Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Dobandirea calitatii de expert criminalist autorizat cu examen pentru cetatean roman, cetatean UE/SEE/Confederatiei Elvetiene

Descriere procedură

Dobandirea calitatii de expert criminalist autorizat (cu examen) pentru cetatean roman, cetatean al unui alt stat membru al UE/SEE/Confederatiei Elvetiene, care a desfasurat in mod neintrerupt o activitate de profil de cel putin 4 ani si are studii superioare de specialitate, dovedite cu diploma de licenta, in domeniul genului de expertiza criminalistica pentru care candideaza.

Etape:

faza 1: publicare anunţ, susţinere examen si publicare rezultate

faza 2: emitere legitimație de expert criminalist autorizat

faza 3: înscrierea în Tabelul Nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați întocmit pe specialități, publicarea în Monitorul Oficial al României, partea IV, a acestui tabel actualizat, afișarea acestuia pe pagina de internet a Ministerului Justiției.

Durata maximă a procesării legale a cererii: aproximativ 170 zile (faza 1: 93 zile, faza 2: 30 zile, faza 3: 47 zile)

Potrivit art.111 din Ordonanța Guvernului nr.75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, cu modificările şi completările ulterioare, ”Experții criminaliști autorizați potrivit prezentei ordonanțe au obligația să notifice Ministerului Justiției, în termen de 30 de zile, orice schimbare a datelor comunicate la momentul dobândirii calității.”

Taxa de înscriere la examen este stabilită prin ordin al ministrului justiţiei, plătită anticipat.

Taxa se plăteşte în numerar la casieria Ministerului Justiţiei sau prin virament în contul bancar al  Ministerului Justiţiei.

Trezoreria operativă a Municipiului Bucureşti, Cont bancar (IBAN): RO86 TREZ 7002 0E33 0500 XXXX,

Beneficiar: Ministerul Justiţiei

Informațiile privind procedura dobândirii calității pot fi consultate și pe site-ul Ministerului Justiției, la adresa http://www.just.ro/profesii-conexe/tabelul-nominal-cu-expertii-criminalisti-autorizati/

Prezenta procedură va fi operaționalizată pe întreaga perioadă de înscriere la examen, ce se va aproba de către ministrul justiției.​

Căi de atac

Decizia de respingere a cererii de dobândire a calității poate fi atacată la instanța judecătorească competentă, potrivit legii, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact
Instituția responsabilă: Ministerul Justiției, Județ BUCURESTI, http://www.just.ro/profesii-conexe/
Str.Apolodor, nr.17, sector 5, București.
E-mail: expert-criminalist@just.ro.
Telefon: 0372041278,  0372041279,  0372041289
Registru de linkuri

Registrul public ce conține Lista experților criminaliști autorizați se regăsește pe site-ul Ministerului Justiției, accesând următorul link: http://www.just.ro/profesii-conexe/tabelul-nominal-cu-expertii-criminalisti-autorizati/

Instituţia responsabilă
Ministerul Justitiei,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
170 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Act de identitate/alt act doveditor al cetățeniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene.Copie certificata cu originalul de către solicitantAtasament-
2Atestat de cunoastere a limbii româneCopie conformă cu documentul prezentat ca fiind original /copie legalizată a atestatului de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru UE sau SEE, Confederaţiei Elveţiene. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv.Atasament-
3Certificat de cazier judiciar, aflat în termenul de valabilitate

Solicitantul va depune certificatul de cazier judiciar, aflat în termenul de valabilitate.

Cetățenii români vor depune certificatul de cazier judiciar în original.

Cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, vor depune certificatul de cazier judiciar însoțit de formularul standard multilingv – instrument ajutător pentru traducere [anexa nr. XI la Regulamentul (UE) 2016/1191].

Cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene vor depune certificatul de cazier judiciar apostilat sau supralegalizat, după caz, însoțit de traducerea legalizată a acestuia.
Atasament-
4Certificat medical de sănătate cu mențiunea că solicitantul este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea calității de expert criminalist.Certificat medical de sanatate-Original. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectivAtasament-
5Diploma de absolvire studii superioare în specialitatea pentru care se prezintă la examenCopie conformă cu documentul prezentat ca fiind original /copie legalizată. Dacă diploma a fost obţinută într-un stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, se va depune şi dovada recunoaşterii diplomei potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă diploma este emisă în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a acesteia.Atasament-
6Documente care atestă că solicitantul a desfășurat în mod neîntrerupt o activitate de profil de cel puțin 4 ani în specialitatea în care a obţinut diplomaCopie conformă cu documentul prezentat ca fiind original /copie legalizată. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv.Atasament-
7Dovada platii taxei de înscriereOriginalAtasament-
8Cererea de înscriereCererea de înscriere-originală. Cererea se va redacta în limba română şi în care se vor înscrie date privind solicitantul nume, prenume, cod numeric personal, cetăţenie, adresa de domiciliu în statul membru UE şi SEE sau în Confederaţia Elveţiană, dacă există, adresa de reşedinţă, telefon, fax, e-mail, pagina de internet. În cerere se va face menţiune despre sesiunea de examen şi specialitatea la care candidează.Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Legitimație de expert criminalist - Original pe hârtie, semnat şi ştampilatDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDONANŢĂ privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică
2ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea calităţii de expert criminalist autorizat

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de expert criminalist autorizat se regăseşte la poziţia nr. 29 din Anexa nr.2 la Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările următoare.Cardul Profesional EuropeanNu este aplicabil.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.