Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Autorizaţie de funcţionare pentru desfăşurare de activităţi complementare la acelasi punct de lucru în Mun. Constanţa - Primăria Municipiului Constanța

Descriere procedură

Prezenta procedură reglementează modalitatea de autorizare a operatorilor economici care desfășoară activități complementare la acelasi punct de lucru în Municipiul Constanța în cadrul Primăriei Municipiului Constanța.


Autorizația de funcționare pentru desfășurare de activități complementare la același punct de lucru este actul administrativ emis de Primăria Municipiului Constanța operatorilor economici ce desfășoară mai multe activități economice complementare la același punct de lucru, respectiv alimentație publică, recreative și distractive, cât și alte activități conexe de comerț și prestări servicii.
Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 51
Telefon: 0241488100
Email: primarie@primaria-constanta.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1contract de colectare deseuri reciclabileDocument scanat-
2cerere pentru obținerea autorizației de funcționare pentru punct de lucruformular tip - timp estimat de completare 2-3 min.Formular predefinit
3Acordurile proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu caracter de locuință
- se vor depune în funcție de activitatea desfășurată și zona în care este amplasată unitatea (zonă de case sau clădiri colective - blocuri);
-formular tip - timp estimat de completare 2-3 min.
Formular predefinit
4Acordul coproprietarilor- unde este cazul și doar pentru unitățile în care se desfășoară activitate de alimentație publicăFormular predefinit-
5Dovada deținerii legale a spațiului edificat conform legislației în vigoare și încadrarea activității solicitate pentru autorizare în reglementările urbanistice aprobate1. Extras de carte funciară pentru  informare (actualizat), din care să rezulte aria desfășurată*;     
2. Contract de închiriere (copie)/contract de comodat (copie conform cu originalul)/altele;

* În cazul în care operatorul economic nu prezintă extrasul de carte funciară (actualizat), Serviciul Autorizare Operatori Economici va consulta baza de date a Direcției Urbanism cu privire la existența autorizației de construire, implicit a procesului verbal de recepție parțială/finală a imobilului pentru care se solicită autorizarea. Operatorii economici care dețin proces verbal de recepție parțială vor obține autorizație de funcționare doar în situația în care, din procesul verbal reiese că spațiul ce urmează să fie autorizat este realizat integral și doar pentru suprafața respectivă. De asemenea, imobilul pentru care se solicită autorizarea trebuie să fie înregistrat la S.P.I.T. Constanța ca imobil nerezidențial. Dacă în urma verificării bazei de date nu se regăsesc aceste documente, operatorul economic are obligația prezentării altor documente ca dovadă a deținerii legale a bunului imobil (intabulare și documentație cadastrală, contract de vânzare cumpărare, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească, autorizație de construire, plan anexă la autorizația de construire, proces verbal de recepție, etc., după caz).
Formular predefinit-
6Certificat de clasificare/autorizație provizorie de funcționare pentru structuri de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică- eliberat conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv pentru unitățile de alimentație publică din stațiunea Mamaia și Sat Vacanță.
Formular predefinit
7Declarație pe propria răspundere - cu privire la deținerea tuturor avizelor/autorizațiilor necesare pentru desfășurarea activității, conform legislației în vigoareformular tip - timp estimat de completare 2-3 minFormular predefinit
8Fotografii- din unghiuri diferite pentru: exteriorul și interiorul unității supuse autorizăriiFormular predefinit-
9declaratie-consimtamant-conform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor dateFormular predefinit
10acordul asociatiei de proprietari-nume în clar al președintelui asociației de proprietari/locatari, semnătura, ștampila și data;Formular predefinit
11aviz/ autorizatie privind securitatea la incendiu

- eliberat/a de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta

- conform legii 307/ 2006 - privind apararea impotriva incendiilor

- conform HG 571/2016- pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/ sau autorizarii privind securitatea la incendiu

Formular predefinit-
12Contract de salubrizareDocument informativ-
13Dovada achitării taxelor aferente autorizației de funcționarein functie de tipul de activitateDocument informativ-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1autorizatie de functionareDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordonanța Guvernului Nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (republicata)
2Hotarare privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice - actualizata
3Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in muncipiul Constanta

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.