Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Autorizație de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică în Municipiul Constanța - Primăria Municipiului Constanța

Descriere procedură
Prezenta procedură reglementează modalitatea de autorizare a operatorilor economici ce desfăşoară activităţi care se regăsesc în grupele 561 Restaurante, 563 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, în structuri de vânzare cu sediu fix, în conformitate cu prevederile art.475 alin (3) din Legea nr.227/2015
privind Codul Fiscal.

Taxele se achita la casieria Primariei, sau prin ordin de plata *dupa verificarea documentelor de catre inspector in contul: RO39TREZ23121160250XXXXX
(* Nu ne asumam raspunderea pentru sumele virate de catre operatorii economici din proprie initiativa, fara avizul inspectorului);

Prezenta procedură presupune comercializarea/ servirea bauturilor alcoolice in diverse locatii (baruri/restaurante).
Căi de atac

În cazul unui litigiu intre beneficiar si PMC sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact

Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 51

Telefon: 0241488100

Email: primarie@primaria-constanta.ro


Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1contract de colectare deseuri reciclabileDocument scanat-
2dovada achitarii taxeiDocument scanat-
3cerere pentru eliberarea autorizației de funcționare- formular tip;
- timp estimat de completare 1 - 2 min.
Formular predefinit
4acordurile proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu caracter de locuință și declarația pe propria răspundere a solicitantului cu privire la autenticitatea acordurilor1. când unitatea se află în zonă de case reglementate prin autorizație de construire (PUZ, PUG, PUD) din care reiese destinația de alimentație publică și activitatea se desfășoară înainte de ora 08:00 și peste ora 22:00;
2.când  unitatea se află în zonă de case nereglementate prin autorizație de construire (PUZ, PUG, PUD) din care să reiesă destinația de alimentație publică, (indiferent de orarul de funcționare).
 -formular tip;  timp estimat de completare 1 - 2 min.
Formular predefinit
5acordul asociaţiei de proprietari/locatari-(nume în clar al președintelui asociației de proprietari/locatari, semnătura, ștampila și data) – formular tip  sau   Declarație pe propria răspundere, în situația în care nu este constituită asociaţie de proprietari/locatari și acordul proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) pe plan orizontal și vertical cu destinație de locuință și declarația pe propria răspundere a solicitantului cu privire la autenticitatea acordurilor când unitatea se află la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor clădiri colective - formular tip;
- timp estimat de completare 1 - 2 min.
Formular predefinit
6- certificat de clasificare/autorizație provizorie de funcționare emisă de Autoritatea Națională pentru Turismpentru structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, eliberat conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv pentru unitatile de alimentatie publica din statiunea Mamaia si Sat Vacanta sau declarație pe proprie răspundere a solicitantului referitoare la tipul unităţii de alimentaţie publică conform H.G. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistică doar pentru unitatile de alimentatie publica din orasul Constanta
- formular tip; timp estimat de completare 2 - 3 min.
Formular predefinit
7contract de salubrizareFormular predefinit-
8declarație pe propria răspundere a solicitantului- referitor la deținerea tuturor avizelor/autorizațiilor necesare pentru desfășurarea activității, conform legislației în vigoare; ( se completează cu dețin/nu este cazul)
- formular tip;
- timp estimat de completare 2 - 3 min.
Formular predefinit
9fotografii- fotografii din unghiuri diferite pentru exteriorul și interiorul unităţii supuse autorizăriiFormular predefinit-
10declaratie-consimtamant-conform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor dateFormular predefinit
11aviz/ autorizatie privind securitatea la incendiu

- eliberat/a de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta

- conform legii 307/ 2006 - privind apararea impotriva incendiilor

- conform HG 571/2016- pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/ sau autorizarii privind securitatea la incendiu

Formular predefinit-
12acordurile coproprietarilor (unde este cazul)declarație de mânaDocument informativ-
13dovada deţinerii legale a bunului imobil edificat conform legislației în vigoare și încadrarea activității solicitate pentru autorizare în reglementările urbanistice aprobate1. Extras de carte funciară pentru  informare (actualizat), din care să rezulte aria desfășurată*;   
2. Contract de închiriere (copie)/contract de comodat (copie conform cu originalul)/altele;

* În cazul în care operatorul economic nu prezintă extrasul de carte funciară (actualizat), Serviciul Autorizare Operatori Economici va consulta baza de date a Direcției Urbanism cu privire la existența autorizației de construire, implicit a procesului verbal de recepție parțială/finală a imobilului pentru care se solicită autorizarea. Operatorii economici care dețin proces verbal de recepție parțială vor obține autorizație de funcționare doar în situația în care, din procesul verbal reiese că spațiul ce urmează să fie autorizat este realizat integral și doar pentru suprafața respectivă. De asemenea, imobilul pentru care se solicită autorizarea trebuie să fie înregistrat la S.P.I.T. Constanța ca imobil nerezidențial. Dacă în urma verificării bazei de date nu se regăsesc aceste documente, operatorul economic are obligația prezentării altor documente ca dovadă a deținerii legale a bunului imobil (intabulare și documentație cadastrală, contract de vânzare cumpărare, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească, autorizație de construire, plan anexă la autorizația de construire, proces verbal de recepție, etc., după caz).
Document informativ-
14documentație tehnică (constituie parte integrantă a autorizației de funcționare) doar pentru unitățile de alimentație publică – tip terasă clasificate conform prevederilor legale în vigoare- memoriu justificativ în care sunt menționate informații privind materialele, culorile, condițiile de utilizare ale terasei și alte elemente considerate relevante de către operatorul economic;  
- plan de situație cotat pe care sunt configurate numărul de mese și scaune, numărul și tipul de echipamente cât și dispunerea lor
Document informativ-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizatie pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publicaDocument-
2Autorizație de funcționareDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea 227/07.09.2015 privind CODUL FISCAL
2Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in muncipiul Constanta

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.