Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate, pentru diplomele emise în limbile română, engleză, franceză, spaniolă sau italiană

Descriere procedură
Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate, pentru diplomele emise în limbile română, engleză, franceză, spaniolă sau italiană.

Instituțiile acreditate de învățământ superior sau unitățile și instituțiile de drept public și drept privat cuprinse, conform normelor legale, în sistemul național de cercetare-dezvoltare recunosc diploma de doctor și titlul de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute la:

 • instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană,
 • instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, actualizată periodic,
 • instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar,

numai în scopul înscrierii la programele postuniversitare, obținerii abilitării, ocupării unei funcții didactice sau de cercetare în cadrul uneia din instituțiile sau unitățile menționate anterior, conform OMENCS nr. 5923/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate.

C.N.R.E.D. recunoaște:
 • diplomele de doctor obținute la instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate, în alte scopuri decât cele prevăzute pentru universități,
 • diplomele de doctor obținute la universităţi din statele terţe, altele decât cele prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state.


Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării

 1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele de doctor din Republica Moldova care nu pot fi verificate la adresa https://ctice.md/verif vor fi însoțite de adeverinţa de autenticitate eliberată de autoritățile competente, în copie;
 2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
 3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 
  • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;
  • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

 

Procedura de recunoaștere poate fi consultată și la adresa:
 
Pentru a putea transmite solicitarea, trebuie să atașați fișiere pentru fiecare tip de document. În acest scop, pentru documentele care nu sunt relevante solicitării dumneavoastră, vă recomandăm să atașați un fișier fără conținut (blank) pentru a putea transmite solicitarea.

Taxa de evaluare de 100 lei - se achită doar de către cetățenii străini.

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Universitate
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB
Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului și numele titularului actului de studii!

Căi de atac
Decizia CNRED poate fi contestată, o singură dată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data luării la cunoștință. CNRED se pronunță în termen de 60 de zile lucrătoare. Termenul de soluționare se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunțat în scris, prin servicii poștale sau poștă electronică.Contestațiile sunt evaluate de către CNRED sau, de la caz la caz, de către comisiile CNATDCU la data întrunirii acestora.

Statusul dosarului poate fi verificat la adresa https://cnred.edu.ro/ro în modulul „Verificare stadiu dosar”.

Date de contact
Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
Strada Spiru Haret nr. 12, sector 1, București
Telefon: 021 405 56 59
Fax: 021 313 10 13
cnred@edu.gov.ro
Instituţia responsabilă
Ministerul Educației - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
45 zile calendaristice
Termen de arhivare
100 ani
Termen de completare dosar
365 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1CerereCerere pentru recunoașterea studiilorFormular predefinit
2Diploma de doctor

Diploma de doctor

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
 • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine
 • în cazul diplomelor obţinute în Republica Moldova se depune teza de doctorat, în format PDF; tezele care nu sunt redactate în limba română vor fi însoţite de un rezumat al tezei în format PDF, în limba română, engleză sau franceză
Document scanat-
3Alte documente, dacă este cazul

Alte documente, dacă este cazul: de exemplu, documentul care atestă domeniul în care este acordat titlul de doctor

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
Document scanat-
4Documente personale de identificare, în copie: paşaport / actul de identitate – BI sau CI; dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)

paşaport / actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)

Document scanat-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Atestat/Adeverință- se emite exclusiv în format electronicAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaProcedura nu este limitată la titlurile care dau acces la profesiile reglementate din România.Cardul Profesional EuropeanNu se poate obține recunoașterea prin procedura Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleProcedura de echivalare se regăsește în descrierea procedurii

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.