Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura instituțională pentru recunoașterea în UPT a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Descriere procedură

Prezenta procedură se aplică în Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) pentru recunoașterea funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate.
În conformitate cu prevederile legale și ale prezentei proceduri, UPT recunoaște funcțiile didactice a cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor din state terţe, după cum urmează:

  1. Funcțiile didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi actualizată periodic, se recunosc automat de către UPT.
  2. Funcţiile didactice obţinute la alte instituţii de învăţământ universitar acreditate decât cele menţionate la lit. a) se recunosc numai în baza unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

UPT consultă, dacă este cazul, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (denumit în continuare CNRED) şi Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.
Ocuparea unui post didactic în Universitatea Politehnica Timișoara se realizează conform normelor legale în vigoare.

Art. 2.

Recunoaşterea funcțiilor didactice de către UPT, conform prezentei proceduri, este valabilă şi produce efecte juridice la nivelul UPT.  În situația în care recunoaşterea funcției didactice s-a efectuat de către CNRED, aceasta este valabilă şi produce efecte juridice pe întreg teritoriul României.

Căi de atac

Solicitantul poate contesta decizia emisă în condițiile art.5, în termen de 10 zile de la comunicare. Contestația se formulează în scris și se depune la Registratura UPT, personal sau prin poștă. În cazul transmiterii contestației prin poștă, data contestației o reprezintă data semnării de către persoana din UPT a confirmării de primire, iar în cazul depunerii la registratura UPT, data înregistrării contestației. Soluționarea contestației se face de comisia de contestații în termen de maxim 30 de zile de la înregistrare. Decizia comisiei se comunică solicitantului și este definitivă în procedura administrativă.

Date de contact
Piața Victoriei nr. 2, Timișoara, jud. Timiș 
Telefon: 0256 403 100
E-mail: rector@upt.ro
Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Universitatea Politehnica Timisoara,Județ TIMIS
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
100 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Act de identitate şi dovada schimbării numelui - copie şi traducere legalizată (dacă este cazul)Document scanat-
2Copie după diploma de doctor însoțită de traducerea autorizată (dacă e cazul), respectiv atestatul de recunoaștere emis de CNRED dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate, certificate pentru conformitate cu originalul de solicitant.

Copie după diploma de doctor însoțită de traducerea autorizată (dacă e cazul), respectiv atestatul de recunoaștere emis de CNRED dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate, certificate pentru conformitate cu originalul de solicitant.


Document scanat-
3CV în limba română/engleză/altă limbă de circulație internațională


Document scanat-
4Lista cu maxim 10 publicații ale solicitantului, considerate ca fiind cele mai relevante în raport de obiectul cererii. Lista va fi semnată olograf de solicitantDocument scanat-
5Dovada achitării taxei de recunoaștereDocument scanat-
6Dovada funcției didactice, eliberată de instituțiile prevăzute la art.1 alin. (2), lit a) și b) - copie certificată pentru conformitate cu originalul de solicitant, și traducerea autorizatăDocument scanat-
7Cerere recunoaștere funcție didactică


Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizie de recunoaştere/nerecunoaştere a funcției didacticeAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea Educatiei Nationale nr. 1 / 2011 cu modificarile si completarile ulterioare
2ORDIN Nr 5825 din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte state
3ORDIN Nr. 5922/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de cadru didactic se găsește la poziția nr. A.8 din Anexa nr. 2 din Legea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanProfesia de cadru didactic nu se poate recunoaște utilizând cardul profesional European.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în secțiunea «Descriere procedură»

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.