Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Înregistrare PJ

Descriere procedură
Cererea de înregistrare în registrul comerțului si de autorizare a funcționarii persoanei juridice se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială solicitantul îsi stabilește sediul social,  direct la ghișeu, prin corespondenta sau online prin portalul de servicii online al ONRC https://portal.onrc.ro.

Formalitățile aferente înmatriculării sunt disponibile pe pagina de internet a ONRC https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice.

Înregistrarea în registrul comerțului a persoanei juridice se face în baza rezoluției motivate a directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal  sau a persoanei desemnate de directorul general al ONRC. 

 

Cale de atac: 

 

Împotriva rezoluţiei se poate formula plângere, la tribunalul in a carui raza teritoriala se afla sediul socia al solicitantului, în termen de 15 zile de la pronunţare, pentru părţi, şi de la data publicării actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv Partea a VII-a, pentru orice altă persoană interesată. În cazul rezoluţiilor de respingere a cererii de înregistrare şi a înregistrărilor care nu conduc la modificarea actului constitutiv, se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunţare, pentru părţi, şi de la data publicării pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia, pentru orice persoană interesată.

Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare este de 3 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii sau, după caz, de la data completării cererii cu documentele solicitate. 


Pentru operaţiunile de înregistrare în registrul comerțului nu se percep taxe şi tarife, însă se percepe un tarif de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru publicarea rezoluției/ extrasului rezoluției prin care s-a dispus înmatricularea și autorizarea funcționării, care poate fi achitat la ghișeu ( in numerar sau cu card bancar), prin mandat poștal sau ordin de plată. Pentru plata prin virament bancar, conturile pot si accesate  https://www.onrc.ro/index.php/ro/conturi-iban.

Pentru cererile care se transmit online prin portalul de servicii ONRC  https://portal.onrc.roplata tarifelor se face si on-line pe portalul https://portal.onrc.ro.
 

Lista serviciilor  online oferite de  ONRC poate fi accesata la adresa:  https://portal.onrc.ro 

Pentru accesarea portalului  de servcii este necesar crearea unui cont de utilizator.


Link-ul de acces direct la serviciul portalului online onrc.ro  :  Cerere de înregistrare PJ


Informatii suplimentare: https://www.onrc.ro


Date de contact:

Adresa: Blvd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, sector 3, Bucureşti

Telefon:  021 316 08 04

E-mail: onrc@onrc.ro

Instituţia responsabilăOficiul National al Registrului Comertului,Județ BUCURESTIModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare3 zile calendaristiceTermen de arhivare1 aniTermen de completare dosar15 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare1 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Anexa inregistrare fiscala PJAnexa înregistrare fiscala PJ se completeaza si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJ, fiind anexa la aceastaAtasament semnat electronic
2Anexa investitie straina PJAnexa investitie straina PJ se completeaza si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJ, fiind anexa la aceastaAtasament semnat electronic
3Model 1 declaratie autorizare PJModelul 1 al declaratiei de autorizare PJ se completeaza si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJ, în cazul în care acesta declara ca nu desfasoara activitate la sediul social si/sau la sediile secundareAtasament semnat electronic
4Model 2 declaratie autorizare PJModelul 2 al declaratiei de autorizare PJ se completeaza si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJ, în cazul în care acesta declara ca desfasoara activitate la sediul social si/sau la sediile secundareAtasament semnat electronic
5Formular ANAF certificat sediu social PJFormularul ANAF pentru certificatul de sediu social PJ se completeaza si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJ, pentru eliberarea certificatului de sediu social de catre administratia financiara competentaAtasament semnat electronic
6Model act constitutiv SRL asociat unicActul constitutiv SRL cu asociat unic se întocmeste si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJAtasament semnat electronic
7Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridiceAtasament semnat electronic-
8Dovezile privind plata tarifului legalAtasament semnat electronic-
9Actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridicedupa caz
Atasament semnat electronic-
10Hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoanedupa caz
Atasament semnat electronic-
11Mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridicădupa caz
Atasament semnat electronic-
12Certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăţi, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitatedupa caz
Atasament semnat electronic-
13Avizele prealabile prevăzute de legile specialedupa caz
Atasament semnat electronic-
14Imputernicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original)dupa caz
Atasament semnat electronic-
15Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul socialAtasament semnat electronic-
16Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevatedaca e cazul
Atasament semnat electronic-
17Declaraţie pe propria răspundere, după caz, fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţiAtasament semnat electronic-
18Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fiziceAtasament semnat electronic-
19Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţiiAtasament semnat electronic-
20Declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România,după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public
Atasament semnat electronic-
21Model act constitutiv SRL mai multi asociatiActul constitutiv SRL cu mai multi asociati se întocmeste si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJAtasament semnat electronic
22Avizul asociatiei de proprietari pentru sediu socialAvizul asociatiei de proprietari pentru sediu social PJ se depune în situatia în care sediul social al PJ se stabileste într-un imobil cu destinatia de locuintaAtasament semnat electronic
23Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmeiAtasament semnat electronic-
24Acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioaredaca e cazul
Atasament semnat electronic-
25Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu socialAtasament semnat electronic-
26Declaraţia pe propria răspundere, autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social. Numai in cazul în care, din certificatul emis de administratia financiara rezultă că sunt înregistrate alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra imobilui cu destinaţie de sediu socialAtasament semnat electronic-
27Cerere inregistrare PJCererea de inregistrare se completeaza de solicitant/ imputernicit
Formular predefinit semnat electronic
28Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmăFormular predefinit semnat electronic
29Cererea adresată ANAF pt obţinereai certificatului emis de administraţia financiară , care certifică faptul că pt imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document de înstrăinare a dreptului de folosinţă asupra imobiului.Formular predefinit semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de inregistrare, Rezolutie, Certificat constatatorDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1LEGE privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
2Legea privind registrul comertului - Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
3Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, aprobat prin OMJ nr. 1082/2014, cu modificarile si completarile ulterioare
4Ordin pentru aprobarea modelului cererilor de inregistrare in registrul comertului si al declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii, cu modificari si completari
5Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si de Oficiul National al Registrului Comertului
6Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale
7Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor
8Ordin privind aprobarea modelului si continutului extrasului de registru si certificatului constatator
9Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevazut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata
10Ordonanta de Urgenta pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri- Text actualizat
11CAEN Rev. 2 -Reactualizata. Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala a Romaniei
12HOTARARE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, cu modificari si completari
13HOTARARE privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie
14LEGEA societatilor - Republicare, cu modificari si completari
15ORDIN pentru aprobarea Procedurii de solicitare si emitere, in format electronic, a adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si a certifi
16ORDONANTA DE URGENTA pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010
17Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.082/C/2014

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.