Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura privind înscrierea în vederea participarii la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant în cadrul A.N.R.S.C.

Descriere procedură

Procedura are caracter informational si nu este disponibila prin intermediul acestei platforme. În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice și OMAI nr. 104/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale din Ministerul Administratiei si Internelor A.N.R.S.C. poate organiza concursuri în vederea ocuparii posturilor vacante/temporar vacante.* Candidatii care au alta cetatenie decât cea româna fac dovada îndeplinirii conditiilor de participare la concurs/examen prin documente originale însotite de traducerile autorizate în limba româna.

Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi Publice
Adresa: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Bucuresti 
Telefon: 021/ 317.97.51
E-mail: cabinet@anrsc.ro
Instituţia responsabilă
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi Publice,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1copii legalizate ale documentelor care atesta nivelul si specializarea studiilor impuse de cerintele postuluiprecum si copii ale foilor matricole anexe care, în prezenta exemplarelor originale ale acestora, sunt certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de catre secretarul comisiei de concurs; dupa certificare, exemplarele originale se restituie candidatuluiAtasament-
2copii ale actului de identitate, certificatului de nastere si certificatului de casatorie al candidatuluiprecum si, dupa caz, ale hotarârilor judecatoresti privind starea civila, care, în prezenta exemplarelor originale ale acestora, sunt certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de catre secretarul comisiei de concurs; dupa certificare exemplarele originale se restituie candidatului;Atasament-
3copia carnetului de muncași/sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste activitatea desfasurata, vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitateAtasament-
4tabelul nominal cu rudele candidatuluisot, sotie, ruda sau afin pâna la gradul II inclusivAtasament-
5certificatul de cazier judiciarAtasament-
6recomandarede la ultimul loc de munca sau de la institutia de învatamânt, pentru absolventii care se angajeaza prima data. Recomandarea trebuie sa cuprinda, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional si moral al persoanei;Atasament-
73 fotografiitip carte de identitateAtasament-
82 fotografii colorformat 9 x 12 cmAtasament-
9fisa medicalatip de încadrare în MAIAtasament-
10certificatul de examinare psihologicaAtasament-
11declaratia pe propria raspunderedupa caz, declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008;Atasament-
12declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutareAtasament-
13Cerere de înscriereDocument scanat
14CVDocument scanat

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.