Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura privind participarea la concursurile de recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție auditor, din cadrul administrației publice locale

Descriere procedură

Condiții de participare:

Orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale prevăzute de lege şi condiţiile specifice stabilite pentru ocuparea respectivei funcţii publice, conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante se stabilesc în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor din învăţământul universitar de lungă durată şi scurtă durată, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenţă şi specializărilor şi programelor de studii din cadrul acestora (HG nr. 376/2016).

Publicitate:

Cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă, condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia, tematica şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina web a ANFP.

Anunţul privind concursul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi într-un cotidian de largă circulaţie, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă.

Formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților prin secretarul comisiei de concurs.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea aIII-a, candidaţii depun dosarul de concurs la sediul ANFP, personal sau prin poștă.

Selecția dosarelor:

(1)În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. 

(2)Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea "admis" sau "respins", însoţită de motivul respingerii dosarului, la sediul autorităţii ori instituţiei publice organizatoare a concursului, în termenul prevăzut la alin. (1). În cazul concursurilor organizate de ANFP, rezultatele se afișează, în aceleași condiții, la sediul Agenției și pe pagina web a acesteia.

(3)Până în ultima zi prevăzută pentru selecţia dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaţilor informaţii sau alte documente relevante, din categoria celor prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, pentru desfăşurarea concursului.

Căi de atac

Soluționarea contestațiilor:

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scriseori a interviului, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Notă: Pentru funcţiile publice cu atribuţii în îndeplinirea obligaţiilor ce revin României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin încalitatea sa de stat membru al Uniunii Europene prevede alte termene în ceea ce privește condiţiile de organizare și desfăşurare a concursurilor (avizare, publicitate, constituirea comisiei de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor etc.) - procedură scurtă.

Date de contact
Adresa: Bld. Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3
Telefon: 0374 112 741
E-mail: comunicare@anfp.gov.ro
Instituţia responsabilă
Agentia Nationala a Functionarilor Publici,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Copia actului de identitateSe prezintă în copie legalizată sau în copie însoțită de original, certificată, prin conformitate cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.Atasament-
2Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializăriCopii legalizate sau copii de documente originale, certificate, prin conformitate cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.Atasament-
3Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publiceCopii legalizate sau copii de documente originale, certificate, prin conformitate cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.Atasament-
4Adeverință de vechime cnf. OPANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverințeiAtestă vechimea în muncă/ vechimea în specialitatea studiilor, eliberată de angajator, care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilorAtasament-
5Cazierul judiciarDocumentul poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numireAtasament-
6Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitateAdeverinţa care să ateste starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății PubliceAtasament-
7Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008Formularul exprimă declarația de intenție a candidatului și cuprinde informații sintetice funcția vizată, studii, experiență etc.Formular predefinit
8Declaratie pe propria raspundere, cnf. O.U.G. nr. 24/2008Document prin care candidatul declară, pe proprie răspundere, că nu a făcut poliție politică *Nu se aplică persoanelor care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 aniFormular predefinit
9Declaratie pe proprie răspundere, cnf art 54 din Legea 188/ 1999 r2Document prin care candidatul declară, pe proprie răspundere, că nu a fost destituit dintr-o funcție publicăFormular predefinit

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr.188 din 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
2Ordonanta de Urgenta nr.45 din 2008 privind unele masuri pentru intarirea capacitatii administrative a Romaniei in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin in calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
3Hotarare de Guvern nr.611 din 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici din Romania

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.