Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura pentru obtinerea cetateniei romane - conform art. 8 din Legea Cetateniei Romane nr. 21/1991

Descriere procedură
Etapele privind obtinerea cetateniei romane:

1. Depunerea cererii
2. Soluţionarea cererii de către Comisia pentru cetăţenie 
3. Interviul 
4. Raportul Comisiei 
5. Emiterea ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie 
6. Depunerea jurământului
Căi de atac

În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.
Ordinul de respingere a cererii de acordare sau redobândire a cetăţeniei române poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bucureşti. Hotărârea tribunalului poate fi atacată cu recurs la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti.

Date de contact
Adresa: Str. Smârdan, nr. 3, sector 3, Bucureşti
Telefon: 021 201 93 55
E-mail: cetatenie@just.ro 
Instituţia responsabilă
Autoritatea Nationala pentru Cetatenie,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
Transfrontalier
Timp de soluţionare
200 zile calendaristice
Termen de arhivare
30 ani

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm

două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm

Atasament-
2Paşaport în original și copie legalizată şi traducere în limba română, legalizată

Paşaport în original și copie legalizată şi traducere în limba română, legalizată

Atasament-
3Permis de şedere pentru cetăţeni străini în copie legalizată

Permis de şedere pentru cetăţeni străini în copie legalizată

Atasament-
4Adeverinţă din care să rezulte domiciliul legal în România

Adeverinţă din care să rezulte domiciliul legal în România de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei, respectiv data de la care s-a acordat dreptul de şedere permanentă în România – eliberată de Inspectoratul General pentru Imigrări

Atasament-
5Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi

Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi

Atasament-
6Acte de stare civilă pentru titularul cererii

Acte de stare civilă pentru titularul cererii (certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume sau divorţ, etc.) supralegalizate/apostilate şi cu traducere în limba română, legalizată; În situația în care din actele de stare civilă depuse la dosar nu reies clar mențiunile referitoare la nume, prenume, localitatea nașterii, nume/prenume părinți, se solicită declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, din care să rezulte datele de stare civilă sau adeverință de la ambasadă cu datele de stare civilă

Atasament-
7Dovada locuinţei în copie legalizată

Dovada locuinţei în copie legalizată prin una din următoarele variante:

1.            Contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară în copie legalizată.

2.            Contract de vânzare-cumpărare în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.

3.            Contract de comodat în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.

4.            Declaraţie autentificată la notar de luare în spaţiu şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.

Atasament-
8Dovada mijloacelor legale pentru o existenţă decentă în România, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor (după caz)

în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor (după caz); această dovadă trebuie să conţină veniturile realizate pe teritoriul României în ultimii 3 ani:

venituri din activităţi comerciale: actul constitutiv al societăţii comerciale în copie legalizată; bilanţ contabil de la sfârşitul anului precedent, înregistrat la Administraţia Financiară; hotărârea AGA de repartizare a dividendelor, respectiv procesul verbal al asociatului unic; dovada încasării dividendelor cuvenite; dovada achitării impozitului pe dividendele încasate; certificat de atestare fiscală eliberat de Administraţia Finanţelor Publice de la sediul societăţii comerciale privind plata impozitelor şi taxelor către stat.

Contract individual de muncă, în copie legalizată, respectiv actele adiționale la C.I.M. de modificare a salariului brut, dacă este cazul, având viza Inspectoratului Teritorial de Muncă sau dovada înregistrării în Registrul general de evidență a salariaților în format electronic, precum şi adeverinţă din care să rezulte salariul lunar net.

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor: declaraţia de venit global privind obţinerea de venituri din cedarea folosinţei bunurilor; certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice; adeverinţă A.N.A.F. – venit realizat pe anul precedent; adeverinţă A.N.A.F. – venit estimat pentru anul în curs.

Talon de pensie sau alte dovezi;

Atasament-
9Dovada cetăţeniei române a soţului sau a soţiei (actul de identitate în copie legalizată), dacă este cazul

Dovada cetăţeniei române a soţului sau a soţiei (actul de identitate în copie legalizată), dacă este cazul

Atasament-
10Certificate de naştere ale minorilor, supralegalizate/apostilate și cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul

Certificate de naştere ale minorilor, supralegalizate/apostilate și cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul

Atasament-
11Acordul părinţilor privind acordarea cetăţeniei române pentru copii dat prin declaraţie autentificată la notar

Acordul părinţilor privind acordarea cetăţeniei române pentru copii dat prin declaraţie autentificată la notar. Dacă acordul se dă în faţa autorităţilor altui stateste necesară apostila/supralegalizarea şi traducerea în limba română, legalizată

Atasament-
12Consimţământul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani pentru acordarea cetăţeniei române, dacă este cazul, dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte

Consimţământul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani pentru acordarea cetăţeniei române, dacă este cazul, dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte

Atasament-
13Permis de ședere al copilului minor pe teritoriul României, valabil la data cererii, în copie

Permis de ședere al copilului minor pe teritoriul României, valabil la data cererii, în copie

Atasament-
14Cazier judiciar din străinătate în original, apostilat/supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată

Cazier judiciar din străinătate în original, apostilat/supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată

Atasament-
15model cerere

model cerere

Formular predefinit
16opis anexa la cerere

opis anexa la cerere

Formular predefinit
17Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personalDeclaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal Formular predefinit
18tematica si bibliografia

 tematica si bibliografia

Formular predefinit
19Întrebări Constituția României

Întrebări Constituția României 

Formular predefinit
20Întrebări cultură și civilizație românească

Întrebări cultură și civilizație românească

Formular predefinit
21Întrebări geografia României

Întrebări geografia României 

Formular predefinit
22Întrebări istoria României

Întrebări istoria României 

Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Ordinul Presedintelui ANCDocument-
2formularNotificare-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea Nr. 21/1991 din 1 Martie 1991 Republicata in 2020 - Legea Cetateniei Romane

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.