Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară

Descriere procedură

În conformitate cu O.M.T.I. nr. 980 din 2011 cu modificările şi completările ulterioare, ARR eliberează operatorilor economici licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogară. Licenţa se eliberează operatorilor economici (OE) care îndeplinesc condiţiile de: bază materială, competenţă profesională, onorabilitate conform art.118 din O.M.T.I. nr. 980 din 2011 cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care OE are puncte de lucru/sucursale în care urmează să desfăşoare activităţi de autogară, trebuie să solicite pentru fiecare din ele licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogară.

Notă: În conformitate cu art. 145 din O.M.T.I. nr.980 din 20011, toate documentele anexate în copie la depunerea solicitării trebuie să fi ștampilate și semnate de către administratorul întreprinderii, iar fiecare copie trebuie să aibă înscris în mod expres "Subsemnatul......declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul."

Căi de atac

​Persoana care se consideră vătamată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal al unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact
Autoritatea Rutiera Romana
Adresa: Bld. Dinicu Golescu nr. 38, Etaj 8, Sector 1, Bucureşti
Telefon: 021 312 15 19
E-mail: arutiera@arr.ro
Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Autoritatea Rutiera Romana,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
15 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
10 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Dovada plății tarifului de eliberareSe atașează copia plății. Se va efectua plata în contul Agenției ARR teritoriale unde se află locația în care urmează să desfășoare activitatea de autogară. (Link conturi Agenții teritoriale www.arr.ro)Atasament-
2Dovada deținerii sau dovada dreptului de folosință a spațiuluiCopiile actelor din care sa reiasă dreptul de detinere sau de folosință a terenului aferent peroanelor și a construcției pe o perioada de minim un an de la data solicitării. Acestea vor fi actualizate anual până la expirarea licenţei pentru activităţi conexe - activităță desfășurate de autogarăAtasament semnat electronic-
3Actele de înfiintare ale întreprinderiiCopiile actelor din care rezultă că OE are în obiectul de activitate activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară cod CAEN 5221, în functie de forma juridică de organizare: certificatul de înmatriculare la O.N.R.C. și actul constitutiv în cazul societăților comerciale sau certificatul de înmatriculare la O.N.R.C și autorizația pentru desfășurarea de activități economice în mod independent în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale sau actul constitutiv, codul fiscal, statutul și dovada înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor în cazul fundațiilor și asociațiilor nonprofit care au personalitate juridică sau actul de înființare, codul fiscal și statutul ori regulamentul de organizare și funcționare în cazul instituțiilor respectiv autorităților, altele decât cele menționate mai sus.Atasament semnat electronic-
4Aprobarea autorității administrației publice locale executive/deliberative pentru înființarea autogăriiCopia actului care certifică faptul că locatia în care urmează să se desfășoare activitatea de autogară îndeplinește condițiile stabilite de administrația publică locală. (La eliberarea unei noi licențe pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară, solicitantul depune aprobarea autorității administrației publice locale prevăzute la art. 119 alin. (2) lit. c) numai în situația în care perioada de valabilitate a celei depuse anterior este depășită.)Atasament semnat electronic-
5Decizia de numire a managerului de transport care conduce activitatea desfășurată de autogarăCopia deciziei de numire a managerului de transport care certifică faptul că acesta este angajatul OE.Atasament semnat electronic-
6Certificatul de competență profesională al managerului de transport rutier de persoaneDovada recunoașterii certificatului de competență profesională al managerului de transport valabil, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din Spațiul Economic European sau din Confederația ElvețianăAtasament semnat electronic-
7Cazierul judiciar al managerului de transport care conduce activitatea desfășurată de autogarăPentru îndeplinirea condiției de onorabilitate se prezintă cazierul judiciar. Copia documentului va fi semnată electronic (urmând a fi expediat originalul prin poştă conf. O.M.T.I. nr. 980/2011) cu confirmare de primireAtasament semnat electronic-
8Cerere tipsemnată electronic (urmând a fi expediat originalul prin poştă conf. O.M.T.I. 980/2011) cu confirmare de primireFormular predefinit semnat electronic
9Cazierul judiciar al managerului de transport în cazul cetățenilor străiniSe va prezenta declarația pe propria răspundere a acestuia, prevăzută în anexa 6 la O.M.T.I. 980 din 2011, din care să reiasă că nu a fost sancționat pentru încălcările prevăzute la art.6 alin.1 lit.a) si b) din Regulamentul CE nr. 1071 din 2009 sau document echivalent cazierului judiciar eliberat de o autoritate judiciară sau administrativă competentă din statul membru în care managerul de transport își avea reședința. Acest document nu este acceptat în cazul în care este prezentat după mai mult de 3 luni de la data emiterii. Copia documentului va fi semnată electronic (urmând a fi expediat originalul prin poştă conf. O.M.T.I. nr. 980/2011) cu confirmare de primire.Formular predefinit semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Licența pentru activități conexe transportului rutier - activități desfățurate de autogarăDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transp. rutiere si a activitilor conexe acestora stabilite prin OG nr. 27/2011 privind transp. rutiere
2O.U.G nr.27 din 2011privind transporturile rutiere
3Regulamentul CE nr 1071 din 2009 al P.E. si al Cons nr 21 din oct 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercit. ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Dir. 96 26 CE a Consiliului
4Regulament (CE) 1073 din 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internaționale a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr.561 din 2006

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.