Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate, în cadrul Universității Apollonia din Iași

Descriere procedură

Procedura reglementează recunoașterea în Universitatea Apollonia din Iași (UAI) a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu professional, obținute în străinătate  la :

a) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European şi din Confederația Elvețiană; 

b) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată/actualizată prin ordin al ministrului de resort;

c) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Recunoaşterea diplomei  şi  titlului  de  doctor de  către UAI,  conform  prezentei metodologii, este valabilă şi produce efecte juridice doar la nivelul UAI şi se realizează în scopul înscrierii  la  programele  postuniversitare,  obținerii  abilitării,  ocupării  unei  funcții  didactice  sau  de cercetare în cadrul UAI.

Diplomele de doctor supuse recunoaşterii vor fi autentificate cu apostila de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele vor fi supralegalizate sau însoțite de adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țară de proveniență. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.


Căi de atac

În cazul unei decizii de nerecunoaştere a diplomei şi titlului de doctor, solicitantului i se comunică inclusiv hotărârea motivată a CRID, iar acesta poate depune contestaţie în termen de 10 zile de la data confirmării prin poştă a primirii deciziei. Contestaţia se formulează în scris, se motivează, se înregistrează și se depune la Secretariatul Rectoratului UAI.
Contestaţia formulată de solicitant va fi analizată şi soluţionată de către Senatul UAI, în termen de cel mult 45 zile de la data înregistrării la universitate. Hotărârea Senatului asupra contestaţiei este irevocabilă la nivelul Universităţii Apollonia din Iași și se comunică solicitantului prin poştă la adresa de corespondență indicată.

Date de contact
Secretariat Rectorat
Str. Păcurari, nr. 11, Mun. Iași,  jud. Iași
Telefon: +40771 597 293
E-mail: rectorat@univapollonia.ro
Website: www.univapollonia.ro
Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Universitatea Apollonia din Iasi,Județ IASI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
45 zile calendaristice
Termen de arhivare
50 ani
Termen de completare dosar
20 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
3 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Act de identitate

Actul de identitate

(în copie cu mențiunea olografă a solicitantuluiprivind conformitatea cu originalul) şi, dacă este cazul, dovada schimbării numelui în raport cu numele de pe actele de studii (în copie legalizată,respectiv copie şi traducere legalizată, după caz)

Document scanat-
2Diploma de doctor

Diploma de doctor

obţinută la una din instituţiile acreditate de învăţământ universitar menţionate la Art. 3 din metodologie (în copie şi traducere legalizată), însoţită, dacă este cazul, de un document eliberat de instituţia emitentă a actului de studii care să conţină denumirea domeniului de studii universitare de doctorat în care solicitantul a obţinut diploma şi titlul de doctor (acest document nu este necesar dacă domeniul de doctorat esteindicat în diploma de doctor)

Document scanat-
3Rezumatul tezei de doctorat

Rezumatul tezei de doctorat

sau adresa de website unde este postat(ă) rezumatul sau teza de doctorat într-o limbă de circulaţie internaţională (în cererea derecunoaştere a diplomei de doctor se va indica linkul)

Document scanat-
4Curriculum vitae

Curriculum vitae

din care să reiasă perioada stagiului de doctorat desfăşurat în străinătate, semnat de către solicitant


Document scanat-
5Lista de articole şi contribuţii ştiinţifice

Lista de articole şi contribuţii ştiinţifice, semnată de către solicitant

Document scanat-
6Dovada de plată a taxei de procesare a dosarului

Chitanţa de plată a taxei de procesare a dosarului, de recunoaştere a diplomeişi a titlului de doctor

Document scanat-
7Cerere tip de recunoaștere

Cerere tip de recunoaștere a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, redactată conform modelului din Anexa 1 și semnată de către solicitant. Solicitantul îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor declarate

Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizie RectorAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaTitlul de doctor se gaseste în Anexa 2 din Legea nr.200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioare.Cardul Profesional EuropeanDiploma de doctor şi titlul de doctor în ştiinţe obţinut în străinătate nu se pot recunoaște utilizând Cardul Profesional European.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionale

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.