Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoaşterea calificării profesionale de interpret şi traducător pentru sistemul de justiţie, dobandită într-un stat terț – stabilire în România

Descriere procedură
Scopul procedurii: Procedura este destinată recunoaşterii calificării profesionale de interpret şi traducător în specialitatea ştiinţe juridice, dobândită într-un stat terţ, precum şi luării în evidenţa Ministerului Justiţiei, în vederea prestării, în regim de stabilire în România (statul gazdă), a serviciilor de traducere şi interpretare la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti, birourilor notarilor publici, avocaţilor şi executorilor judecătoreşti.

Pentru recunoaşterea calificării profesionale în România, solicitantul trebuie să dovedească:
a) dobândirea calificării profesionale de interpret şi traducător în specialitatea ştiinţe juridice într-un stat terţ;
b) recunoaşterea de către un alt stat membru al Uniunii Europene (UE) sau aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) ori în Confederaţia Elveţiană (CH) a calificării profesionale dobândite pe teritoriul statului terţ;
c) dobândirea experienţei profesionale de minim 3 ani în profesie pe teritoriul statului membru de la lit. b) şi certificarea acesteia de către statul respectiv.

Beneficiarii procedurii: cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene care doresc să exercite profesia de interpret şi traducător autorizat în România, în regim de stabilire, şi care dovedesc îndeplinirea cerinţelor de mai sus.

Depunere cerere
  • mijloace electronice
- prin intermediul poştei electronice, pe adresa de e-mail interpret-traducator-autorizat@just.ro
- prin intermediul platformei Punctul de contact unic electronic      
  • prin intermediul postei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact);
  • personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri) - la registratura Ministerului Justiţiei.
Program depunere acte:  http://www.just.ro/contact/

Etapele procedurii
I. Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, pe baza actelor depuse de solicitant 
II. Dacă este cazul, completarea documentaţiei anexate cererii de recunoaştere
III. Comunicarea răspunsului la cererea formulată 

Documente eliberate într-un stat terţ
Documentele oficiale eliberate într-un stat terţ se apostillează sau, după caz, supralegalizează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa a fost înlăturată prin convenţii internaţionale. Informaţii suplimentare aici: https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicit%C4%83-apostilarea-sau-supralegalizarea.
Traducerea documentelor oficiale eliberate în străinătate 
Documentele oficiale eliberate în străinătate se depun în fotocopie şi vor fi însoţite de traducere, fără a fi necesară legalizarea acesteia. 
În cazul în care, potrivit cerinţelor din mai jos, este necesară şi legalizarea traducerii, traducerea se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat în România, a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular al României în străinătate. Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau din Confederaţia Elveţiană. 
Dacă documentul emis într-un stat membru UE se referă la naştere, căsătorie, domiciliu, reşedinţă sau cazier judiciar, traducerea se înlocuieşte cu formularul standard multilingv asistent pentru traducere, eliberat potrivit Regulamentului (UE) nr. 2016/1191. Informaţii suplimentare aici: http://depabd.mai.gov.ro/Regulament_1191_2016/Informare_Regulament_1191.pdf.

Taxă
Pentru soluţionarea cererii se plăteşte o taxă judiciară de timbru în valoare de 100 lei.
Taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale din România în care solicitantul îşi are domiciliul / reşedinţa (primărie). Dacă solicitantul nu are nici domiciliul şi nici reşedinţa în România, taxa se plăteşte în contul Primăriei Sectorului 5, Bucureşti. Pentru aflarea contului în care se efectuează plata, aveți posibilitatea de a contacta Direcția de Impozite și Taxe Locale competentă.
Plata se poate face în numerar / prin virament / în sistem online (inclusiv pe www.ghiseul.ro), la Primărie, unităţi bancare, CEC, Trezoreria Statului sau la Poşta Română, însă, numai în contul bugetului local al primăriei menţionate mai sus.
Chitanţa trebuie să poarte menţiunea „taxă judiciară de timbru recunoaştere calificare interpret şi traducător”.
Taxa judiciară de timbru nu se restituie dacă, în urma verificării cererii şi actelor doveditoare anexate, nu sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere a calificării profesionale. 

Căi de atac
Decizia privind refuzul recunoaşterii calificării profesionale de interpret şi traducător pentru sistemul de justiţie şi al luării în evidenţa Ministerului Justiţiei poate fi atacată cu cerere în contencios administrativ, depusă la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.
Date de contact

Ministerul Justiţiei
Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, București.
E-mail: interpret-traducator-autorizat@just.ro
Telefon: 0372041291, 0372041292, 0372041285
Website: http://www.just.ro

Registru de linkuri
Lista interpreților și traducătorilor autorizați, gestionată de Ministerul Justiției, poate fi consultată prin accesarea următorului link: http://old.just.ro/MeniuStanga/Listapersoanelorautorizate/Traducatori/tabid/129/Default.aspx
Instituţia responsabilă
Ministerul Justitiei,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
90 zile calendaristice
Termen de arhivare
70 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
12. Act de identitate

Solicitantul care este stabilit în România va depune: carte de identitate / certificat de înregistrare / carte de rezidenţă permanentă.

Solicitantul care nu este stabilit în România va depune: act de identitate străin / paşaport.

-fotocopie şi, dacă este cazul, formularul standard multilingv (nformaţii suplimentare aici) sau, după caz, traducere-

Document scanat-
23. Dovadă a schimbării numelui (numai dacă există diferenţe, sub aspectul numelui titularului, între actul de identitate şi celelalte documente)-fotocopie şi, dacă este cazul, formularul standard multilingv (informaţii suplimentare aici:http://depabd.mai.gov.ro/Regulament_1191_2016/Informare_Regulament_1191.pdf ) sau traducere-Document scanat-
34. Titlul de formare
Titlul de formare în sensul art. 51 alin. (3) din Legea nr. 200/2004, eliberat de statul terţ şi recunoscut de un stat membru UE, SEE sau CH 
- fotocopie şi traducere legalizată-
Document scanat-
45. Document(e) prin care se certifică recunoaşterea titlului de calificare emis de statul terţ şi experienţa profesională de 3 ani dobândită în statul care a efectuat recunoaşterea titlului
Documentele se eliberează de autoritatea competentă din statul membru UE, SEE sau CH şi certifică următoarele aspecte:
a) recunoaşterea de către statul respectiv, membru al UE, SEE ori CH, a calificării profesionale dobândită în statul terţ;
b) experienţa de minim 3 ani în profesie obţinută pe teritoriul statului membru care a recunoscut calificarea din statul terţ.
- fotocopie şi traducere legalizată- 
Document scanat-
56. Dovadă a cunoașterii limbii române (cerinţa vizează numai situaţia în care limba română nu face parte dintre limbile străine pentru care s-a obţinut calificarea profesională)
Dovada cunoaşterii limbii române se face cu acte din care rezultă că solicitantul a absolvit o formă de învăţământ în limba română sau cu certificate de competenţă lingvistică. 
- fotocopie şi, dacă este cazul, traducere legalizată-
Document scanat-
67. Fişă de aptitudine eliberată în România de medicul specializat în medicina muncii / act medical eliberat în străinătate
Din acest document trebuie să rezulte că solicitantul este apt din punct de vedere medical pentru defăşurarea activităţii de interpretare şi traducere. 
-fotocopie şi, dacă este cazul, traducere legalizată-

Document scanat-
78. Chitanţă din cuprinsul căreia rezultă plata „taxei judiciare de timbru recunoaştere calificare interpret şi traducător”
Taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale din România în care solicitantul îşi are domiciliul / reşedinţa (primărie). Dacă solicitantul nu are nici domiciliul şi nici reşedinţa în România, taxa se plăteşte în contul Primăriei Sectorului 5, Bucureşti. Pentru aflarea contului în care se efectuează plata, aveți posibilitatea de a contacta Direcția de Impozite și Taxe Locale competentă.
Plata se poate face în numerar / prin virament / în sistem online (inclusiv pe www.ghiseul.ro), la Primărie, unităţi bancare, CEC, Trezoreria Statului sau la Poşta Română, însă, numai în contul bugetului local al primăriei menţionate mai sus.
Chitanţa trebuie să poarte menţiunea „taxă judiciară de timbru recunoaştere calificare interpret şi traducător”.
- fotocopie sau dovadă de plată prin Sistemul Naţional de Efectuare a Plăţilor (pe www.ghiseul.ro – fişier .pdf generat de sistem)-
Document scanat-
89. Document din care rezultă lipsa antecedentelor penaleSe solicită de Ministerul Justiţiei în baza consimţământului exprimat de solicitant prin cererea de la pct. 1. Vă adresăm rugămintea de a semna (şi) prima pagină a cererii.Document scanat-
91. Cerere de recunoaştere a calificării profesionale- document scanat, datat şi semnat în prealabil / formular predefinit semnat electronic -Formular predefinit semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Adresa de recunoaștere și de luare în evidența Ministerului JustițieiDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordinul nr. 1054/2005 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor
2Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor
3Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de interpret și traducător autorizat este profesie reglementată în sensul Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, fiind prevăzută la lit. B, poziţia 148.Cardul Profesional EuropeanPrevederile referitoare la cardul profesional european nu sunt aplicabile profesiei de interpret și traducător autorizat de către Ministerul Justiției.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleA se vedea în descrierea procedurii

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.