Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoaşterea autorizării experţilor criminalişti pentru cetăţean român/cetăţean UE/SEE /Confederației Elvețiene care a dobândit calitatea în UE/SEE/ Confederației Elvețiene şi care doreşte să exercite profesia temporar/ocazional fără examen

Descriere procedură

Procedura pentru Recunoaşterea autorizării – expert criminalist - cetăţean român/cetăţean al unui alt stat membru al UE sau aparţinând SEE /Confederației Elvețiene, care a dobândit calitatea de expert criminalist într-un alt stat membru UE/SEE/Confederației Elvețiene (procedura de autorizare fără examen) şi care doreşte să exercite profesia în România în mod temporar sau ocazional.

Etape:- Verificarea declaraţiei privind serviciile pe care le prestează solicitantul şi a documentaţiei transmise de către acesta.- Eliberarea unei adeverinţe în care se va preciza că solicitantul a depus declaraţia prevăzută de lege şi îndeplineşte condiţiile pentru exercitarea temporară sau ocazională a profesiei de expert criminalist.

Durata maximă a procesării legale a cererii:

- 30 de zile de la data prezentării de către solicitant a tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor legale.

Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.

Potrivit art.111 din Ordonanța Guvernului nr.75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, cu modificările şi completările ulterioare, ”Experții criminaliști autorizați potrivit prezentei ordonanțe au obligația să notifice Ministerului Justiției, în termen de 30 de zile, orice schimbare a datelor comunicate la momentul dobândirii calității.”

Declarația privind serviciile pe care le va presta în România se reînnoiește anual și ori de câte ori intervine o modificare substanțială a situației solicitantului

Informațiile privind procedura recunoașterii autorizării pot fi consultate și pe site-ul Ministerului Justiției, la adresa http://www.just.ro/profesii-conexe/tabelul-nominal-cu-expertii-criminalisti-autorizati/

Căi de atac

Procedura de contestare: Decizia de respingere a cererii de recunoaștere a autorizării poate fi atacată la instanța judecătorească competentă, potrivit legii, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact
Instituția responsabilă: Ministerul Justiției, Județ BUCURESTI, http://www.just.ro/profesii-conexe/
Str.Apolodor, nr.17, sector 5, București. 
E-mail: expert-criminalist@just.ro. 
Telefon: 037 2041278,  0372041279,  0372041289
Registru de linkuri

Registrul public ce conține Lista experților criminaliști autorizați se regăsește pe site-ul Ministerului Justiției, accesând următorul link:  http://www.just.ro/profesii-conexe/tabelul-nominal-cu-expertii-criminalisti-autorizati/


Instituţia responsabilă
Ministerul Justitiei,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Act de identitate/alt act doveditor al cetățeniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene.Copie Atasament-
2Atestat de cunoastere a limbii româneCopie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent /Copie legalizată a atestatului de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru UE sau SEE ori al Confederației Elvețiene.Atasament-
3Documentul care atesta dobândirea calitatii de expert criminalist în statul de origineCopie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent /Copie legalizată- Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectivAtasament-
4Documentul care atestă că solicitantul este legal stabilit într-un alt stat al Uniunii Europene sau aparținând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene în scopul desfășurării activității de expert criminalist.Copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent /Copie legalizată- Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv.Atasament-
5Documentul din care rezultă că solicitantul a desfășurat o activitate specifică profesiei de expert criminalist timp de cel puțin doi ani în decursul ultimilor zece ani, pentru cazul în care profesia nu este reglementatăîn statul în care este stabilit.Copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent /Copie legalizată.Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv.Atasament-
6Documentul care atestă faptul că solicitantului nu îi este interzis să practice profesia, chiar și cu caracter temporar la momentul eliberării documentuluiCopie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent /Copie legalizată.Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv.Atasament-
7Declaratie privind serviciile pe care le va presta în RomâniaOriginal, redactă în limba română şi va cuprinde date privind expertul nume, prenume, cod numeric personal, cetăţenie, adresa de domiciliu în statul membru UE sau SEE/ Confederația Elvețiană şi, dacă există, adresa de reşedinţă în România, specialitatea expertului, telefon, fax, e-mail, adresa de internet, perioada pentru care solicită luarea în evidență în vederea exercitării profesiei în mod temporar sau ocazional și specialitatea.Declarația se reînnoiește anual și ori de câte ori intervine o modificare substanțială a situației sale.Formular predefinit
8Cerere de luare în evidențăCerere de luare în evidență-original. Cererea se va redacta în limba română şi în care se vor înscrie date privind solicitantul nume, prenume, cod numeric personal, cetăţenie, adresa de domiciliu în statul membru UE şi SEE sau în Confederaţia Elveţiană, dacă există, adresa de reşedinţă, telefon, fax, e-mail, pagina de internet. În cerere se va face menţiune despre specialitatea în care solicită să fie luat în evidență și perioada.Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Adeverinţă în care se va preciza că solicitantul a depus declarația prevăzută de lege și îndeplineşte condiţiile în vederea exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de expert criminalist în România-Original pe hârtie, semnat şi ştampilatDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDONANŢĂ privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică
2ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea calităţii de expert criminalist autorizat

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de expert criminalist autorizat se regăseşte la poziţia nr. 29 din Anexa nr.2 la Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările următoare.Cardul Profesional EuropeanNu este aplicabil.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.