Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Autorizarea de către Ministerul Justiţiei a interpreților si traducătorilor folosiți în sistemul de justiție

Descriere procedură

Scopul procedurii: Procedura este destinată autorizării interpreţilor şi traducătorilor în vederea prestării serviciilor de interpretare şi traducere la solicitarea organelor prevăzute de Legea nr. 178/1997, şi anume: Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (inclusiv DIICOT), Direcţia Naţională Anticorupţie, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, birourile notarilor publici, avocaţi şi executori judecătoreşti.


Beneficiarii procedurii: cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene sau Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene


Instituţie responsabilă - Ministerul Justiţiei

 

Depunere cerere

      

- prin mijloace electronice:

-prin intermediul platformei Punctul de contact unic electronic (PCU

-prin intermediul poştei electronice, pe adresa de e-mail interpret-traducator-autorizat@just.ro

- prin intermediul poştei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact)

personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri)

- la registratura Ministerului Justiţiei.

Program depunere acte: http://www.just.ro/contact/

 

Etapele procedurii

I.         Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, pe baza actelor depuse de solicitanţi 

II.        Solicitarea de către Ministerul Justiţiei şi primirea extrasului de cazier judiciar al solicitantului

III.       Emiterea ordinului ministrului justiţiei de autorizare a interpreţilor şi traducătorilor 

IV.     Eliberarea autorizaţiei de interpret şi traducător - se comunică prin intermediul serviciilor poştale (CN „Poşta Română” S.A) – scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa indicată de solicitant în cerere (domiciliu, reşedinţă sau altă adresă). 


Taxă

Pentru autorizare se plăteşte taxa judiciară de timbru în valoare de 300 lei, pentru fiecare limbă străină pentru care se solicită autorizarea (nu şi pentru limba română).


Taxa se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în care solicitantul îşi are domiciliul / reşedinţa(primărie).


Dacă solicitantul nu are nici domiciliul şi nici reşedinţa în România, taxa se plăteşte în contul Primăriei Sectorului 5, Bucureşti.


Plata se poate face în numerar / prin virament / în sistem online (inclusiv pe www.ghiseul.ro), la Primărie, unităţi bancare, CEC, Trezoreria Statului sau la Poşta Română, însă, numai în contul bugetului local al primăriei menţionate mai sus.


Obligatoriu, chitanţa trebuie să poarte, în mod expres, menţiunea „taxă judiciară de timbru autorizare interpret şi traducător limba …”.

 

Informaţii suplimentare privind procedura sunt publicate pe website-ul Ministerului Justiţiei

http://www.just.ro/procedura-autorizarii-interpretilor-si-traducatorilor/


Lista interpreților și traducătorilorautorizați, gestionată de Ministerul Justiției, poate fi consultată, gratuit, prin accesarea următorului link: http://old.just.ro/MeniuStanga/Listapersoanelorautorizate/Traducatori/tabid/129/Default.aspx

Căi de atac
Procedura de contestare
Decizia de refuz de autorizare ca interpret şi traducător poate fi atacată cu cerere în contencios administrativ, depusă la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.
Date de contact
Adresa: Str. Apolodor, nr.17, sector 5, București.
E-mail: interpret-traducator-autorizat@just.ro.
Telefon: 0372041291, 0372041292, 0372041285
Instituţia responsabilă
Ministerul Justitiei,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
9999 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Fişă de aptitudine

Fişă de aptitudine eliberată de un medic specializat în medicina muncii / actul medical eliberat în străinătate din care rezultă că solicitantul este apt din punct de vedere medical pentru defăşurarea activităţii de interpretare şi traducere, însoţit, dacă este cazul, de traducerea legalizată (act eliberat în alt stat membru al Uniunii Europene, SEE sau  în CH)

Document scanat-
2Certificat de cazier judiciar

Se solicită de Ministerul Justiţiei în baza consimţământului exprimat de solicitant prin cererea de autorizare. În acest scop, vă adresăm rugămintea de a semna (şi) prima pagină a cererii.

Document scanat-
3Certificat de căsătorie / orice alt document care atestă schimbarea numelui.Acest document se depune numai în cazul în care pe actele anexate la cererea de autorizare figurează mai multe nume

Certificat de căsătorie / orice alt document care atestă schimbarea numelui (hotărâre judecătorească, act de schimbare a numelui pe cale administrativă) – document scanat şi, dacă este cazul, unul dintre următoarele acte:

         -formularul standard multilingv asistent pentru traducere - Anexa IV  la Regulamentul (UE) nr. 1191/2016   (exclusiv pentru cetăţenii statelor membre ale UE afară de România). Formularul trebuie să poarte data eliberării, precum şi semnătura şi, după caz, sigiliul sau ştampila autorităţii emitente – document scanat

         -traducerea legalizată a certificatului, în prealabil apostilat (pentru cetăţenii statelor membre ale SEE sau ale CH) – document scanat

Document scanat-
4Certificat de nastere

Certificat de nastere – document scanat şi, dacă este cazul, unul dintre următoarele acte:

         - formularul standard multilingv asistent pentru traducere - Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1191/2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în UE şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012  - (exclusiv pentru cetăţenii statelor membre ale UE, afară de România). Formularul trebuie să poarte data eliberării, precum şi semnătura şi, după caz, sigiliul sau ştampila autorităţii emitente – document scanat

         -traducerea legalizată a certificatului, în prealabil apostilat (pentru cetăţenii statelor membre ale SEE sau ale CH) – document scanat

Document scanat-
5Chitanţă din care rezultă plata „taxei judiciare de timbru autorizare interpret şi traducător limba …”

Chitanţă reprezentând taxa judiciară de timbru în valoare de 300 lei pentru fiecare limbă străină pentru care se solicită autorizarea ca interpret şi traducător (nu şi pentru limba română) – document scanat.

Se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în care solicitantul îşi are domiciliul / reşedinţa (primărie). Dacă solicitantul nu are nici domiciliul şi nici reşedinţa în România, taxa se plăteşte în contul Primăriei Sectorului 5, Bucureşti.

Plata se poate face în numerar / prin virament / în sistem online (inclusiv pe www.ghiseul.ro), la Primărie, unităţi bancare, CEC, Trezoreria Statului sau la Poşta Română, însă, numai în contul bugetului local al primăriei menţionate mai sus.

Obligatoriu, chitanţa trebuie să poarte, în mod expres, menţiunea „taxă judiciară de timbru autorizare interpret şi traducător limba …”.

Document scanat-
6Certificat de traducătorCertificat de traducător eliberat de Ministerul Culturii în specialitatea ştiinţe juridice, din limba română în limba străină pentru care se solicită autorizarea şi din limba străină în limba română – document scanat
Document scanat-
7Carte de identitate/ certificat de înregistrare / carte de rezidenţă permanentă / paşaport


Carte de identitate/ certificat de înregistrare / carte de rezidenţă permanent /paşaport - document scanat


Document scanat-
8CerereCerere adresată ministrului justiţiei, datată şi semnată, prin care se solicită autorizarea ca interpret şi traducător şi se exprimă consimţământul pentru solicitarea de către Ministerul Justiţiei a extrasului de cazier judiciar-document scanat / formular predefinit semnat electronic
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizatie Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordinul nr. 1054/2005 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor
2Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de interpret și traducător autorizat este profesie reglementată în sensul Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, fiind prevăzută la lit. B, poziţia 148.Cardul Profesional EuropeanPrevederile referitoare la cardul profesional european nu sunt aplicabile profesiei de interpret și traducător autorizat de către Ministerul Justiției.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleA se vedea în descrierea procedurii

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.