Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Eliberarea licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost

Descriere procedură

În conformitate cu O.M.T.I. nr. 980 din 2011 cu modificările şi completările ulterioare, ARR eliberează operatorilor economici licentă pentru activităţi conexe transportului rutier activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost. Licenţa se eliberează operatorilor economici (OE) care îndeplinesc condiţiile de: bază materială, competenţă profesională, onorabilitate capacitate financiară conform art.126 din O.M.T.I. 980 din 2011 cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care OE are puncte de lucru/sucursale în care urmează să desfăşoare activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost, acesta trebuie să solicite pentru fiecare din ele licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost.

Notă: În conformitate cu art. 145 din O.M.T.I. nr.980 din 20011, toate documentele anexate în copie la depunerea solicitării trebuie să fi ștampilate și semnate de către administratorul întreprinderii, iar fiecare copie trebuie să aibă înscris în mod expres "Subsemnatul......declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul.

Căi de atac

​Persoana care se consideră vătamată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal al unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact
Autoritatea Rutiera Romana
Adresa: Bld. Dinicu Golescu nr. 38, Etaj 8, Sector 1, Bucureşti
Telefon: 021 312 15 19
E-mail: arutiera@arr.ro
Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Autoritatea Rutiera Romana,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
15 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
10 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Dovada plății tarifului de eliberareSe atasază copia plății. Se va efectua plata în contul Agentiei ARR teritoriale unde se află locația în care urmează să se desfășoare activitatea de intermediere. (Link conturi Agenții teritoriale www.arr.ro)Atasament-
2Dovada dreptului de deţinere sau de folosinţă a spaţiuluiCopiile actelor din care să reiasa dreptul de deţinere sau de folosinţă a spaţiului în care vor fi desfăşurate activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport contra cost pe o perioadă de minim un an de la data solicitării. Acestea vor fi actualizate anual până la expirarea licenţei pentru activităţi conexe - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport contra cost Atasament semnat electronic-
3Actele de înfiinţare ale firmeiactele din care rezulta ca OE are in obiectul de activitate activitati conexe transportului rutier-activitati de intermediere cod CAEN 5229, în functie de forma juridica de organizare astfel: certificatul de înmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului si actul constitutiv in cazul societatilor comerciale sau certificatul de înmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului si autorizatia pentru desfasurarea de activitati economice în mod independent in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale sau actul constitutiv, codul fiscal, statutul si dovada înscrierii în Registrul asociatiilor si fundatiilor in cazul fundatiilor si asociatiilor nonprofit care au personalitate juridica sau actul de înfiintare, codul fiscal si statutul/regulamentul de organizare si functionare in cazul institutiilor/autoritatilor, altele decât cele mentionate mai susAtasament semnat electronic-
4Decizia de numire a managerului de transport care conduce activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra costCopie a deciziei de numire a managerului de transport care certifica faptul ca acesta este angajatul OEAtasament semnat electronic-
5Cazierul judiciar al managerului de transport care conduce activitatea - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra costPentru îndeplinirea conditiei de onorabilitate se prezinta cazierul judiciar. Copia documentului va fi semnată electronic (urmând a fi expediat originalul prin poştă conf. O.M.T.I. nr. 980/2011) cu confirmare de primireAtasament semnat electronic-
6Document doveditor privind îndeplinirea condiției de capacitate financiarăDocument (Bilanț) emis pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzator, conform prevederilor legale, că dispune în fiecare an de capital si rezerve în valoare de minim 50.000 Euro, sau în situatia în care întreprinderea nu dovedește deținerea rezervelor financiare prevazute, certificat cum ar fi o garanție bancarî sau asigurare, eliberat sau eliberată de una sau mai multe bănci sau de alte instituții financiare, inclusiv societăți de asigurareAtasament semnat electronic-
7certificatul de competență profesională al managerului de transportdovada recunoașterii certificatului de competență profesională al managerului de transport valabil, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din Spațiul Economic European sau din Confederația ElvețianăAtasament semnat electronic-
8Cerere tipsemnată electronic (urmând a fi expediat originalul prin poştă conf. O.M.T.I. nr.980/2011) cu confirmare de primireFormular predefinit semnat electronic
9Cazierul judiciar al managerului de transport pentru cetățenii străiniSe va prezenta declarația pe propria răspundere a acestuia, prevazuta în anexa 6 la OMTI 980 din 2011, din care să reiasă că nu a fost sancționat pentru încălcările prevăzute la art.6 alin.1 lit.a) si b) din Regulamentul CE nr. 1071 din 2009 sau document echivalent cazierului judiciar eliberat de o autoritate judiciară sau administrativă competentă din statul membru în care managerul de transport își avea reședința. Acest document nu este acceptat în cazul în care este prezentat după mai mult de 3 luni de la data emiterii. Copia documentului va fi semnată electronic (urmând a fi expediat originalul prin poştă conf. O.M.T.I. nr. 980/2011) cu confirmare de primireFormular predefinit semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Licența pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra costDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1O.U.G nr.27 din 2011privind transporturile rutiere
2ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transp. rutiere si a activitilor conexe acestora stabilite prin OG nr. 27/2011 privind transp. rutiere
3Regulamentul CE nr 1071 din 2009 al P.E. si al Cons nr 21 din oct 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercit. ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Dir. 96 26 CE a Consiliului
4Regulamentul (CE) 1072 din 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.