Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedură informațională privind activitatea de despăgubire a foștilor investitori FNI (Fondul National de Investiții)

Descriere procedură
Prezenta procedură operațională este elaborată pentru activitatea de monitorizare și înregistrare operativă a cererilor de despăgubire prin plată voluntară și a dosarelor de executare silită, pentru sumele pe care AAAS este obligată să le plătească foștilor investitori FNI, în baza sentințelor civile și penale pronunțate de instanțele de judecată.
Principalele activități privind activitatea de despăgubire a foștilor investitori FNI, sunt următoarele:

1. primirea informațiilor privind sentințele emise de instanțele de judecată, prin care AAAS este obligată la plata despăgubirilor către foștii investitori FNI, respectiv:
- anexele acestor sentințe, cu listarea nominală a creditorilor și a datelor de identificare a acestora, în format electronic;
- data de la care se calculează prescripția extinctivă pentru fiecare sentință în parte, pentru situațiile în care recuperarea creanței se face prin executare silită.

2. introducerea în baza de date a tuturor creditorilor care figurează în anexele sentințelor emise de instanțele de judecată, cu datele de identificare și informațiile despre creanță, așa cum figurează în sentințe:
- nume, prenume, inițiala tatălui;
- adresa de domiciliu;
- număr de unități de fond și valoarea acestora;
- numărul și data sentinței din care face parte creditorul.

3. analiza și separarea documentelor primite, în funcție de natura acestora, pe următoarele tipuri:
- cereri de despăgubire și documentele necesare pentru plată voluntară;
- dosare de executare transmise de BEJ;
- completări ale dosarelor deja înregistrate, transmise de către creditori;
- înștiințări de înființare poprire transmise de ANAF-ATCPB;
- petiții transmise de către creditori sau de către instituții publice la care s-au adresat creditorii;
- corespondența cu BEJ, după caz;
- adrese pentru solicitare/furnizare de informații, transmise de către direcțiile și serviciile din cadrul instituției;
- alte documente conexe activității de despăgubire a foștilor investitori FNI.

4. pentru creditorii din sentințele civile și penale care optează să fie despăgubiți prin plată voluntară au loc următoarele operațiuni:
- verificarea fizică a documentelor furnizate de către creditori, pentru constituirea dosarelor personale ale acestora, în sensul întrunirii tuturor elementelor necesare, în funcție de sentința din care fac parte;
- verificarea conformității documentelor furnizate de creditori pentru plata voluntară, în vederea constituirii dosarelor personale ale acestora, cu respectarea cerințelor legale în materie, justificării creanței și a valorii acesteia;

Sunt verificate:
  • existența corelației între adresa de domiciliu înscrisă în sentință și cea din actul de identitate sau carnetul de investitor;
  • identificarea corectă a persoanelor care solicită despăgubiri în calitate de moștenitori ai titularului, pe baza documentelor: certificat de deces al titularului (copie), actele de identitate ale succesorilor (copie), certificat de moștenitor, cu precizarea bunului mobil revendicat, în speță carnetul FNI cu datele aferente, respectiv număr carnet, număr unități de fond și valoarea acestora (copie); 
  • identificarea corectă a persoanelor care solicită despăgubiri în calitate de împuterniciți ai titularului, pe baza documentelor: procură notarială autentică, actele de identitate ale împuterniciților și titularului (copie);
  • în cazul în care valoarea despăgubirii este stabilită în baza unui raport de expertiză contabilă extrajudiciară elaborat de un expert contabil autorizat, se va verifica corectitudinea calculului valorii carnetului de investitor, ținând seama de hotărârea instanței de judecată, respectiv la valoarea inițial investită, aplicând metoda FIFO;
  •        transpunerea informațiilor din dosarul personal al  creditorilor în baza de date FNI, în sensul înscrierii corecte a următoarelor elemente:
            - numărul și data înregistrării cererii de despăgubire generală a AAAS;
            - număr intern de dosar personal al creditorului;
           - CNP;
           - număr carnet/carnete FNI;
           - suma datorată creditorului (ROL și RON) la valoarea din sentință sau din raportul de expertiză contabilă extrajudiciară;
           - stadiul dosarului (complet/incomplet);
           - persoana care efectuează înregistrarea în baza dedate;
           - observații asupra dosarului (dacă este cazul).

  În urma verificărilor se întreprind următoarele acțiuni, după caz:
- solicitarea documentelor care lipsesc sau sunt incorecte în dosarul personal al creditorului; această solicitare se va realiza telefonic sau, dacă nu este posibil, letric;
- completarea dosarului personal al creditorului cu documente trimise ulterior, cu evidențierea acestei operațiuni în baza de date FNI.

5. pentru creditorii din sentințele civile și penale care optează să fie despăgubiți prin executarea silită a instituției procedura se declanșează la:
- primirea de la DJ, în fotocopie, a dosarelor de executare transmise de către BEJ, care cuprind somații, procese verbale de calcul al debitului actualizat și de cheltuieli de executare, înștiințările de înființare poprire, rapoarte de expertiză contabilă și fotocopii ale carnetelor FNI;
- primirea de la Direcția Economică a înștiințărilor de înființare poprire transmise de ANAF-ATCPB și înregistrarea în baza de date a dosarelor de executare pentru care nu există alte documente.

 Sunt efectuate următoarele operațiuni:
- identificarea în dosarele de executare a creditorilor care solicită despăgubiri în nume propriu sau în calitate de moștenitori ai titularilor;
- verificarea corectitudinii calculului sumelor solicitate, respectiv sumele din sentință actualizate cu indicele de inflație; în cazul sentințelor penale se verifică raportul de expertiză al expertului contabil, pe baza copiilor carnetelor de investitor FNI;
- în cazul în care suma este incorectă se va solicita letric corectarea acesteia, direct executorului judecătoresc și expertului contabil sau indirect, prin intermediul Direcției Juridice, solicitând și modificarea cheltuielilor de executare, proporțional cu debitul rezultat;
- conexarea dosarului de executare cu dosarul depus de creditor pe plată voluntară (acolo unde este cazul);
- introducerea în baza de date a tuturor informațiilor legate de dosarul de executare, respectiv număr dosar, număr și dată de la Registratura generală a AAAS, nume creditor, valoare debit inițial și actualizat, cheltuieli de executare, înștiințarea de înființare poprire, persoana care efectuează înregistrarea în baza de date și alte observații legate de dosar;
- sesizarea către Direcția Juridică a executărilor duble sau triple pentru aceeași creanță, în vederea inițierii în instanță a contestației la executare;
- înregistrarea în baza de date a sentințelor civile primite de la Direcția Juridică, prin care AAAS a câștigat sau a pierdut  întoarcerea executării silite pe care a contestat-o;
- formalitățile de încasare prin casierie a debitelor pe care le datorează păgubiții FNI în baza unor sentințe civile, debite ce sunt actualizate cu rata inflației, conform sentinței, se vor efectua de către Direcția Economică, după care sumele respective vor fi înregistrate în baza de date a FNI;
- înregistrarea în baza de date a ordinelor de plată și a notelor contabile, pe baza copiilor după extrasele de cont primite de la Direcția Economică, pentru plățile sau executările silite ale conturilor AAAS de către păgubiții FNI;
- înregistrarea în baza de date a încasărilor de la păgubiții FNI, obligați la plată printr-o sentință civilă definitivă, pe baza copiilor după extrasele de cont primite de la Direcția Economică;
- transmiterea, la solicitarea Direcției Juridice, a informațiilor privind stadiul dosarelor de executare.

6. în situația în care Direcția Economică comunică existența disponibilităților financiare, se procedează la întocmirea documentelor de plată pentru cererile de despăgubire depuse de către creditori în dosarele de plată voluntară, în ordinea cronologică în care acestea au fost înregistrate la Registratura generală a AAAS:
- se actualizează suma cuvenită creditorului cu indicele de inflație (IPC) furnizat de Institutul Național de Statistică, calculat de la data stipulată în sentința în care acesta se regăsește, până la data întocmirii Referatului de plată;
- indicele de inflație reprezintă indicele total al prețurilor de consum calculat de Institutul Național de Statistică;
- în situația în care dosarul este complet, iar din documentele existente rezultă că persoana care a depus cererea de despăgubire este una și aceeași cu persoana menționată în sentința respectivă (sau succesor/împuternicit legal al acesteia), se întocmește Referatul de plată, conform modelului generat de programul informatic FNI, care se semnează de către persoana care îl întocmește și directorul DPCLS (Direcția Politici Comunitare și Legi Speciale);
- se întocmește Ordonanțarea de plată, Angajamentul bugetar și Propunerea de angajare a unei cheltuieli, care se avizează de către CFP și se semnează de către Direcția Economică, DPCLS(Direcția Politici Comunitare și Legi Speciale) și ordonatorul de credit;
- dosarul personal al creditorului împreună cu documentele de plată semnate de către toți factorii responsabili se înaintează Direcției Economice pentru plata efectivă în contul indicat de către creditor.
Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Str. Cpt. Alex. Serbãnescu, nr. 50, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021  233 3272
E-mail: cabinet.presedinte@aaas.gov.ro
Instituţia responsabilă
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Termen de arhivare
10 ani

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1CerereCerere tip  - în cazul creditorilor care se află nominalizați în anexă la o sentință civilă emisă de o instanță de judecată. prin care AAAS este obligată la plata despăgubirilor către foștii investitori FNI;  (document necesar pentru creditorii care optează să fie despăgubiți prin plată voluntară) Document informativ
2CerereCerere tip - în cazul creditorilor care se află nominalizați în anexă la o sentință / decizie penală emisă de o instanță de judecată. prin care AAAS este obligată la plata despăgubirilor către foștii investitori FNI ;  (document necesar pentru creditorii care optează să fie despăgubiți prin plată voluntară) Document informativ
3Declarație notarialăDeclarație tip - care trebuie să fie dată în fața notarului public - în cazul creditorilor care se află nominalizați în anexă la o sentință civilă emisă de o instanță de judecată prin care AAAS este obligată la plata despăgubirilor către foștii investitori FNI ;  (document necesar pentru creditorii care optează să fie despăgubiți prin plată voluntară) Document informativ
4Declarație notarialăDeclarație tip - care trebuie să fie dată în fața notarului public - în cazul creditorilor care se află nominalizați în anexă la o sentință / decizie penală emisă de o instanță de judecată  prin care AAAS este obligată la plata despăgubirilor către foștii investitori FNI;  (document necesar pentru creditorii care optează să fie despăgubiți prin plată voluntară)  Document informativ
5Copie BI/CICopie BI/CIDocument informativ-
6Extras de contExtras de cont (original) cu ștampila băncii emitente;  (document necesar pentru creditorii care optează să fie despăgubiți prin plată voluntară) Document informativ-
7Raport de expertiză contabilă extrajudiciarăRaport de expertiză contabilă extrajudiciară întocmit de către un expert contabilautorizat, prin care să se determine valoarea inițial investită de creditor; (document necesar pentru creditorii care optează să fie despăgubiți prin plată voluntară și care se regăsesc în anexa la o sentință penală)) Document informativ-
8Carnet de investitor FNICarnet de investitor FNI - în original; (document necesar pentru creditorii care optează să fie despăgubiți prin plată voluntară și care se regăsesc în anexa la o sentință penală)) Document informativ-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Referatul de plată Document

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Lege privind unele măsuri pentru diminuarea consecinţelor încetării răscumpărării de unităţi de fond de către Fondul Naţional de Investiţii
2Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
3Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.