Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Eliberarea duplicatului unei autorizatii de diriginte de santier

Descriere procedură

Prezenta procedura descrie modul în care dirigintii de santier pot solicita emiterea unui duplicat al autorizatiei în cazul pierderii sau deteriorarii acesteia. Emiterea duplicatului se face în termen de 30 de zile de la data înregistrarii cererii sau de la data primirii eventualelor completari sau clarificari necesare.

Căi de atac

Conform legislației naționale în vigoare.

Date de contact
Adresa: București, Str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3
Tel: 021 318.17.00
E-mail: isc@isc.gov.ro
Registru de linkuri

Prevederile Procedurii de autorizare a diriginților de șantieraprobată prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificările și completările ulterioare pot fi consultate pe pagina de internet a I.S.C.: https://www.isc.gov.ro/files/2016/Legislatie/Ordin%201496.pdf

Persoanele autorizate și domeniul/subdomeniul autorizat sunt înscrise în Registrul diriginților de șantier autorizați:https://www.isc.gov.ro/list_aut.php?list=dir

Instituţia responsabilă
Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Cerere Solicitantul va preciza motivul solicitarii duplicatului, respectiv pierderea sau deterioarea autorizatiei de diriginte de santierAtasament-
2Originalul autorizatiei deteriorate, după cazSe va transmite prin posta la adresa Inspectoratul de Stat în Constructii -I.S.C. str. Apolodor nr. 17, sector 5, BucurestiAtasament-
3Copia anuntului pivind pierderea autorizatiei aparut într-un cotidian de larga circulatieAnunțul va conține numărul autorizației și data emiterii acesteia precum și numele și prenumele titularuluiAtasament-
4O fotografie color format 3 x 4 cm;Se poate atașa scanat sau se poate transmite prin serviciul poștal la Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. la adresa Str. C.F. Robescu nr. 23, Sector 3, BucureștiAtasament-
5Copie dovada achitare taxa de emitere duplicatTaxa de emitere a duplicatului autorizației este de 50 lei. Se achită în contul inspectoratului județean în construcții de care aparține cu domiciliul solicitantulAtasament-
6Acord prelucrare date cu caracter personal - Diriginți de șantierDocument în aplicarea REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), ale cărui prevederi au intrat în vigoare din 25 mai 2018.
Documentul se va întocmi conform model atașat
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizatie de diriginte de santier - duplicatDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, *
2Hotărârea nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, *
3ORDONANTA privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.
4ORDIN pentru modificarea si completarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.496/2011
5ORDIN pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier
6PROCEDURA de autorizare a dirigintilor de santier
7LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (republicată) privind calitatea în construcţii
8Hotărârea nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., *
9Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, *
10Hotărârea nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, *
11Hotărârea nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, *
12Hotărârea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, *
13Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, *
14Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, *
15LEGE Nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
16Ordinul nr. 3482/2013 pentru modificarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.496/2011*
17Hotărârea nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019
18Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, *
19Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR), *

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UELista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de diriginte de șantier este inclusă în Anexa nr. 2 - Lista profesiilor reglementate în România din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanProfesia de diriginte de șantier nu este inclusă în lista pentru care este disponibil un card profesional european

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.