Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura informațională privind privind soluţionarea dosarelor administrative constituite în temeiul legii nr. 10/2001

Descriere procedură

Prezenta procedură este elaborată pentru stabilirea modului de soluționare a dosarelor constituite în temeiul Legii nr.10/2001, atât privind propunerile de soluționare la nivelul Directiei Politici Comunitare si Legi Speciale – Directie de specialitate din cadrul AAAS - cât și transmiterea acestora către Comisia de Analiză a Notificărilor și, după caz, către Comisia de Evaluare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Activitatea de soluționare presupune următoarele etape:

 1.       Etapa de primire și inventariere a dosarului

 - presupune înregistrarea în evidența operativă a direcției a dosarului administrativ constituit în baza notificărilor formulate în temeiul Legii nr.10/2001.

  2.      Etapa deanalizare preliminară a dosarului, în vederea solicitării de documente suplimentare

- având în vedere faptul că baza de date s-a întocmit după anul 2010, se vor analiza dosarele în ordinea numărului de ordine primit. În situația în care se constată faptul că dosarul este complet, acesta va fi introdus în lucru. În situația în care pentru soluționare sunt solicitate informații suplimentare se va întocmi adresa de solicitare a acestor informații. Termenul de transmitere de către petent a documentelor suplimentare de către petent este de 120 zile calendaristice, cu posibilitatea de prelungire, la cererea acestuia, cu încă 60 de zile, cu mențiunea că data cererii de prelungire nu trebuie să depășească cele 120 de zile. Dosarele noi, primite de la alte instituții, sunt înregistrate în ordinea depunerii la AAAS. Dosarele care sunt discutate în cadrul unor audiențe organizate la Direcția Politici Comunitare și Legi Speciale (DPCLS) vor fi analizate, se vor solicita documente suplimentare și în măsura completărilor transmise de petenți vor fi introduse în lucru.

  3.      Etapa de analiză finală – se realizează pe două paliere:

 • În situația în care consideră că are toate documentele necesare formulării unei propuneri, consilierul juridic/expertul responsabil analizează documentele din dosar și întocmește Raportul conținând propunerea de soluționare. Se poate realiza analiza finală și în situația în care dosarul nu este complet, dar petentul/petenții depun o solicitare în acest sens, precizând imposibilitatea de a mai furniza alte documente;
 • Comisia de Analiză discută Raportul întocmit de consilierul juridic/expertul care a avut în lucru dosarul și decide asupra modalității de soluționare, în conformitate cu Regulamentul propriu de funcționare aprobat, prin ordin, de Președintele AAAS.  

 4.     Etapa de evaluare
În situația în care cererea de revendicare vizează aplicarea art.31 din lege, Raportul întocmit de consilierul juridic/expertul care a avut în lucru dosarul cu documente, avizatde Comisia de Analiză a Notificărilor, este înaintat Comisiei de Evaluare a AAAS în vederea întocmirii Raportului Comisiei de Evaluare.

 5.     Etapa de redactare și aprobare a deciziei.
În baza deciziei Comisiei de Analiză și după cazși a Raportului Comisiei de Evaluare, consilierul juridic/expertul care a avut în lucru dosarul întocmește   Decizia cu propunerile de soluționare anotificării, care este trimisă spre avizare conducerii Direcția Politici Comunitare și Legi Speciale (DPCLS), și spre aprobare Președintelui AAAS.

 6.     Etapa de comunicare
Decizia este comunicată titularilor notificării sau reprezentanților acestora, iar în situația în care aceștia declară că nu o contestă Decizia și dosarul original se transmite către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților sau către alte entități competente, după caz.


Delimitarea activității de soluționare a dosarelor constituite în temeiul Legii nr. 10/2001

În cadrul AAAS, delimitarea activității de soluționare a dosarelor constituite în temeiul Legii nr. 10/2001 se realizează prin:

 • modul de organizare a evidenței dosarelor într-o baza de date proprie;
 • modul de organizare a activității prin constituirea și funcționarea unor comisii în vederea aplicării Legii nr.10/2001 - Comisia de Analiză a Notificărilor și Comisia de Evaluare, separat de activitatea de analiză a dosarelor;

 

Principalele activități de care depinde și/sau care depind de activitatea de soluționare a dosarelor constituite în temeiul Legii nr. 10/2001

Lista principalelor activități de care depinde activitatea de soluționare a dosarelor constituite în temeiul Legii nr. 10/2001 este următoarea:

 • depunerea la dosar, de către petenți sau de către societăți comerciale/instituții ale statului, a documentelor necesare soluționării notificării, conform prevederilor legale;
 • transmiterea de către petenți sau de către Direcția Juridică a hotărârilor judecătorești prin care AAAS este obligată la emiterea unei decizii în temeiul Legii nr. 10/2001;
 • prioritizarea dosarelor în funcție de următoarele criterii:

      categoria A   - dosare pentru care există o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, prin care AAAS este obligată să emită decizie motivată cu propunere de acordare de măsuri reparatorii;   

      categoria B   - dosare pentru care există o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, prin care AAAS este obligată să emită decizie motivată, ca răspuns la notificarea depusă;

       categoria C     - dosare pentru care petenții s-au prezentat în audiență, ocazie cu care s-a constatat existența în dosar a tuturor documentelor soli citate de lege pentru emiterea deciziei motivate;

       categoria D    - dosare pentru care petenții s-au prezentat în audiență, ocazie cu care s-a constatat ca dosarul nu conține toate documentele prevăzute de lege pentru emiterea deciziei motivate. Se va stabili împreună cu petentul setul de documente care urmează a fi depuse, iar dosarul va fi introdus în lucru după completarea acestuia cu informațiile necesare;

       categoria E     - dosare pentru care petenții au transmis o solicitare scrisă privind stadiul analizării dosarului. În termenul legal de 30 de zile de la pri mirea adresei, petentului îi vor fi comunicate documentele necesare completării dosarului sau dacă toate documentele sunt depuse, i se va comunica, în termen de 120 de zile, decizia motivată a AAAS. 

        categoria F     - restul de dosare vor fi verificate în ordinea numerelor cu care au fost introduse în baza de date.

    În situația în care Comisia de analiză constată ca notificarea se încadrează în prevederile Legii nr.10/2001 și este însoțită de toate actele prevăzute de lege,  se vor face toate demersurile pentru emiterea deciziei privind propunerea de soluționare a dosarului. După caz,  dosarul va fi înaintat Comisiei de evaluare, prin grija Direcției Politici Comunitare șiLegi Speciale (DPCLS). După efectuarea analizelor și evaluărilor se va emite Decizia care va fi avizată de către Direcția Politici Comunitare și Legi Speciale (DPCLS) și transmisă pentru semnare către Președintele AAAS.

   În situația notificărilor care se încadrează îndispozițiile art. 29 din Legea nr.10/2001, modificată și completată, deciziile cu propuneri de măsuri compensatorii vor fi înaintate împreună cu notificarea și actele aferente, Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor, în vederea analizării și calculării cuantumului final al măsurilor compensatorii.  

  În situația notificărilor care se încadrează în dispozițiile art. 31 din Legea nr. 10/2001, modificată și completată, decizia motivată care va cuprinde și cuantumul măsurilor compensatorii, va fi înaintată, împreună cu notificarea și actele aferente Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor.

   În situația existentei unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile prin care instanța se pronunță asupra obiectivelor care sunt în competența AAAS, în calitatea sa de entitate investită cu soluționarea notificărilor formulate în temeiul Legii nr.10/2001, decizia motivată se va baza pe elementele considerate de instanță, inclusiv nivelul despăgubirilor stabilite prin hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă.

Propunerea de acordare măsuri compensatorii va cuprinde și cotele moștenitorilor care nu au formulat revendicări în termenul legal, doar în situația în care este dovedită calitatea de moștenitor a acestora prin certificatul de moștenitor/calitate de moștenitor și sunt depuse declarații autentificate ale acestora din care să rezulte că nu au fost formulate solicitări cu privire la obiectul notificării supuse analizei.

Prin Decizia motivată, după caz:

se propune acordarea de măsuri compensatorii;

se respinge notificarea;

se declină competența de soluționare a notificării în favoarea unei alte autorități, instituții, etc. abilitată conform legii să o soluționeze.


În funcţie de soluţia propusă prin decizia emisă, documentelevor fi transmise astfel:

Etapa 1

a) un exemplar al deciziei către titularul/titularii notificării (câte unul pentru fiecare) titular;

b) adresa prin care secomunică decizia şi se solicită acordul privind transmiterea dosarului, mai departe, spre instituţia abilitată cu calcularea despăgubirilor;

Etapa 2

a) după primirea acordului, dosarul conţinând toate documentele depuse, inventariate prin opis, se va transmite la instituţia abilitată;

b) adresa de înaintare a dosarului exemplarul 1 va merge la instituţia competentă, exemplarul 2 se va îndosaria la exemplarul martor care rămâne
Căi de atac

Notă:    În situaţia în care nu seprimeşte acordul, sau nu se primeşte citaţia privind eventuala  contestare a deciziei, după 30 de zile calendaristice, dosarul poate fi transmis  Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor din cadrul ANRP.

Date de contact

Adresa: Str. Cpt. Alex. Serbãnescu, nr. 50, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021 233 3272
E-mail: cabinet.presedinte@aaas.gov.ro

Instituţia responsabilă
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
Transfrontalier
Termen de arhivare
30 ani
Termen de completare dosar
120 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1declarații notariale pe propria răspundere
 • declarații notariale pe propria răspundere, din care să rezulte dacă persoanele care se consideră îndreptățite la măsuri compensatorii sau antecesorii acestora au beneficiat de restituirea imobilelor revendicate sau au primit despăgubiri de vreo natură, până în prezent, precum și dacă au litigii pe rolul instanțelor de judecată, cu privire la imobilele care fac obiectul notificării; (pentru soluționarea notificărilor întemeiate pe Art.29 din Legea nr. 10/2001)

Formular predefinit
2Notificare
 • notificarea transmisă prin executor judecătoresc, în termenul prevăzut de lege (până la 14.02.2002) – exemplar original/copie legalizată/copie certificată de executorul judecătoresc, avocat sau de entitatea notificată inițial;

Document informativ-
3acte de proprietate
 • acte de proprietate asupra imobilului revendicat, ex.: carte funciară la zi, act de vânzare-cumpărare, donație, schimb, partaj, autorizație de construcție, certificat de moștenitor (dacă în masa succesorală se regăsește imobilul în cauză)- copii legalizate/certificate de avocat;(pentru soluționarea notificărilor întemeiate pe Art.29 din Legea nr. 10/2001)

Document informativ-
4acte de proprietate
 • acte care să ateste calitatea de asociat sau acționar la momentul naționalizării societății (ex: acționariat, fișa CAFIN eliberată de Ministerul Finanțelor Publice sau acțiunile nominative, în exemplare originale )- originale/copii certificate de autoritățile statului; (pentru soluționarea notificărilor întemeiate pe Art.31 din Legea nr. 10/2001).

Document informativ-
5certificate de moștenitor sau de calitate de moștenitor
 • certificate de moștenitor sau de calitate de moștenitor, din care să rezulte calitatea de moștenitor a petentului după foștii proprietari ai imobilului revendicat – copii legalizate; (pentru soluționarea notificărilor întemeiate pe Art.29 din Legea nr. 10/2001)

Document informativ-
6certificate de moștenitor sau de calitate de moștenitor
 • certificate de moștenitor sau de calitate de moștenitor, din care să rezulte calitatea de moștenitor a petentului după foștii asociați/acționari ai societății naționalizate –  copii legalizate; (pentru soluționarea notificărilor întemeiate pe Art.31 din Legea nr. 10/2001).

Document informativ-
7acte care să ateste preluare abuzivă de către stat a imobilului
 • acte care să ateste preluare abuzivă de către stat a imobilului, în perioada de referință a legii (6 martie  1945 – 22 decembrie 1989), ex : decret de expropriere cu tabel anexa, proces-verbal de naționalizare, adeverințe eliberate de autoritățile statului; (pentru soluționarea notificărilor întemeiate pe Art.29 din Legea nr. 10/2001)

Document informativ-
8orice alte documente relevanteorice alte documente relevante, menite a contribui la soluționarea notificăriiDocument informativ-
9documente din care să rezulte numărul total de acțiuni emise de societate
 • documente din care să rezulte numărul total de acțiuni emise de societate; (pentru soluționarea notificărilor întemeiate pe Art.31 din Legea nr. 10/2001).

Document informativ-
10declarații notariale de notorietate
 • declarații notariale de notorietate, date de minim două persoane, care să acopere inadvertențele de nume sau prenume sub care foștii proprietari sau moștenitorii acestora figurează în documentele depuse la dosarul administrativ – exemplare originale; (pentru soluționarea notificărilor întemeiate pe Art.29 din Legea nr. 10/2001)

Document informativ-
11declarații notariale de notorietate
 • declarații notariale de notorietate, date de minim două persoane, care să acopere inadvertentele de nume sau prenume sub care foștii asociați/acționari sau moștenitorii acestora figurează în documentele depuse la dosarul administrativ – exemplare originale; (pentru soluționarea notificărilor întemeiate pe Art.31 din Legea nr. 10/2001).

Document informativ-
12declarații notariale pe propria răspundere
 • declarații notariale pe propria răspundere, din care să rezulte dacă persoanele care se consideră îndreptățite la măsuri compensatorii sau antecesorii acestora au beneficiat de despăgubiri de vreo natură până în prezent, ca urmare a naționalizării societății, precum și dacă au litigii pe rolul instantelor de judecată, cu privire la obiectul notificării; (pentru soluționarea notificărilor întemeiate pe Art.31 din Legea nr. 10/2001).

Document informativ-
13act de identitate solicitant
 • act de identitate solicitant- xerocopie;

Document informativ-
14acte de stare civilă ale solicitantului și ale antecesorilor acestuia
 • acte de stare civilă ale solicitantului și ale antecesorilor acestuia, dacă este cazul- xerocopii;

Document informativ-
15acte care să ateste naționalizarea societății
 • acte care să ateste naționalizarea societății; (pentru soluționarea notificărilor întemeiate pe Art.31 din Legea nr. 10/2001).

Document informativ-
16documente din care să rezulte numele persoanei de la care s-a preluat imobilul și descrierea acestuia, la data preluării sale de către stat
 • documente din care să rezulte numele persoanei de la care s-a preluat imobilul și descrierea acestuia, la data preluării sale de către stat (suprafața de teren preluată, tipul și suprafața construcției); (pentru soluționarea notificărilor întemeiate pe Art.29 din Legea nr. 10/2001)

Document informativ-
17dovada existenței utilajelor și instalațiilor revendicate, la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001
 • dovada existentei utilajelor și instalațiilor revendicate, la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001, în patrimoniul unei societăți comerciale privatizate, precum și înscrisuri din care să rezulte valoarea lor de inventar; (pentru soluționarea notificărilor întemeiate pe Art.29 din Legea nr. 10/2001)

Document informativ-
18adeverințe care să ateste situația juridică actuală a imobilului
 • adeverințe eliberate de societatea deținătoare/ primăria în a cărei rază se situează sau s-a situat imobilul, care să ateste situația juridică actuală a imobilului, cu precizarea exactă a suprafeței de teren și a detaliilor cu privire la construcțiile revendicate (anul construcției, suprafața construită și cea desfășurată, regim de înălțime, eventualele adăugiri pe verticală sau orizontală față de construcția inițială, care a făcut obiectul preluării de către stat ) și a proporției în care imobilul revendicat se evidențiază în prezent /s-a evidențiat, fiind ulterior înstrăinat, în patrimoniul unei societăți comerciale privatizate de AAAS; (pentru soluționarea notificărilor întemeiate pe Art.29 din Legea nr. 10/2001)

Document informativ-
19istoric de rol poștal
 • istoric de rol poștal, dacă adresa imobilului a suferit modificări în timp; (pentru soluționarea notificărilor întemeiate pe Art.29 din Legea nr. 10/2001)

Document informativ-
20bilanțul contabil al societății naționalizate, încheiat la 31.12.1947
 • bilanțul contabil al societății naționalizate, încheiat la 31.12.1947 sau anterior, în condițiile în care se face dovada inexistentei acestuia, prin negații eliberate de autorități; (pentru soluționarea notificărilor întemeiate pe Art.31 din Legea nr. 10/2001).

Document informativ-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizie Document
2DecizieDocument

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
2pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
3privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
4privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
5LEGEA societatilor - Republicare, cu modificari si completari
6LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
7CODUL CIVIL

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.