Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura de autorizare a Dirigintilor de santier fara examen - cetateni români

Descriere procedură
Prezenta procedura descrie modul în care persoanele fizice, cetateni români, pot solicita autorizarea fara examen în vederea prestarii în România a activitatii de dirigentie de santier. Dirigintele de santier este o persoana fizica angajata de investitor/beneficiar, cu obligatii privind asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, pe tot parcursul lucrarilor, potrivit legii. Autorizarea nu conduce la transferul de responsabilitati de la persoanele autorizate la organismul de autorizare si nu le exonereaza pe acestea de obligatiile ce le revin.
Cerințele, condițiile și domeniile de autorizare pot fi consultate pe pagina de internet a I.S.C. :https://www.isc.gov.ro/autorizare_rte_cerinte.html.
Cale de atac: Comunicarea transmisă solicitantului privind neaprobarea autorizării poate fi contestată la I.S.C în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării.
Prevederile Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificările și completările ulterioare pot fi consultate pe pagina de internet a I.S.C.: https://www.isc.gov.ro/files/2016/Legislatie/Ordin%201496.pdf
Persoanele autorizate și domeniul/subdomeniul autorizat sunt înscrise în Registrul diriginților de șantier autorizațihttps://www.isc.gov.ro/list_aut.php?list=dir


Date contact:
Adresa: București, str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3
Tel: 021 318.17.00
E-mail: isc@isc.gov.ro

Instituţia responsabilăInspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C,Județ BUCURESTIModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare15 zile calendaristiceTermen de arhivare3 aniTermen de completare dosar5 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Copia diplomei de studii de licențăCopia se va certifica olograf privind conformitatea cu originalul de către solicitant.


Atasament-
2Copia diplomei de doctor în științe inginereștiCopia se va certifica olograf privind conformitatea cu originalul de către solicitant.


Atasament-
3Copia actului de identitateCopia se va certifica olograf privind conformitatea cu originalul de către solicitant.

Atasament-
4Rezumatul tezei de doctoratSe va atașa rezumatul tezei de doctorat- documentul de susținere a tezei de doctorat

Atasament-
5Adeverința emisă de instituția de învățământ superior pentru solicitanții care dețin un titlu de cadru didactic universitarPentru solicitanții care dețin un titlu de cadru didactic universitar se va atașa adeverința emisă de instituția de învățământ superior de care aparțin. Atasament-
6Copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat / instalator autorizat în gaze naturale, emisă potrivit legii, de autoritatea naţională de reglementare compententă
  1. Copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat, emisă potrivit legii, de autoritatea naţională de reglementare compententă, certificată olograf privind conformitatea cu originalul de către solicitant pentru subdomeniile 8.1 Instalaţii electrice și 9.1- Reţele electrice. 
  2. Copia legitimației valabile de instalator autorizat în gaze naturale, emisă potrivit legii, de autoritatea naţională de reglementare compententă, certificată olograf privind conformitatea cu originalul de către solicitant, pentru subdomeniile 8.3 - Instalaţii gaze naturale și 9.4 - Reţele de gaze naturale.
Atasament-
7Cerere de autorizare Document care va fi datat si semnat de solicitantFormular predefinit
8Curriculum vitaeCurriculum vitae se va întocmi conform modelului comun european prevazut de Hotarârea Guvernului României nr. 1021/2004, și în cadrul capitolului -Experienta profesionala- se vor detalia cele mai importante lucrari în domeniuFormular predefinit
9Certificat de cazier judiciar/ Consimțământ pentru obținerea extrasului de cazier judiciarCertificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar sau Consimțământ pentru obținerea extrasului de cazier judiciar - Diriginți de șantier de către I.S.C.- conform model atașat.Formular predefinit
10Acord prelucrare date cu caracter personal - Diriginți de șantierDocument în aplicarea REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), ale cărui prevederi au intrat în vigoare din 25 mai 2018 Formular predefinit
11Două fotografii color 3 x 4 cmFotografiile trebuie să fie recente. Pot fi atașate scanat sau se pot transmite prin serviciul poștal la Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. la adresa Str. C.F. Robescu nr. 23, Sector 3, BucureștiFotografie-
12Dovada achitării taxei de autorizare
  1. Taxa de autorizare se va achita dupa primirea comunicarii (sub)domeniului/(sub)domeniilor de autorizare. Taxa de autorizare este în valoare de 200 de lei si se percepe pe domenii de autorizare, cu exceptia domeniilor 8 si 9 din tabelul prevazut la art.8 alin. (4) din Procedura de autorizare, pentru care aceasta se percepe pe subdomenii.
  2. Documentul se va transmite după primirea comunicării privind aprobarea autorizării. Comunicarea va cuprinde cuantumul taxei de autorizare și contul în care trebuie achitată suma
Fotografie-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Adresă comunicare aprobare/respingere autorizareDocument-
2Autorizație de diriginte de șantier - în cazul în care a fost aprobata cerereaDocument-
3Înscriere în Registrul diriginților de șantier autorizațiNotificare-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, *
2Hotărârea nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, *
3ORDONANTA privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.
4ORDIN pentru modificarea si completarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.496/2011
5ORDIN pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier
6PROCEDURA de autorizare a dirigintilor de santier
7LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (republicată) privind calitatea în construcţii
8Hotărârea nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., *
9Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, *
10Hotărârea nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, *
11Hotărârea nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, *
12Hotărârea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, *
13Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, *
14Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, *
15LEGE Nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
16Ordinul nr. 3482/2013 pentru modificarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.496/2011*
17HOTĂRÂRE Nr. 158/2018 din 29 martie 2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018 - 2019
18Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, *
19Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR), *

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de diriginte de șantier este inclusă în Anexa nr. 2 - Lista profesiilor reglementate în România din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanProfesia de diriginte de șantier nu este inclusă în lista pentru care este disponibil un card profesional europeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se găsesc în secțiunea “Descriere procedură”.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.