Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Înregistrare PJ

Descriere procedură

Cererea de înregistrare în registrul comerțului si de autorizare a funcționarii persoanei juridice se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială solicitantul îsi stabilește sediul social,  direct la ghișeu, prin corespondenta sau online prin portalul de servicii online al ONRC https://portal.onrc.ro.Formalitățile aferente înmatriculării sunt disponibile pe pagina de internet a ONRC https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice.Înregistrarea în registrul comerțului a persoanei juridice se face în baza rezoluției motivate a directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal  sau a persoanei desemnate de directorul general al ONRC. Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare este de 3 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii sau, după caz, de la data completării cererii cu documentele solicitate.

Pentru operaţiunile de înregistrare în registrul comerțului nu se percep taxe şi tarife, însă se percepe un tarif de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru publicarea rezoluției/ extrasului rezoluției prin care s-a dispus înmatricularea și autorizarea funcționării, care poate fi achitat la ghișeu ( in numerar sau cu card bancar), prin mandat poștal sau ordin de plată. Pentru plata prin virament bancar, conturile pot si accesate la https://www.onrc.ro/index.php/ro/conturi-iban

Pentru cererile care se transmit online prin portalul de servicii ONRC https://portal.onrc.ro plata tarifelor se face si on-line pe portalul https://portal.onrc.ro

 Lista serviciilor  online oferite de  ONRC poate fi accesata la adresa: https://portal.onrc.ro

Pentru accesarea portalului  de servcii este necesar crearea unui cont de utilizator.

Link-ul de acces direct la serviciul portalului online onrc.ro  : Cerere de înregistrare PJ

Informatii suplimentare: https://www.onrc.ro

Căi de atac

Potrivit art. 112 alin. (1) și (2) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului, „(1)Împotriva încheierii registratorului pronunţate potrivit art. 108 sau, după caz, potrivit art. 110 solicitantul poate formula plângere în termen de 10 zile calendaristice de la comunicarea încheierii, în cazul în care a solicitat comunicarea prin modalităţile prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b) şi c). În aceste cazuri, solicitantul poate formula plângere şi de la data publicării încheierii în Buletin, dacă aceasta este anterioară comunicării.


(2)În cazul prevăzut la art. 111 alin. (1) lit. a), dacă încheierea nu este ridicată de la ghişeu în termenul de eliberare a documentaţiei, solicitantul poate formula plângere în termen de 10 zile de la data publicării încheierii în Buletin.”

Plângerea se depune, în cazul persoanelor juridice, la oficiul registrului comerţului, care o va menţiona în registrul comerţului şi o va comunica tribunalului/tribunalului specializat în trei zile lucrătoare de la data depunerii.

Date de contact
Oficiul National al Registrului Comertului
Blvd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, sector 3, Bucureşti
Telefon:  021 316 08 04
E-mail: onrc@onrc.ro
Instituţia responsabilă
Oficiul National al Registrului Comertului,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
3 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
1 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Cerere inregistrare PJCererea de inregistrare se completeaza de solicitant/ imputernicit
Formular predefinit semnat electronic
2Anexa inregistrare fiscala PJ


Formular predefinit semnat electronic
3Anexa investitie straina PJ


Formular predefinit semnat electronic
4Declaraţia-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității


Formular predefinit semnat electronic
5Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmeiAtasament semnat electronic-
6Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social și, dacă este cazul, înscrisul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu secundar.Atasament semnat electronic-
7Model act constitutiv SRL asociat unicActul constitutiv SRL cu asociat unic se întocmeste si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJAtasament semnat electronic
8Model act constitutiv SRL mai multi asociatiActul constitutiv SRL cu mai multi asociati se întocmeste si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJAtasament semnat electronic
9Avizul asociatiei de proprietari pentru sediu socialAvizul asociatiei de proprietari pentru sediu social PJ se depune în situatia în care sediul social al PJ se stabileste într-un imobil cu destinatia de locuintaFormular predefinit semnat electronic
10Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fiziceAtasament semnat electronic-
11Declaraţie pe propria răspundere, după caz, fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi

dupa caz

Atasament semnat electronic-
12Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevatedaca e cazul
Atasament semnat electronic-
13Declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România,după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public
Atasament semnat electronic-
14Actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridicedupa caz
Atasament semnat electronic-
15Hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoanedupa caz
Atasament semnat electronic-
16Mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridicădupa caz
Atasament semnat electronic-
17Certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăţi, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitatedupa caz
Atasament semnat electronic-
18Avizele prealabile prevăzute de legile specialedupa caz
Atasament semnat electronic-
19Dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legaledupa caz
Atasament semnat electronic-
20Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridiceFormular predefinit semnat electronic
21Dovezile privind plata tarifului legalAtasament semnat electronic-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1 Incheierea registratorului de registrul comertului, Certificat de inregistrare, Certificat constatatorDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si de Oficiul National al Registrului Comertului
2Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale
3Ordonanta de Urgenta pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri- Text actualizat
4CAEN Rev. 2 -Reactualizata. Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala a Romaniei
5HOTARARE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, cu modificari si completari
6HOTARARE privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie
7LEGEA societatilor - Republicare, cu modificari si completari
8ORDIN pentru aprobarea Procedurii de solicitare si emitere, in format electronic, a adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si a certifi

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.