Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoaștere automată de către Universitatea “Valahia” din Târgoviște a funcțiilor didactice obținute în instituțiile de învățământ acreditate din străinătate

Descriere procedură

Procedura stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea automată, de către Universitatea “Valahia” din Târgoviște, a funcţiilor didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate persoanelor care solicită ocuparea unei funcţii didactice în cadrul universității.

Prezenta procedură respectă principiul legalităţii, autonomiei universitare, transparenţei, responsabilităţii, a normelor etice şi deontologice în vigoare.

Exercitarea drepturilor conferite de ocuparea unei funcţii didactice în sistemul românesc de învăţământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.

5.3.(1)Funcţiile didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state incluse în "Lista universităţilor de prestigiu din alte state" aprobată prin ordin al Ministrului de resort şi actualizată periodic, se recunosc automat de către Universitatea “Valahia” din Târgoviște.

(2)Funcţiile didactice obţinute la instituţii de învăţământ universitar acreditate altele decât cele menţionate la alin.(1) se recunosc numai în baza unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

(3)De prevederile prezentei proceduri beneficiază cetăţenii români, cetăţenii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenii din state terţe.

(4)Ocuparea unui post didactic în sistemul românesc de învăţământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.

Universitatea “Valahia” din Târgoviște consultă, dacă este cazul, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (denumit în continuareCNRED) şi Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (denumit în continuareCNATDCU). 
Lista universităților de prestigiu din alte state: 

https://cnred.edu.ro/ro/universitati-de-top 

Dosarul pentru recunoaşterea funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate se înregistrează la Registratura universității și se transmite compartimentului Birou Resurse Umane și Salarizare, care va înainta dosarul Comisiei de evaluare, numită prin decizia Rectorului.

Actele de studii supuse recunoaşterii vor fi autentificate cu apostila de la Haga pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele de studii vor fi supralegalizate sau însoţite de adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Dosarele care nu conţin toate documentele menţionate nu vor fi preluate.

Universitatea “Valahia” din Târgoviște poate cere autorităţii competente sau titularului, clarificări.

Comisia de evaluare este alcătuită din:

Președinte: - decanul facultății

Membri:     - 2 cadre didactice titulare din Departamentul didactic similar cu specializarea solicitantului

                   - jurist

                             - reprezentant  Birou Resurse Umane și Salarizare

Membri supleanți:  - 2 cadre didactice titulare din Departamentul didactic similar cu specializarea solicitantului.

Cadrele didactice titulare, membre ale comisiei de evaluare, vor fi desemnate de către decan, cu aprobarea Consiliului facultăţii.

Comisia de evaluare este aprobată de către Consiliul de Administraţie al Universităţii “Valahia” din Târgoviște.

 În baza hotărârii Consiliului de Administrație, rectorul emite decizia de constituire.

Comisia de evaluare elaborează Raportul de evaluare, care conţine soluţia cu privire la solicitarea de recunoaştere.
Cale de atac:

Raportul de evaluare trebuie să fie postat pe site-ul universității în termen de 24 de ore de la soluționare, urmând ca eventualele contestații din partea solicitantului să fie înregistrate la Registratura universității în termen de 48 de ore de la postare.

Termenul de soluţionare a dosarului de recunoaştere este de 30 de zile de la înregistrare.

Comisia de contestaţii care este constituită odată cu comisia de evaluare, după aceleaşi criteriiîn următoarea componență:

Președinte: - directorul Departamentului didactic similar cu specializarea solicitantului

Membri:      - 2 cadre didactice titulare din Departamentul didactic similar cu specializarea solicitantului

                    - jurist

         - reprezentant  Birou Resurse Umane și Salarizare

Membri supleanți:  - 2 cadre didactice titulare din Departamentul didactic similar cu specializarea solicitantului.

Comisia va soluționa contestația în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia.

Soluția comisiei este definitivă și va fi postată pe site-ul UVT în termen de 24 de ore de la data soluționării contestației.

Recunoaşterea funcţiei didactice de către Universitatea “Valahia” din Târgoviște este valabilă şi produce efecte la nivelul Universităţii “Valahia” din Târgoviște.

Recunoaşterea funcţiei didactice de către CNRED este valabilă şi produce efecte pe întreg teritoriul României.

Decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere a funcţiei didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate se emite de Rectorul Universităţii “Valahia” din Târgoviște, în baza Raportului întocmit de către comisia de evaluare.

Raportul de evaluare și decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere se atașează la dosarul candidatului.

Decizia de recunoaştere/nerecunoaștere a funcției didactice din învățământul universitar obţinute în străinătate se eliberează titularului, unei persoane împuternicite notarial sau - la cererea scrisă a solicitantului - se transmite prin orice mijloc de comunicare la distanță agreat de solicitant (poștă, curier, e-mail).
Detalii despre procedură le găsiți la link-ul următor: 
https://www.valahia.ro/ro/diverse/1086-p-o-06-16
Date de contact: 
Universitatea „Valahia” din Târgoviște Str. Aleea Sinaia, nr. 13, cod poștal 130004, Târgoviște, Dâmbovița Tel: +40/245/206101; Fax: +40/245/217692; Email:  rectorat@valahia.ro  

Instituţia responsabilăUniversitatea „Valahia” din Targoviste,Județ DAMBOVITAModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare30 zile calendaristiceTermen de arhivare10 aniTermen de completare dosar7 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare0 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Cererecerere  prin care se solicită recunoaşterea automată, de către Universitatea “Valahia” din Târgoviște, a funcţiei didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate, depusă în nume propriu de către solicitantDocument informativ-
2actul de identitate al solicitantuluiact de identitate în original, copie (certificată) şi traducere legalizată (dacă este cazul)Document informativ-
3diploma de doctordiploma de doctor în original, copie (certificată) şi traducere legalizată (dacă este cazul); dacă actul de studii este obţinut în România sau la una dintre instituţiile acreditate de învăţământ universitar menţionate la art. 5.3 alin. (1), respectiv atestatul de recunoaştere emis de CNRED, dacă actul de studii este obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătateDocument informativ-
4dovada funcției didacticedovada funcţiei didactice în original, copie (certificată), traducere legalizată (dacă este cazul); eliberată de instituţiile prevăzute la art. 5.3 alin. (1) şi (2)Document informativ-
5recomandare din partea departamentuluirecomandare din partea departamentuluiDocument informativ-
6C.V.C.V.Document informativ-
7lista lucrări/publicații/contribuții științificelista lucrări/publicații/contribuții științificeDocument informativ-
8diplomă licențădiplomă licențăDocument informativ-
9dovada schimbării numelui – dacă este cazuldovada schimbării numelui – dacă este cazulDocument informativ-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere a funcţiei didactice Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr. 5922/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate
2Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, *

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaCardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionale

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.