Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Învăţământul superior în România

Descriere procedură

Învăţământul superior este organizat în universităţi, academii de studii, institute, şcoli de studii superioare, denumite în continuare instituţii de învăţământ superior sau universităţi, care au obţinut autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea.

Instituţiile de învăţământ superior sunt organizaţii furnizoare de educaţie ce desfăşoară activităţi de învăţământ pe bază de programe de studii autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate în condiţiile legii, de formare iniţială şi continuă de nivel universitar, programe ce funcţionează pe principiul calităţii și corelării ofertei educaționale cu piața muncii.

Sistemul naţional de învăţământ superior include toate instituţiile de învăţământ superior acreditate. O instituţie de învăţământ superior autorizată să funcţioneze provizoriu, conform procedurilor legale în vigoare, devine parte a sistemului naţional de învăţământ superior numai după acreditare.Pentru mai multe informații puteți accesa și site-ul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - www.aracis.ro.

Instituţiile de învăţământ superior pot fi de stat, particulare sau confesionale. Aceste instituţii au personalitate juridică, au caracter nonprofit şi sunt apolitice. Instituţiile de învăţământ superior sunt persoane juridice de drept public sau, după caz, persoane juridice de drept privat şi de utilitate publică.

Autonomia universitară este garantată prin Constituţie. Libertatea academică este garantată prin lege. De asemenea si răspunderea publică este reglementată pentru orice instituţie de învăţământ superior, de stat sau particulară.

Printr-o hotărâre de guvern anuală, sunt validate:

 • Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare per unie
 • structura instituţiilor de învăţământ superior de stat si particular acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, cu:
  • domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu,
  • locaţiile geografice de desfăşurare,
  • numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare,
  • formă de învăţământ şi limbă de predare,
  • numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

Misiunea învăţământului superior este de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate atât prin formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socioeconomic, cât și prin  cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, al ştiinţelor inginereşti, al artelor, al literelor, prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora. Toate acestea sunt realizate cu respectarea următoarelor principii:

    a) principiul autonomiei universitare;

    b) principiul libertăţii academice;

    c) principiul răspunderii publice;

    d) principiul asigurării calităţii;

    e) principiul echităţii;

    f) principiul eficienţei manageriale şi financiare;

    g) principiul transparenţei;

    h) principiul respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic;

    i) principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice;

    j) principiul libertăţii de mobilitate naţională şi internaţională a studenţilor, a cadrelor didactice şi a cercetătorilor;

    k) principiul consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor;

    l) principiul centrării educaţiei pe student.

Structura anului universitar (conform Legii nr. 1/2011 – art. 136)

 • Anul universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, include două semestre şi se finalizează la 30 septembrie din anul calendaristic următor.
 • Un semestru are, de regulă, o durată de 14 săptămâni de activităţi didactice urmate, de regulă, de minimum 3 săptămâni de examene.
 • Structura anului universitar se aprobă de către senatul universitar.
 • În atribuirea creditelor de studii transferabile dintr-un semestru se are în vedere o perioadă de minimum 17 săptămâni.
 • Senatul universitar al fiecărei instituţii de învăţământ superior aprobă anual, cu cel puţin 3 luni înainte de începerea anului universitar, regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, precum şi calendarul activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu.
Căi de atac

​În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.

Date de contact
Calea 13 Septembrie nr. 209, Sector 5, Bucuresti
Telefon: 021 317 36 50 /51
E-mail: secretariat@isjilfov.ro
Instituţia responsabilă
Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
20 zile calendaristice
Termen de arhivare
100 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1HOTĂRÂRE Nr. 158/2018 din 29 martie 2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018 - 2019
2HOTĂRÂRE Nr. 615/2017 din 30 august 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017 - 2018
3HOTĂRÂRE Nr. 692/2018 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018 - 2019
4ORDIN Nr. 3062/2018 din 16 ianuarie 2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat
5ORDIN Nr. 3131/2018 din 30 ianuarie 2018 privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.