Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoaşterea calificării profesionale de interpret şi traducător pentru sistemul de justiţie, dobandită într-un stat membru UE sau SEE ori CH, – stabilire în România

Descriere procedură

Scopul procedurii: Procedura este destinată recunoaşterii certificatelor sau altor documente similare care atestă calitatea de interpret şi traducător autorizat în specialitatea ştiinţe juridice a cetăţenilor unui stat membru al UE sau aparţinând SEE ori Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în România, emise/eliberate de autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene (UE) sau aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) ori Confederaţiei Elveţiene (CH) de origine sau de provenienţă şi de luare în evidenţa Ministerului Justiţiei, în vederea prestării, în regim de stabilire în România, a serviciilor de traducere şi interpretare la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti, birourilor notarilor publici, avocaţilor şi executorilor judecătoreşti.

Beneficiarii procedurii: cetăţenii unui alt stat membru al UE sau aparţinând SEE ori Confederaţiei Elveţiene care au obținut calificarea profesională de interpret și traducător pentru sistemul de justiție în statul de origine și care doresc să exercite profesia în România în regim de stabilire
Instituţie responsabilă - Ministerul Justiţiei

Date de contact: Str. Apolodor, nr.17, sector 5, București.

E-mail: interpret-traducator-autorizat@just.ro.

Telefon: 0372041291, 0372041292, 0372041285

http://www.just.ro.

Depunere cerere

Solicitantul va depune cererea prin oricare dintre următoarele modalităţi:

      -prin mijloace electronice:

  -prin intermediul platformei Punctul de contact unic electronic (PCUe);

   

-prin intermediul poştei electronice, pe adresa de e-mail interpret-traducator-autorizat@just.ro;

-prin intermediul poştei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact);      

-personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri)- la registratura Ministerului Justiţiei.

Program depunere acte http://www.just.ro/contact/


Etapele procedurii

              I.Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, pe baza actelor depuse de solicitanţi

II.Luarea în evidenţa Ministerului Justiţiei a interpreţilor şi traducătorilor cărora le-au fost recunoscute certificatele sau alte documente similare care atestă calitatea de interpret şi traducător autorizat în specialitatea ştiinţe juridice a cetăţenilor unui stat membru al UE sau aparţinând SEE ori CH     

III.Comunicarea unei adeverinţe din care rezultă luarea în evidenţă a solicitantului.

Taxă

Pentru soluţionarea cererii se plăteşte o taxă judiciară de timbru în valoare de 100 lei.

Se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale din România în care solicitantul îşi are domiciliul / reşedinţa (primărie). Plata se poate face în numerar / prin virament / în sistem online (inclusiv pe www.ghiseul.ro), la Primărie, unităţi bancare, CEC, Trezoreria Statului sau la Poşta Română, însă, numai în contul bugetului local al primăriei menţionate mai sus.

Obligatoriu, chitanţa trebuie să poarte, în mod expres, menţiunea „taxă judiciară de timbru recunoaştere calificarea interpret şi traducător…”.

Informaţii suplimentare privind procedura: http://www.just.ro/procedura-recunoasterii-calificarii-profesionale-de-interpret-si-traducator-pentru-sistemul-de-justitie-dobandita-intr-un-stat-membru-al-uniunii-europene-sau-apartinand-spatiului-economic-european-or/

Procedura de contestare

Decizia de refuz de recunoaştere a certificatelor sau a altor documente similare care atestă calitatea de interpret şi traducător autorizat în specialitatea ştiinţe juridice şi de luare în evidenţa Ministerului Justiţiei poate fi atacată cu cerere în contencios administrativ, depusă la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.

Lista interpreților și traducătorilor autorizați, gestionată de Ministerul Justiției, poate fi consultată prin accesarea următorului link: 

http://old.just.ro/MeniuStanga/Listapersoanelorautorizate/Traducatori/tabid/129/Default.aspx

Instituţia responsabilăMinisterul Justitiei,Județ BUCURESTIModalitate prestareNationalTimp de soluţionare30 zile calendaristiceTermen de arhivare70 aniTermen de completare dosar15 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Document prin care s-a dobândit calitatea de interpret şi traducător pentru sistemul de justiţie din statul membru de origine sau de provenienţăCertificatul sau alt document similar care atestă calitatea de interpret şi traducător în specialitatea ştiinţe juridice, eliberat de autoritatea competentă din statul membru al UE sau aparţinând SEE ori CH de origine sau de provenienţă, apostilat, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale – documente scanate ale copiei legalizate şi traducerii legalizateDocument scanat-
2Documentul de atestareDocumentul de atestare a calificării profesionale dobândite în alt stat membru al UE sau SEE ori în CH, eliberat de autoritatea competentă din statul membru care a conferit solicitantului calitatea de interpret şi traducător, apostilat, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale, în care se vor menţiona următoarele: dacă profesia exercitată în statul care a acordat calificarea profesională de interpret şi traducător pentru sistemul justiţiei constituie profesie reglementată în statul respectiv; actul/actele normative care reglementează profesia în statul care a emis actul de autorizare prevăzut la pct. 2; actul oficial (nr. actului, data emiterii, denumirea actului şi emitentul acestuia) în baza căruia solicitantul a dobândit calitatea de interpret şi traducător pentru sistemul justiţiei (autorizaţie, certificat sau alt document similar); durata de valabilitate a actului prin care s-a conferit calitatea de interpret şi traducător pentru sistemul justiţiei; dacă solicitantul exercită profesia şi în prezent, dacă există sau nu motive care împiedică pe solicitant să exercite profesia spre exemplu, existenţa unei suspendări, la cerere sau aplicată ca sancţiune disciplinară - documente scanate ale actului şi traducerii legalizateDocument scanat-
3Documentul din care rezultă că solicitantul nu are antecedente penale

Se solicită de Ministerul Justiţiei în baza consimţământului exprimat de solicitant prin cererea de la pct. 1. Vă adresăm rugămintea de a semna (şi) prima pagină a cererii.

Document scanat-
4Fişă de aptitudine eliberată de medicul specializat în medicina muncii / actul medical eliberat în străinătate din care rezultă că solicitantul este apt din punct de vedere medical pentru defăşurarea activităţii de interpretare şi traducere

Fişa de aptitudine eliberată în România – document scanat

SAU

Documentul din care rezultă că solicitantul este „apt medical pentru desfăşurarea activităţii de interpretare şi traducere” eliberat într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene de origine sau de provenienţă - document scanat al actului şi al traducerii legalizate
Document scanat-
5Dovada cunoasterii limbii romane

(numai pentru solicitantul care nu a fost autorizat ca interpret şi traducător pentru sistemul justiţiei pentru limba română (din limba română într-o limbă străină, respectiv, dintr-o limbă străină în limba română)

Dovada cunoaşterii limbii române cu acte din care rezultă că solicitantul a absolvit o formă de învăţământ în limba română sau cu certificate de competenţă lingvistică - documente scanate ale copiei legalizate şi, dacă este cazul, ale traducerii legalizate
Document scanat-
6Carte de identitate/certificat de înregistrare/carte de rezidenţă permanentăCarte de identitate/certificat de înregistrare/carte de rezidenţă permanentă - document scanat Document scanat-
7Chitanţă din care rezultă plata „taxei judiciare de timbru recunoaştere calificare interpret şi traducător”

Chitanţă din care rezultă „taxei judiciare de timbru recunoaştere calificare interpret şi traducător” în valoare de 100 lei – document scanat.

Se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale din România în care solicitantul îşi are domiciliul / reşedinţa (primărie).

Plata se poate face în numerar / prin virament / în sistem on-line (inclusiv pe www.ghiseul.ro), la Primărie, unităţi bancare, CEC, Trezoreria Statului sau la Poşta Română, însă, numai în contul bugetului local al primăriei menţionate mai sus.

Chitanţa trebuie să poarte, în mod expres, menţiunea „taxă judiciară de timbru recunoaştere calificarea interpret şi traducător …”.
Document scanat-
8Cerere de recunoastereCerere de recunoaştere a certificatului sau a altui document similar care atestă calitatea de interpret şi traducător autorizat în specialitatea ştiinţe juridice, emis/eliberat de autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene de origine sau de provenienţă şi de luare în evidenţa Ministerului Justiţiei – document scanat, datat şi semnat în prealabil / formular predefinit semnat electronicFormular predefinit semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Adresa de recunoaștere a certificatului sau a altui document similar care atestă calitatea de interpret și traducător autorizat în specialitatea stiințe juridice și de luare în evidența Ministerului JustițieiDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordinul nr. 1054/2005 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor
2Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor
3Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de interpret și traducător autorizat este profesie reglementată în sensul Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, fiind prevăzută la lit. B, poziţia 148.Cardul Profesional EuropeanPrevederile referitoare la cardul profesional european nu sunt aplicabile profesiei de interpret și traducător autorizat de către Ministerul Justiției.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleA se vedea în descrierea procedurii

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.