HOTĂRÂRE nr. 445 din 9 mai 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001*) privind frontiera de stat a României

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 81 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

-****-

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

p.Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul administraţiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul apelor şi protecţiei mediului,

Petru Lificiu

p.Ministrul sănătăţii şi familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,

Miron Tudor Mitrea

p.Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

_____

*) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 8 mai 2002.

 

NORME METODOLOGICE din 9 mai 2002 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

Regimul juridic al frontierei de stat cuprinde totalitatea normelor prevăzute de legislaţia internă care privesc frontiera de stat şi desfăşurarea diferitelor activităţi în zona de frontieră, în zona aeroporturilor şi a porturilor deschise traficului internaţional.

Art. 2

Frontiera de stat a României poate avea regim de frontieră internă sau de frontieră externă.

Art. 3

Regimul juridic al frontierei interne cuprinde reglementările cu privire la eliminarea controlului la frontiera comună sau în aeroporturile ori porturile deschise traficului internaţional de persoane şi de mărfuri, pentru persoanele, mărfurile şi serviciile aparţinând statului ori comunităţii de state cu care România a încheiat acorduri, convenţii sau alte înţelegeri internaţionale pentru eliminarea controlului la trecerea frontierei de stat.

Art. 4

Regimul juridic al frontierei interne se aplică frontierelor comune terestre cu fiecare dintre statele vecine cu care s-au încheiat acorduri, convenţii sau alte înţelegeri internaţionale privind eliminarea controlului la frontiera comună, precum şi aeroporturilor pentru zborurile externe, curse regulate şi neregulate, porturilor maritime şi fluviale pentru liniile regulate de pasageri şi mărfuri care au ca punct de plecare ori ca destinaţie exclusivă aeroporturi sau porturi de pe teritoriile statelor ori comunităţilor de state cu care România a încheiat acorduri, convenţii sau alte înţelegeri internaţionale privind eliminarea controalelor la frontiera de stat, fără escale în aeroporturi sau porturi din afara teritoriului acestora.

Art. 5

Regimul juridic al frontierei externe cuprinde reglementările cu privire la frontiera de stat din legislaţia internă şi se aplică frontierelor comune terestre, aeroporturilor şi porturilor deschise traficului internaţional de persoane şi de mărfuri, în relaţia cu statele cu care România nu are regim de frontieră internă.

Art. 6

(1)Culoarul de frontieră şi fâşia de protecţie a frontierei de stat, constituite potrivit legii, se administrează de către autorităţile administraţiei publice locale.

(2)Culoarul de frontieră şi fâşia de protecţie a frontierei de stat, proprietate publică a statului, trec din administrarea Ministerului de Interne în administrarea consiliilor locale pe bază de protocoale încheiate, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, de către inspectoratele judeţene ale poliţiei de frontieră şi consiliile locale ale comunelor şi oraşelor care au, potrivit organizării administrative a teritoriului, limită comună cu frontiera de stat.

(3)Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (2) iau măsuri de marcare a culoarului de frontieră şi a fâşiei de protecţie a frontierei de stat în colaborare cu formaţiunile locale ale poliţiei de frontieră.

(4)Pentru curăţarea şi întreţinerea culoarului de frontieră, întreţinerea şi repararea semnelor de frontieră sau, la nevoie, pentru înlocuirea acestora, conform prevederilor documentelor bilaterale încheiate cu statele vecine, autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (2) întocmesc anual, împreună cu inspectoratele judeţene ale poliţiei de frontieră, planul de lucrări necesar a fi efectuate.

(5)Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (2) desemnează delegaţii şi experţii proprii pentru comisiile mixte interguvernamentale constituite pentru soluţionarea problemelor rezultate din înţelegerile bilaterale de frontieră, cu privire la linia de frontieră şi semnele de frontieră. Aceştia vor fi comunicaţi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră în vederea înaintării propunerilor de constituire a comisiilor mixte interguvernamentale, potrivit legii.

(6)Accesul, circulaţia şi desfăşurarea diferitelor activităţi în fâşia de protecţie a frontierei de stat, în terenul situat între aceasta şi linia de frontieră, în insulele şi ostroavele din apele de frontieră, precum şi în apele de frontieră se stabilesc, conform legii, prin hotărâre a consiliului local, cu consultarea prealabilă, dacă este cazul, a agenţilor economici sau a instituţiilor care desfăşoară activităţi specifice în această zonă.

Art. 7

Localităţile incluse în zona de frontieră vor avea înscrisă pe panourile cu denumirea acestora menţiunea "LOCALITATE DE FRONTIERĂ".

CAPITOLUL II: Trecerea frontierei de stat

SECŢIUNEA 1: Punctele de trecere a frontierei de stat

Art. 8

(1)Trecerea peste frontiera de stat a persoanelor, a mijloacelor de transport cu care acestea se deplasează şi a bunurilor de folosinţă personală se face prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internaţional, punctele de mic trafic şi punctele de treceri simplificate, denumite în continuare puncte de trecere, în condiţiile stabilite de lege.

(2)Trecerea peste frontiera de stat a mărfurilor şi a mijloacelor care le transportă se face numai prin punctele de trecere deschise traficului internaţional, anume destinate, potrivit legii.

(3)Punctele de trecere deschise traficului internaţional, punctele de mic trafic şi punctele de treceri simplificate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 9

Trecerea frontierei de stat prin alte locuri decât cele prevăzute în anexa la prezentele norme metodologice se poate face, în mod excepţional, în condiţiile stabilite prin documentele bilaterale încheiate de România cu alte state.

Art. 10

(1)Punctele de trecere funcţionează în subordinea Ministerului de Interne care coordonează activitatea privind controlul trecerii frontierei de stat şi asigură ordinea publică în perimetrul funcţional al acestora prin Poliţia de Frontieră Română.

(2)Autorităţile publice care au, potrivit legii, competenţe pe linia controlului la trecerea frontierei de stat colaborează pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a traficului de călători, de mijloace de transport, de mărfuri şi alte bunuri.

(3)Administratorii punctelor de trecere iau măsurile necesare de amenajare a acestor puncte potrivit planului de amenajare a punctului de trecere, întocmit de Ministerul de Interne şi avizat de autorităţile publice prevăzute la alin. (2), în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

(4)Planul de amenajare a punctului de trecere va cuprinde detalieri ale următoarelor perimetre, zone şi spaţii:

a)perimetrul punctului de trecere care va cuprinde platformele, imobilele şi instalaţiile aferente destinate asigurării activităţii specifice în punctul de trecere, după destinaţia acestuia, cu specificaţia destinaţiei şi a modului de folosire a fiecărui element component;

b)zona de tranzit, astfel cum este aceasta definită la art. 22 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările ulterioare;

c)spaţiul de lucru pentru activităţile de control pentru trecerea frontierei de stat, care va cuprinde: imobilele şi instalaţiile necesare pentru desfăşurarea controlului la frontieră conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001; punctele de control pe sensurile de intrare şi ieşire, separate în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001; spaţiul anume destinat pentru efectuarea controlului sanitar şi sanitar-veterinar, fitosanitar şi pentru protecţia mediului, atunci când, potrivit legii, acest control se efectuează separat de controlul persoanelor, mijloacelor de transport, al mărfurilor şi bunurilor care nu fac obiectul acestui tip de control.

Art. 11

Administratorii punctelor de trecere iau măsurile necesare, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, pentru delimitarea perimetrului punctului de trecere, a zonelor şi spaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (4) şi pentru separarea sensurilor de intrare şi ieşire în/din ţară.

Art. 12

(1)Personalul autorităţilor publice cu atribuţii de control la trecerea frontierei de stat va purta în timpul programului de lucru ecusoane pentru identificare.

(2)Accesul altor persoane în punctul de trecere se stabileşte de şeful acestuia.

Art. 13

(1)Deplasarea personalului cu atribuţii de administrare a punctului de trecere, în perimetrul acestuia, este permisă pentru desfăşurarea activităţilor necesare funcţionării punctului de trecere şi se face potrivit regulilor stabilite de şeful punctului de trecere de comun acord cu şeful autorităţii vamale.

(2)Şeful punctului de trecere împreună cu şeful biroului vamal de control şi vămuire la frontieră, în funcţie de personalul disponibil, pot constitui echipe de control, în punctele de trecere cu o suprafaţă mare şi posibilităţi limitate de supraveghere directă a perimetrului, care să asigure controlul accesului şi desfăşurării diferitelor activităţi în suprafaţa delimitată de perimetrul punctului de trecere şi prevenirea trecerii ilegale peste frontiera de stat a persoanelor, mijloacelor de transport, a mărfurilor şi altor bunuri.

(3)În funcţie de specificul punctului de trecere şi de misiunea echipei constituite conform dispoziţiilor alin. (2), aceasta are în compunere şi personal sanitar, sanitar-veterinar, fitosanitar, al Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" şi de protecţie a mediului, pus la dispoziţie, la cererea şefului punctului de trecere, de autorităţile competente.

(4)Personalul echipelor prevăzute la alin. (2) urmăreşte respectarea prevederilor legale din domeniul propriu de activitate, constată şi aplică măsurile prevăzute de lege în competenţa sa şi dispune măsuri obligatorii pentru corectarea deficienţelor constatate.

(5)La terminarea activităţii de control echipa astfel constituită întocmeşte un raport comun de activitate, care va cuprinde: componenţa echipei, misiunea primită, constatările şi măsurile dispuse. Raportul va fi întocmit într-un număr de exemplare corespunzător pentru a fi comunicat şefilor fiecărei autorităţi publice reprezentate în cadrul echipei de control.

Art. 14

(1)Zona de tranzit se stabileşte într-un spaţiu strict delimitat în cadrul punctului de trecere sau, când situaţia o impune, în imediata apropiere a acestuia şi se organizează pentru a permite staţionarea persoanelor, mijloacelor de transport, a mărfurilor şi altor bunuri până la stabilirea regimului lor juridic la trecerea frontierei de stat.

(2)Accesul în zona de tranzit este permis numai personalului autorităţilor care au atribuţii de control pe linia trecerii frontierei de stat şi pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau, atunci când situaţia o impune, pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă sau înlăturarea unei stări de pericol. Personalul administrativ al punctului de trecere şi personalul de întreţinere al acestuia au acces în condiţiile stabilite de şeful punctului de trecere.

(3)Staţionarea persoanelor, mijloacelor de transport, a mărfurilor şi altor bunuri în zona de tranzit după efectuarea controlului de frontieră este interzisă. Şeful punctului de trecere împreună cu şeful autorităţii vamale au obligaţia de a lua toate măsurile legale pentru a împiedica această staţionare.

(4)După terminarea controlului de frontieră şeful punctului de trecere ia măsuri pentru verificarea zonei de tranzit. În situaţia în care sunt descoperite persoane aflate ilegal în această zonă, ia măsuri de verificare a situaţiei acestora. Străinii descoperiţi cu şedere ilegală în zonele de tranzit vor fi returnaţi pe teritoriul statului vecin sau vor fi îmbarcaţi pe navele ori aeronavele de pe care au debarcat, în vederea returnării lor în statul de unde au fost îmbarcaţi, potrivit legii. Dacă navele sau aeronavele nu se mai găsesc în porturile ori în aeroporturile respective, străinii sunt predaţi structurilor teritoriale cu competenţe în materie de străini, până la rezolvarea situaţiei lor, potrivit Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România.

(5)În situaţia în care străinii descoperiţi cu şedere ilegală în zona de tranzit depun o cerere pentru acordarea statutului de refugiat, şeful punctului de trecere procedează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările ulterioare.

Art. 15

(1)Spaţiile de lucru pentru activităţile de control pentru trecerea frontierei de stat vor fi astfel organizate încât să asigure posibilitatea efectuării controlului atât al documentelor privind identitatea persoanelor care trec frontiera de stat, cât şi al mijloacelor de transport şi bunurilor aflate asupra călătorilor, precum şi al mărfurilor, în perimetrele destinate pentru controlul acestora, în condiţiile asigurării fluenţei traficului de pasageri şi al mijloacelor de transport.

(2)În punctele de trecere amenajate corespunzător, cu respectarea dispoziţiilor legale privind resursele financiare ce se impune a fi alocate în acest scop, poliţia de frontieră şi autoritatea vamală execută controlul de frontieră la un singur filtru. Spaţiile de lucru vor fi prevăzute cu indicatoare de orientare a participanţilor la traficul de frontieră şi cu inscripţii în limba română şi în limbile de circulaţie internaţională.

SECŢIUNEA 2: Efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat

Art. 16

Controlul pentru trecerea frontierei de stat române are ca scop verificarea şi constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru intrarea şi ieşirea în/din ţară a persoanelor, mijloacelor de transport, a mărfurilor şi altor bunuri.

Art. 17

Toate persoanele care trec frontiera de stat sunt supuse controlului minim pentru stabilirea identităţii. Cerinţele controlului minim se stabilesc de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, avându-se în vedere prevederile Rezoluţiei nr. 1.373 din 28 septembrie 2001 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind combaterea terorismului internaţional, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2001 pentru aplicarea Rezoluţiei nr. 1.373/2001 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind combaterea terorismului internaţional şi ale art. 6 din Convenţia de aplicare a Acordului Schengen.

Art. 18

(1)Străinii care provin din state cunoscute cu potenţial migrator, precum şi străinii proveniţi din alte state, cu privire la care sunt indicii că prezintă un pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională sau sănătatea publică, vor fi controlaţi amănunţit la trecerea frontierei de stat.

(2)Controlul amănunţit se referă la: verificarea actelor de trecere a frontierei de stat; verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru intrarea, şederea şi ieşirea în/din România; verificarea dacă persoana a făcut obiectul unui consemn sau al altei informări la frontieră; verificarea mijlocului de transport, a mărfurilor şi bunurilor ce îl însoţesc; verificarea sanitară.

(3)Verificarea mijlocului de transport, a mărfurilor şi bunurilor ce îl însoţesc se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare.

(4)Detaliile tehnice ale controlului la frontieră asupra străinilor prevăzuţi la alin. (1) şi modul de soluţionare a diferitelor situaţii, potrivit legii, vor fi stabilite prin instrucţiuni ale şefilor instituţiilor care asigură executarea acestuia.

Art. 19

(1)În punctele de trecere portuare şi aeroportuare se poate executa un control preventiv de către poliţia de frontieră, la scara navei sau a aeronavei, pentru depistarea străinilor fără documente de trecere a frontierei, cu documente sau vize false ori falsificate, care încearcă să intre ilegal în ţară.

(2)Persoanelor descoperite în situaţiile prevăzute la alin. (1) nu li se permite coborârea de pe navă sau aeronavă.

(3)În situaţia prevăzută la alin. (2) şeful punctului de trecere ia măsurile prevăzute de lege împotriva transportatorului şi măsurile necesare pentru supravegherea navei sau a aeronavei până la plecarea acesteia în cursa externă.

(4)În porturile în care sosesc şi, respectiv, din care pleacă nave maritime aparţinând categoriilor prevăzute de Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa internaţională privind facilitarea voiajului şi transportului maritim, modificată şi completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 şi 1994, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 58/1999, aprobată prin Legea nr. 80/2000, efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.335/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa internaţională privind facilitarea voiajului şi transportului maritim, modificată şi completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 şi 1994, precum şi a standardelor şi procedurilor specifice României.

Art. 20

Efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat va avea următoarea succesiune, după caz:

a)controlul sanitar, sanitar-veterinar, fitosanitar şi pentru protecţia mediului;

b)controlul efectuat de Regia Autonomă "Administraţia Naţională a Drumurilor din România";

c)verificarea de către poliţia de frontieră a documentelor de trecere a frontierei de stat şi a persoanei, a respectării regimului armelor, muniţiilor, substanţelor explozive, precum şi a celorlalte substanţe prevăzute la art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001;

d)efectuarea controlului vamal.

Art. 21

(1)În aplicarea regimului de frontieră internă cetăţenilor statelor sau comunităţilor de state cu care România a încheiat acorduri, convenţii ori înţelegeri privind eliminarea controlului la trecerea frontierei de stat li se efectuează controlul minim, poliţistul de frontieră permiţând intrarea sau ieşirea acestora în/din ţară fără alte formalităţi.

(2)În aplicarea regimului de frontieră externă, după efectuarea controlului amănunţit potrivit art. 18, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege, poliţistul de frontieră permite intrarea sau ieşirea în/din ţară a persoanei şi, după caz, aplică ştampila de intrare sau de ieşire pe documentul de trecere a frontierei de stat sau pe formularul special destinat acestui scop, încheind astfel procedura de control la trecerea frontierei de stat.

(3)O dată cu documentul de trecere verificat, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), poliţistul de frontieră înmânează străinilor şi cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, la intrarea în România, tichetul de înscriere a contravenţiilor, prevăzut la art. 16 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002. La ieşirea din ţară străinii şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate sunt obligaţi să prezinte, o dată cu documentele de trecere a frontierei de stat, tichetul de înscriere a contravenţiilor.

(4)Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, pentru orice tip de control, poliţistul de frontieră, în baza atribuţiilor referitoare la siguranţa naţională şi ordinea publică sau la solicitarea autorităţii competente, poate lua măsurile necesare pentru a nu permite intrarea sau ieşirea în/din ţară a persoanei, a mijlocului de transport sau a bunurilor.

(5)În funcţie de situaţia creată, de informaţiile deţinute şi de gradul de pericol social al faptelor constatate, şeful punctului de trecere dispune efectuarea cercetărilor necesare pentru clarificare, potrivit competenţelor stabilite prin lege.

Art. 22

Controlul pentru trecerea frontierei de stat în trenurile internaţionale de călători se va face cu respectarea strictă a timpilor de staţionare prevăzuţi în mersul trenurilor pentru trenurile respective.

Art. 23

Pe timpul misiunilor de supraveghere a frontierei de stat, în zona de frontieră sau în zonele supuse regimului său de control, poliţia de frontieră va urmări la controlul asupra identităţii străinilor şi modul în care aceştia au trecut frontiera de stat.

SECŢIUNEA 3: Consemnele la frontieră

Art. 24

Consemnele la frontieră sunt acele informaţii ce se transmit poliţiei de frontieră şi autorităţii vamale cu privire la persoane, mijloace de transport, mărfuri şi alte bunuri aflate în una dintre situaţiile prevăzute de lege şi care urmează să fie verificate pe timpul efectuării controlului de trecere a frontierei de stat, în vederea interzicerii intrării sau ieşirii în/din România, urmăririi ori efectuării controlului amănunţit.

Art. 25

Consemnele la frontieră sunt:

a)IND - străin semnalat ca inadmisibil. Persoanei în cauză nu i se permite intrarea în România;

b)NPI - nu se permite intrarea. Persoanei, mijlocului de transport, mărfurilor sau bunurilor care fac obiectul informării nu li se permite intrarea în ţară;

c)NPE - nu se permite ieşirea. Persoanei, mijlocului de transport, mărfurilor sau bunurilor care fac obiectul informării nu li se permite ieşirea din ţară;

d)CAI - control amănunţit la intrare. Persoanei, mijlocului de transport, mărfurilor şi bunurilor care fac obiectul informării li se face controlul amănunţit la intrarea în ţară şi în funcţie de rezultatele acestuia se iau măsurile prevăzute de lege;

e)CAE - control amănunţit la ieşire. Persoanei, mijlocului de transport, mărfurilor şi bunurilor care fac obiectul informării li se face controlul amănunţit la ieşirea din ţară şi în funcţie de rezultatele acestuia se iau măsurile prevăzute de lege.

Art. 26

Ministerul de Interne poate stabili şi alte consemne, în sprijinul completării informaţiilor pentru consemnele prevăzute la art. 25 lit. a)-e), pentru soluţionarea unor probleme legate de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau la cererea altor autorităţi de stat.

CAPITOLUL III: Norme de comportare a personalului cu atribuţii în punctele de trecere a frontierei de stat

Art. 27

(1)Personalul din punctele de trecere îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu respectarea normelor deontologice pentru fiecare domeniu de activitate.

(2)Relaţiile dintre reprezentanţii autorităţilor care îşi desfăşoară activitatea în punctele de trecere se bazează pe cooperarea şi sprijinul reciproc în vederea îndeplinirii în condiţii de calitate a actului de control şi respectării întocmai a prevederilor legale în domeniu.

Art. 28

În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu lucrătorii din punctele de trecere trebuie să dovedească profesionalism, răspundere, cinste, respect şi solicitudine atât în relaţiile dintre ei, cât şi faţă de participanţii la trafic.

Art. 29

Consumul de băuturi alcoolice de către personalul punctului de trecere în incinta acestuia, precum şi prezenţa la programul de lucru sub influenţa băuturilor alcoolice sunt interzise.

Art. 30

La solicitarea participanţilor la trafic ori a altor persoane care se găsesc în punctul de trecere lucrătorii cu atribuţii în punctul de trecere au obligaţia de a se prezenta şi de a-şi declina funcţia.

ANEXĂ: SITUAŢIA punctelor de trecere a frontierei de stat a României şi a zonelor libere

I.La frontiera româno-ungară

1.Puncte de trecere deschise traficului internaţional:

- Petea, judeţul Satu Mare - rutier;

- Carei, judeţul Satu Mare - feroviar;

- Valea lui Mihai, judeţul Bihor - feroviar şi rutier;

- Episcopia Bihor, judeţul Bihor - feroviar;

- Borş, judeţul Bihor - rutier;

- Salonta, judeţul Bihor - rutier şi feroviar;

- Vărşand, judeţul Arad - rutier;

- Curtici, judeţul Arad - feroviar şi zonă liberă;

- Turnu, judeţul Arad - rutier;

- Nădlac, judeţul Arad - rutier;

- Cenad, judeţul Timiş - rutier.

2.Puncte de mic trafic:

- Petea, judeţul Satu Mare - rutier;

- Berveni, judeţul Satu Mare - feroviar;

- Valea lui Mihai, judeţul Bihor - rutier.

II.La frontiera româno-iugoslavă

1.Puncte de trecere deschise traficului internaţional:

- Jimbolia, judeţul Timiş - rutier şi feroviar;

- Stamora Moraviţa, judeţul Timiş - rutier şi feroviar;

- Naidaş, judeţul Caraş-Severin - rutier;

- Moldova Veche, judeţul Caraş-Severin - portuar;

- Orşova, judeţul Mehedinţi - portuar;

- Porţile de Fier I, judeţul Mehedinţi - rutier;

- Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi - portuar;

- Porţile de Fier II, judeţul Mehedinţi - rutier.

2.Puncte de mic trafic:

- Vălcani, judeţul Timiş - rutier;

- Lunga, judeţul Timiş - rutier;

- Iohanisfeld (Foeni I), judeţul Timiş - rutier;

- Grăniceri (Foeni II), judeţul Timiş - rutier;

- Naidaş, judeţul Caraş-Severin - rutier;

- Moldova Veche, judeţul Caraş-Severin - portuar;

- Şviniţa, judeţul Mehedinţi - portuar;

- Gruia, judeţul Mehedinţi - portuar.

III.La frontiera româno-bulgară

1.Puncte de trecere deschise traficului internaţional:

- Calafat, judeţul Dolj - rutier (bac) şi portuar;

- Bechet, judeţul Dolj - rutier (bac) şi portuar;

- Corabia, judeţul Olt - portuar;

- Turnu Măgurele, judeţul Teleorman - portuar;

- Zimnicea, judeţul Teleorman - portuar;

- Giurgiu, judeţul Giurgiu - rutier şi feroviar;

- Ostrovul Mocănaşu, judeţul Giurgiu - rutier (bac);

- Giurgiu Gara Fluvială, judeţul Giurgiu- rutier (bac) şi portuar;

- Olteniţa, judeţul Călăraşi - portuar;

- Călăraşi - Chiciu, judeţul Călăraşi - rutier (bac);

- Ostrov, judeţul Constanţa - rutier;

- Negru Vodă, judeţul Constanţa - rutier şi feroviar;

- Vama Veche, judeţul Constanţa - rutier.

2.Puncte de mic trafic:

- Calafat, judeţul Dolj - portuar;

- Rast, judeţul Dolj - portuar;

- Bechet, judeţul Dolj - portuar;

- Turnu Măgurele, judeţul Teleorman - portuar;

- Zimnicea, judeţul Teleorman - portuar;

- Olteniţa, judeţul Călăraşi - portuar;

- Călăraşi, judeţul Călăraşi - portuar;

- Ostrov, judeţul Constanţa - rutier.

IV.La frontiera româno-moldoveană

Puncte de trecere deschise traficului internaţional:

- Galaţi, judeţul Galaţi - portuar;

- Galaţi, judeţul Galaţi - rutier;

- Oancea, judeţul Galaţi - rutier;

- Fălciu, judeţul Vaslui - feroviar;

- Albiţa, judeţul Vaslui - rutier;

- Iaşi, judeţul Iaşi - feroviar;

- Sculeni, judeţul Iaşi - rutier;

- Stânca, judeţul Botoşani - rutier.

V.La frontiera româno-ucraineană

1.Puncte de trecere deschise traficului internaţional:

- Siret, judeţul Suceava - rutier;

- Vicşani, judeţul Suceava - feroviar;

- Valea Vişeului, judeţul Maramureş - feroviar;

- Câmpulung la Tisa, judeţul Maramureş - feroviar;

- Halmeu, judeţul Satu Mare - rutier şi feroviar (pentru mărfuri).

2.Puncte pentru trecerea simplificată:

- Halmeu, judeţul Satu Mare - rutier/pietonal;

- Tarna Mare, judeţul Satu Mare - rutier/pietonal;

- Câmpulung la Tisa, judeţul Maramureş - feroviar;

- Sighet, judeţul Satu Mare - feroviar;

- Valea Vişeului, judeţul Maramureş - feroviar;

- Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava - pietonal;

- Ulma, judeţul Suceava - rutier/pietonal;

- Vicovu de Sus, judeţul Suceava - rutier/pietonal;

- Climăuţi, judeţul Suceava - rutier;

- Văscăuţi, judeţul Suceava - rutier;

- Vicşani, judeţul Suceava - feroviar/pietonal;

- Siret, judeţul Suceava - rutier/pietonal;

- Racovăţ, judeţul Suceava - rutier/pietonal;

- Galaţi, judeţul Galaţi - portuar;

- Isaccea, judeţul Tulcea - portuar;

- Chilia Veche, judeţul Tulcea - portuar;

- Plaur, judeţul Tulcea - portuar;

- Periprava, judeţul Tulcea - portuar.

3.Puncte de trecere deschise traficului internaţional, situate în interiorul ţării:

- Bucureşti-Otopeni - aeroportuar;

- Bucureşti-Băneasa - aeroportuar;

- Baia Mare, judeţul Maramureş - aeroportuar;

- Caransebeş, judeţul Caraş-Severin - aeroportuar;

- Craiova, judeţul Dolj - aeroportuar;

- Tulcea, judeţul Tulcea - aeroportuar;

- Timişoara, judeţul Timiş - aeroportuar;

- Arad, judeţul Arad - aeroportuar;

- Oradea, judeţul Bihor - aeroportuar;

- Cluj-Napoca, judeţul Cluj - aeroportuar;

- Satu Mare, judeţul Satu Mare - aeroportuar;

- Târgu Mureş, judeţul Mureş - aeroportuar;

- Sibiu, judeţul Sibiu - aeroportuar;

- Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa - aeroportuar;

- Brăila, judeţul Brăila - portuar;

- Cernavodă, judeţul Constanţa - portuar;

- Tulcea, judeţul Tulcea - portuar;

- Sulina, judeţul Tulcea - portuar şi zonă liberă;

- Constanţa, judeţul Constanţa - portuar;

- Constanţa-Sud-Agigea, - RO-RO, portuar judeţul Constanţa şi zonă liberă;

- Mangalia, judeţul Constanţa - portuar;

- Midia, judeţul Constanţa - portuar.

VI.Zone libere

Galaţi, judeţul Galaţi;

Constanţa-Sud-Agigea, judeţul Constanţa;

Basarabi, judeţul Constanţa;

Sulina, judeţul Tulcea;

Giurgiu, judeţul Giurgiu;

Curtici, judeţul Arad;

Brăila, judeţul Brăila.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 346 din data de 24 mai 2002