Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoașterea în UBB a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate

Descriere procedură
Această procedură este prezentată de Universitatea „Babeș - Bolyai”, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Kogălniceanu Mihail nr.1, cod poștal 400084, telefon: 0264405300, e-mail: contact@ubbcluj.ro, www.ubbcluj.ro și are la bază Metodologia de recunoaștere automată a calității de conducător de doctorat, a funcțiilor didactice, a diplomei de doctor și a titlului de doctor, obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătatecare a fost aprobată de Senatul Universității „Babeș - Bolyai” (UBB) prin Hotărârea 1755 din 06.02.2017

Procedura a fost modificată și aprobată de Senatul UBB prin Hotărârea nr. 9475 din 13.07.2020 (text actualizat).

Documentele reglementative precum și procedura sunt publicate în paginile de Internet ale Universității:
https://senat.ubbcluj.ro/sedinta-senatului-din-6-februarie-2017/
https://senat.ubbcluj.ro/sedinta-senat-13-iulie-2020/
https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/category/servicii-pentru-public
https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/recunoasterea-in-ubb-a-diplomei-de-doctor-si-a-titlului-de-doctor-in-stiinte-sau-intr-un-domeniu-profesional-obtinute-in-strainatate/

Se adresează solicitanților care au obținut diploma de doctor la :

a) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori din Confederația Elvețiană ;
b) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului de resort, actualizată periodic ;
c) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Documentele necesare :
- sunt enumerate mai-jos, în tabel.

Precizări referitoare la autentificarea diplomei de doctor ce urmează a fi prezentată pentru recunoaștere:
1. Pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate.
2. Pentru statele care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență. Supralegalizarea se aplică fie de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă, fie de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România. Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă.
Scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Oricare dintre copiile legalizate (nu și traducerea legalizată) poate fi înlocuită de copie simplă doar dacă se prezintă documentul respectiv în original.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea
.

Depunerea documentelor prin intermediul acestei platforme se poate face astfel:

  • Fiecare fișier pdf va conține numai un singur document tipărit, care va fi inclus în întregime (toate paginile sale). Fișierul pdf care corespunde documentului supus recunoașterii va fi realizat după o copie legalizată, în cazul în care el este emis în română, engleză, franceză sau, respectiv, după o copie și traducere în limba română, legalizată de autoritățile române, în cazul documentelor emise în celelalte limbi.
  • La semnarea fiecărui document digital se poate utiliza semnătura electronică calificată (conform Legii 455/2001).

T
ransmiterea documentelor implică acordul dumneavoastră de prelucrare a datelor cu caracter personal, căci în lipsa acestui acord Universitatea nu are posibilitatea de presta serviciul solicitat.


Termenul de soluționare este de 30 zile calendaristice și curge din momentul în care solicitantul a depus toate documentele cerute de Universitate. Acest termen se prelungește în cazul în care secretariatul constată că dosarul depus nu este complet ori soluționarea implică corespondență de clarificare cu solicitantul, cu serviciul de specialitate CNRED sau cu instituția care a emis documentul ce urmează a fi recunoscut. În oricare din aceste cazuri, solicitantul recunoașterii va fi înștiințat în scris despre aceasta, utilizându-se oricare dintre metodele de comunicare indicate de solicitant în cererea sa de recunoaștere.

Termenul de completare a dosarului de către solicitant cu documentele cerute de Universitatea „Babeș - Bolyai” după demararea acestei proceduri este de 15 zile calendaristice de la redactarea și transmiterea comunicării de către Universitate. Nerespectarea termenului duce la clasarea cazului. După clasare, solicitantul are dreptul de a înregistra o nouă cerere, care se va prelucra după procedura în vigoare la data înregistrării.

Căi de atacare a concluziilor Comisiei recunoaștere :
1) Soluția propusă de comisia de recunoaștere poate fi contestată prin depunerea și înregistrarea în termen a contestației redactate de solicitant, la Registratura Universității „Babeș - Bolyai”.
Termenul de contestare este de 48 de ore de la anunțarea soluției propuse de Comisia de recunoaștere. Comisia de contestație numită de rectorul UBB va elabora un răspuns în termen de 30 de zile de la primirea/înregistrarea contestației.

2) Răspunsul Universității „Babeș - Bolyai” la contestație poate fi atacat la instanța judecătorească competentă, cu respectarea Legii contenciosului administrativ 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Recunoașterea diplomei și a titlului de doctor este valabilă și produce efecte juridice doar la nivelul Universității „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca.

Corespondența electronică se poate face utilizând adresa contact@ubbcluj.ro, publicată în pagina de Internet a Universității „Babeș - Bolyai”, www.ubbcluj.ro

Informațiile despre studiile universitare de doctorat din Universitatea „Babeș - Bolyai” sunt publice și se pot consulta la adresa de Internet doctorat.ubbcluj.ro

Instituţia responsabilă
Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca,Județ CLUJ
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
50 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
7 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Copie simplă după actul de identitate și, dacă este cazul, după documentele de schimbare a numeluiAtasament-
2Diploma de doctor autentificată, însoțită de anexele sale (în original)Dacă aceste documente nu sunt redactate în română, engleză sau franceză, este necesară traducerea legalizată a lor. Prezentarea documentelor în original are caracter temporar.Atasament-
3Traducerea legalizată a diplomei de doctorEste necesară doar dacă diploma de doctor nu este redactata în română, engleză sau franceză.Atasament-
4Cerere tip pentru solicitarea serviciului (Ro)Se va utiliza fie varianta redactată în română, fie cea în engleză
Formular predefinit
5Cerere tip pentru solicitarea serviciului (En)Se va utiliza fie varianta redactată în română, fie cea în englezăFormular predefinit
6Acordul solicitantului referitor la prelucrarea datelor personale (GDPR) (Ro)Se va utiliza fie varianta redactată în română, fie cea în englezăFormular predefinit
7Acordul solicitantului referitor la prelucrarea datelor personale (GDPR) (En)Se va utiliza fie varianta redactată în română, fie cea în englezăFormular predefinit
8Declarație de autenticitate a documentelor digitale (Ro)Se va utiliza fie varianta redactată în română, fie cea în englezăFormular predefinit
9Declarație de autenticitate a documentelor digitale (En)Se va utiliza fie varianta redactată în română, fie cea în englezăFormular predefinit
10Alte documente, după caz, la solicitarea oricărui membru din comisia de recunoașterede exemplu, dar fără a ne limita, teza de doctorat tipărită sau indicarea adresei de Internet unde poate fi ea consultată; document care atestă domeniul în care este acordat titlul de doctor etc.Document informativ-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Atestat de recunoaștere a diplomei și titlului de doctorDocument-
2Decizie de nerecunoaștere a diplomei și titlului de doctorDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr. 5923/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate.
2LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaPoziția A.8. din Anexa 2 a Legii 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România si https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=22605Cardul Profesional EuropeanPotrivit reglementărilor legale în vigoare, recunoașterea în UBB a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate nu se poate face utilizând Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se găsesc în „Descriere procedură”

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.