Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura Instituțională pentru recunoașterea în IOSUD - UPT a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Descriere procedură

Prezenta procedură se aplică în Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) pentru recunoașterea calității de conducător de doctorat  obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate, în domeniile de studii universitare de doctorat acreditate în IOSUD-UPT.
UPT recunoaște calitatea de conducător de doctorat cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor din state terţe, care au obținut această calificare după cum urmează:

  1. în instituţii acreditate de învăţământ universitar din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi actualizată periodic.
  2. Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinută la alte instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate decât cele menţionate la lit. a) se recunoaște numai în baza unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

UPT consultă, dacă este cazul, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (denumit în continuare CNRED) şi Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

Art. 2.

Recunoaşterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării de către UPT, conform prezentei proceduri, este valabilă şi produce efecte juridice la nivelul UPT.  Exercitarea drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat și ocuparea unei funcții didactice în sistemul românesc de învățământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.
În situația în care recunoaşterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării s-a efectuat de către CNRED, aceasta este valabilă şi produce efecte juridice pe întreg teritoriul României.

Căi de atac

Solicitantul poate contesta decizia emisă în condițiile art.5, în termen de 5 zile de la comunicare. Contestația se formulează în scris și se depune la Registratura UPT, personal sau prin poștă. În cazul transmiterii contestației prin poștă, data contestației o reprezintă data semnării de către persoana din UPT a confirmării de primire, iar în cazul depunerii la registratura UPT, data înregistrării contestației. Soluționarea contestației se face de comisia de contestații în termen de maxim 30 de zile de la înregistrare. Decizia comisiei se comunică solicitantului și este definitivă în procedura administrativă.

Date de contact
Piața Victoriei nr. 2, Timișoara, jud. Timiș România
Telefon: 0256 403 180
E-mail: rector@upt.ro
Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Universitatea Politehnica Timișoara,Județ TIMIS
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
10 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Act de identitate şi dovada schimbării numelui, copie şi traducere legalizată (dacă este cazul)

Act de identitate şi dovada schimbării numelui, copie şi traducere legalizată (dacă este cazul)

Document scanat-
2Copie după diploma de doctor însoțită de traducerea legalizată (dacă e cazul), respectiv atestatul de recunoaștere emis de CNRED dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate, certificate pentru conformitate cu originalul de solicitant.

Copie după diploma de doctor însoțită de traducerea legalizată (dacă e cazul), respectiv atestatul de recunoaștere emis de CNRED dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate, certificate pentru conformitate cu originalul de solicitant.


Document scanat-
3Copie diploma/adeverință care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea în traducere legalizată (dacă e cazul)

Copie diploma/adeverință care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea în traducere legalizată (dacă e cazul), cu menționarea domeniului de doctorat și a domeniului echivalent de studii univ. din IOSUD-UPT


Document scanat-
4CV în limba română/engleză/altă limbă de circulație internaționalăCV în limba română/engleză/altă limbă de circulație internaționalăDocument scanat-
5Listele cuprizănd tezele de doctorat coordonate, respectiv susținute de doctoranzii coordonați de solicitant. Listele vor fi depuse cu semnătura olografă a solicitantuluiDocument scanat-
6Dovada achitării taxei de recunoaștereDovada achitării taxei de recunoaștere (chitanță, OP)
Document scanat-
7Cerere de recunoaşterea a calității de conducător de doctoratFormular tipizat în vederea solicitării recunoașterii calității de conducător de doctorat
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizie de recunoaştere/nerecunoaştere a calității de conducător de doctoratAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea Educatiei Nationale nr. 1 / 2011 cu modificarile si completarile ulterioare
2ORDIN Nr 5825 din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte state
3ORDIN Nr. 5921/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de cadru didactic se găsește la poziția nr. A.8 din Anexa nr. 2 din Legea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanProfesia de cadru didactic nu se poate recunoaște utilizând cardul profesional European.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în secțiunea «Descriere procedură»

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.