Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura de autorizare a Dirigintilor de santier fara examen - cetateni români

Descriere procedură
Prezenta procedura descrie modul în care persoanele fizice, cetateni români, pot solicita autorizarea fara examen în vederea prestarii în România a activitatii de dirigentie de santier. Dirigintele de santier este o persoana fizica angajata de investitor/beneficiar, cu obligatii privind asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, pe tot parcursul lucrarilor, potrivit legii. Autorizarea nu conduce la transferul de responsabilitati de la persoanele autorizate la organismul de autorizare si nu le exonereaza pe acestea de obligatiile ce le revin.


Date contact:
Adresa: București, str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3
Tel: 021 318.17.00
E-mail: isc@isc.gov.ro

Instituţia responsabilăInspectoratul de Stat in Constructii - Autorizari,Județ BUCURESTIModalitate prestareNationalTimp de soluţionare30 zile calendaristiceTermen de arhivare3 aniTermen de completare dosar15 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Cerinte de autorizare Document scanat
2Copie dovada achitare taxa de autorizare Taxa de autorizare se va achita dupa primirea comunicarii (sub)domeniului/(sub)domeniilor de autorizare. Taxa de autorizare este în valoare de 200 de lei si se percepe pe domenii de autorizare, cu exceptia domeniilor 8 si 9 din tabelul prevazut la art.8 alin. (4) din Procedura de autorizare, pentru care aceasta se percepe pe subdomenii.Atasament-
32 fotografii color format 3 x 4 cm; Fotografiile trebuie sa fie recente si se vor transmite prin posta la adresa Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. str. Apolodor nr. 17, sector 5, BucurestiAtasament-
4Copie certificat de cazier judiciar Cazierul judiciar din care sa rezulte ca solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, trebuie sa fie în termenul de valabilitate la data înregistrarii cererii prevazuta la pct. 1 Atasament-
5Copia legitimatiei de electrician autorizat / instalator autorizat în gaze naturale valabila Documentul este necesar pentru autorizarea în subdomeniile 8.1. si 9.1, respectiv subdomeniile 8.3 si 9.4. Copia va fi certificat olograf privind conformitatea cu originalulAtasament-
6Copia actului de identitate Copia va fi certificat olograf privind conformitatea cu originalulAtasament-
7Copia diplomei de studii Copia va fi certificat olograf privind conformitatea cu originalulAtasament-
8Copia diplomei de de doctor în stiinte ingineresti Copia va fi certificat olograf privind conformitatea cu originalulAtasament-
9Curriculum vitaeCurriculum vitae se va întocmi conform modelului comun european prevazut de Hotarârea Guvernului României nr. 1021/2004, și în cadrul capitolului -Experienta profesionala- se vor detalia cele mai importante lucrari în domeniuAtasament-
10Cerere de autorizare Document care va fi datat si semnat de solicitantDocument scanat
11Rezumatul tezei de doctorat Atasament-
12Adeverinta emisa de institutia de învatamânt superior Documentul se va atasa de solicitantii care detin un titlu de cadru didactic universitarAtasament-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizatie de diriginte de santierDocument-
2Înscrierea în Registrul dirigintilor de santier autorizatiNotificare-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea privind calitatea în constructii, cu modificarile ulterioare
2LEGE a educatiei nationale
3HOTARÂRE privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii
4HOTARÂRE pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae
5HOTARÂRE pentru aprobarea atributiilor generale si specifice, a structurii organizatorice si a numarului maxim de posturi, precum si a normarii parcului auto si a consumului de carburanti ale Inspectoratului de Stat în Constructii
6LEGE privind Codul Civil
7HOTARÂRE privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
8ORDONANTA privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.
9ORDIN pentru modificarea si completarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.496/2011
10ORDIN pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier
11PROCEDURA de autorizare a dirigintilor de santier
12HOTARÂRE pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învatamânt superior si a specializarilor / programelor de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea
13HOTARÂRE pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii
14HOTARÂREA pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii în constructii

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentă