LEGE   Nr. 395 din 11 octombrie 2004

privind activitatea hidrografica maritima

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 941 din 14 octombrie 2004

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

    CAP. 1

    Dispozitii generale

    Art. 1

    Prezenta lege stabileste normele generale aplicabile, precum si specificul activitatilor hidrografice maritime, conditiile si modul lor de desfasurare in zona de competenta nationala a Romaniei la Marea Neagra, in porturile sale maritime si instituie autoritatea nationala cu atributii si responsabilitati in domeniul hidrografiei maritime.

    Art. 2

    (1) Prin activitati hidrografice maritime se intelege totalitatea actiunilor care au ca scop cunoasterea conditiilor de navigatie in zona maritima de competenta nationala, inclusiv a actiunilor de desfasurare in conditii de siguranta a navigatiei in afara porturilor maritime.

    (2) Activitatile hidrografice maritime cuprind actiuni specifice privind cunoasterea naturii si topografiei marine, a geodeziei ariei marine si a regiunii de coasta invecinata, a aspectului liniei de tarm, a conditiilor oceanografice si climatologice marine cu impact asupra navigatiei, precum si actiuni de asigurare cu faruri. In activitatile hidrografice maritime sunt cuprinse si actiunile de balizaj si alte categorii de actiuni necesare asigurarii navigatiei, efectuate in afara porturilor maritime.

    Art. 3

    Scopul activitatilor hidrografice maritime este crearea conditiilor necesare pentru desfasurarea in siguranta a navigatiei, in scopul protejarii navelor, marfurilor, echipajelor si pasagerilor, bunurilor acestora, precum si de protectie a mediului.

    Art. 4

    Datele obtinute prin activitatea hidrografica maritima reprezinta baza sistemului national de informatii hidrografice maritime.

    CAP. 2

    Desfasurarea activitatii hidrografice

    Art. 5

    (1) Autoritatea nationala in domeniul activitatii hidrografice maritime este Ministerul Apararii Nationale prin Directia hidrografica maritima, care are ca atributii realizarea, gestionarea si tinerea la zi a fondului de date si informatii privind cartografia, geodezia marina si navigatia maritima, conform reglementarilor nationale si sigurantei navigatiei maritime si conventiilor internationale la care Romania este parte sau conform acordurilor si intelegerilor bilaterale semnate cu statele maritime cu care Romania are frontiera.

    (2) Directia hidrografica maritima desfasoara, in principal, urmatoarele activitati:

    a) cercetarea batimetrica a marii, cercetarea geodezica si de alta natura a obiectelor din zona costiera, din mare, de pe solul submarin si din zona submarina, geofizica marii si oceanografia in partea relevanta pentru hidrografie;

    b) punerea la dispozitie navelor si ambarcatiunilor a informatiilor hidrografice, prin emiterea avizelor pentru navigatori, culegerea, analiza si schimbul de avize hidrografice si de navigatie cu institutii similare din alte state, in scopul actualizarii hartilor maritime oficiale si a documentelor nautice proprii;

    c) elaborarea, productia si actualizarea hartilor de navigatie oficiale si a documentelor nautice romanesti, corelarea lor cu recomandarile organizatiilor internationale la care Romania este parte, precum si pastrarea si actualizarea originalelor;

    d) descrierea si marcarea pe documentele elaborate a limitei suveranitatii pe mare a Romaniei, definita geodezic, luand in considerare documentele nationale, tratatele, acordurile si intelegerile bilaterale care reglementeaza frontierele maritime;

    e) actualizarea si gestionarea bazei oficiale de date hidrografice maritime pe baza informatiilor rezultate din activitatile sale specifice sau obtinute de la alte institutii/organizatii nationale, civile sau militare, cu care colaboreaza;

    f) reprezentarea Romaniei la organizatiile internationale cu care aceasta coopereaza in domeniul hidrografiei maritime;

    g) gestionarea sistemului national de informatii hidrografice maritime;

    h) organizarea serviciului de supraveghere hidrografica, realizarea retelei de statii sau substatii permanente ori temporare de culegere a datelor;

    i) distributia si vanzarea hartilor de navigatie si a documentelor nautice romanesti, a caror utilizare este obligatorie pentru siguranta navigatiei.

 

    Art. 6

    (1) Activitatea hidrografica maritima definita conform art. 2 poate fi desfasurata si de alte institutii, organisme sau organizatii publice ori private, romane sau straine, care au prevazute in statutul propriu astfel de activitati specifice, numai cu autorizarea expresa a Directiei hidrografice maritime.

    (2) Autorizatia prevazuta la alin. (1) se elibereaza in mod gratuit de Directia hidrografica maritima, la cererea celor interesati, cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea activitatilor.

    (3) Directia hidrografica maritima este abilitata sa colaboreze direct cu institutiile, organismele si organizatiile publice sau private prevazute la alin. (1), sa solicite sau sa primeasca, conform legii, datele si informatiile necesare activitatilor sale specifice, utilizandu-le cu respectarea dreptului de autor al colaboratorului sau colaboratorilor respectivi.

    (4) Directia hidrografica maritima poate colabora, pentru promovarea si derularea unor cercetari oceanografice, in cadrul programelor nationale, sectoriale, precum si in cadrul programelor internationale, cu unitati si institutii de drept public si privat din sistemul national de cercetare-dezvoltare.

    (5) Prevederile alin. (1) nu se aplica administratiilor de porturi si de cai navigabile care au in obiectul de activitate executarea de lucrari in Marea Neagra pentru accesul navelor din mare in Canalul Sulina si in porturile maritime romanesti, precum si institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care desfasoara activitati specifice de cercetare marina si costiera, potrivit competentelor legale.

    (6) Directia hidrografica maritima anuleaza autorizatia eliberata in situatia in care nu sunt respectate prevederile prezentei legi si informeaza organele competente romane, pentru aplicarea masurilor legale necesare.

    Art. 7

    Institutiile, organismele sau organizatiile publice ori private autorizate sa desfasoare activitati hidrografice maritime sunt obligate sa respecte prevederile tratatelor si conventiilor din domeniul hidrografic la care Romania este parte.

    Art. 8

    Institutiile, organismele sau organizatiile publice ori private, autorizate potrivit prevederilor art. 6 alin. (1), trimit Directiei hidrografice maritime, in cel mult 30 de zile de la data terminarii lucrarilor, cate o copie a fiecarui raport, studiu, proiect, precum si intregul volum de date colectate.

    Art. 9

    (1) Directia hidrografica maritima colecteaza si analizeaza datele obtinute in activitatea hidrografica maritima si, in functie de rezultat, le declara date oficiale.

    (2) Datele cercetarilor, colectate si analizate de institutiile, organismele ori organizatiile publice sau private prevazute la art. 6 alin. (1), nu sunt considerate oficiale.

    (3) Directia hidrografica maritima stocheaza datele oficiale si le publica in harti oficiale, documente nautice si avize pentru navigatori, potrivit solicitarilor si nevoilor.

    (4) In publicatiile speciale Directia hidrografica maritima face cunoscute modificarile si amendamentele la hartile care privesc apararea nationala.

    Art. 10

    Navele care navigheaza in apele din zona de competenta nationala a Romaniei sunt obligate sa aiba la bord hartile oficiale si documentele nautice actualizate pentru aceasta zona, publicate de Directia hidrografica maritima.

    Art. 11

    (1) Originalele documentelor hidrografice, cartografice si geodezice, precum si datele primare privind natura si topografia fundurilor marine, aspectul de linie de tarm, conditiile oceanografice si climatologice marine cu impact asupra navigatiei in zona Marii Negre, in care Romania are sau dobandeste drepturi suverane, sunt pastrate la Directia hidrografica maritima.

    (2) Cedarea originalelor prevazute la alin. (1) pentru uzul altor institutii, organisme, organizatii publice sau private ori persoane fizice nu este permisa.

    Art. 12

    Copierea partiala sau integrala a hartilor si documentelor nautice, studiilor si a altor editii publicate de Directia hidrografica maritima si distribuirea acestora sunt permise numai cu acordul prealabil, in scris, al Directiei hidrografice maritime.

    Art. 13

    Datele obtinute din activitatea hidrografica maritima pot fi facute publice, cu respectarea prevederilor legale privind protectia informatiilor clasificate.

    Art. 14

    (1) Datele publice obtinute din activitatea hidrografica maritima se pun la dispozitie utilizatorilor, contra cost. La solicitarea institutiilor, organismelor sau organizatiilor publice ori private prevazute la art. 6 alin. (1), Directia hidrografica maritima poate desfasura, contra cost, activitati hidrografice, cartografice si de publicare.

    (2) Datele prevazute la alin. (1), precum si tarifele practicate se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Art. 15

    Finantarea cheltuielilor curente si de capital pentru desfasurarea activitatii Directiei hidrografice maritime se asigura din fonduri de la bugetul de stat, pe baza unor programe anuale si multianuale, in conditiile legii.

    Art. 16

    Datele care urmeaza a fi publicate in avizele catre navigatori si care se refera la posturile maritime romanesti sunt transmise Directiei hidrografice maritime numai de Autoritatea Navala Romana si de administratiile portuare.

 

    CAP. 3

    Sanctiuni

    Art. 17

    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 lei la 200.000.000 lei desfasurarea activitatii hidrografice maritime de catre institutiile, organismele sau organizatiile publice ori private prevazute la art. 6 alin. (1), fara obtinerea autorizarii legale, cu exceptia celor prevazute la art. 6 alin. (5).

    Art. 18

    Nerespectarea prevederilor art. 12 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoanele juridice si cu amenda de la 2.000.000 lei la 12.000.000 lei pentru persoanele fizice.

    Art. 19

    (1) Impiedicarea desfasurarii activitatii hidrografice maritime, autorizata conform legii, precum si deteriorarea cu buna stiinta a echipamentului specific constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 40.000.000 lei pentru persoanele juridice si cu amenda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele fizice.

    (2) In situatia deteriorarii echipamentului specific, contravenientul suporta si contravaloarea pagubelor produse.

    Art. 20

    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 17 - 19 se fac de catre personalul Directiei hidrografice maritime imputernicit de conducatorul acesteia.

 

 

   Art. 21

    Contraventiilor prevazute la art. 17 - 19 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

    CAP. 4

    Dispozitii finale

 

    Art. 22

    Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

                              VALER DORNEANU

 

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,

                            DORU IOAN TARACILA