Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura de autorizare a Dirigintilor de santier fără examen - cetateni ai altor state membre ale Uniunii Europene UE sau ale Spatiului Economic European SEE și Confederației Elvețiene

Descriere procedură

Prezenta procedura descrie modul în care persoanele fizice, cetateni ai altor state membre ale Uniunii Europene UE sau ale Spatiului Economic European SEE, pot solicita autorizarea pe baza de examen în vederea prestarii în România a activitatii de dirigentie de santier. Dirigintele de santier este o persoana fizica angajata de investitor/beneficiar, cu obligatii privind asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, pe tot parcursul lucrarilor, potrivit legii. Autorizarea nu conduce la transferul de responsabilitati de la persoanele autorizate la organismul de autorizare si nu le exonereaza pe acestea de obligatiile ce le revin.

Căi de atac

Comunicarea transmisă solicitantului privind neacceptarea participării la examenul de autorizare poate fi contestată la I.S.C. în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării.

Date de contact
Adresa: București, Str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3
Tel: 021 318.17.00
E-mail: isc@isc.gov.ro
Registru de linkuri

Cerințele, condițiile și domeniile de autorizare pot fi consultate pe pagina de internet a I.S.C.: https://www.isc.gov.ro/autorizare_rte_cerinte.html.

Prevederile Procedurii de autorizare a diriginților de șantieraprobată prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificările și completările ulterioare pot fi consultate pe pagina de internet a I.S.C.: https://www.isc.gov.ro/files/2016/Legislatie/Ordin%201496.pdf

Persoanele autorizate și domeniul/subdomeniul autorizat sunt înscrise în Registrul diriginților de șantier autorizați: https://www.isc.gov.ro/list_aut.php?list=dir

Instituţia responsabilă
Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
Transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Copia diplomei de studiiCopia se va certifica olograf privind conformitatea cu originalul de către solicitant.Atasament-
2Copia diplomei de doctor în științe inginerești sau a documentului echivalent obținut în UE, SEE sau Confederația ElvețianăCopia se va certifica olograf privind conformitatea cu originalul de către solicitant.Atasament-
3Copia actului ce dovedește cetățenia în unul din statele membre ale UE, SEE sau al Confederației Elvețiene și copia documentelor de ședere în România, după cazCopiile documentelor se vor certifica olograf privind conformitatea cu originalul de către solicitantAtasament-
4Rezumatul tezei de doctoratSe va atașa rezumatul tezei de doctorat, documentul pe baza căruia a fost susținută teza de doctorat Atasament-
5Adeverința emisă de instituția de învățământ superior pentru solicitanții care dețin un titlu de cadru didactic universitarPentru solicitanții care dețin un titlu de cadru didactic universitar se va atașa adeverința emisă de instituția de învățământ superior de care aparțin. Atasament-
6Copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat / instalator autorizat în gaze naturale, emisă potrivit legii, de autoritatea naţională de reglementare compententă
  1. Copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat, emisă potrivit legii, de autoritatea naţională de reglementare compententă, certificată olograf privind conformitatea cu originalul de către solicitant, pentru subdomeniile 8.1 Instalaţii electrice și 9.1- Reţele electrice. 
  2. Copia legitimației valabile de instalator autorizat în gaze naturale, emisă potrivit legii, de autoritatea naţională de reglementare compententă, certificată olograf privind conformitatea cu originalul de către solicitant, pentru subdomeniile 8.3 - Instalaţii gaze naturale și 9.4 - Reţele de gaze naturale.

Atasament-
7Declarația pe propria răspundere că nu a săvârșit o infracțiune sau o greșeală profesională gravăDocument redactat în limba română / tradus în limba română, datat și semnatAtasament-
8Două fotografii color 3 x 4 cmFotografiile trebuie să fie recente. Pot fi atașate scanat sau se pot transmite prin serviciul poștal la Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. la adresa Str. C.F. Robescu nr. 23, Sector 3, BucureștiAtasament-
9Dovada achitării taxei de autorizare
  1. Taxa de autorizare se va achita dupa primirea comunicarii privind acceptarea participarii la examen. Taxa de autorizare este în valoare de 200 de lei si se percepe pe domenii de autorizare, cu exceptia domeniilor 8 si 9 din tabelul prevazut la art.8 alin. (4) din Procedura de autorizare, pentru care aceasta se percepe pe subdomenii.
  2. Documentul se va transmite după primirea comunicării privind aprobarea autorizării. Comunicarea va cuprinde cuantumul taxei de autorizare și contul în care trebuie achitată suma.
Atasament-
10Cerere de autorizareDocumentul se va întocmi conform modelului atașat, în limba română, va fi datat și semnat .Formular predefinit
11Curriculum vitaeDocumentul se va întocmi conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în cadrul capitolului "Experienţă profesională" se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu. Documentul va fi redactat în limba românăFormular predefinit
12Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesionalăExperiența profesionala minimă pe domenii/subdomenii de autorizare este prevăzută în tabelul de la art. 8 alin. (4) din procedură. Documentul se va întocmi conform modelului atașat. Formular predefinit
13Acord prelucrare date cu caracter personal - Diriginți de șantierDocument în aplicarea REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), ale cărui prevederi au intrat în vigoare din 25 mai 2018 
Se va intocmi conform model atașat
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Adresă comunicare aprobare/respingere participare la examen Document-
2Autorizație de diriginte de șantier - în cazul în care a fost declarat " admis" în urma examenului Document-
3Înscriere în Registrul diriginților de șantier autorizați.Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, *
2Hotărârea nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, *
3ORDONANTA privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.
4ORDIN pentru modificarea si completarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.496/2011
5ORDIN pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier
6PROCEDURA de autorizare a dirigintilor de santier
7LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (republicată) privind calitatea în construcţii
8Hotărârea nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., *
9Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, *
10Hotărârea nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, *
11Hotărârea nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, *
12Hotărârea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, *
13Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, *
14Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, *
15LEGE Nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
16Ordinul nr. 3482/2013 pentru modificarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.496/2011*
17Hotărârea nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019
18Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, *
19Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR), *

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de diriginte de șantier este inclusă în Anexa nr. 2 - Lista profesiilor reglementate în România din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanProfesia de diriginte de șantier nu este inclusă în lista pentru care este disponibil un card profesional european

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.