Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedură privind recunoașterea în cadrul Universității Emanuel din Oradea a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate

Descriere procedură

Prezenta metodologie stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea, în cadrul Universității Emanuel din Oradea, a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate.

Prevederile prezentei metodologii se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elevețiană și cetățenilor din state terțe, care au obținut diploma de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinut în străinătate în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state incluse în „Lista universităţilor de prestigiu din alte state”, aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 şi actualizată periodic.

Notă: Diploma de doctor supusă recunoaşterii va fi autentificată cu apostila de la Haga pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind apostila de la Haga, iar pentru celelalte state diploma va fi supralegalizată sau însoţită de adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Căi de atac

În cazul unei decizii de recunoaștere/nerecunoaştere a diplomei şi titlului de doctor, titularul diplomei poate depune contestaţie în termen de 10 de zile lucrătoare de la data primirii deciziei. Contestaţia se formulează în scris, se motivează și se depune spre înregistrare la Secretariatul general al universității. Contestaţia va fi analizată şi soluţionată de către Comisia de analiză a contestației, numită prin decizia rectorului universității, în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la data înregistrării. Decizia Comisiei de analiză a contestației este definitivă și se aplică doar în cadrul Universităţii Emanuel din Oradea. Decizia finală poate fi atacată ulterior la instanțele de judecată conform legislatiei din Romania. 


Date de contact
Str. Nufărului, nr. 87, Oradea
Telefon/fax: 0259 426 692
E-mail: secretariat@emanuel.ro
Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Universitatea Emanuel din Oradea,Județ BIHOR
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
50 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
10 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Copie după actul de identitate și copie după dovada schimbării numelui dacă este cazul
Actul de identitate (în copie cu mențiunea olografă a solicitantului privind conformitatea cu originalul) şi, dacă este cazul, dovada schimbării numelui în raport cu numele de pe actele de studii (în copie legalizată, respectiv copie şi traducere legalizată, după caz)
Document scanat-
2Diploma de doctor
Diploma de doctor obţinută la una din instituţiile acreditate de învăţământ universitar menţionate la Art. 1 din metodologie (în copie şi traducere legalizată), însoţită, dacă este cazul, de un document eliberat de instituţia emitentă a actului de studii care să conţină denumirea domeniului de studii universitare de doctorat în care solicitantul a obţinut diploma şi titul de doctor (acest document nu este necesar dacă domeniul de doctorat este indicat în diploma de doctor)

Document scanat-
3Rezumatul tezei de doctorat
Rezumatul tezei de doctorat în limba română sau în limba engleză
Document scanat-
4Curriculum vitaeCurriculum vitae, care să includă detalii privind stagiul de doctorat desfășurat în străinătateDocument scanat-
5Cerere de recunoaștere a diplomei de doctor

​Cererea de recunoaștere a diplomei de doctor va fi întocmită conform Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor Anexa 1

Formular predefinit
6Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea documentelor transmise
Declarația pe proprie răspundere prin care garantați autenticitatea documentelor transmise. Declarația va fi semnată olograf.
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizie RectorDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de cadru didactic se găsește la poziția nr. A.8 din Anexa nr. 2 din Legea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioare.Cardul Profesional Europeannu se poate obține card profesional pentru recunoașterea diplomei de doctorProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în secțiunea «Descriere procedură»

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.