Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoașterea pe teritoriul României a atestatului profesional pentru conducători auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi și a atestatului profesional pentru conducători auto care efectuează transport de persoane în regim de închiriere

Descriere procedură

În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi, conducătorul auto trebuie să dețină un certificat de atestare a pregătirii profesionale. De asemenea, pentru a putea practica transportul de persoane în regim de închiriere, conducătorul auto trebuie să dețină un certificat de atestare a pregătirii profesionale, specific acestei activități.

Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din O.M.T.IC. nr. 1033/2020, certificatele de atestare a pregătirii profesionale pentru conducători auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau cele pentru conducători auto care efectuează transport de persoane în regim de închiriere ale cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, sau ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene emise de autoritatea competentă din unul dintre statele menţionate sunt recunoscute în România. Conducătorii auto atestați profesional în alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană care se stabilesc în România,  pot solicita Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. recunoaşterea atestării, în scopul exercitării profesiei în România. În vederea accesului la profesie și exercitarea acesteia, solicitantul va depune o cerere în acest sens, copia atestatului de profesional, copia actului de identitate, copia permisului de conducere valabil, certificatul de cazier judiciar sau documentul echivalent din statul membru de origine pentru certificarea condiției privind buna reputație,  istoricul de sancţiuni auto sau document echivalent, cu valabilitate de 30 de zile de la data eliberării, din care să rezulte că în ultimul an nu au avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenţa alcoolului sau a substanţelor stupefiante ori nu au fost implicaţi în accidente rutiere soldate cu victime din culpa lor, documentul care atestă că  sunt îndeplinite condițiile privind sănătatea fizică și psihică a solicitantului (sau documentul solicitat în statul membru de origine).

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. confirmă solicitantului primirea dosarului în termen de 30 de zile de la data primirii şi îl informează, după caz, cu privire la lipsa oricărui document sau dacă documentele depuse nu corespund cerinţelor pentru recunoaşterea calificării.

            Dacă documentele solicitate nu sunt primite la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în termen de 60 de zile de la data comunicării, dosarul se clasează. În acest caz, pentru recunoaşterea calificării profesionale, solicitantul trebuie să revină cu o nouă cerere însoţită de documentele corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare la data solicitării.

            În cazul în care dosarul este complet sau după completarea acestuia cu documentele solicitate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită autorităţii competente din statul în care a fost emis certificatul informaţii cu privire la valabilitatea administrativă a acestuia, dacă acesta conferă titularului dreptul deplin de a exercita legal profesia, precum şi dacă valabilitatea acestuia este condiţionată de participarea la cursuri de perfecţionare profesională. 

            Precizăm de asemenea, faptul că notificarea finală a solicitantului depinde de timpul în  care este primit răspunsul de la autoritațile emitente ale certificatului. 

Căi de atac

Persoana care se considera vatamata într-un drept al sau ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ în conformitate cu Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare.

Date de contact
​Autoritatea Rutiera Romana
B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Etaj 8, Sector 1, Bucureşti
Telefon: 021 312 21 00
E-mail: relatiipublioce@arr.ro
Instituţia responsabilă
Autoritatea Rutiera Romana,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
90 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
60 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
10 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Atestatul profesionaldocument scanat în copie legalizată și traducere autorizatăAtasament-
2Act de identitatedocument scanat în forma lizibilă, certificat pentru conformitate cu originalul de către solicitatntAtasament-
3Certificat de cazier judiciar sau document echivalentdocument scanat în formă lizibilă și traducere autorizată, în cazul în care nu este eliberat în RomâniaAtasament-
4Permisul de conduceredocument scanat în formă lizibilă certificat pentru conformitate cu originalul de către solicitantAtasament-
5Document care atesta starea fizică și psihicădocument scanat în forma lizibilă din care rezultă că solcitantul este apt din punct de vedere fizic și psihic pentru desfășurarea activității de transport persoaneAtasament-
6Istoricul de sancţiuni auto sau document echivalent, cu valabilitate de 30 de zile de la data eliberăriidocument scanat în copie legalizată și traducere autorizată, în cazul în care nu este eliberat în RomâniaAtasament-
7Dovada experienței profesionaleActul prin care se dovedește experiența profesională de cel puțin 3 ani atestată de un stat  membru al UE sau al SEE sau de Confederaţia Elveţiană, în copie legalizată şi traducere autorizată. Se depune (numai în cazul unui cetăţean român sau al unui stat membru UE sau al SEE sau al Confederaţiei Elveţiene în cazul în care deţine un certificat de atestare a pregătirii profesionale eliberat de un stat terţ, dacă acesta are o experienţă profesională de cel puţin 3 ani atestată de un stat membru al UE, altul decât România, de un stat membru al SEE sau de Confederaţia Elveţiană unde a obţinut recunoaşterea calificării profesionale)
Atasament-
8Document prin care se face dovada îndeplinirii cunoștințelor lingvistice pentru exercitarea profesiei necesare pentru exercitarea profesieidiploma de studii sau a certificatul de calificare profesională emise de o instituţie din România sau un titlu emis de un organism de formare lingvistică abilitat care atestă cunoaşterea limbii române în formă scanatăAtasament-
9Cerere-tipCererea trebuie semnată de către solicitantFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Răspuns privind recunoașterea certificatului și îndeplinirea condițiilor de acces la profesie și respectiv de exercitare a profesiei.Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesionala a conducatorilor auto care efectueaza transport de persoane in regim de taxi sau transport in regim de inchiriere si agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi
2Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si regim de inchiriere, actualizata
3ORDIN nr. 1.033 din 3 iunie 2020 privind recunoaşterea calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România pentru care Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este autoritate competentă

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de conducator auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi face parte din Lista profesiilor reglementate din România conform Anexei nr.2 a Legii nr. 200/2004 cu modificările și completările ulterioare.Cardul Profesional EuropeanNu se poate recunoaște prin Cardul Profesional European.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în secțiunea “Descriere procedură”.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.