Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Acordarea de ajutoare de urgență

Descriere procedură
Pot beneficia de ajutoare de urgență familiile și persoanele singure care au domiciliul sau reședința în municipiul Constanța, ale căror venituri nete lunare sunt inferioare cheltuielilor necesare depășirii situației pentru care se solicită ajutorul și care se află în una sau mai multe din următoarele situații de vulnerabilitate socio-economică care pot conduce la riscul de excluziune socială: au probleme grave de sănătate dovedite cu acte medicale; au fost evacuate/sunt în risc iminent de evacuare; a decedat o persoană din familia beneficiară de ajutor social sau dintr-o familie cu venituri reduse care nu a primit ajutor de deces de la altă instituție; au copii care frecventează cursurile școlare, elevi majori sau studenți, în scopul: achitării taxelor școlare și/sau a altor cheltuieli ocazionate de frecventarea unei unități de învățământ, achiziționării de rechizite și/sau îmbrăcăminte pentru aceștia sau achitării cheltuielilor ocazionate de participarea la un anumit concurs sau la festivitatea de decernare a unui premiu câștigat; locuiesc în condiții improprii unui trai decent, în case degradate ca urmare a sărăciei extreme și necesită sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de trai, pentru repararea locuințelor și pentru racordarea la rețelele de apă și electricitate sau sunt persoane fără adăpost; se află în situații de necesitate ca urmare a distrugerii bunurilor imobile și mobile cauzate de incendii sau inundații.

Nu se pot acorda ajutoare de urgență peroanelor singure/familiilor care dețin unul sau mai multe din următoarele bunuri: clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești; terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp; autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile; mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani; autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze; depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei (sens în care se va da o declarație pe propria răspundere în care se va face referire la dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații).
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Strada Unirii, nr. 104, Constanta
Telefon: 0341 180 102
E-mail: office.spas.cta@gmail.com
Instituţia responsabilă
Directia Generala de Asistenta Sociala Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
10 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Cererea de solicitareCererea de solicitare formulată de solicitant.Atasament-
2Buletin de identitate/ carte de identitate/ carte de identitate provizorie (valabile) pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani;Buletin de identitate/ carte de identitate/ carte de identitate provizorie (valabile) pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani;

Atasament-
3Certificate de naștere pentru persoanele cu vârsta sub 14 aniCertificate de naștere pentru persoanele cu vârsta sub 14 aniAtasament-
4Adeverință eliberată de angajatorAdeverință eliberată de angajator pentru persoanele care lucrează, cu ultimul salariu net realizat, iar pentru persoanele care solicită ajutor de urgență pentru decesul unei persoane din familie, se va menționa pe adeverință dacă s-a primit/nu s-a primit ajutor de deces de la angajator.Atasament-
5Ultimele cupoane de pensieUltimele cupoane de pensie pentru fiecare persoană pensionară (dacă o persoană beneficiază de mai multe pensii se vor prezenta toate cupoanele);Atasament-
6Ultimele cupoane indemnizație lunară și buget personal complementarUltimele cupoane indemnizație lunară și buget personal complementar lunar pentru persoanele încadrate în grad de handicap;Atasament-
7Dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea în original (cheltuielile cu produse alimentare nu se decontează);Dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea în original (cheltuielile cu produse alimentare nu se decontează);Atasament-
8Facturi proforma, chitanțe, bonuri fiscale, devize pentru estimarea cheltuielilor cu materialele și forța de muncă necesare pentru executarea unor lucrăriFacturi proforma, chitanțe, bonuri fiscale, devize pentru estimarea cheltuielilor cu materialele și forța de muncă necesare pentru executarea unor lucrări și/sau proiecte, procese verbale, hotărâri, dispoziții sau decizii eliberate de autoritățile competente din domeniul prin care se constată existența unei situații de urgență de tipul incendii, inundații, privind situația imobilului (de exemplu, extras de carte funciară), documente privind neacoperirea sau acoperirea parțială a pagubelor eliberate de către agenți asiguratori, copie poliță/contract de asigurare sau, în cazul în care imobilul nu este asigurat, declarație pe propria răspundere, etc;Atasament-
9Adeverință eliberată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de MuncăAdeverință eliberată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru persoanele adulte care nu realizează venituri din salarii, nu au vârsta de pensionare sau nu au probleme de sănătate, din care să reiasă dacă beneficiază sau nu de ajutor de șomaj și dacă sunt în evidență ca și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și că nu au refuzat nejustificat niciun loc de muncă;Atasament-
10Contractul de închiriere înregistrat la Agenția națională de administrație fiscală;Contractul de închiriere înregistrat la Agenția națională de administrație fiscală;Atasament-
11Hotărâre judecătorească definitivă de evacuareHotărâre judecătorească definitivă de evacuare, notificare sau somație de evacuare de la executorul judecătoresc și adeverință din care să reiasă că au depus dosar pentru acordare locuință socială;Atasament-
12Orice alte acte considerate relevanteOrice alte acte considerate relevante pentru soluționarea cererii și care nu sunt menționate în prezenta hotărâre.Atasament-
13Ultimele cupoane de alocație de stat, plasament, alocație pentru susținerea familiei, ajutor social sau extrase de cont pentru cei care beneficiază de aceste prestații;Ultimele cupoane de alocație de stat, plasament, alocație pentru susținerea familiei, ajutor social sau extrase de cont pentru cei care beneficiază de aceste prestații;Atasament-
14Adeverință eliberată de unitățile de învățământAdeverință eliberată de unitățile de învățământ pentru copiii care frecventează cursurile școlare;Atasament-
15Adeverință eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice ConstanțaAdeverință eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța pentru toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani;Atasament-
16Adeverință eliberată de Serviciul Public de Impozite și TaxeAdeverință eliberată de Serviciul Public de Impozite și Taxe din care să reiasă bunurile mobile și imobile deținute în proprietate, pentru toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani. Nu sunt considerate eligibile la acorda ajutoare de urgență persoanele singure/familiile care dețin: clădiri sau spații locative, altele decât locuința de domiciliu și anexele gospodărești pe raza municipiului Constanța (se iau in calcul inclusiv cotele indivize (procente), indiferent de mărimea acestora); Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei; autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile; mai mult de un /autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani; autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze; șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi; utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată; utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale; utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric. Notă: fac excepție, bunurile imobile care nu se află în stare de funcționare;Atasament-
17Adeverință eliberată de Casa județeană de pensiiAdeverință eliberată de Casa județeană de pensii pentru persoanele care au vârsta de pensionare și nu beneficiază de pensie;Atasament-
18Acte medicale recenteActe medicale recente, recomandări de la medicului specialist, însoțite de documente eliberate de autoritățile competente din domeniul asigurărilor sociale de sănătate din care să rezulte că investigațiile medicale, intervențiile chirurgicale, tratamentul medicamentos, dispozitivele medicale sau terapiile necesare,  recomandate de medicul specialist nu sunt suportate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate sau, în situația în care sunt suportate parțial, să fie menționată suma; copia actului pe baza căruia s-a acordat aprobarea pentru tratamentul în străinătate, documentele justificative privind cheltuielile necesare a fi efectuate, eliberate de furnizorul de servicii medicale care va efectua intervenția chirurgicală/tratamentul post-operator, traduse de traducător autorizat, documente eliberate de autoritățile competente din domeniul asigurărilor sociale de sănătate din care să rezulte că acestea nu sunt suportate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Acte medicale doveditoare mai pot fi, după caz: facturi proformă/bonuri fiscale/chitanțe, adeverințe eliberate de autoritățile sanitare, scrisori, certificate sau prescripții medicale, etc;Atasament-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Anchetă socială Document-
2Dispoziție de primarDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea administratiei publice locale
2Legea 416/2001privind venitul minim garantat
3Legea nr.188 din 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
4LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
5LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*)privind transparenţa decizională în administraţia publică*)

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.