Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Autorizarea experților tehnici judiciari cu examen pentru cetățenii care au obținut calificarea profesională necesară în alt stat membru al UE/SEE/Confed. Elvețiană, dar nu au dobândit încă calitatea în Romania/alt stat membru al UE/SEE/ Confed. Elvețiană

Descriere procedură
    Cetățeanul român/al unui alt stat membru al UE sau aparținând SEE/al Confederației Elvețiene, care a obținut calificarea profesională necesară în alt stat membru al UE sau aparținând SEE ori în Confederația Elvețiană, dar nu a dobândit încă calitatea de expert tehnic judiciar în România/alt stat membru al UE sau aparținând SEE/Confederația Elvețiană, poate dobândi această calitate pe bază de examen, organizat de către Ministerul Justiției. Data și locul susținerii examenului, specializarea și termenul de depunere a actelor pentru înscrierea la examen se aduc la cunoștința celor interesați cu cel puțin 40 de zile înainte de data susținerii examenului, prin publicare pe pagina de internet a Ministerului Justiției (https://www.just.ro/despre-noi/cariera/).
Taxa de înscriere la examen, al cărei cuantum va fi stabilit prin ordin al ministrului justiției, se plătește în numerar la casieria Ministerului Justiției sau prin virament în contul bancar al Ministerului Justiției, IBAN RO86 TREZ 7002 0E33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria operativă a Municipiului București, beneficiar: Ministerul Justiției, cod fiscal: 4265841.
      Prezenta procedură va fi operaționalizată pe întreaga perioadă de înscriere la examen, ce se va aproba de către ministrul justiției.
Căi de atac
    Procedura de contestare: Rezultatele obținute la examen pot fi contestate în termen de 5 zile de la afișarea acestora la sediul Ministerului Justiției.
Date de contact
Ministerul Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București. Site: https://www.just.ro/serviciul-profesii-juridice-conexe/
E-mail: expert-tehnic-judiciar@just.ro
Telefon:  +4.037.204.1280, +4.037.204.1283
Registru de linkuri
 Baza de date a experților tehnici judiciari, gestionată de Ministerul Justiției, poate fi consultată prin accesarea următorului link: http://old.just.ro/MinisterulJustiției/Listapersoanelorautorizate/Expertijudiciari/tabid/160/Default.aspx. 
Instituţia responsabilă
Ministerul Justitiei,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
90 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Atestatul de cunoaștere a limbii române

Atestatul de cunoaștere a limbii române de către cetățeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România, ori de către cetățeanul Confederației Elvețiene se va depune în copie legalizată ori în copie certificată pentru conformitate cu originalul și semnată de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiției.

Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv.
Atasament-
2Certificat de cazier judiciar

Candidatul va depune certificatul de cazier judiciar, aflat în termenul de valabilitate.

Cetățenii români vor depune certificatul de cazier judiciar în original.

Cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, vor depune certificatul de cazier judiciar însoțit de formularul standard multilingv – instrument ajutător pentru traducere [anexa nr. XI la Regulamentul (UE) 2016/1191].

Cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene vor depune certificatul de cazier judiciar apostilat sau supralegalizat, după caz, însoțit de traducerea legalizată a acestuia.
Atasament-
3Certificat medical de sănătate

Candidatul va depune un certificat medical de sănătate, care să ateste că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activității de expert tehnic judiciar.

Certificatul medical de sănătate se va depune în original.

Dacă certificatul medical de sănătate este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a acestuia.
Atasament-
4Diploma de absolvire a instituției de învățământ superior

Diploma de absolvire a instituției de învățământ superior în specializarea pentru care se prezintă la interviu se va depune în copie legalizată ori în copie certificată pentru conformitate cu originalul și semnată de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiției.

Dacă diploma a fost obținută într-un stat membru al UE ori aparținând SEE, altul decât România, ori în Confederația Elvețiană, se va depune și dovada recunoașterii diplomei potrivit Legii nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv.
Atasament-
5Document plata taxă de înscriere la examen

Candidatul va depune chitanța de plată în numerar sau ordinul de plată prin virament a taxei de înscriere la examen, al cărei cuantum va fi stabilit prin ordin al ministrului justiției.

Documentul de plată se va depune în original.
Atasament-
6Document care atestă îndeplinirea condiției privind stagiul de cel puțin 3 ani în specialitatea în care a obținut diploma

Candidatul va depune documentul care atestă îndeplinirea condiției privind stagiul de cel puțin 3 ani în specialitatea în care a obținut diploma.

Documentul se va depune în copie.

Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv.
Atasament-
7Dovada cetățeniei

Dovada cetățeniei unuia dintre statele membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European ori a cetățeniei Confederației Elvețiene se va face cu actul de identitate și, dacă este necesar, cu un alt act doveditor al cetățeniei.

Documentul se va depune în copie.
Atasament-
8Recomandare privind buna reputație profesională și socială

Candidatul va depune o recomandare privind buna reputație profesională și socială, obținută de la locul de muncă, asociații profesionale din domeniu sau, după caz, de la alte organizații și instituții cu care a colaborat.

Recomandarea se va depune în original.

Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv.
Atasament-
9Cerere de înscriere

Cererea de înscriere se va redacta în limba română și va conține date privind solicitantul: nume, prenume, cod numeric personal, cetățenie, adresa de domiciliu în statul membru UE sau SEE ori în Confederația Elvețiană și, dacă există, adresa de reședință, telefon, fax, e-mail, pagina de internet. În cerere se va face mențiune despre sesiunea de examen si specializarea la care candidează.

Cererea de înscriere se va depune în original.

Înscrierea la examen se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data examenului, după publicarea anunțului pe pagina de internet a Ministerului Justiției (http://www.just.ro/minister/cariere/).
Document informativ
10Declarație pe proprie răspundere privind capacitatea de exercițiu deplină

Candidatul va depune o declarație pe propria răspundere că are capacitate de exercițiu deplină, redactată în limba română.

Declarația pe proprie răspundere se va depune în original.
Document informativ

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizatie expert tehnic judiciarDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDONANŢĂ privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară
2Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar si de specialist

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaPoziția 28 din Anexa nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.Cardul Profesional EuropeanNu este aplicabil.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.