Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoașterea automată în UBB a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Descriere procedură

Această procedură este prezentată de Universitatea „Babeș - Bolyai”, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Kogălniceanu Mihail nr.1, cod poștal 400084, telefon: 0264405300, e-mail: contact@ubbcluj.ro, www.ubbcluj.ro și are la bază Metodologia de recunoaștere automată a calității de conducător de doctorat, a funcțiilor didactice, a diplomei de doctor și a titlului de doctor, obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătatecare a fost aprobată de Senatul Universității „Babeș - Bolyai” (UBB) prin Hotărârea 1755 din 06.02.2017

Procedura a fost modificată și aprobată de Senatul UBB prin Hotărârea nr. 9475 din 13.07.2020 (text actualizat).

Documentele reglementative precum și procedura sunt publicate în paginile de Internet ale Universității:
https://senat.ubbcluj.ro/sedinta-senatului-din-6-februarie-2017/
https://senat.ubbcluj.ro/sedinta-senat-13-iulie-2020/
https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/category/servicii-pentru-public/
https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/recunoasterea-automata-in-ubb-a-functiilor-didactice-din-invatamantul-universitar-obtinute-in-institutii-de-invatamant-universitar-acreditate-din-strainatate/

Se adresează solicitanților care au obținut funcții didactice din învățământul universitar la :
a) instituții de învățământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori din Confederația Elvețiană ;
b) universități de prestigiu incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului de resort, actualizată periodic ;
c) instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate, care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Documentele necesare :
- sunt enumerate mai jos, în tabel, iar în plus,
- după caz, *) copie legalizată după diploma de doctor, dacă actul de studii este obținut în România; **) copie legalizată după atestatul de recunoaștere a diplomei de doctor, emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.), însoțită de copie legalizată după diploma de doctor, dacă acest act de studii este obținut în străinătate; ***) copie după atestatul de recunoaștere în UBB a diplomei de doctor, emis în temeiul Ordinului 5923 din 6 decembrie 2016, al ministrului educației naționale și cercetării științifice .
*), **), ***) Este nevoie doar de unul din cele 3 seturi de documente care dovedesc deținerea titlului de doctor.
Oricare dintre copiile legalizate (nu și traducerea legalizată) poate fi înlocuită de copie simplă doar dacă se prezintă documentul respectiv în original.

Depunerea documentelor prin intermediul acestei platforme se poate face astfel :

  • Fiecare fișier pdf va conține numai un singur document tipărit, care va fi inclus în întregime (toate paginile sale). Fișierul pdf care corespunde documentului supus recunoașterii va fi realizat după o copie legalizată, în cazul în care el este emis în română, engleză, franceză sau, respectiv, după o copie și traducere în limba română, legalizată de autoritățile române, în cazul documentelor emise în celelalte limbi.
  • La semnarea fiecărui document digital se poate utiliza semnătura electronică calificată (conform Legii 455/2001).

Transmiterea documentelor implică acordul dumneavoastră de prelucrare a datelor cu caracter personal, căci în lipsa acestui acord Universitatea nu are posibilitatea de presta serviciul solicitat.

Termenul de soluționare este de 30 zile calendaristice și curge din momentul în care solicitantul a depus toate documentele cerute de Universitate. Acest termen se prelungește în cazul în care secretariatul constată că dosarul depus nu este complet ori soluționarea implică corespondență de clarificare cu solicitantul, cu serviciul de specialitate CNRED sau cu instituția care a emis documentul ce urmează a fi recunoscut. În oricare din aceste cazuri, solicitantul recunoașterii va fi înștiințat în scris despre aceasta, utilizându-se oricare dintre metodele de comunicare indicate de solicitant în cererea sa de recunoaștere.

Termenul de completare a dosarului de către solicitant cu documentele cerute de Universitatea „Babeș - Bolyai” după demararea acestei proceduri este de 15 zile calendaristice de la redactarea și transmiterea comunicării de către Universitate. Nerespectarea termenului duce la clasarea cazului. După clasare, solicitantul are dreptul de a înregistra o nouă cerere, care se va prelucra după procedura în vigoare la data înregistrării.

Căi de atacare a concluziilor Comisiei recunoaștere :

1) Soluția propusă de Comisia de recunoaștere poate fi contestată prin depunerea și înregistrarea în termen a contestației redactate de solicitant, la Registratura Universității „Babeș-Bolyai”.
Termenul de contestare este de 48 de ore de la anunțarea soluției propuse de Comisia de recunoaștere. Comisia de contestație numită de rectorul UBB va elabora un răspuns în termen de 30 de zile de la primirea/ înregistrarea contestației.

2) Răspunsul Universității „Babeș-Bolyai” la contestație poate fi atacat la instanța judecătorească competentă, cu respectarea Legii contenciosului administrativ 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Recunoașterea funcției didactice este valabilă și produce efecte juridice doar la nivelul Universității „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca.Această recunoaștere nu atrage după sine în mod automat exercitarea profesiei respective. Ocuparea funcțiilor didactice și a posturilor didactice și de cercetare din învățământul superior se face în conformitate cu Legea Educației Naționale Nr. 1/2011, capitolul II.Corespondența electronică se poate face utilizând adresa publicată în pagina de Internet a Universității „Babeș - Bolyai”, www.ubbcluj.ro
Informații despre posturile vacante din Universitatea „Babeș - Bolyai” și despre modalitatea de ocupare a lor se publică la adresa de Internet https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/

Instituţia responsabilă
Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca,Județ CLUJ
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
50 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
7 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Copie simplă după actul de identitate și, dacă este cazul, după documentele de schimbare a numeluiAtasament-
2Documente precizate mai sus, în descriere, cu referire la deținerea titlului de doctorAtasament-
3Dovada funcției didactice, în copie legalizată sau în original, eliberată de oricare din instituțiile menționate mai-sus la punctele a), b) sau c)Dacă acest document nu este redactat în română, engleză sau franceză, este necesară traducerea legalizată a lui.
Oricare dintre copiile legalizate (nu și traducerea legalizată) poate fi înlocuită de copie simplă doar dacă se prezintă documentul respectiv în original.
Atasament-
4Alte documente cu referire la activitatea de cadru didactic universitar, la solicitarea oricărui membru din comisia de recunoaștereAtasament-
5Cerere tip pentru solicitarea serviciului (En)Se va utiliza fie varianta redactată în română, fie cea în englezăFormular predefinit
6Cerere tip pentru solicitarea serviciului (Ro)Se va utiliza fie varianta redactată în română, fie cea în englezăFormular predefinit
7Acordul solicitantului referitor la prelucrarea datelor personale (GDPR) (Ro)Se va utiliza fie varianta redactată în română, fie cea în englezăFormular predefinit
8Acordul solicitantului referitor la prelucrarea datelor personale (GDPR) (En)Se va utiliza fie varianta redactată în română, fie cea în englezăFormular predefinit
9Declarație de autenticitate a documentelor digitale (Ro)Se va utiliza fie varianta redactată în română, fie cea în englezăFormular predefinit
10Declarație de autenticitate a documentelor digitale (En)Se va utiliza fie varianta redactată în română, fie cea în englezăFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizie de recunoaștere a funcției didacticeDocument-
2Decizie de nerecunoaștere a funcției didacticeDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr. 5922/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate
2LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaCadru didactic în învăţământul superior, Poziția A.8. din Anexa 2 a Legii 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România și https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=22605Cardul Profesional EuropeanPotrivit reglementărilor legale în vigoare, recunoașterea în UBB a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate nu se poate face utilizând Cardul Profesional European.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se găsesc în „Descriere procedură”

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.