Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Înregistrare PJ

Descriere procedură
Cererea de înregistrare în registrul comerțului si de autorizare a funcționarii persoanei juridice se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială solicitantul îsi stabilește sediul social,  direct la ghișeu, prin corespondenta sau online prin portalul de servicii online al ONRC http://portal.onrc.ro.
Formalitățile aferente înmatriculării sunt disponibile pe pagina de internet a ONRC https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice.
Înregistrarea în registrul comerțului a persoanei juridice se face în baza rezoluției motivate a directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal  sau a persoanei desemnate de directorul general al ONRC. Împotriva rezoluţiei se poate formula plângere, la tribunalul in a carui raza teritoriala se afla sediul socia al solicitantului, în termen de 15 zile de la pronunţare, pentru părţi, şi de la data publicării actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv Partea a VII-a, pentru orice altă persoană interesată. În cazul rezoluţiilor de respingere a cererii de înregistrare şi a înregistrărilor care nu conduc la modificarea actului constitutiv, se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunţare, pentru părţi, şi de la data publicării pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia, pentru orice persoană interesată.
Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare este de 3 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii sau, după caz, de la data completării cererii cu documentele solicitate.
Pentru operaţiunile de înregistrare în registrul comerțului nu se percep taxe şi tarife, însă se percepe un tarif de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru publicarea rezoluției/ extrasului rezoluției prin care s-a dispus înmatricularea și autorizarea funcționării, care poate fi achitat la ghișeu ( in numerar sau cu card bancar), prin mandat poștal sau ordin de plată.
Pentru plata prin virament bancar, conturile pot si accesate https://www.onrc.ro/index.php/ro/conturi-iban
Pentru cererile care se transmit online prin portalul de servicii ONRC http//portal.onrc.ro, plata tarifelor se face si on-line pe portalul http//portal.onrc.ro.

Informatii suplimentare: www.onrc.ro.

Date de contact:
Adresa: Blvd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, sector 3, Bucureşti
Telefon:  021 316 08 04
E-mail: onrc@onrc.ro
Instituţia responsabilăOficiul National al Registrului Comertului,Județ BUCURESTIModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare3 zile calendaristiceTermen de arhivare1 aniTermen de completare dosar15 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare1 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Anexa inregistrare fiscala PJAnexa înregistrare fiscala PJ se completeaza si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJ, fiind anexa la aceastaAtasament semnat electronic
2Anexa investitie straina PJAnexa investitie straina PJ se completeaza si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJ, fiind anexa la aceastaAtasament semnat electronic
3Model 1 declaratie autorizare PJModelul 1 al declaratiei de autorizare PJ se completeaza si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJ, în cazul în care acesta declara ca nu desfasoara activitate la sediul social si/sau la sediile secundareAtasament semnat electronic
4Model 2 declaratie autorizare PJModelul 2 al declaratiei de autorizare PJ se completeaza si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJ, în cazul în care acesta declara ca desfasoara activitate la sediul social si/sau la sediile secundareAtasament semnat electronic
5Formular ANAF certificat sediu social PJFormularul ANAF pentru certificatul de sediu social PJ se completeaza si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJ, pentru eliberarea certificatului de sediu social de catre administratia financiara competentaAtasament semnat electronic
6Model act constitutiv SRL asociat unicActul constitutiv SRL cu asociat unic se întocmeste si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJAtasament semnat electronic
7Model act constitutiv SRL mai multi asociatiActul constitutiv SRL cu mai multi asociati se întocmeste si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJAtasament semnat electronic
8Cerere inregistrare PJCererea de inregistrare se completeaza de solicitant/ imputernicit
Document informativ
9Avizul asociatiei de proprietari pentru sediu socialAvizul asociatiei de proprietari pentru sediu social PJ se depune în situatia în care sediul social al PJ se stabileste într-un imobil cu destinatia de locuintaDocument informativ
10Ghidul înregistrare PJGhidul înregistrare PJ, conform document atasat
Document informativ

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de înregistrareDocument
2Certificat constatator privind autorizare functionare prin înregistrare declaratie tip pe proprie raspundereDocument fizic si document semnat electronic
3RezolutieDocument fizic si document semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1LEGE privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
2Legea privind registrul comertului - Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
3Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, aprobat prin OMJ nr. 1082/2014, cu modificarile si completarile ulterioare
4Ordin pentru aprobarea modelului cererilor de inregistrare in registrul comertului si al declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii, cu modificari si completari
5Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si de Oficiul National al Registrului Comertului
6Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale
7Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor
8Ordin privind aprobarea modelului si continutului extrasului de registru si certificatului constatator
9Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevazut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata
10Ordonanta de Urgenta pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri- Text actualizat
11CAEN Rev. 2 -Reactualizata. Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala a Romaniei
12HOTARARE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, cu modificari si completari
13HOTARARE privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie
14LEGEA societatilor - Republicare, cu modificari si completari
15ORDIN pentru aprobarea Procedurii de solicitare si emitere, in format electronic, a adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si a certifi
16ORDONANTA DE URGENTA pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010
17Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.082/C/2014