Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Metodologia privind recunoasterea automata, in Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a functiilor didactice obtinute in institutii de invatamant superior acreditate din strainatate

Descriere procedură

Procedura de recunoașterea automată funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ acreditate din străinătate se aplică pentru:

a) cetățeni români, 

b) cetățeni din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din cadrul Confederației Elvețiene 

c) cetățeni din state terțe.  

Procedura se aplică în cazul funcțiilor obținute în: 

 a) instituții acreditate de învățământ universitar din state membre ale Uniunii Europen, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană; 

 b) universități de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și actualizată periodic; 

 c) alte instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate decât cele menționate, numai în baza unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar;

Solicitantul înaintează o cerere însoțită de un dosar de recunoaștere a funcției didactice.   Comisia de evaluare, numită prin decizia rectorului analizează dosarul, întocmește un raport de evaluare și emite o hotărâre privind modul de soluționare a cererii care se comunică solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrare. Prin excepție, acest termen se poate prelungi dacă comisia cere solicitantului și alte documente justificative sau dacă documentele necesită verificări suplimentare adresate altor instituții competente. Documentele solicitate suplimentar vor fi depuse de solicitant în cel mult 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

 Dosarul de recunoaștere se poate depune:  - personal, la Secretariatul General al UAB, din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5;

- on-line, la adresa: chava@uab.ro

- prin intermediul Punctul de Control Unic Electronic (PCUe)

- prin intermediul serviciilor poștale/curierat pe adresa: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Romania, str. Gabriel Bethlen nr. 5, cod poștal 510009.

Hotărârea comisiei de evaluare sau a comisiei de soluționare a contestațiilor, după caz, precum și decizia rectorului se eliberează solicitantului:

- la sediul universității, în programul de lucru al universității;

- prin poștă, la adresa declarată;

- electronic la adresa indicată în cererea de recunoaștere - prin Punctul de Contact Unic Electronic (PCUe).

Recunoașterea de către UAB a funcțiilor didactice obținute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate este valabilă și produce efecte juridice numai la nivelul UAB. Recunoașterea funcției didactice de către CNRED este valabilă și produce efecte juridice pe întreg teritoriul României.

Recunoașterea funcțiilor didactice obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate nu conferă automat dreptul de a ocupa o funcție didactică în cadrul UAB. Ocuparea unei funcții didactice în cadrul UAB se obține prin parcurgerea procedurilor și reglementărilor interne, în vigoare la data solicitării.  Ocuparea unei funcții didactice în sistemul de învățământ universitar românesc se realizează conform normelor legale în vigoare.

Căi de atac

Hotărârea comisiei de evaluare poate fi contestată în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea acesteia către solicitant. Contestația este analizată de către comisia de soluționare a contestațiilor care întocmește un raport și emite o hotărâre definitivă, în cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației.

Rectorului emite Decizia de recunoaștere/nerecunoaștere a funcției didactice care se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.

Împotriva deciziei Rectorului de nerecunoaștere a funcției didactice solicitantul poate face contestație la instanța competenta în termen de 30 zile de la data luării la cunoștință.

Date de contact
Str. Gabriel Bethlen Nr.5, Alba Iulia
Telefon: 0258 806 130
Fax: 0258 812 630
E-mail: cond@uab.ro​


Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia,Județ ALBA
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
30 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
10 zile calendaristice
Se aplică aprobarea tacită
Da

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Actul de identitate
Carte de identitate/ pașaport.
Dovada schimbării numelui (dacă este cazul), cu traducere legalizată pentru documentele în alte limbi decât română.
Document scanat-
2Diploma de doctor

Copie, dacă diploma este în română.

Copia traducerii legalizate, pentru celelalte limbi.

După caz copia atestatului CNRED de recunoaștere a diplomei de doctor.

Document scanat-
3Dovada deținerii funcției didactice

Traducere legalizată


Document scanat-
4Curriculum vitae

În limba română sau engleză

Document scanat-
5Lista de lucrări științifice

În limba română sau engleză

Document scanat-
6Dovada achitării taxei de procesare a dosarului de recunoaștere

Taxa sepoate achita la casieria UAB sau în contul Universității „1 Decembrie 1918” dinAlba Iulia deschis la Trezoreria Alba Iulia RO80TREZ00220F330500XXXX

Document scanat-
7Cerere de recunoaștere funcție didacticăFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Raportul și hotărârea comisiei de evaluareDocument final scanat-
2Hotărârea comisiei de soluționare a contestațieiDocument final scanat-
3Decizia rectoruluiDocument final scanat-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr. 5922/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate
2ORDIN Nr 5825 din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte state

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaCardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionale

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.