Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoașterea pe teritoriul României a atestatului de instructor de conducere auto obținut în alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană

Descriere procedură

În conformitate cu Normele privind atestarea instructorilor de conducere auto, aprobate prin OMT nr.733/2013,  Autoritatea Rutieră Română - ARR  eliberează atestatul de instructor de conducere auto pentru desfășurarea  activității de pregătire practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere.

Instructorii auto atestaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană care se stabilesc în România, pot solicita Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. recunoaşterea atestării, în scopul exercitării profesiei în România. În vederea accesului la profesie, solicitantul va depune o cerere în acest sens, copia atestatului de competență profesională, copia actului de identitate, copia față-verso a permisului de conducere valabil pentru categoriile pentru care solicită recunoașterea atestării, istoricul de sancțiuni auto sau document echivalent din statul de origine, certificatul de cazier judiciar sau documentul echivalent din statul membru de origine,  declarație notarială pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimul an sau mai mult de două ori în ultimii 15 ani pentru consum de alcool și de asemenea că nu a avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani,  documentul care atestă că  sunt îndeplinite condițiile privind sănătatea fizică și psihică a solicitantului (sau documentul solicitat în statul membru de origine) și actul de studii sau atestatul de recunoaștere/echivalare eliberat de Ministerul Educației și Cercetării în cazul actelor de studii eliberate în alte state.

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. confirmă solicitantului primirea dosarului în termen de 30 de zile de la data primirii şi îl informează, după caz, cu privire la lipsa oricărui document sau dacă documentele depuse nu corespund cerinţelor pentru recunoaşterea calificării.

            Dacă documentele solicitate nu sunt primite la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în termen de 60 de zile de la data comunicării, dosarul se clasează. În acest caz, pentru recunoaşterea calificării profesionale, solicitantul trebuie să revină cu o nouă cerere însoţită de documentele corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare la data solicitării.
În cazul în care dosarul este complet sau după completarea acestuia cu documentele solicitate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită autorităţii competente din statul în care a fost emis certificatul informaţii cu privire la valabilitatea administrativă a acestuia, dacă acesta conferă titularului dreptul deplin de a exercita legal profesia, precum şi dacă valabilitatea acestuia este condiţionată de participarea la cursuri de perfecţionare profesională.            

 Precizăm de asemenea, faptul că notificarea finală a solicitantului depinde de timpul în care este primit răspunsul de la autoritațile emitente ale certificatului. 

Căi de atac

Persoana care se consideră vatamată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ în conformitate cu Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completarile ulterioare.

Date de contact
​Autoritatea Rutiera Romana
Adresa: B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Etaj 8, Sector 1, Bucureşti
Telefon: 021 31 21 00
E-mail: relatiipublice@arr.ro
Instituţia responsabilă
Autoritatea Rutiera Romana,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
90 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
60 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
10 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Atestatul profesional de instructor autodocument scanat în copie legalizată și traducere autorizatăAtasament-
2Act de identitatedocument scanat în formă lizibilă, certificat pentru conformitate cu originalul de către solicitant 
Atasament-
3Copie permis de conducere, față-versodocument scanat în formă lizibilă, certificat pentru conformitate cu originalul de către solicitantAtasament-
4Avizul medical și psihologic cu mențiunea apt instructor de conducere autodocument scanat în copie legalizată și traducere autorizată, în cazul în care nu este eliberat în România din care rezultă că solicitantul este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru desfășurarea activitățiiAtasament-
5Certificat de cazier judiciar sau document echivalentdocument scanat în copie legalizată și traducere autorizată, în cazul în care nu este eliberat în România, din care să rezulte că solicitantul îndeplinește condițiile de la art. 5 lit. f) din Anexa nr. 2 la OMT 733/2013
Atasament-
6Declarație notarială pe proprie răspundere privind permisul de conducere, dacă documentul de la pct. 5 nu acopera ultimii 15 anidocument scanat în copie legalizată și traducere autorizată, în cazul în care nu este eliberat în România,  din care să rezulte că solicitantul îndeplinește condițiile de la art. 5 lit. c) și d) din Anexa nr. 2 la OMT 733/2013 
Atasament-
7Istoricul de sancțiuni auto sau document echivalent din statul de originedocument scanat în copie legalizată și traducere autorizată, în cazul în care nu este eliberat în România, din care să rezulte că solicitantul îndeplinește condițiile de la art. 5 lit. c) și d) din Anexa nr. 2 la O.M.T. 733/2013
Atasament-
8Actul de studiiActul de studii sau atestatul de recunoaștere/echivalare eliberat de Ministerul Educației și Cercetării în cazul actelor de studii eliberate în alte state din care să rezulte că solicitantul este absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat sau absolvent al unei şcoli de maiştri în specialitatea autoAtasament-
9Dovada experienței profesionaleActul prin care se dovedește experiența profesională de cel puțin 3 ani atestată de un stat membru al UE sau al SEE sau de Confederaţia Elveţiană, în copie legalizată şi traducere autorizată. Se depune (numai în cazul unui cetăţean român sau al unui stat membru UE sau al SEE sau al Confederaţiei Elveţiene în cazul în care deţine un certificat de atestare a pregătirii profesionale eliberat de un stat terţ, dacă acesta are o experienţă profesională de cel puţin 3 ani atestată de un stat membru al UE, altul decât România, de un stat membru al SEE sau de Confederaţia Elveţiană unde a obţinut recunoaşterea calificării profesionale)Atasament-
10Document prin care se face dovada îndeplinirii cunoștințelor lingvistice pentru exercitarea profesieidiploma de studii sau a certificatul de calificare profesională emise de o instituţie din România sau un titlu emis de un organism de formare lingvistică abilitat care atestă cunoaşterea limbii române în formă scanatăAtasament-
11Cerere-tipdocument scanat în formă lizibilăFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Răspuns privind recunoașterea certificatului și îndeplinirea condițiilor de acces la profesie și respectiv de exercitare a profesiei.Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1O.M.T. nr.733 din 2013 privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto
2ORDIN nr. 1.033 din 3 iunie 2020 privind recunoaşterea calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România pentru care Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este autoritate competentă

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de instructor auto face parte din Lista profesiilor reglementate din Romania conform Anexei nr. 2 a Legii nr. 200/2004 cu modificările și completarile ulterioare.Cardul Profesional EuropeanNu se poate recunoaște prin Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se găsesc în secțiunea Descriere procedură

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.