societate prestatoare de servicii  de salubrizare, autorizată de Primăria Municipiului București şi ultima chitanţă de plată Contract cu o firmă de salubritate şi ultima chitanţă de plată

Atasament-
7Dovada achitării taxei pentru emiterea/eliberarea acordului de funcţionare

Dovada achitării taxei pentru emiterea/eliberarea acordului de funcţionare

Atasament-
8Împuternicire

Împuternicire ( în cazul neprezentării asociatului/administratorului societăţii )

Atasament semnat electronic-
9Acordul scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobilele în baza unui contractAcordul scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobilele în baza unui contract şi care au obţinut în prealabil acordul proprietarului, direct afectaţi pe plan orizontal şi vertical (în cazul condominiilor), respectiv acordul scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobilele în baza unui contract şi care au obţinut în prealabil acordul proprietarului, direct afectaţi (stânga, dreapta, spate – imobile alipite de imobilul unde este amenajat spaţiul, în cazul spaţiilor amplasate în zona de clădiri individuale a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti); Acordul va conţine obligatoriu: numele/prenumele, seria/nr. actului de identitate, data la care şi-au dat acordul şi semnătura acestora, cu specificarea expresă a orarului de funcţionare după ora 2200 - după caz;
Atasament semnat electronic-
10Declaraţie pe proprie răspundere

privind respectarea prevederilor Legii 50/1991, republicată în 2004 cu modificarile şi completările ulterioare.

Atasament semnat electronic-
11CERERE EMITEREA ACORDULUI DE FUNCŢIONARE PENTRU ACTIVITATE COMERCIALĂ COMERŢ PRODUSE ALIMENTARE/NEALIMENTARE/SERVICII DE PIAŢĂCERERE EMITEREA ACORDULUI DE FUNCŢIONARE PENTRU ACTIVITATE COMERCIALĂ COMERŢ PRODUSE ALIMENTARE/NEALIMENTARE/SERVICII DE PIAŢĂFormular predefinit semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1ACORD DE FUNCŢIONARE PENTRU ACTIVITATE COMERCIALĂ COMERŢ PRODUSE ALIMENTARE/NEALIMENTARE/SERVICII DE PIAŢĂAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa
2Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99 din 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
3Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
4Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare
5Hotarare privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice - actualizata
6pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
7LEGE privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
8Regulamentul pentru desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.