Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Autorizarea persoanelor juridice

Descriere procedură

Persoana juridica ce detine un laborator de metrologie pentru care doreste autorizarea/extinderea autorizatiei depune la sediul unitatii teritoriale a BRML solicitarea însotita de documentele prevazute in procedura de metrologie legala PML 5-04-05 editia 5 "Cerinte pentru laboratoarele de metrologie", aprobata prin Ordinul Directorului general al BRML nr. 275/2020. PML 5-04-05 editia 5 este postata si pe siteul www.brml.ro, la linkul http://www.brml.ro/proceduri-de-metrologie-legala. Termenul de rezolvare a solicitărilor de emitere a Autorizatiei de laborator este de maxim 30 de zile de la data înregistrarii solicitarii de autorizare - în situatia în care în urma evaluarii nu au fost constatate neconformitati sau de maxim 60 de zile de la data înregistrarii solicitarii de autorizare - în situatia în care în urma evaluarii au fost constatate neconformitati.

Căi de atac

​În conformitate cu prevederile art. 29(1) din instrucțiunile de metrologie legală IML 5-05 Autorizarea persoanelor fizice și juridice care efectuează verificări metrologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1660/2005, cu modificările și completările ulterioare, orice decizie de neacordare a autorizației este motivată în mod corespunzător, se comunică solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la luarea acesteia și în cadrul deciziei se precizează posibilitatea solicitantului de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente, în condiţiile legii.

Date de contact
Adresa: Sos. Vitan Barzesti 11, Sector 4
Telefon: 021 332 09 54
E-mail: office@brml.ro
Registru de linkuri

Lista cu laboratoarele de metrologie autorizate de BRML poate fi consultată pe siteul www.brml.ro, la linkul http://brml.ro/lista-cu-agentii-economici-autorizati

Instituţia responsabilă
Biroul Roman de Metrologie Legala,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
60 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
25 zile calendaristice
Se aplică aprobarea tacită
Da

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Cererea de autorizare/extindereModelul cererii de autorizare este prezentat si in Anexa 1 din procedura de metrologie legala PML 5-04-05, editia 5, publicata pe site-ul www.brml.ro, link-ul http://www.brml.ro/proceduri-de-metrologie-legala
Document scanat
2Formularul cu informaţii generale despre laboratorul de metrologie (Anexa 2),

Modelul acestui formular este prezentat si in Anexa 2 din procedura de metrologie legala PML 5-04-05, editia 5, publicata pe site-ul www.brml.ro, link-ul http://www.brml.ro/proceduri-de-metrologie-legala. 

Formularul nu se depune in cazul solicitarii de extindere a autorizației laboratorului de metrologie.
Document scanat
3Organigrama laboratorului de metrologie

Formularul nu se depune in cazul solicitarii de extindere a autorizației laboratorului de metrologie.

Document scanat-
4Organigrama organizaţiei din care face parte laboratorul, cu specificarea clară a poziției laboratorului în cadrul organizației

Formularul nu se depune in cazul solicitarii de extindere a autorizației laboratorului de metrologie.

Document scanat-
5Decizia conducătorului operatorului economic de numire a responsabilului tehnic al activităţii de metrologie, a managementului laboratorului și a fiecărei funcții care influențează rezultatele activităților de laborator

Nu se depune in cazul in care se solicita extinderea autorizatiei laboratorului de metrologie cu sortimente/subsortimente de mijloace de masurare pentru locațiile care figureaza in autorizatia laboratorului de metrologie. Se depune dacă se solicită extinderea autorizației laboratorului de metrologie cu alte locații decât cele care figurează în autorizația de laborator

Document scanat-
6Lista etaloanelor, echipamentelor de verificare, mijloacelor de măsurare de lucru, instalaţiilor, utilajelor utilizateLista va fi întocmită pentru fiecare locaţie în parte, însoțită, în cazul în care laboratorul nu deține în proprietate toate etaloanele, echipamentele de verificare, mijloacele de măsurare de lucru, instalaţiile, utilajele utilizate, de documentul încheiat între proprietar şi laborator prin care acesta din urmă le poate utilizaDocument scanat
7Declaraţia pe proprie răspundere că, pe parcursul valabilităţii autorizaţiei deţinute, nu au fost efectuate modificări sau că modificările efectuate au fost comunicate DRML/ SJMLDocument scanat-
8Lista de corespondenţă între cerinţele SR EN ISO/IEC 17025: 2018 (respectiv SR EN ISO 9001: 2015) şi punctele din documentaţia sistemului de management unde acestea sunt tratateDocument scanat-
9Certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să reiasă înregistrarea locaţiilor în care laboratorul îşi desfăşoară activitateaNumai în cazul în care se solicită autorizarea pentru mai multe locaţii. Se depune și în cazul solicitării extinderii autorizatiei laboratorului de metrologie cu una sau mai multe locații.Document scanat-
10Copia scrisorii de răspuns a DRML cu privire la începerea evaluăriiSolicitantul depune la DRML/ SJML în raza careia este înmatriculat o scrisoare de intentie, însotita de o lista cu sortimentele/ subsortimentele de mijloace de masurare si tipurile de verificari metrologice pentru care doreste autorizarea laboratorului. In aceasta se vor preciza: pozitia din L.O. - 2012, codul si denumirea din LT - 2009 prevazute in Lista de tarife pentru lucrarile efectuate de Biroul Roman de Metrologie Legala LT - 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 604 / 01.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sortimentele / subsortimentele de mijloace de masurare la care se doreste autorizarea. Daca laboratorul îsi desfasoara activitatea în mai multe locatii, aceasta lista va fi întocmita pentru fiecare locatie in parteDocument scanat-
11Schiţele cotate (cu indicarea direcţiei N-S ale spaţiilor locaţiilor laboratorului/ locaţiilor nou înfiinţate sau înlocuiteNu se depune in cazul in care se solicita extinderea autorizatiei laboratorului de metrologie cu sortimente/subsortimente de mijloace de masurare pentru locațiile care figureaza in autorizatia laboratorului de metrologie. Se depune dacă se solicită extinderea autorizației laboratorului de metrologie cu alte locații decât cele care figurează în autorizația de laboratorDocument scanat-
12Documentația sistemului de management al laboratorului de metrologie (identificate prin număr exemplar/ ediţie/ revizie în vigoare)Nu se depune in cazul in care se solicita extinderea autorizatiei laboratorului de metrologie cu sortimente/subsortimente de mijloace de masurare pentru locațiile care figureaza in autorizatia laboratorului de metrologie. Se depune dacă se solicită extinderea autorizației laboratorului de metrologie cu alte locații decât cele care figurează în autorizația de laboratorDocument scanat-
13Procedurile generale şi specifice, instrucțiunile de lucru, dacă acestea sunt documentate separat (identificate prin număr exemplar/ ediţie/ revizie în vigoare)Nu se depun in cazul in care se solicita extinderea autorizatiei laboratorului de metrologie cu sortimente/subsortimente de mijloace de masurare pentru locațiile care figureaza in autorizatia laboratorului de metrologie. Se depun dacă se solicită extinderea autorizației laboratorului de metrologie cu alte locații decât cele care figurează în autorizația de laborator
Document scanat-
14Documentul care atestă certificarea sistemului de management conform ISO 9001, pentru Opţiunea B a standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018)Formularul nu se depune in cazul solicitarii de extindere a autorizației laboratorului de metrologie.Document scanat-
15Copia ultimului audit intern efectuat și a ultimei analize efectuate de către managementReferenţiale: cerinţele SR EN ISO/IEC 17025: 2018 și respectiv SR EN ISO 9001: 2015 și având la bază ultima ediţie/ revizie a documentaţiei sistemului de management. Document scanat-
16Dovada de plată a etapei Înregistrarea şi iniţierea activităţilor de autorizare/extindere a autorizațieiNu se depune in cazul in care se solicita extinderea autorizatiei laboratorului de metrologie cu sortimente/subsortimente de mijloace de masurare pentru locațiile care figureaza in autorizatia laboratorului de metrologie. Se depune dacă se solicită extinderea autorizației laboratorului de metrologie cu alte locații decât cele care figurează în autorizația de laborator
Document scanat-
17Copiile CE/ documentelor de certificare pentru toate etaloanele/ mijloacele de măsurare de lucru/ echipamentele de verificare utilizateDocument scanat-
18Lista personalului din cadrul laboratorului care efectuează verificări metrologiceDaca laboratorul îsi desfasoara activitatea si în alte locatii decât sediul social, aceasta lista va fi întocmita pentru fiecare locatie în parte. Modelul acestei liste este prezentat si in Anexa 4 din procedura de metrologie legala PML 5-04-05, editia 5, publicata pe site-ul www.brml.ro, link-ul http://www.brml.ro/proceduri-de-metrologie-legalaDocument scanat
19Copiile autorizaţiilor de verificator metrolog (în termen de valabilitate) pentru personalul care efectuează verificări metrologiceDocument scanat-
20Lista sortimentelor/ subsortimentelor de mijloace de măsurare pentru care se solicită autorizarea/ extinderea autorizaţiei laboratorului de metrologie pentru efectuarea de verificări metrologice (Anexa 5)Lista trebuie să se refere numai la sortimentele/subdortimentele de mdm pentru care s-a primit acordul din partea BRML pentru începerea procesului de evauare în vederea autorizării, întocmită pentru fiecare locație în parte. Modelul acestei liste este prezentat si in Anexa 5 din procedura de metrologie legala PML 5-04-05, editia 5, publicata pe site-ul www.brml.ro, link-ul http://www.brml.ro/proceduri-de-metrologie-legalaDocument scanat
21Copia actului constitutiv (statut sau echivalent)Trebuie să fie menţionată activitatea de verificare metrologică a mdm (cod CAEN 1997 - M 7430, cod CAEN Revizia 1 din 2002 – KA 7430 și KA 7487 sau cod CAEN Revizia 2 din 2008 – M 7120 și N8299. Nu se depune in cazul solicitarii de extindere a autorizației laboratorului de metrologie.Document scanat-
22Copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau echivalent;Nu se depune in cazul in care se solicita extinderea autorizatiei laboratorului de metrologie cu sortimente/subsortimente de mijloace de masurare pentru locațiile care figureaza in autorizatia laboratorului de metrologieDocument scanat-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizatia laboratorului de metrologie/Completarea la autorizația laboratorului de metrologieDocument final scanat-
2Daca autorizatia nu se emite sau se emite pentru mai putine sortimente de mijloace de masurare decât cele solicitate prin cerere, se transmite solicitantului o scrisoare prin care i se comunica motivele care au stat la baza deciziei respectiveDocument final scanat-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1HOTARÂRE privind aprobarea unor instructiuni de metrologie legala
2ORDONANTA privind activitatea de metrologie

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.