Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Inscrierea on-line in vederea atestarii specialistilor si expertilor in domeniul protejarii monumentelor istorice

Descriere procedură

În vederea atestării în domeniul protejării monumentelor istorice, solicitanții vor depune on-line, prin PCUe, un dosar alcătuit conform prevederilor Art. 14 (1) al Ordinului nr. 2495 din 26 august 2010 al Ministrului culturii și patrimoniului național pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, care va fi numit în continuare Ordinul de atestare.Cererea-tip depusă on-line va fi înregistrată la Institutul Național al Patrimoniului.
Dosarul depus va fi verificat, în ordinea primirii, de secretarul Comisiei de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice, numită în continuare CADMI, pentru conformitatea cu prevederile Ordinului de atestare.
După analizarea dosarului secretarul CADMI, poate solicita, după caz, completarea acestuia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării.
Termenul de completare a dosarului prin transmiterea documentelor solicitate este de 15 zile calendaristice.
Solicitantul va fi notificat cu privire la expirarea termenului de completare a dosarului, cu 5 zile calendaristice înainte de expirarea acestui termen.
După primirea completărilor și verificarea acestora, solicitantul va fi notificat că se încadrează în prevederile Ordinului de atestare, că dosarul este complet și că urmează a fi programat în sesiunea de atestaresau, după caz, că nu se încadrează în prevederile ORDINULUI nr. 2495 din 26 august 2010 al Ministrului culturii și patrimoniului national pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice.

Termenul de soluționare a solicitării prin transmiterea acestei notificări este de 30 de zile de la depunerea solicitării.

Căi de atac

Conform prevederilor Ordinului de atestare Art. 16: Dispoziţia directorului general al Institutului Național al Patrimoniului de respingere a atestării, emisă pe baza hotărârii CADMI, luate de aceasta în urma analizării dosarului și a examinării candidatului, poate fi contestată în termen de 5 zile de la data comunicării. Contestaţiile cu privire la soluţionarea cererilor de atestare se analizează de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, constituită în acest scop prin dispoziţie a directorului general al Institutului Național al Patrimoniului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii lor. Hotărârile Comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt aprobate prin dispoziţie a directorului general al Institutului Național al Patrimoniului. Persoanele nemulţumite de modul de soluţionare a contestaţiilor se pot adresa instanţelor de judecată, în condiţiile legii contenciosului administrativ.

Date de contact
Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, Sector 4, Bucureşti 
Telefon: 021 336 60 73
Fax: 021 336 99 04
Mail: secretariat@patrimoniu.ro,/ atestare@patrimoniu.ro
Website: ​https://patrimoniu.ro 
Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Institutul National al Patrimoniului,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Curriculum vitaeConform prevederilor ORDINULUI de atestare Art. 14 (1)Atasament-
2Copie de pe actul de identitate

Conform prevederilor ORDINULUI de atestare Art. 14 (1)

Document scanat-
3Certificat de cazier judiciarConform prevederilor ORDINULUI de atestare Art. 14 (1)Document scanat-
4Copie de pe carnetul de muncă sau de pe orice alte documente care dovedesc vechimea în domeniuConform prevederilor ORDINULUI de atestare Art. 14 (1) Document scanat-
5Două scrisori de recomandare din partea unor specialişti sau experţi cu care solicitantul a colaboratConform prevederilor ORDINULUI de atestare Art. 14 (1) Document scanat-
6Declaraţie pe propria răspundere privind neimplicarea în activităţi care au adus atingere sau care au condus la distrugerea de monumente istoriceConform prevederilor ORDINULUI de atestare Art. 14 (1) Document scanat-
7Memoriul de activitate, în concordanţă cu documentele ataşate, privind experienţa în domeniul protejării monumentelor istoriceConform prevederilor ORDINULUI de atestare Art. 14 (1)Document scanat-
8Portofoliul de lucrăriConform prevederilor ORDINULUI de atestare Art. 14 (1):
Detaliat în funcţie de calitatea, specializările şi domeniile pentru care se solicită atestarea, incluzând lista lucrărilor efectuate în domeniul monumentelor istorice; pentru fiecare caz se specifică calitatea şi responsabilităţile deţinute, cu obligativitatea prezentării unui documentar fotografic sau extras-album de lucrări, a cărţilor publicate şi a principalelor articole publicate
Document scanat-
9Copii ale diplomelor de studii, titlurilor stiintifice, certificatelor care sa probeze participarea si absolvirea unor forme de pregatire profesionale sau alte acte de echivalare a diplomelor eliberate de MEN, in domeniul de atestareConform prevederilor ORDINULUI de atestare Art. 14 (1)Document scanat-
10Copii ale avizelor eliberate de MCIN sau de serviciile publice deconcentrate, pentru proiecte ori lucrari la care a colaborat in domeniul pentru care se solicita atestarea sau, după caz, procesele-verbale de receptie pentru lucrarile executateDocument scanat-
11Copii ale certificatelor privind dreptul de semnatura si inscrierea in Tabloul National al Arhitectilor (OAR) sau in Registrul Urbanistilor din România, ori copii ale atestatelor valabile la data depunerii solicitarii, eliberate de MDRAP sau de ISC.

Copiile de la MDRAP si ISC se vor referi la calitatea de expert tehnic, precum si pentru specializarea de verificator tehnic si pentru specializarea dirigentare lucrari in domeniile restaurare arhitectura, restaurare, consolidare structuri istorice si inginerie instalatii.

Document scanat-
12Cerere atestare

Conform prevederilor ORDINULUI nr. 2495 din 26 august 2010 al Ministrului culturii și patrimoniului national pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiştilor experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice Art. 14 (1).

Formular predefinit
13Fotografie actuală, în format digitalConform prevederilor ORDINULUI de atestare Art. 14 (1) Fotografie-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1NotificareNotificare-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1OMCPN nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici în domeniul protejarii monumentelor istorice

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.