HOTĂRÂRE nr. 536 din 30 mai 2002 (*actualizată*)

pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnicienilor**)

(actualizată până la data de 22 februarie 2011*)

EMITENT:     GUVERNUL

-----------

    *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 4 iulie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 22 februarie 2011 cu modificările şi completările aduse de: <LLNK 12005  1207 20 301   0 40>HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005; <LLNK 12011    95 20 301   0 37>HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011.

 

    **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:

    Conform pct. 37 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011, în titlul şi în cuprinsul hotărârii, termenii "pirotehnist" şi "pirotehnist pentru focuri de artificii" se înlocuiesc cu termenul "pirotehnician".

    Prin <LLNK 12009    11 20 301   0 37>HOTĂRÂREA nr. 11 din 16 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 23 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

    Prin <LLNK 12010    81 20 301   0 37>HOTĂRÂREA nr. 81 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 9 februarie 2010 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

    Prin <LLNK 12008   221180 301   0 50>ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, s-a înfiinţat Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

    Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei actualizate.

 

    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale <LLNK 11995   126 11 202  38 30>art. 38 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată şi completată prin <LLNK 12001   464 10 201   0 18>Legea nr. 464/2001,

 

    Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

    ART. 1

    Se aproba Normele tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnicienilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

------------

    Art. 1 a fost modificat de pct. 37 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011, prin înlocuirea termenului "pirotehnist" cu termenul "pirotehnician".

 

    ART. 2

    Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 3

    Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga <LLNK 11996   225 503401   0 61>Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 225/1996 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în activităţile deţinătorilor şi autorizarea artificierilor pirotehnisti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 18 iunie 1996.

 

                          PRIM-MINISTRU

                          ADRIAN NASTASE

 

                              Contrasemnează:

                              ---------------

                  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

                               Marian Sarbu

 

                          p. Ministru de interne,

                               Toma Zaharia,

                             secretar de stat

 

                       Ministrul apărării naţionale,

                             Ioan Mircea Pascu

 

                       Ministrul finanţelor publice,

                          Mihai Nicolae Tanasescu

 

                     Ministrul industriei şi resurselor,

                              Dan Ioan Popescu

 

 

 

    ANEXA 1

 

                      NORME TEHNICE

privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnicienilor

------------

    Titlul Normelor tehnice a fost modificat de pct. 37 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011, prin înlocuirea termenului "pirotehnist" cu termenul "pirotehnician".

 

    CAP. I

    Dispoziţii generale

 

    SECŢIUNEA 1

    Domeniu de aplicare şi definiţii

 

    ART. 1

    (1) Prezentele norme tehnice se aplică persoanelor juridice şi fizice care produc, deţin, prepară, experimentează, distrug, transportă, depozitează, mânuiesc, folosesc, comercializează sau execută orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor care implică materii explozive.

    (2) Prezentele norme tehnice se aplică numai dacă nu se aduce atingere prevederilor <LLNK 12005   207 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale <LLNK 12010   612 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă.

---------

    Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 2

    Prezentele norme tehnice se aplică numai dacă nu aduc atingere reglementărilor privind operaţiunile cu materii explozive efectuate de către instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice.

---------

    Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 3

    În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

    a) deţinător - persoana fizica şi/sau juridică care desfăşoară în condiţiile legii activităţi de aprovizionare şi/sau utilizare de materii explozive în scopuri productive sau care transporta şi/sau comercializează obiecte artizanale şi de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice;

    b) distrugere - operaţiunea prin care materiile explozive care şi-au pierdut capacitatea de detonatie din cauza depăşirii termenelor de garanţie sau alterarii, precum şi cele care nu au explodat în urma operaţiilor de impuscare se distrug;

    c) experimentare - procedeul de verificare a materiilor explozive prin care se apreciază eficienta tehnica şi de siguranta a acestora;

    d) manuire - operaţiunea de manipulare manuală a materiilor explozive;

    e) operaţiuni specifice - operaţiunile care sunt proprii numai materiilor explozive;

    f) preparare - ansamblul de operaţiuni manuale sau mecanizate prin care se obţine un amestec exploziv simplu şi care se realizează în apropierea locului de munca în care urmează a se utiliza.

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Clasificarea materiilor explozive

 

    ART. 4

    (1) Materiile explozive se clasifica, din punct de vedere al efectului pe care-l pot avea asupra mediului în caz de explozie, în următoarele grupe:

 

*T*

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa  Categoria de materii   Coeficient

            explozive            de           Exemple de materii explozive

                              echivalenta              din grupa

                              cu trotilul

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 1              2                  3                       4

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  I  Explozivi de mare putere   1,3    - Explozivi pe baza de nitroglicerina

                             sau mai     sau nitroglicol (cu conţinut

                              mare       de peste 6%)

                                       - Pentrita, hexogen, octogen şi

                                         amestecurile lor

                                       - Explozivi plastici, elastici, fitile

                                         detonante şi explozivi de iniţiere

 

 II  Explozivi de putere medie  1,0    - Trotil, tetril şi ceilalţi explozivi

                                         nitroaromatici, precum şi cei pe baza

                                         de azotat de amoniu cu mai puţin

                                         de 6% nitroglicerina sau nitroglicol

                                       - Explozivi pe baza de clorati şi

                                         perclorati

                                       - Geluri explozive, amestecuri explozive

                                         simple de tip AMAL

                                       - Emulsii explozive

 

 III Explozivi de mica putere   0,7    - Amestecuri explozive simple de tip

                                         nitramon (AM-1) şi nitramonit

                                       - Pulberi negre cu fum şi similare

                                       - Amestecuri explozive cu peste 30%

                                         materii inhibitoare (clorura de sodiu,

                                         clorura de amoniu etc.)

                                       - Explozivi antigrizutosi

                                       - Capse detonante de orice fel, relee

                                         intarzietoare şi sisteme de iniţiere

                                         neelectrica

 

 IV  Explozivi slabi            0,5    - Pulberi coloidale fără fum, pe baza

                                         de nitroceluloza, de nitroceluloza şi

                                         amestecuri de nitroglicerina cu

                                         nitroglicoli

                                       - Amestecuri incendiare şi fitile de

                                         amorsare (Bickford)

 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*ST*

 

 

    Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de pct. 2 al <LLNK 12005  1207 20 302   0 51>art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005.

 

    (3) Calculele de eficienta şi de efect asupra obiectivelor din vecinătate se fac pe baza coeficienţilor de echivalenta ai materiilor explozive, consideraţi în raport cu trotilul luat ca exploziv de referinta.

 

*T*

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Clasa  Categoria de obiecte    Masa maxima         Exemple

            pirotehnice        de amestec

                               pirotehnic

                                (grame)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

   1            2                 3                  4

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  I Obiecte pirotehnice de        3

    distractie, foarte mici:

    - artificii                              - Stelute

                                             - Lumanari scanteietoare

                                             - Jerbe cu scantei

                                             - Minifacle

                                             - Minisori

                                             - Inele de foc, sateliti

                                             - Obiecte zburătoare luminoase

    - pocnitori                              - Minipetarde cu confeti

                                             - Minipocnitori

                                             - Alte obiecte similare

 

 II Obiecte pirotehnice

    de distractie, mici:

    - baterii de artificii      200          - Baterii de artificii

    - artificii                  50          - Arteziana de artificii, sori

                                               şi sori rotitori

                                             - Jerbe scanteietoare

                                             - Jeturi luminoase

                                             - Facle

                                             - Minicandele

    - rachete                    10          - Minicandele de diferite tipuri

                                             - Rachete cu meteoriti

    - pocnitori                  10          - Pocnitori mici de diferite tipuri

                                             - Pocnitori chinezesti

                                             - Tunet de tun şi petarde de

                                               diferite tipuri

                                             - Alte obiecte similare

 

III Obiecte pirotehnice

    de distractie, medii:

    - cascade de apa          1.200          - Cascade de apa

    - baterii de artificii      800          - Baterii de artificii

    - artificii                 250          - Candele de diferite tipuri

                                             - Facle colorate

                                             - Produse scanteietoare sau cu fum

                                               colorat, de diferite tipuri

                                             - Sori rotitori

    - rachete                    75          - Rachete de diferite tipuri

    - pocnitori                 100          - Bombite pocnitoare de diferite

                                               tipuri şi calibre

                                             - Alte obiecte similare

 

 IV Obiecte pirotehnice    Cu masa mai mare

    de distractie, mari    decât a celor din

                           clasa a III-a

 

T1 Obiecte pirotehnice

   pentru scopuri

   tehnice:

    - fumigene                1.000          - Mijloace producătoare de fum şi

                                               ceata

    - combaterea dăunătorilor 1.000          - Mijloace de iritare, combatere

      şi protecţia plantelor                   a dăunătorilor şi protecţia

                                               plantelor în agricultura

    - luminoase                 500          - Mijloace de semnalizare

                                               luminoase de diferite tipuri

    - artificii de scena         50          - Artificii de scena pentru

                                               interioare

                                             - Artificii de scena pentru

                                               exterioare

    - cu efect acustic           10          - Mijloace de semnalizare acustice

                                             - Alte obiecte similare.

 

  T2 Obiecte pirotehnice   Cu masa mai mare

     pentru scopuri        decât a celor din

     tehnice               clasa T1

 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*ST*

 

    ART. 5

    (1) Articolele pirotehnice se clasifică după cum urmează:

*T*

*Font 9*

 ┌─────────┬────────┬───────────┬─────────────────────────┬───────────────┬───────────────────┐

 │         │        │           │                         │               │     Exemple       │

 │Categoria│Nivelul │  Nivelul  │        Utilizare        │  Destinaţie   │   neexhaustive    │

 │         │riscului│ de zgomot │                         │               │  (numai pentru    │

 │         │        │           │                         │               │    informare)     │

 ├─────────┼────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

 │   0     │   1    │     2     │           3             │       4       │         5         │

 ├─────────┼────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

 │   1     │foarte  │neglijabil │în spaţii restrânse sau  │divertisment   │- focuri bengale   │

 │         │scăzut  │           │în interiorul clădirilor │               │- chibrituri       │

 │         │        │           │cu destinaţia de locuinţă│               │bengale            │

 │         │        │           │                         │               │- beţişoare bengale│

 │         │        │           │                         │               │- pocnitori de     │

 │         │        │           │                         │               │Crăciun            │

 │         │        │           │                         │               │- jerbe            │

 │         │        │           │                         │               │- granule          │

 │         │        │           │                         │               │scânteietoare      │

 │         │        │           │                         │               │- chibrituri       │

 │         │        │           │                         │               │detonante          │

 │         │        │           │                         │               │- pocnitori pentru │

 │         │        │           │                         │               │petreceri          │

 │         │        │           │                         │               │- şerpi            │

 │         │        │           │                         │               │- scântei          │

 │         │        │           │                         │               │- pocnitori cu     │

 │         │        │           │                         │               │confeti            │

 │         │        │           │                         │               │- bobiţe explozive │

 ├─────────┼────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

 │   2     │scăzut  │scăzut     │în exterior, în spaţii   │divertisment   │- petarde          │

 │         │        │           │restrânse şi care pot fi │               │- baterii şi       │

 │         │        │           │utilizate exclusiv de    │               │combinaţii         │

 │         │        │           │către pirotehnicieni     │               │- focuri bengale   │

 │         │        │           │                         │               │- beţişoare bengale│

 │         │        │           │                         │               │- bile pocnitoare  │

 │         │        │           │                         │               │- petarde duble    │

 │         │        │           │                         │               │- petarde luminoase│

 │         │        │           │                         │               │- granule          │

 │         │        │           │                         │               │scânteietoare      │

 │         │        │           │                         │               │- jerbe            │

 │         │        │           │                         │               │- pocnitori        │

 │         │        │           │                         │               │săltăreţe          │

 │         │        │           │                         │               │- morişcă          │

 │         │        │           │                         │               │săltăreaţă         │

 │         │        │           │                         │               │- mine             │

 │         │        │           │                         │               │- minirachete      │

 │         │        │           │                         │               │- rachete          │

 │         │        │           │                         │               │- candele romane   │

 │         │        │           │                         │               │- scântei          │

 │         │        │           │                         │               │- morişcă          │

 │         │        │           │                         │               │zburătoare         │

 │         │        │           │                         │               │- sori rotitori    │

 ├─────────┼────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

 │   3     │mediu   │Nu este    │în exterior, în spaţii   │divertisment   │- roţi zburătore   │

 │         │        │dăunător   │deschise, vaste şi care  │               │- petarde          │

 │         │        │sănătăţii  │pot fi utilizate exclusiv│               │- baterii şi       │

 │         │        │umane.     │de către pirotehnicieni  │               │combinaţii         │

 │         │        │           │                         │               │- focuri bengale   │

 │         │        │           │                         │               │- petarde luminoase│

 │         │        │           │                         │               │- jerbe            │

 │         │        │           │                         │               │- mine             │

 │         │        │           │                         │               │- rachete          │

 │         │        │           │                         │               │- candele romane   │

 │         │        │           │                         │               │- tub cu tragere   │

 │         │        │           │                         │               │- sori rotitori    │

 ├─────────┼────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

 │   4     │mare    │Nu este    │exclusivă de către       │divertisment   │- mine             │

 │         │        │dăunător   │pirotehnicieni           │               │- candele romane   │

 │         │        │sănătăţii  │                         │               │- jerbe            │

 │         │        │umane.     │                         │               │- rachete          │

 │         │        │           │                         │               │- sori rotitori    │

 ├─────────┼────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

 │   T1    │scăzut  │-          │pe scenă, în interior sau│scenă          │                   │

 │         │        │           │în exterior, utilizate   │               │                   │

 │         │        │           │exclusiv de către        │               │                   │

 │         │        │           │pirotehnicieni           │               │                   │

 ├─────────┼────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

 │   T2    │mare    │-          │pe scenă, în interior sau│scenă          │                   │

 │         │        │           │exclusiv de către        │               │                   │

 │         │        │           │pirotehnicieni           │               │                   │

 ├─────────┼────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

 │   P1    │scăzut  │-          │                         │în alte scopuri│- articole         │

 │         │        │           │                         │decât          │pirotehnice        │

 │         │        │           │                         │divertisment şi│destinate          │

 │         │        │           │                         │scenă          │vehiculelor        │

 │         │        │           │                         │               │- alte destinaţii  │

 │         │        │           │                         │               │tehnice            │

 ├─────────┼────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

 │   P2    │mare    │-          │destinate manipulării ori│în alte scopuri│- destinaţii       │

 │         │        │           │utilizării exclusive de  │decât          │tehnice            │

 │         │        │           │către pirotehnicieni     │divertisment   │                   │

 │         │        │           │                         │şi scenă       │                   │

 └─────────┴────────┴───────────┴─────────────────────────┴───────────────┴───────────────────┘

*ST*

 

    (2) Articolele pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, T1, T2 şi P2 pot fi folosite numai de către pirotehnicieni şi numai în scopul pentru care sunt destinate.

---------

    Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Experimentarea materiilor explozive noi în vederea certificării

 

    Art. 6 a fost abrogat de pct. 4 al <LLNK 12005  1207 20 302   0 51>art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005.

 

    SECŢIUNEA a 4-a

    Folosirea materiilor explozive

--------

    Titlul Secţiunii a 4-a din Cap. I a fost modificat de pct. 5 al <LLNK 12005  1207 20 302   0 51>art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005.

 

    ART. 7

    (1) Explozivii de uz civil pot fi utilizaţi numai cu respectarea prevederilor <LLNK 12005   207 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 207/2005.

    (2) Materiile explozive, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1), pot fi utilizate numai dacă respectă prevederile referitoare la garantarea acestora cuprinse în <LLNK 11995   126 11 201   0 18>Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Articolele pirotehnice pot fi utilizate numai dacă respectă prevederile <LLNK 12010   612 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 612/2010.

---------

    Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 4 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

----------

    Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al <LLNK 12005  1207 20 302   0 51>art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005.

 

    SECŢIUNEA a 5-a

    Folosirea de noi materii explozive şi tehnologii de impuscare

 

    ART. 8

    Tehnologiile de împuşcare care pot afecta seismic obiective civile şi industriale se vor elabora şi aplica numai cu determinarea cantităţii de exploziv nepericuloase din punct de vedere seismic şi măsurarea vitezei de oscilaţie a solului în timpul detonării.

----------

    Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al <LLNK 12005  1207 20 302   0 51>art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005.

 

    SECŢIUNEA a 6-a

    Preluarea de la furnizori a materiilor explozive

 

    ART. 9

    (1) La preluarea materiilor explozive de către persoana legal îndreptăţită să primească astfel de produse, aceasta are obligaţia de a verifica dacă toate documentele de însoţire a mărfii sunt conforme cu reglementările legale în vigoare.

    (2) În situaţia în care constată nereguli, persoana prevăzută la alin. (1) trebuie să refuze primirea mărfii şi să anunţe inspectoratul judeţean de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz.

----------

    Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al <LLNK 12005  1207 20 302   0 51>art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005.

 

    SECŢIUNEA a 7-a

    Prepararea amestecurilor explozive simple

 

    ART. 10

    (1) Prepararea amestecurilor explozive simple de tip AM-1 şi a emulsiilor explozive la deţinători se poate face în următoarele moduri:

    a) manual, pe platforme;

    b) mecanizat, în instalaţii fixe sau mobile.

    (2) Prepararea mecanizată a amestecurilor explozive simple şi a emulsiilor explozive la deţinători se face cu utilaje conforme, cu respectarea prevederilor din cartea tehnică şi a instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă, elaborate potrivit prevederilor <LLNK 12006   319 10 201   0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, ale <LLNK 11995   126 10 201   0 18>Legii nr. 126/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale <LLNK 12004   245 11 201   0 18>Legii nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată.

---------

    Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 5 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    (3) În cazul în care prepararea se face în instalaţii fixe, acestea se amplaseaza izolat fata de celelalte construcţii.

    (4) Deţinătorii care au în dotare instalaţii mobile pentru prepararea şi încărcarea mecanizata a gaurilor pot realiza amestecurile explozive simple de tip AM-1 sau emulsiile explozive la frontul de lucru unde urmează sa se execute impuscarea.

 

    SECŢIUNEA a 8-a

    Comercializarea, manuirea şi folosirea obiectelor pirotehnice

 

    ART. 11

    (1) Articolele pirotehnice pot fi comercializate doar în spaţii destinate vânzării unor astfel de articole numai după obţinerea autorizaţiei de a le deţine şi comercializa din partea inspectoratului teritorial de muncă şi a inspectoratului de poliţie judeţean/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi după obţinerea acordului unităţii inspectoratului pentru situaţii de urgenţă în a cărei rază de competenţă funcţionează.

    (2) Etichetarea articolelor pirotehnice se face în conformitate cu prevederile <LLNK 12010   612 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 612/2010.

    (3) Pentru organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4, trebuie obţinute acordurile prevăzute de <LLNK 11995   126 11 201   0 18>Legea nr. 126/1995, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel puţin 48 de ore înainte.

------------

    Art. 11 a fost modificat de pct. 6 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    CAP. II

    Înregistrare şi autorizare

 

    ART. 12

    (1) În vederea autorizării pentru a efectua operaţiuni cu materii explozive, persoanele fizice autorizate potrivit prevederilor <LLNK 12008    44180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, sau persoanele juridice trebuie să prezinte la inspectoratul teritorial de muncă un dosar care să cuprindă:

    a) cerere pentru autorizare, care trebuie să conţină cel puţin: denumirea, sediul şi obiectul activităţii, adresa, numărul de telefon/fax, persoana de contact, precum şi tipul materiilor explozive cu care efectuează operaţiuni;

    b) copie de pe certificatul de înregistrare şi statutul operatorului economic;

    c) certificatul constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, eliberat cu cel mult 30 de zile anterior datei de solicitare a autorizării;

    d) cazierul judiciar pentru asociaţi şi administratori din care să rezulte că nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa cu închisoare mai mare de 2 ani pentru infracţiuni comise cu intenţie;

    e) planul locaţiei unde se realizează activitatea în care să fie evidenţiate amplasarea locurilor de muncă, distanţele dintre obiectivele interioare, distanţele de siguranţă, drumuri interioare, căi ferate uzinale, delimitarea teritoriului, căi de evacuare, la scara 1:1000;

    f) schema electrică monofilară de alimentare cu energie electrică a locaţiei unde se desfăşoară activitatea;

    g) schema privind modul de asigurare a iluminatului;

    h) planul cuprinzând dotările şi amplasarea mijloacelor tehnice pentru combaterea şi prevenirea incendiilor;

    i) schema instalaţiei de protecţie contra tensiunilor accidentale, inclusiv contra supratensiunilor atmosferice cu precizarea rezultatelor măsurării rezistenţei prizelor efectuate la termenul scadent;

    j) descrierea modului de asigurare a pazei şi a gardurilor împrejmuitoare acolo unde este cazul;

    k) descrierea modului de asigurare a depozitării materiilor prime şi a producţiei finite;

    l) descrierea modului de asigurare a supravegherii, alarmării şi evacuării personalului în caz de pericol;

    m) lista mijloacelor de transport în interiorul depozitului;

    n) lista cu personalul calificat şi autorizat să efectueze operaţiuni cu materii explozive.

    (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care deţin depozite de materii explozive, în vederea autorizării acestora, trebuie să depună la inspectoratul teritorial de muncă suplimentar documentelor şi informaţiilor prevăzute la alin. (1) următoarele:

    a) pentru depozite de explozivi de uz civil, date privind capacitatea maximă de stocare în echivalent TNT, numărul camerelor de stocare şi capacitatea acestora, tipul depozitului;

    b) pentru depozite de articole pirotehnice, date privind capacitatea maximă de stocare, conform masei nete de amestec pirotehnic, numărul camerelor şi capacitatea acestora, tipul depozitului;

    (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot efectua operaţiuni cu materii explozive numai după ce, în prealabil, au obţinut autorizaţia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

    (4) Autorizaţia prevăzută la alin. (3) se vizează anual de către inspectoratul teritorial de muncă şi inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

    (5) În vederea obţinerii vizelor anuale, persoana autorizată care solicită viza trebuie să depună la inspectoratul teritorial de muncă certificatul constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin care se certifică faptul că are acelaşi obiect de activitate, precum şi declaraţia pe propria răspundere prin care să menţioneze că nu s-au schimbat condiţiile iniţiale de autorizare.

    (6) Cererea solicitantului este procesată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. Termenul poate fi prelungit o singură dată de către autoritatea competentă, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice.

    (7) Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă. Prelungirea termenului în vederea autorizării, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.

    (8) Inspectoratul teritorial de muncă transmite solicitantului o confirmare de primire a cererii, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii cererii. Confirmarea de primire a cererii trebuie să precizeze următoarele:

    a) termenul de procesare a cererii;

    b) căile de atac, pentru situaţia în care în urma procesării a fost emis un refuz de eliberare a autorizaţiei.

    (9) În cazul unei cereri sau a unei documentaţii incomplete, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de procesare a cererii, prevăzut la alin. (8).

    (10) În cazul în care o cerere este respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mai scurt termen, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii.

    (11) În termen de 10 zile lucrătoare, inspectoratul teritorial de muncă are obligaţia de a analiza dosarul, conform domeniului de competenţă, după care îl transmite însoţit, după caz, de avizul sau refuzul avizării dosarului către inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

    (12) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii, Inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti are obligaţia de a analiza dosarul, conform domeniului de competenţă, după care îl retransmite însoţit, după caz, de avizul sau refuzul avizării dosarului către inspectoratul teritorial de muncă.

    (13) În situaţia în care inspectoratul teritorial de muncă sau inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti nu avizează dosarul acesta/aceasta trebuie să transmită solicitantului decizia luată şi să o motiveze clar.

    (14) În cazul în care autorităţile prevăzute la alin. (13) avizează dosarul, inspectoratul teritorial de muncă va elibera solicitantului autorizaţia prevăzută în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 2, după caz.

    (15) Persoanele fizice şi juridice autorizate, stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, pot presta diverse operaţiuni cu materii explozive pe teritoriul României în regim transfrontalier, ocazional sau pe durată determinată, sub rezerva notificării la inspectoratul teritorial de muncă şi la inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inclusiv prin intermediul Punctului de contact unic electronic, denumit în continuare PCU electronic, cu cel puţin 5 zile lucrătoare anterior începerii activităţii, şi a următoarelor informaţii:

    a) statul membru de origine;

    b) datele de identificare şi copie după autorizaţia din ţara sa;

    c) datele de identificare ale beneficiarului şi locul în care va presta activitatea;

    d) date privind materia explozivă folosită şi/sau denumirea comercială a acesteia;

    e) informaţii privind depozitul autorizat de materii explozive pe care îl deţine, îl închiriază sau îl utilizează pe teritoriul României;

    f) lista artificierilor şi/sau pirotehniştilor autorizaţi şi copii după actele doveditoare a autorizării acestora emise de autorităţile competente din ţara de origine.

    (16) Documentele emise de autorităţi competente din alte state membre se depun, în copie, de către prestator, care atestă conformitatea acestora cu originalul, însoţite de o traducere neautorizată în limba română.

    (17) Persoanele juridice şi fizice autorizate din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care doresc să presteze activitatea de depozitare sau comercializare a materiilor explozive în regim transnaţional sau transfrontalier ori prestatorii stabiliţi în aceste state, potrivit prevederilor <LLNK 12009    49180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12010    68 10 201   0 17>Legea nr. 68/2010, trebuie să notifice această intenţie la inspectoratul teritorial de muncă/inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza căruia urmează să îşi desfăşoare activitatea şi să prezinte dovada spaţiului de depozitare sau de comercializare conforme cu prevederile prezentelor norme tehnice.

------------

    Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 13

    Depozitele de materii explozive utilizate de persoane care au dreptul sa efectueze operaţiuni cu materii explozive pot funcţiona numai după ce s-a obţinut autorizaţia, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, de la inspectoratul teritorial de munca, care sa ateste ca sunt îndeplinite condiţiile stabilite de lege, şi de la inspectoratul de poliţie judeţean, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, ca sunt îndeplinite toate condiţiile de securitate şi ca nu aduc atingere ordinii publice. Fac excepţie de la aceasta prevedere firidele.

 

    CAP. III

    Transportul, încărcarea, descărcarea şi manuirea materiilor explozive

 

    SECŢIUNEA 1

    Mijloace de transport

 

    ART. 14

    (1) În sensul prezentului capitol, prin transport se înţelege orice deplasare fizică a materiilor explozive, cu excepţia transferului explozivilor de uz civil, aşa cum este reglementat de <LLNK 12005   207 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 207/2005.

    (2) Materiile explozive pot fi transportate în vagoane de cale ferată acoperite, în nave şi în alte ambarcaţiuni, avioane, elicoptere, autovehicule, căruţe, sănii, cu samare sau manual, cu respectarea actelor normative în vigoare.

    (3) Transportul materiilor explozive cu teleferice destinate transportului de materiale, cu remorci şi alte asemenea mijloace trebuie făcut cu luarea de măsuri adecvate acestui mod de transport pentru siguranţa publică şi a persoanelor, cu respectarea regulilor prevăzute în prezentele norme tehnice şi a instrucţiunilor producătorului.

-----------

    Art. 14 a fost modificat de pct. 10 al <LLNK 12005  1207 20 302   0 51>art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005.

 

    ART. 15

    Dacă temperatura mediului ambiant are tendinta sa coboare sub temperatura de congelare indicată de producător, materiile explozive din grupa I cu conţinut mai mare de 6% nitroglicerina şi cele antigrizutoase se transporta numai cu mijloace speciale - izoterme.

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Amenajarea mijloacelor de transport

 

    ART. 16

    (1) Vehiculele folosite la transportul materiilor explozive trebuie amenajate astfel încât sa se evite producerea de incendii în timpul deplasarii, trebuie sa fie prevăzute cu suspensii elastice, cu mijloace pentru stingerea incendiilor, conform prevederilor privind transportul substanţelor periculoase, precum şi cu mijloace de marcare şi avertizare, conform reglementărilor în vigoare.

    (2) Este interzis transportul materiilor explozive în autovehicule cu generatoare de gaze sau în care exista instalaţii cu foc deschis, precum şi în autovehicule care pot fi descărcate automat.

    (3) Deţinătorul mijlocului de transport este obligat sa efectueze intretinerile şi verificările periodice potrivit legislaţiei în vigoare.

    (4) Vagoanele de cale ferată folosite la transportul materiilor explozive trebuie sa fie de tipul celor cu osiile pe rulmenti.

    (5) Aranjarea vagoanelor încărcate cu materii explozive în compunerea trenului se face conform Instrucţiunilor de mişcare ale S.N.C.F.R.

 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Ordinul de transport

 

    ART. 17

    (1) Ordinul de transport al materiilor explozive trebuie sa cuprindă:

    a) denumirea deţinătorului pentru care se executa transportul şi sediul acestuia;

    b) tipurile şi cantităţile de materii explozive care urmează a fi transportate;

    c) locul de unde se ridica şi unde se transporta, cu indicarea traseului de parcurs;

    d) mijlocul de transport;

    e) data la care începe efectuarea transportului şi durata acestuia;

    f) numele şi prenumele, seria şi numărul cărţii/buletinului de identitate ale artificierului responsabil de transport şi ale conducatorului mijlocului de transport;

    g) numele şi prenumele, seria şi numărul cărţii/buletinului de identitate ale personalului de paza, precum şi tipul armei de foc.

    (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. g) transporturile ce se executa de la producători la depozitele de baza ale acestora, precum şi transporturile de tranzit pe teritoriul tarii, a căror paza este asigurata de către unităţile competente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.

    (3) Când transportul se face pe calea ferată, expeditorul este obligat sa ataseze la scrisoarea de trasura şi ordinul de transport care, după efectuarea transportului, trebuie predat destinatarului împreună cu celelalte documente insotitoare.

    (4) În cazurile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu este necesară emiterea unui ordin de transport, transportul materiilor explozive se efectuează pe baza formularului "Îndeplinirea comenzii".

 

    SECŢIUNEA a 4-a

    Transportul manual

 

    ART. 18

    (1) La transportul manual fiecare artificier sau persoana instruita special în acest scop şi numita de conducerea deţinătorului poate transporta maximum 25 kg de materii explozive în ambalajele originale ale producătorului, introduse în lăzi sau genti speciale, prevăzute cu încuietori. La aceste transporturi de la depozitul de consum la locul de utilizare în perimetrul persoanei juridice sau fizice nu este necesară paza cu personal dotat cu arme de foc.

    (2) Materiile explozive de iniţiere trebuie transportate separat de explozivii propriu-zisi, numai sub directa supraveghere a artificierilor autorizaţi şi numai cu personal special instruit pentru asemenea operaţiuni.

    (3) Capsele detonante pirotehnice trebuie transportate în cutii de tabla în interiorul cărora se afla fixat un bloc de lemn cu găuri corespunzătoare introducerii lor.

 

    SECŢIUNEA a 5-a

    Transportul cu vehicule special amenajate

 

    ART. 19

    (1) Pentru lucrările de prospecţiuni, explorari geologice, perforari de sonde, construcţii hidroenergetice sau hidrotehnice, precum şi pentru cele de construcţii sau reparaţii de drumuri, cai ferate, poduri sau terasamente, de demolări şi altele asemenea, materiile explozive se pot transporta de la depozite la locurile de munca, cu vehicule special amenajate în acest scop.

    (2) În aceste cazuri ordinul de transport se emite pentru maximum 1.000 kg explozivi propriu-zisi în echivalent trotil plus mijloacele de iniţiere şi de aprindere necesare pentru fiecare vehicul precum şi raza de acţiune în care sunt permise transportul şi folosirea materiilor explozive respective.

 

    SECŢIUNEA a 6-a

    Încărcarea şi descărcarea materiilor explozive în şi din mijloacele de transport

 

    ART. 20

    (1) Materiile explozive se incarca şi se descarca în şi din mijloacele de transport numai manual, cu excepţia operaţiunilor executate la producători, deţinători şi cărăuşi dotati cu mijloace de încărcare-descărcare mecanizate, certificate în acest scop, precum şi cu descărcare mecanizata la locurile de munca a materiilor explozive produse cu instalaţii speciale mobile certificate.

    (2) La operaţiunile de încărcare-descărcare efectuate mecanizat se vor respecta instrucţiunile producătorului privind manuirea materiilor explozive.

    (3) În timpul operaţiunilor de încărcare-descărcare manuală sau mecanizata a ambalajelor în care se găsesc materii explozive este interzisă lovirea, răsturnarea, aruncarea sau tractarea în plan orizontal a acestora.

    ART. 21

    (1) Încărcarea şi descărcarea materiilor explozive în şi din mijloacele de transport se fac numai în locuri special destinate în acest scop, pazite şi marcate cu panouri de semnalizare.

    (2) În cazul în care producătorul, respectiv destinatarul, poseda linie ferată industriala, încărcarea şi descărcarea acestor materii se fac pe aceasta linie cu luarea măsurilor de securitate.

    (3) La încărcarea şi descărcarea manuală a materiilor explozive în şi din mijloacele de transport se asigura podeţe sau rampe de circulaţie a căror latime sa permită trecerea în doua sensuri a cel puţin doua persoane.

    (4) Căile de acces trebuie nivelate şi gropile astupate, iar pe timp de inghet pe căile de acces şi pe rampele de încărcare-descărcare trebuie sa se imprastie material antiderapant.

    (5) Toate căile de acces dinspre locurile de incarcaredescarcare trebuie sa fie în permanenta libere şi sa asigure o circulaţie fluenta.

    (6) În cazul folosirii rampelor de cale ferată din staţii C.F.R., încărcarea se face din vehicule direct în vagon, iar descărcarea, din vagon direct în vehicule. Dacă prin statia respectiva trec trenuri de persoane, în timpul trecerii acestora operaţiunile de încărcare-descărcare se sisteaza.

    (7) Depozitarea materiilor explozive pe rampele de cale ferată este interzisă.

    (8) Operaţiunile de încărcare-descărcare a materiilor explozive se efectuează numai în timpul zilei. Este interzis ca aceste operaţiuni sa se efectueze noaptea sau în condiţii meteorologice nefavorabile, cu descărcări electrice.

    (9) La manuirea în orice situaţie, precum şi la încărcarea sau descărcarea materiilor explozive trebuie respectate următoarele reguli:

    a) executarea oricărei operaţiuni se face numai de către personal calificat, instruit şi avizat medical în acest scop, sub supraveghere;

    b) la manuirea şi manipularea acestora de către personalul muncitor, greutatea unei incarcaturi, inclusiv ambalajul, nu trebuie sa depăşească limitele stabilite de reglementările în vigoare.

    (10) Se interzic:

    a) transportul materiilor explozive pe umeri, pe spate, sprijinite pe cap sau folosind manerele din sfoara ale ambalajelor;

    b) manipularea materiilor explozive fără ambalaje, în ambalaje deteriorate sau care nu sunt închise cu capac;

    c) manipularea materiilor explozive care nu sunt fixate corect, pentru a nu permite deplasarea acestora pe timpul transportului şi manipulării;

    d) sa se rastoarne, sa se tranteasca cutiile sau lazile cu materiale explozive.

    (11) Atunci când în timpul operaţiunilor de încărcare-descărcare s-au vărsat materii explozive, se iau măsuri imediate de inlaturare a acestora şi de curatare a locului respectiv.

    ART. 22

    (1) La transportul materiilor explozive vehiculele vor fi încărcate maximum pana la înălţimea pereţilor laterali, cu excepţia capselor detonante (pirotehnice sau electrice) şi a explozivilor propriu-zisi din grupa I, care se incarca pana la maximum doua treimi din aceasta înălţime.

    (2) Incarcatura de materii explozive se repartizează uniform pe platforma vehiculului, fixându-se în asa fel încât ambalajele sa nu se deplaseze sau sa se loveasca între ele sau de pereţii acestuia în timpul transportului.

    (3) Când se folosesc vehicule descoperite, intreaga incarcatura se acoperă cu o prelata, iar când transportul se face pe drumuri accidentate, pe platforma vehiculului se pun materiale moi şi greu inflamabile, în grosime de minimum 20 mm, fiind interzisă folosirea materialelor uşor inflamabile.

    ART. 23

    În timpul operaţiunilor de încărcare-descărcare conducătorul mijlocului de transport are următoarele obligaţii:

    a) după oprire sa ia măsuri de asigurare a mijlocului de transport contra pornirii accidentale;

    b) sa verifice dacă nu exista pierderi de materii explozive;

    c) sa ia măsuri de curatare în cazul în care exista pierderi de materii explozive;

    d) sa verifice ca stivuirea ambalajelor cu materii explozive sa se efectueze corect;

    e) sa refuze încărcarea materiilor explozive cu ambalajul deteriorat;

    f) sa nu depăşească sarcina maxima admisă pentru mijlocul de transport respectiv;

    g) sa nu lase nesupravegheat mijlocul de transport;

    h) sa interzică apropierea oricărei persoane purtătoare de flacara deschisă.

 

    SECŢIUNEA a 7-a

    Personal de însoţire şi paza

 

    ART. 24

    (1) Transportul de materii explozive în convoi, cu mijloace cu tracţiune animala sau cu autovehicule, trebuie sa fie însoţit de cel puţin un artificier care trebuie sa se afle în primul vehicul şi de un număr de paznici inarmati care se stabileşte şi se repartizează în funcţie de numărul mijloacelor de transport din convoi, iar în ultimul vehicul trebuie sa se afle un paznic inarmat.

    Alin. (2) al art. 24 a fost abrogat de pct. 8 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    (3) În cazul în care transportul se executa cu autovehicule deschise, personalul de paza trebuie sa stea în caroserie.

    ART. 25

    (1) Produsele pirotehnice se transporta cu vehicule numai în ambalajul original inscripţionat conform reglementărilor în vigoare, cu respectarea prevederilor privind transportul materiilor periculoase.

    Alin. (2) al art. 25 a fost abrogat de pct. 9 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    (3) În actele însoţitoare este obligatoriu să se menţioneze categoria articolelor pirotehnice transportate.

------------

    Alin. (3) al art. 25 a fost modificat de pct. 10 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    SECŢIUNEA a 8-a

    Măsuri de siguranta la efectuarea transportului

 

    ART. 26

    (1) Pe timpul deplasarii responsabilul cu executarea transportului trebuie sa respecte următoarele măsuri:

    a) sa ocoleasca locurile de manifestare a unor incendii la o distanta de cel puţin 300 m, iar în cazul intalnirii focurilor deschise trebuie sa ia măsuri suplimentare de precautie;

    b) în cazul deplasarii în convoi, dacă se impune stationarea, sa respecte distanta de minimum 20 m între carute, samare şi de minimum 50 m între vehiculele auto;

    c) pe timp cu condiţii meteorologice nefavorabile (de exemplu: ceata, furtuna), cu vizibilitate sub 20 m, transportul se opreşte, iar vehiculele se scot în afară arterei de circulaţie;

    d) în cazul în care vehiculele auto sau carutele în care se transporta materii explozive ajung seara în apropierea unei localităţi, sa anunţe organul de poliţie locală, iar acesta, dacă este cazul, ia măsuri pentru întărirea pazei şi va anunta formatia de pompieri din localitatea respectiva;

    e) sa anunţe organele de poliţie ori de câte ori intervin situaţii neprevăzute, cu precizarea tipului încărcăturii şi a itinerarului de deplasare.

    (2) Este interzis ca vehiculele care transporta materii explozive sa staţioneze la o distanta mai mica de 300 m fata de diverse obiective (de exemplu: fabrici, uzine, lucrări de arta, centre populate) şi de 100 m fata de arterele principale de circulaţie.

    ART. 27

    (1) Artificierii, pirotehnicienii şi personalul auxiliar care transporta materii explozive nu au voie sa se oprească sau sa se abata de la traseul stabilit, sa între în alte locuri decât în cele în care urmează sa le depoziteze sau sa execute operaţiuni cu materii explozive şi sa le predea unor persoane neautorizate.

------------

    Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 37 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011, prin înlocuirea termenului "pirotehnist pentru focuri de artificii" cu termenul "pirotehnician".

 

    (2) Artificierii şi pirotehnicienii nu au voie sa lase materiile explozive nepazite sau sa le păstreze în alte locuri decât în cele anume destinate în acest scop.

------------

    Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 37 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011, prin înlocuirea termenului "pirotehnist pentru focuri de artificii" cu termenul "pirotehnician".

 

    ART. 28

    (1) Autovehiculele-pusca care deservesc echipele de prospecţiuni, explorari geologice şi perforari la sonde, precum şi cele special amenajate care transporta materiile explozive necesare realizării efectelor pirotehnice în producţia de filme trebuie sa staţioneze în timpul executării lucrărilor de impuscare şi, respectiv, de filmare, la distanţele prevăzute în prevederile normelor specifice de protecţia muncii, fata de locurile de munca.

    (2) Responsabilul transportului trebuie sa aibă grija ca incarcatura de materii explozive sa fie pazita pe timpul stationarii, nepermitand apropierea persoanelor neautorizate, şi sa ia măsuri de prevenire a producerii incendiilor.

    ART. 29

    La transportul şi manuirea materiilor explozive, inclusiv a obiectelor pirotehnice, se interzic folosirea mijloacelor de aprindere a focului, fumatul, folosirea lampilor cu flacara deschisă sau a altor mijloace cu foc deschis, fiind obligatorie şi respectarea celorlalte reguli specifice.

 

    CAP. IV

    Depozitarea materiilor explozive

 

    SECŢIUNEA 1

    Depozite de materii explozive. Generalitati

 

    ART. 30

    Materiile explozive trebuie păstrate numai în locuri special amenajate şi destinate în acest scop - depozite.

    ART. 31

    După destinaţie, perioada de folosire şi amplasament, depozitele de materii explozive se clasifica astfel:

    a) uzinale la producător - din care se alimentează depozitele beneficiarilor;

    b) de baza - din care se face aprovizionarea depozitelor de consum;

    c) de consum - din care sunt aprovizionati artificierii;

    d) complexe - în care o parte este amenajată ca depozit de baza, iar cealaltă, ca depozit de consum;

    e) permanente - care pot fi de baza sau de consum, cu timp de folosire mai mare de 2 ani;

    f) temporare - care pot fi numai depozite de consum, cu timp de folosire pana la un an;

    g) de suprafata - care constau în una sau mai multe clădiri, bordeie sau camere amenajate în coasta unui deal;

    h) subterane - care constau în construcţii miniere pentru acces, depozitare, manuire şi distribuire, inclusiv instalaţii, accesorii şi auxiliare, necesare deservirii depozitului;

    i) mixte - care constau în clădiri la suprafata şi camere subterane.

    ART. 32

    Depozitele de materii explozive ale căror încăperi de depozitare sunt sapate în panta unui deal şi sunt prevăzute cu val de pământ în fata intrării sau depozitele bordei care sunt acoperite cu un strat de pământ de minimum 1 m grosime şi în jurul lor, în continuarea stratului acoperitor, se găseşte pământ de cel puţin grosimea unui val se considera depozite de suprafata protejate cu val de pământ.

    ART. 33

    (1) Depozitele subterane pot fi construite independent de reţeaua unei mine sau legate de aceasta. Depozitele legate de reţeaua minei pot fi folosite numai ca depozite de consum.

    (2) Depozitele subterane legate sau nelegate de reţeaua unei mine trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute în anexa nr. 4 a).

    ART. 34

    (1) Ca depozite temporare pot fi folosite:

    a) clădiri noi sau vechi, izolate şi nelocuite, construite din zidărie, argila batuta sau pământ, tencuite atât în interior, cat şi în exterior;

    b) camere ingropate şi amenajate în coasta unui deal sau bordeie;

    c) depozite de tip mobil.

    (2) Construcţiile noi sau vechi, folosite ca depozite temporare, trebuie sa fie protejate astfel încât în ele sa nu pătrundă apa sau umezeala, sa fie bine aerisite şi, după caz, prevăzute cu instalaţii de iluminat şi de încălzit, care sa asigure păstrarea în condiţii corespunzătoare a materiilor explozive.

    (3) În cazul lucrărilor de prospecţiuni, explorări geologice, construcţii hidroenergetice sau hidrotehnice, construcţii sau reparaţii de drumuri, căi ferate, precum şi al minelor cu o durată de funcţionare de până la 5 ani, depozitele temporare, prevăzute la art. 31 lit. f), cu excepţia bordeielor, pot fi folosite pe toată durata lucrărilor fără drept de prelungire a duratei de funcţionare a acestora.

------------

    Alin. (3) al art. 34 a fost modificat de pct. 11 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 35

    Prin excepţie, materiile explozive pot fi păstrate temporar:

    a) în baraci sau în corturi pazite, o cantitate de materii explozive necesare pentru o zi de lucru, în cazul lucrărilor la santuri şi puţuri de cercetări geologice, al lucrărilor de prospecţiuni geofizice sau al altor lucrări izolate (demolări, deblocari de gheturi, construcţii de drumuri şi altele asemenea), care trebuie amplasate la o distanta de cel puţin 50 m de lucrările respective şi de cantonamentul lucrătorilor, în zona fiind interzisă utilizarea flacarii deschise;

    b) în vehiculul special amenajat pentru transportul explozivilor propriu-zisi şi al celor de iniţiere, în cazul lucrărilor de realizare a efectelor speciale pirotehnice în producţia de filme, în zona unde se realizează filmarea respectiva şi pe toată durata filmarilor, asigurându-se paza înarmată a vehiculelor, iar locul de stationare a acestora, pe timpul nopţii, este stabilit de comun acord cu organul de poliţie local;

    c) în apropierea locului de munca pana la încărcare, în cazul impuscaturilor masive, cantitatea de exploziv necesară pentru 24 de ore, asigurându-se paza înarmată, iar capsele şi fitilul se aduc din depozit la locul de munca numai în momentul utilizării lor.

    ART. 36

    (1) La proiectarea depozitelor se tine seama de studiile şi documentaţiile de specialitate privind amplasarea, precum şi de distanţele minime de siguranta fata de obiectivele din vecinătate, prevăzute în anexele nr. 3a), 3b) şi 3c).

    (2) Orice depozit de materii explozive poate fi modificat numai în baza unui proiect şi poate funcţiona numai după obţinerea unei noi autorizări.

------------

    Alin. (2) al art. 36 a fost modificat de pct. 12 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 37

    Între clădirile de la suprafata ale depozitelor de materii explozive, precum şi între clădiri şi obiectivele din vecinătate se executa valuri de pământ în scopul reducerii distantelor dintre ele potrivit prevederilor din anexele nr. 3a), 3b), 3c) şi 5.

    ART. 38

    (1) Construcţiile depozitelor de materii explozive, de suprafata şi subterane, vor consta în:

    a) încăperi pentru depozitarea diferitelor tipuri de explozivi propriu-zisi;

    b) încăperi pentru depozitarea mijloacelor de iniţiere şi aprindere;

    c) încăperi pentru deschiderea ambalajelor şi distribuirea explozivilor propriu-zisi (anticamere sau camere separate);

    d) încăperi pentru deschiderea ambalajelor şi distribuirea mijloacelor de iniţiere şi aprindere (anticamere sau camere separate);

    e) cai de acces la construcţii care, în cazul depozitelor subterane, sunt constituite din lucrări de tip minier (puţuri, galerii, planuri înclinate).

    (2) La depozitele de baza, în care materiile explozive sunt păstrate şi manuite în ambalajele originale ale producătorului, nu sunt obligatorii construirea şi amenajarea încăperilor de distribuire prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d).

    ART. 39

    (1) În încăperile de depozitare se executa numai operaţiunile necesare pentru introducerea, depozitarea sau scoaterea materiilor explozive, ambalate asa cum au fost livrate de producător.

    (2) Operaţiunile de despachetare şi distribuire se executa în încăperile destinate acestui scop.

    ART. 40

    În depozitele complexe, clădirile, respectiv camerele depozitului de baza, trebuie sa fie separate de cele ale depozitului de consum, astfel încât accesul la acestea sa se facă fără a se trece prin depozitul de baza.

    ART. 41

    Depozitele de consum trebuie sa fie dimensionate astfel încât, ţinându-se seama de posibilităţile de aprovizionare, sa se asigure consumul pe o anumită perioada fără sa se creeze stocuri care sa conducă la depăşirea termenelor de garanţie ale materiilor explozive.

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Cantitatea maxima care poate fi pastrata într-un depozit

 

    ART. 42

    (1) Cantitatea maxima de materii explozive în echivalent trotil care poate fi pastrata într-un depozit, în funcţie de tipul acestuia, este:

    a) 240 de tone - pentru un depozit de baza de suprafata;

    b) 6,5 tone - pentru depozitele de consum subterane, legate de reţeaua minei;

    c) 5 tone - pentru depozitele temporare, fără a depăşi consumul pentru maximum 3 luni.

    (2) Pentru depozitele de baza subterane, nelegate de reţeaua minei, capacitatea maxima nu se limitează, cu condiţia respectării celorlalte elemente constructive (de exemplu: asigurarea grosimii pereţilor despartitori între camere şi a stratului acoperitor).

    (3) Capacitatea maxima a unei clădiri sau camere subterane din ansamblul oricărui tip de depozit se limitează la 40 de tone materii explozive în echivalent trotil.

------------

    Alin. (4) al art. 42 a fost abrogat de pct. 13 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    (5) În laboratoarele de analiza specializate în cercetări asupra materiilor explozive se păstrează numai cantităţile strict necesare experimentarilor pentru un schimb de lucru.

 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Condiţii privind construcţia şi amenajarea depozitelor de materii explozive

 

    ART. 43

    (1) Clădirile depozitelor de materii explozive de suprafata trebuie sa fie construite din materiale incombustibile şi sa aibă acoperisuri de tip uşor, cu excepţia depozitelor de consum cu capacitate mai mica de 2.000 kg în echivalent trotil, precum şi a construcţiilor folosite ca depozite temporare, al căror acoperis poate fi executat şi din materiale combustibile ignifugate sau placate cu materiale incombustibile.

    (2) Clădirile destinate depozitarii materiilor explozive pe baza de nitroglicerina sau nitroglicoli în proporţie mai mare de 6% trebuie sa fie prevăzute cu acoperis cu izolatie termica incombustibila sau cu poduri cu acces interzis.

    ART. 44

    (1) La depozitele de materii explozive de suprafata, de consum şi complexe, încăperile aceleiaşi clădiri în care se depoziteaza tipuri diferite de materii explozive trebuie sa fie despărţite între ele prin pereţi incombustibili.

    (2) Încăperile de depozitare trebuie sa aibă ieşirea în anticamere care, de asemenea, trebuie sa fie despărţite prin pereţi incombustibili.

    (3) Atât la intrarea în depozite, cat şi în diferitele încăperi ale depozitelor nu se admit trepte, iar eventualele denivelari trebuie sa fie amenajate cu pante constante la maximum 10%.

    ART. 45

    (1) Uşile şi ferestrele clădirilor depozitelor de materii explozive de suprafata trebuie sa se deschidă spre exterior, iar ferestrele trebuie sa fie asigurate cu zabrele sau plase metalice.

    (2) Geamurile ferestrelor trebuie sa fie mate sau vopsite în alb pe partea interioară, iar gurile de ventilaţie trebuie sa fie protejate cu grilaje metalice duble.

    (3) Uşile de intrare în depozitele de materii explozive şi în încăperile de depozitare trebuie sa fie confectionate din tabla de oţel cu grosimea minima de 3 mm.

    (4) În cazul depozitelor subterane de materii explozive, uşile de intrare trebuie sa fie prevăzute cu orificii de aerisire şi control, iar uşile încăperilor de depozitare şi manuire, precum şi cele ce despart depozitul de baza de cel de consum pot fi confectionate şi din grilaje din bare de oţel cu diametrul de minimum 12 mm, cu ochiuri cu latura de maximum 100 mm.

    (5) La încăperile din depozitele de materiale explozive temporare uşile pot fi confectionate şi din material lemnos ignifugat.

    (6) La depozitele pentru pulberi cu fum numai uşile exterioare trebuie sa fie metalice.

    (7) Uşile de intrare în depozite trebuie sa fie prevăzute cu încuietori duble diferite (zavor cu lacat şi broasca cu cheie).

    ART. 46

    (1) Depozitele de materii explozive trebuie să fie prevăzute cu instalaţii de semnalizare şi alarmare.

    (2) Modul de alegere şi amplasare a acestor instalaţii se stabileşte prin proiect.

------------

    Art. 46 a fost modificat de pct. 14 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 47

    (1) La părăsirea depozitului de materii explozive gestionarul sau locţiitorul închide şi sigileaza, cu sigiliul personal, uşile de la intrarea acestuia şi poarta de la imprejmuirea interioară, păstrând cheile asupra sa.

    (2) Al doilea rând de chei se păstrează în permanenta într-o cutie sigilată, în cabina paznicului.

    (3) În procesul-verbal încheiat între paznici la schimbarea serviciului se fac menţiuni cu privire la predarea-primirea cutiei cu chei şi la starea sigiliului.

    ART. 48

    (1) În depozite materiile explozive se asaza pe rastele prevăzute cu rafturi sau în stive, conform instrucţiunilor producătorului.

    (2) Înălţimea rastelelor şi stivelor nu va depăşi 1,75 m. Distanţele dintre rastele şi pereţii incaperii de depozitare trebuie sa fie de cel puţin 0,20 m, iar cele dintre stive şi pereţii incaperii de depozitare trebuie sa fie de cel puţin 0,75 m.

    (3) Printre rastele şi printre stive se lasa spaţii de trecere de cel puţin 1,30 m latime.

    (4) Lazile se asaza pe rafturi într-un singur rând, având o distanta de 40 mm între ele, capacul în sus şi inscripţia înspre afară.

    ART. 49

    Anticamerele şi camerele în care se face distribuirea capselor detonante trebuie sa fie prevăzute cu mese confectionate din material lemnos, cu bordura şi captusite cu pasla sau covor de cauciuc.

    ART. 50

    (1) Instalatia electrica şi echipamentul electric pentru iluminatul stationar al depozitelor de materii explozive trebuie sa corespundă gradului de periculozitate al mediului respectiv, folosindu-se numai cabluri armate, cu conductori de cupru.

    (2) Corpurile de iluminat trebuie sa fie montate în exteriorul încăperilor de depozitare, de unde vor lumina prin ferestrele sau luminatoarele special prevăzute în acest scop.

    (3) În cazul când iluminatul din exterior nu este posibil de realizat, corpurile de iluminat pot fi montate şi în interiorul camerelor de depozitare, cu condiţia ca acestea sa fie astfel concepute şi sa funcţioneze, încât sa nu determine explozia materiilor depozitate sau generarea de incendii (construcţia antiexploziva).

    (4) Intrerupatoarele electrice şi conductorii electrici se monteaza în exteriorul încăperilor de depozitare a materiilor explozive.

    ART. 51

    (1) Ca lampi individuale portabile se folosesc numai lampi de tip minier (lampi electrice cu acumulatoare sau lampi de siguranta cu benzina).

    (2) În cazul depozitelor temporare sau al celor mici de consum ale santierelor izolate, fără pericolul gazelor explozive, pentru iluminatul individual portabil se pot folosi şi lanterne de buzunar cu baterii de maximum 4,5 V, care trebuie sa aibă cutia sigilată cu fir plombat, pentru ca deschiderea lor sa fie facuta numai de persoane abilitate şi în afară depozitului.

    ART. 52

    (1) Încălzirea încăperilor de la suprafata în care se depoziteaza materii explozive congelabile se face numai cu aer cald introdus cu ajutorul unui ventilator dintr-o camera de încălzire alăturată, printr-o deschizatura protejata cu plasa metalică.

    (2) În cazul folosirii energiei electrice corpurile de încălzire (radiatoarele) trebuie protejate cu carcase.

    (3) Camera de încălzire trebuie sa fie separată de cea de depozitare printr-un perete termoizolator şi incombustibil.

    (4) În cazul folosirii aburului sau a apei calde, cazanele pentru încălzirea centrala, precum şi depozitele de combustibili trebuie sa fie amplasate la cel puţin 50 m de cea mai apropiată încăpere de depozitare, în afară perimetrului împrejmuit, şi sa aibă coşurile prevăzute cu parascantei.

    ART. 53

    (1) În încăperile în care se depoziteaza sau se manipuleaza materii explozive trebuie sa se asigure temperaturi cu cel puţin 5°C peste temperaturile minime la care acestea îşi păstrează caracteristicile precizate de producător.

    (2) Temperatura maxima în încăperile de depozitare şi manipulare trebuie sa fie de +25°C şi în mod excepţional de +30°C pentru materiile explozive care, conform standardelor, normelor interne sau documentaţiilor speciale ale producătorului, sunt considerate stabile.

    (3) Pentru controlul temperaturii fiecare încăpere de depozitare trebuie sa fie dotată cu un termometru amplasat la doua treimi din înălţimea incaperii.

    ART. 54

    (1) Depozitele de materii explozive de suprafata şi cele subterane nelegate de reţeaua unei mine cu strat acoperitor mai mic de 10 m trebuie sa fie protejate contra descarcarilor electrice atmosferice prin paratrasnete, iar depozitele mobile în carcasa metalică, prin legarea acestora la o priza de pământ.

    (2) Rezistenta prizelor de legare la pământ a instalaţiilor de protecţie impotriva descarcarilor electrice atmosferice se măsoară de către personal autorizat, conform reglementărilor în vigoare.

    (3) În ambele cazuri rezistenta prizelor de legare la pământ va fi de maximum 4 ohmi.

    (4) Paratrasnetele trebuie executate astfel încât sa asigure o protecţie completa impotriva descarcarilor electrice atmosferice şi a acţiunilor secundare ale acestora.

    ART. 55

    (1) Păstrarea în depozitele de materii explozive a altor materiale este interzisă.

    (2) Ambalajele din care au fost scoase materiile explozive trebuie sa fie depozitate în magazii amplasate în afară perimetrului depozitului, iar la depozitele subterane legate de reţeaua minelor, ambalajele trebuie sa fie evacuate periodic la suprafata, pe căile de acces menţinute în permanenta deblocate.

    (3) Uneltele destinate deschiderii ambalajelor sau curăţeniei depozitelor trebuie sa fie păstrate în anticamere sau în camerele de distribuire şi sa fie confectionate din materiale care nu se incarca electrostatic şi nu produc scantei.

    ART. 56

    (1) Terenul aferent depozitelor de materii explozive de suprafata sau subterane nelegate de reţeaua minei trebuie împrejmuit cu doua randuri de gard de sarma ghimpata, înalt de cel puţin 2 m, la o distanta de 5 m între ele.

    (2) La depozitele subterane nelegate de reţeaua minei se admite lipsa celui de-al doilea gard, cu condiţia ca galeria de acces în depozit sa fie prevăzută cu doua usi metalice şi doua sisteme diferenţiate de încuietori.

    (3) Atunci când gura suitorului de aeraj nu se afla în incinta depozitului, acesta trebuie blocat cu grilaj metalic şi împrejmuit separat cu un gard de sarma ghimpata de cel puţin 2 m înălţime şi amplasat la 5 m de suitor.

    (4) În jurul terenului împrejmuit ce constituie incinta depozitului se stabileşte, în funcţie de condiţiile locale, o zona de interdicţie de minimum 10 m, marcata prin panouri de avertizare şi de interdicţie.

    (5) Terenul împrejmuit (incinta depozitului) trebuie defrisat şi curatat de vegetatia care impiedica vizibilitatea sau poate propaga incendii.

    (6) Depozitarea oricăror materiale pe acest teren, cu excepţia mijloacelor pentru stingerea incendiilor, este interzisă.

    ART. 57

    Distanţele de la clădirile depozitelor de suprafata, de la uşile de acces în încăperile ingropate sau de la galeriile de acces ale depozitelor subterane nelegate de reţeaua minei pana la gardul exterior imprejmuitor trebuie sa fie de 20-40 m, în funcţie de condiţiile locale.

    ART. 58

    (1) Terenul împrejmuit al depozitului de materii explozive va fi iluminat pe timp de noapte.

    (2) Corpurile de iluminat se monteaza pe stâlpii amplasati pe conturul gardului imprejmuitor exterior, astfel încât sa se asigure iluminarea întregului teren împrejmuit (incinta).

    (3) Acolo unde iluminatul electric nu este posibil se utilizează felinare de vant, numărul acestora şi locul de amplasare a acestora stabilindu-se în comun de organele care autorizeaza depozitul.

    ART. 59

    (1) Traversarea incintei depozitului cu conductori electrici sau cu teleferice este interzisă.

    (2) În cazuri excepţionale, de strictă necesitate şi numai peste incintele depozitelor subterane, se admit asemenea traversări, însă numai pe bază de proiecte avizate potrivit legii.

------------

    Alin. (2) al art. 59 a fost modificat de pct. 15 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 60

    (1) La intrarea în incinta depozitelor, între cele doua garduri se amplaseaza o cabina pentru paznic, construită din materiale incombustibile şi incalzita cu mijloace fără flacara deschisă.

    (2) La depozitele imprejmuite cu un singur gard cabina paznicului se amplaseaza în afară incintei.

    (3) În interiorul depozitelor de materii explozive şi în incinta acestora sunt interzise fumatul şi utilizarea flacarii deschise.

    ART. 61

    (1) Pana la intrarea în depozite se amenajeaza cai de acces (drumuri sau cai ferate) care trebuie menţinute permanent în stare buna de circulaţie.

    (2) Incintele depozitelor de materii explozive de suprafata trebuie prevăzute cu drumuri sau fasii de teren amenajate, care sa asigure pe orice vreme accesul autospecialelor pentru stingerea incendiilor pe toate laturile clădirilor sau grupurilor de clădiri (în exteriorul valurilor de protecţie).

    ART. 62

    (1) Valurile de pământ construite pentru reducerea distantelor dintre clădirile depozitelor de suprafata sau fata de obiectivele din vecinătate se executa pe acele laturi ale clădirilor în direcţia cărora sunt obiective de protejat şi trebuie sa aibă o secţiune trapezoidala cu panta minima rezultată din calcul stabilitatii taluzului natural, dar nu mai mica de 1/1, o creasta cu lăţimea de 1 m şi înălţimea care sa depăşească partea superioară a pereţilor clădirilor depozitelor cu 1 m.

    (2) Distanta de la baza taluzurilor pana la pereţii clădirilor trebuie sa fie de pana la 2 m, spaţiu în care se amenajeaza rigole pentru scurgerea apelor.

    (3) Valurile se construiesc din pământ fără pietriş care trebuie bine batut, astfel ca reducerea inaltimii lor prin tasari ulterioare sa fie minima.

    (4) În cazul valurilor de pământ care inconjoara clădirile depozitelor pe toate laturile lor, se va prevedea accesul la drumuri al mijloacelor de transport curente, inclusiv al autospecialelor pentru incendii. Accesele practicate în astfel de situaţii sunt de doua feluri: valuri de pământ cu traversare (fig. 1, anexa nr. 6) şi valuri de pământ cu tunele (fig. 2, anexa nr. 6).

    (5) În cazul terenurilor denivelate înălţimea valurilor masurata pe ax trebuie sa depăşească cu 1 m linia ce uneste partea superioară a pereţilor clădirilor depozitelor cu punctul cel mai înalt al obiectivului de aparat.

    (6) Dacă terenul permite, barierele naturale (de exemplu: dealuri, movile) existente pe unele laturi pot înlocui valurile de pământ sau se pot combina cu acestea prin ingemanare, astfel încât sa se obţină înălţimea reglementara.

    (7) În situaţii excepţionale, când taluzurile create de săpăturile efectuate în coastele de deal au tendinta de alunecare, acestea se consolideaza corespunzător.

    ART. 63

    (1) Toate depozitele de materii explozive trebuie prevăzute cu echipamente tehnice (maşini, instalaţii, utilaje, aparatura), mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, echipamente de protecţie şi agenţi stingatori pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, conform normelor legale în vigoare.

    (2) Pentru depozitele de materii explozive de suprafata şi pentru cele subterane nelegate de reţeaua unei mine, care au o capacitate mai mare de 5.000 kg în echivalent trotil, trebuie sa se asigure obligatoriu alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor, din bazine sau rezervoare cu o capacitate de minimum 25 mc ori prin hidranti de incendiu exteriori cu un debit de cel puţin 10 l/sec. şi cu o durata de funcţionare de cel puţin 3 ore.

 

    SECŢIUNEA a 4-a

    Încăperi subterane cu capacitatea de pana la 200 kg pentru păstrarea materiilor explozive

 

    ART. 64

    (1) În subteran materiile explozive pot fi păstrate în încăperi legate de reţeaua lucrărilor miniere, construite şi amenajate conform schitei din anexa nr. 4b), a căror capacitate nu va depăşi cantitatea de 200 kg în echivalent trotil.

    (2) Galeria de acces şi camera de păstrare trebuie sa aibă un profil liber de minimum 4,80 mp. În cazul lucrărilor susţinute, pentru sustinere se folosesc numai materiale incombustibile.

    (3) Usa de la intrare în galeria de acces trebuie confectionata sub forma de grilaj din bare de oţel cu diametrul de minimum 8 mm şi ochiuri cu latura de maximum 100 mm, având tocul metalic bine incastrat în roca din jur, şi prevăzută cu doua încuietori (zavor cu lacat şi broasca cu cheie).

    (4) Firida pentru capse trebuie captusita cu material lemnos, iar la partea inferioară se pune pasla sau covor de cauciuc şi poate fi împărţită, după necesitaţi, în mai multe compartimente.

    (5) Firida pentru capse trebuie sa aibă usa din tabla metalică cu grosimea de minimum 3 mm, prevăzută cu incuietoare şi fără orificii de aerisire.

    (6) Camera pentru păstrarea materiilor explozive trebuie sa aibă usa din tabla metalică cu grosimea de minimum 3 mm, prevăzută cu orificii de aerisire şi incuietoare.

    (7) Pentru distribuirea materiilor explozive către artificieri, între camera de depozitare a explozivilor propriu-zisi şi firida pentru capse se monteaza o masa acoperită cu pasla sau covor de cauciuc.

    (8) La terminarea ultimului schimb, înainte de zilele nelucrătoare, se plaseaza post de paza sau materiile explozive se evacueaza din subteran şi se returnează la depozitul de consum.

    (9) Distribuirea şi evidenta materiilor explozive se realizează de către un artificier gestionar.

    (10) În ceea ce priveşte amplasarea, autorizarea, amenajarea, dotarea, aerajul, iluminatul etc. trebuie respectate prevederile prezentelor norme tehnice referitoare la depozitele subterane legate de reţeaua minelor.

 

    SECŢIUNEA a 5-a

    Firide pentru păstrarea materiilor explozive

 

    ART. 65

    (1) Firidele sunt construcţii cu capacitatea maxima de 60 kg, în care artificierii îşi păstrează materiile explozive necesare pentru un schimb de lucru.

    (2) Firidele amenajate în subteran trebuie sa fie executate în locuri uscate, la minimum 50 m de puţuri sau camere subterane şi la minimum 6 m de o alta firida.

    (3) Firida pentru explozivii propriu-zisi se executa pe peretele lateral al unui spaţiu de acces cu o lungime de minimum 2 m, săpat perpendicular pe peretele unei galerii.

    (4) Firida pentru mijloacele de iniţiere şi aprindere se construieste direct în peretele unei galerii, fără spaţiu de acces.

    (5) Construirea firidelor în galeriile principale de transport este interzisă.

    (6) Firidele pentru explozivii propriu-zisi, care se executa la suprafata şi sunt sapate în panta de deal, trebuie sa respecte distanta de:

    a) minimum 20 m de axa galeriei (tunelului), în cazul galeriilor de cercetare geologica sau cu caracter hidroenergetic şi hidrotehnic, tunele şi altele similare;

    b) cel puţin 300 m de extremitatea fronturilor de lucru, în cazul exploatarilor miniere la zi.

    (7) La exploatările miniere la zi sau lucrări de inginerie civilă materiile explozive se pot păstra şi în firide mobile metalice sau din beton, executate pe bază de proiect avizat de inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unităţile respective.

------------

    Alin. (7) al art. 65 a fost modificat de pct. 16 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    (8) Acolo unde se executa impuscaturi masive firidele se golesc de materiile explozive înainte de efectuarea acestor operaţiuni.

    (9) Mijloacele de iniţiere şi aprindere se păstrează atât în subteran, cat şi la suprafata în firide special amenajate, amplasate la o distanta de minimum 6 m de firida destinată depozitarii explozivilor propriu-zisi.

    (10) Firidele pentru materii explozive trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:

    a) sa fie susţinute şi captusite cu scanduri, iar cele executate în cărbune sa fie betonate;

    b) sa aibă usi din tabla de oţel de cel puţin 3 mm grosime, prevăzute cu încuietori.

    (11) Firidele pentru mijloacele de iniţiere şi aprindere trebuie captusite la partea inferioară cu pasla sau cu covor de cauciuc.

    (12) Atunci când firidele conţin materii explozive, uşile se inchid şi se incuie. Pe uşile firidelor se pune panou de avertizare în conformitate cu Prescripţiile minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de munca.

 

    SECŢIUNEA a 6-a

    Încăperi pentru păstrarea diferitelor materii explozive (altele decât explozivii propriu-zisi şi mijloacele de iniţiere)

 

    ART. 66

    (1) Încăperile în care se depozitează şi se mânuiesc materii explozive pentru articole de vânătoare, perforări de sonde, articole pirotehnice, fuzee antigrindină, capse de alarmare C.F.R., diferite tipuri de cartuşe de semnalizare şi altele asemenea trebuie să fie construite din materiale incombustibile şi să aibă o singură uşă de acces confecţionată din metal.

------------

    Alin. (1) al art. 66 a fost modificat de pct. 17 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    (2) Pardoseala trebuie sa fie incombustibila, plana şi fără fisuri.

    (3) În aceste încăperi este interzisă păstrarea împreună cu materiile explozive a altor materiale şi trebuie sa existe mijloace corespunzătoare verificate, pentru combaterea şi stingerea incendiilor, care sa fie accesibile în orice moment.

    (4) În aceste încăperi sunt interzise fumatul şi utilizarea flacarii deschise.

    (5) Distribuirea şi evidenta materiilor explozive din aceste încăperi se efectuează numai de persoane desemnate în scris de către conducătorul unităţii deţinătoare de materii explozive.

 

    SECŢIUNEA a 7-a

    Păstrarea pulberii de vanatoare

 

    ART. 67

    (1) Pulberea de vanatoare se păstrează într-un seif sau dulap metalic, având grosimea pereţilor şi a usii de minimum 3 mm, prevăzut cu incuietoare, amplasat într-o încăpere construită conform prevederilor art. 66, în care temperatura nu o depăşeşte pe cea maxima admisă de depozitare, stabilită de producător, după cum urmează:

    a) în clădiri cu spaţii comerciale, într-o încăpere alăturată spaţiului de comercializare este admisă păstrarea a maximum 3 kg neto pulbere de vanatoare;

    b) în încăperile de comercializare este interzisă păstrarea pulberii de vanatoare;

    c) în clădiri nelocuite situate în zone populate, într-o încăpere de depozitare a unei clădiri utilizate în exclusivitate în scopuri industriale este admisă păstrarea a maximum 25 kg neto pulbere de vanatoare.

    (2) Cantităţi mai mari decât cele menţionate în prezentul articol se păstrează numai în depozitele de materii explozive autorizate conform legii.

 

    SECŢIUNEA a 8-a

    Păstrarea obiectelor pirotehnice

 

    ART. 68

    (1) Articolele pirotehnice se păstrează în ambalajul original sau în unitatea de ambalare cea mai mică a furnizorului, în încăperi construite potrivit prevederilor art. 66, după cum urmează:

    a) în clădiri cu spaţii comerciale în încăperile de comercializare, numai articole pirotehnice din categoriile 1 şi P1, până la o greutate brută de 100 kg;

    b) într-o încăpere alăturată spaţiului de comercializare care nu serveşte locuirii continue de către persoane, numai articole pirotehnice din categoriile 1 şi P1, până la o greutate brută de 500 kg;

    c) în clădiri nelocuite situate în zone populate sau într-o încăpere de depozitare a unei clădiri utilizate în exclusivitate în scopuri industriale este admisă păstrarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1, până la o greutate brută de 1.000 kg.

    (2) Cantităţi mai mari decât cele prevăzute la alin. (1) şi articole pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, P2, T1 şi T2 se păstrează numai în depozite de articole pirotehnice autorizate.

    (3) În încăperile în care se păstrează articole pirotehnice se vor asigura condiţiile prevăzute de instrucţiunile producătorului.

------------

    Art. 68 a fost modificat de pct. 18 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    SECŢIUNEA a 9-a

    Păstrarea capselor pentru pistoale de implantat bolturi

 

    ART. 69

    (1) Capsele pentru pistoale de implantat bolturi se păstrează în ambalajul original sau în unitatea de ambalare cea mai mica a furnizorului, într-un seif, dulap metalic sau lada metalică având grosimea pereţilor şi a capacului de minimum 3 mm, prevăzută cu incuietoare, amplasata într-o încăpere construită conform prevederilor art. 66, după cum urmează:

    a) în clădiri cu birouri şi spaţii comerciale este admisă păstrarea a maximum 10.000 capse;

    b) în clădiri nelocuite situate în zone populate sau într-o încăpere de depozitare a unei clădiri utilizate în exclusivitate în scopuri industriale, precum şi în depozite semimobile metalice (baraca metalică tip) situate într-o zona industriala este admisă păstrarea a maximum 250.000 capse.

    (2) Cantităţi mai mari decât cele menţionate în prezentul articol se păstrează numai în depozite de materii explozive autorizate conform legii.

 

    CAP. V

    Evidenta şi eliberarea materiilor explozive

 

    ART. 70

    (1) Materiile explozive sosite în depozitul deţinătorului se receptioneaza cantitativ şi calitativ şi sunt luate în primire de către gestionarul depozitului sau de inlocuitorul acestuia, care verifica actele de livrare şi de transport, starea ambalajelor (integritatea, inscriptionarea, existenta sigiliilor) şi cantităţile primite, pe tipuri şi loturi de fabricaţie.

    (2) Gestionarul depozitului sau inlocuitorul acestuia trebuie sa urmărească dacă descărcarea din mijloacele de transport şi aşezarea materiilor explozive se fac în bune condiţii în depozit, inregistrandu-le în registrul de evidenta întocmit conform anexei nr. 7.

    (3) Registrul de evidenta trebuie numerotat, snuruit, parafat şi înregistrat la unitatea căreia îi aparţine depozitul, iar înscrierile în registru se fac cu creion chimic, cerneala sau pasta şi se păstrează în condiţii care sa nu ducă la deteriorarea lui.

    (4) Atunci când în lotul de materii explozive sosit la destinatar se constata ambalaje desigilate, cantitatea de exploziv se verifica prin deschiderea lăzilor respective, iar când ambalajul s-a deteriorat şi materiile explozive s-au risipit în vehicul, acestea se aduna şi se ambaleaza, verificandu-se cantitativ.

    (5) În cazul în care se constata lipsuri, se anunta imediat conducătorul unităţii de care aparţine depozitul, iar acesta trebuie sa anunţe organul de poliţie local şi inspectoratul teritorial de munca, încheindu-se un proces-verbal după procedura stabilită prin dispoziţiile legale în vigoare cu privire la recepţia, expediţia şi primirea mărfurilor.

    ART. 71

    Miscarea zilnica a materiilor explozive în cadrul depozitului (distribuirile, consumurile, restituirile şi materiile explozive provenite din resturi neexplodate) se înscrie în registrul de evidenta pe baza formularelor "Comanda de materii explozive" şi "Îndeplinirea comenzii", întocmite conform anexelor nr. 8 şi 9.

    ART. 72

    (1) Pentru eliberarea materiilor explozive gestionarul înscrie pe formularul "Îndeplinirea comenzii", la rubricile respective, cantităţile eliberate şi, dacă este cazul, şi materiile explozive luate în primire de la artificierul din schimbul anterior.

    (2) În toate cazurile cei care predau şi preiau materii explozive semnează de predare sau de primire pe formularele respective.

    (3) După efectuarea lucrărilor se înscriu pe formularul "Îndeplinirea comenzii" cantităţile folosite, care se confirma prin semnatura, pe acelaşi formular, de către conducătorul locului de munca din schimbul respectiv.

    (4) În cazul în care conducătorul locului de munca este şi artificier şi executa lucrările de impuscare, atestarea cantităţii de materii explozive consumate se face pe baza de semnatura, de către un membru al echipei care îl asista pe artificier.

    (5) La sfârşitul schimbului (zilei) de lucru se restituie gestionarului la depozit, formularul "Îndeplinirea comenzii", completat la rubricile "materii consumate" şi "materii restituite/predate".

    (6) Artificierii autorizaţi pentru efectuarea lucrărilor de efecte speciale pirotehnice în producţia de filme completează formularul "Îndeplinirea comenzii" la sfârşitul fiecărei zile de lucru, precum şi la orice schimbare a locului de filmare. Acest formular se restituie gestionarului la înapoierea din teren.

    (7) La lucrările izolate (construcţii de drumuri, lucrări geologice, hidroenergetice, hidrotehnice, cariere şi altele asemenea), situate la distanţe mai mari de 5 km de depozitul de materii explozive, artificierii care au consumat intreaga cantitate preluată din depozit sau care le-au predat pe cele neconsumate artificierilor din schimbul următor (în cazul lucrului pe mai multe schimburi) depun formularul "Îndeplinirea comenzii" atunci când se prezintă la depozit pentru a ridica o noua cantitate, fără însă a depăşi 3 zile de la data ultimei ridicari de materii explozive.

    (8) La rubricile corespunzătoare din formularul "Îndeplinirea comenzii" se înscriu şi cantităţile de materii explozive recuperate după efectuarea lucrărilor (de exemplu: resturi neexplodate, exploziv aruncat din găuri), care se predau gestionarului la depozit în vederea distrugerii.

    (9) Gestionarul depozitului înscrie în Registrul de evidenta a intrării şi iesirii materiilor explozive cantităţile respective de care se descarca prin procesul-verbal de distrugere a materiilor explozive devenite inutilizabile.

    ART. 73

    (1) Gestionării sunt obligaţi sa verifice zilnic stocurile de materii explozive din depozit.

    (2) Trimestrial, o comisie formată din 2-3 persoane, condusă de către organul financiar al deţinătorului depozitului, inventariaza materiile explozive din depozit.

    (3) În caz de neconcordanta între stocul faptic şi cel scriptic, se sesizează imediat conducerea, care anunta organul de poliţie local şi inspectoratul teritorial de munca.

    ART. 74

    (1) La fiecare depozit de materii explozive se afişează obligatoriu următoarele:

    a) lista nominală cuprinzând persoanele care au dreptul sa semneze comenzi pentru materii explozive, cu specimenele de semnături, aprobată de conducătorul unităţii;

    b) lista nominală cuprinzând artificierii care au dreptul sa ridice materii explozive din depozit, cu specimenele de semnături, aprobată de conducătorul unităţii;

    c) lista cuprinzând instituţiile şi persoanele care au drept de control la depozitul de materii explozive;

    d) autorizaţia de funcţionare a depozitului de materii explozive (în original sau copie);

    e) prevederi din reglementările aplicabile referitoare la mânuire;

----------

    Litera e) a alin. (1) al art. 74 a fost modificată de pct. 11 al <LLNK 12005  1207 20 302   0 51>art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005.

 

    f) măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor;

----------

    Litera g) a alin. (1) al art. 74 a fost abrogată de pct. 12 al <LLNK 12005  1207 20 302   0 51>art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005.

 

    (2) Este interzisă eliberarea de materii explozive din depozit către alte persoane sau pe baza de comenzi semnate de alte persoane decât cele prevăzute în liste.

    ART. 75

    (1) Este interzisă eliberarea materiilor explozive din depozit către artificieri care nu dispun de mijloace de transport corespunzătoare cerinţelor stabilite pentru securitatea transportului şi de documente legale de transport.

    (2) De asemenea este interzisă eliberarea de materii explozive din depozit de către artificieri care efectuează transport manual şi nu au asigurate dotările prevăzute în actele normative în vigoare.

    ART. 76

    (1) Registrele de evidenta a materiilor explozive de la depozite, precum şi formularele privind miscarea materiilor explozive trebuie sa aibă caracter de document cu "regim special".

    (2) Caracterul de "regim special" al registrelor de evidenta la depozitele de materii explozive se referă la numerotarea fiecărei file, snuruirea, sigilarea, parafarea şi înregistrarea de către conducătorul deţinător al depozitului.

    (3) Celelalte formulare: "Comanda de materii explozive" şi "Îndeplinirea comenzii" trebuie sa poarte în mod obligatoriu seria şi numărul de ordine, care se completează în mod obligatoriu înaintea utilizării.

    ART. 77

    Înainte de a fi eliberate materiile explozive din depozit trebuie verificate următoarele:

    a) existenta pe ambalaje a datelor de identificare certa;

    b) starea ambalajului şi a explozivului;

    c) încadrarea în termenul de garanţie.

 

 

---------

    Cap. VI a fost abrogat de pct. 13 al <LLNK 12005  1207 20 302   0 51>art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005.

 

----------

    Art. 78 a fost abrogat de pct. 13 al <LLNK 12005  1207 20 302   0 51>art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005.

 

----------

    Secţiunea 1 a Cap. VI a fost abrogată de pct. 13 al <LLNK 12005  1207 20 302   0 51>art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005.

 

    Art. 79 a fost abrogat de pct. 13 al <LLNK 12005  1207 20 302   0 51>art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005.

 

---------

    Art. 80 a fost abrogat de pct. 13 al <LLNK 12005  1207 20 302   0 51>art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005.

 

 

---------

    Secţiunea a 2-a a Cap. VI fost abrogată de pct. 13 al <LLNK 12005  1207 20 302   0 51>art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005.

 

----------

    Art. 81 a fost abrogat de pct. 13 al <LLNK 12005  1207 20 302   0 51>art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005.

 

 

----------

    Secţiunea a 3-a a Cap. VI a fost abrogată de pct. 13 al <LLNK 12005  1207 20 302   0 51>art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005.

 

---------

    Art. 82 a fost abrogat de pct. 13 al <LLNK 12005  1207 20 302   0 51>art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005.

 

---------

    Secţiunea a 4-a a Cap. VI a fost abrogată de pct. 13 al <LLNK 12005  1207 20 302   0 51>art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005.

 

----------

    Art. 83 a fost abrogat de pct. 13 al <LLNK 12005  1207 20 302   0 51>art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005.

 

    CAP. VII

    Dezghetarea explozivilor pe baza de nitroglicerina

 

    ART. 84

    Şeful depozitului de materii explozive este obligat sa îl anunţe imediat în scris pe conducătorul unităţii ori de câte ori constata ca explozivul din depozit sau din transporturile sosite este inghetat.

    ART. 85

    Dezghetarea explozivilor se face în baza dispoziţiei scrise a conducatorului unităţii, în care se specifica: data, locul, responsabilul lucrărilor şi echipa de artificieri însărcinaţi cu executarea operaţiunilor de dezghetare.

    ART. 86

    (1) Dezghetarea explozivilor se face în încăperile din cadrul depozitelor de materii explozive sau în încăperi special amenajate.

    (2) În încăperile respective pe perioada dezghetarii sunt interzise păstrarea altor explozivi, efectuarea altor lucrări şi accesul altor persoane în afară de cele însărcinate cu efectuarea operaţiunilor de dezghetare sau de control.

    (3) Cantitatea maxima de explozivi ce poate fi dezghetata simultan într-o încăpere este limitată de capacitatea de depozitare stabilită prin autorizaţia depozitului respectiv.

    (4) Transportul explozivilor inghetati în încăperile de dezghetare se efectuează sub directa supraveghere a responsabilului lucrării. Transportul lăzilor sau al pungilor se face cu o targa prevăzută cu bordura şi curele, care în timpul transportului trebuie trecute peste umeri. Incarcatura maxima de explozivi pe targa nu trebuie sa depăşească 30 kg.

    (5) Pe toată durata în care se executa dezghetarea în încăperi trebuie asigurata o temperatura cuprinsă între +15°C şi +25°C.

    (6) Controlul temperaturii se face cu termometre cu care trebuie prevăzute încăperile, de către responsabilul cu dezghetarea, la introducerea explozivului în încăpere şi periodic de 2 ori pe zi.

    (7) În încăperea destinată pentru dezghetare explozivii ambalati în lăzi sau despachetati din ambalajul intermediar (pungi) se asaza pe mese sau rafturi acoperite cu panza cauciucata, musama sau linoleum, lasandu-se între ele un spaţiu de cel puţin 20 cm, cu excepţia cazurilor în care explozivul este lăsat sa se dezghete pe loc în camera în care a inghetat.

    (8) După o perioada de 48 de ore de la introducerea explozivului în încăpere responsabilul lucrării controlează starea explozivului şi dacă constata ca acesta nu este dezghetat, prelungeşte perioada, controland zilnic starea explozivului.

    (9) După terminarea operaţiunii de dezghetare panza cauciucata, musamaua sau linoleumul trebuie sters cu o carpa umeda, iar mesele, rafturile, podelele şi instalaţiile incaperii se spala cu o soluţie de apa calda şi soda.

    ART. 87

    (1) După terminarea lucrărilor de dezghetare responsabilul întocmeşte un proces-verbal asupra modului cum au decurs lucrările şi a stării explozivului, pe care îl înaintează conducatorului unităţii.

    (2) Dacă din procesul-verbal rezulta ca explozivul s-a dezghetat, acesta poate fi dat în consum pe baza unei dispoziţii scrise date de conducătorul unităţii.

 

    CAP. VIII

    Distrugerea materiilor explozive

 

    SECŢIUNEA 1

    Generalitati

 

    ART. 88

    Materiile explozive necorespunzătoare şi cele devenite inutilizabile din cauza depăşirii termenelor de garanţie sau a alterarii, precum şi cele provenite din rateuri sau din resturi neexplodate se păstrează pana la distrugere, separat de celelalte materii explozive, în lăzi (cutii) marcate corespunzător şi trebuie distruse în termen de maximum 30 de zile sau la acumularea unei cantităţi de maximum 5 kg.

    ART. 89

    Distrugerea materiilor explozive se face în baza unei cereri scrise întocmite de către şeful de depozit şi aprobată de către conducătorul unităţii, care cuprinde: locul, data, felul materiilor explozive, cantităţile, metoda de distrugere, locul de plasare a posturilor de paza şi de retragere a persoanelor care asista.

    ART. 90

    Operaţiunile de distrugere se efectuează numai de către artificieri autorizaţi, instruiti în acest scop, sub supravegherea personalului tehnic desemnat de conducătorul unităţii.

    ART. 91

    (1) Distrugerea materiilor explozive se consemnează într-un proces-verbal, care cuprinde:

    a) numărul şi data actului prin care conducătorul unităţii a aprobat distrugerea;

    b) felul şi cantitatea materiilor explozive distruse;

    c) motivul pentru care s-a hotărât distrugerea;

    d) procedeul folosit şi modul în care a decurs distrugerea;

    e) menţiuni cu privire la asanarea terenului;

    f) numele persoanelor care au condus şi au executat distrugerea.

    (2) Procesul-verbal se semnează de persoanele care au participat la distrugere şi se aproba de conducătorul unităţii deţinătoare de depozit şi se înregistrează, constituind actul justificativ pentru scăderea materiilor explozive din evidenta depozitului.

    ART. 92

    Distrugerea materiilor explozive este admisă numai ziua, în condiţii de vizibilitate buna pentru asigurarea supravegherii zonei.

    ART. 93

    La efectuarea operaţiunilor de distrugere se respecta următoarele:

    a) locul distrugerii prin explodare sau ardere a materiilor explozive trebuie sa se găsească la o distanta minima de siguranta de cel puţin 300 m fata de orice loc de munca, locuinţe, cantonamente, cai de comunicaţii, lucrări de arta etc. şi trebuie sa fie asigurat prin paza care trebuie menţinută pe toată durata efectuării operaţiunilor de distrugere, în asa fel încât nici o persoana sa nu aibă acces în perimetrul stabilit;

    b) locul de distrugere se alege pe un teren nisipos sau argilos;

    c) materiile explozive se transporta la locul unde se executa distrugerea lor, cu luarea de măsuri suplimentare se securitate şi numai după ce au fost terminate toate lucrările pregătitoare, iar în cazul în care transportul se face pe drumurile publice trebuie înştiinţat şi organul de poliţie local;

    d) în cazul în care cantitatea care trebuie distrusa este mai mare decât cea admisă la o distrugere, surplusul de materii explozive se păstrează în perimetrul terenului pazit, însă la cel puţin 100 m de locul propriu-zis al distrugerii.

    ART. 94

    Distrugerea materiilor explozive se face numai pe grupe de acelaşi fel de materii explozive. În acest scop resturile de materii explozive trebuie sa se sorteze după grupele din care fac parte, înainte de începerea operaţiunilor de distrugere.

    ART. 95

    Distrugerea materiilor explozive se face prin explodare, ardere sau dizolvare în apa.

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Distrugerea prin explodare

 

    ART. 96

    (1) Prin explodare se distrug acele materii explozive care mai pot detona prin iniţiere cu capse detonante.

    (2) Distrugerea prin explodare se face prin iniţiere pe cale electrica.

    (3) În cazul în care persoana respectiva nu utilizează capse electrice, se admite folosirea de capse detonante pirotehnice aprinse, cu fitil de amorsare (Bickford).

    ART. 97

    (1) Cantitatea maxima care se distruge deodată, conform art. 94, prin explodare este de:

    a) 10 kg de explozivi în echivalent trotil;

    b) 100 de capse detonante pirotehnice sau electrice;

    c) 100 de relee detonante intarzietoare;

    d) 100 de elemente de iniţiere neelectrice;

    e) 250 m fitil detonant.

    (2) În cazuri deosebite, cu aprobarea conducatorului unităţii se poate distruge o cantitate de pana la 50 kg exploziv în echivalent trotil, cu condiţia ca locul de distrugere sa se găsească la o distanta minima de siguranta de cel puţin 1.000 m fata de orice loc de munca, locuinţe, cantonamente, cai de comunicaţii etc.

    ART. 98

    Distrugerea prin explodare trebuie executată într-o groapa cu un diametru de 2 m şi adâncimea de cel puţin 1 m. Fundul gropii trebuie nivelat şi prevăzut cu un strat de nisp sau argila cu o grosime de minimum 0,2 m.

    ART. 99

    Înainte de a începe distrugerea materiilor explozive artificierul întinde cablul de impuscare de la groapa pana la locul de declansare a exploziei, verificand starea acestuia.

    ART. 100

    (1) Explozivii propriu-zisi destinaţi pentru distrugere se asaza în centrul gropii şi se explodeaza cu un cartus de exploziv de calitate buna, amorsat cu o capsa detonanta electrica, care se asaza în masa de exploziv ce trebuie distrusa şi apoi se leagă reoforii capsei electrice la capetele cablului de impuscare.

    (2) Pentru distrugerea fitilului detonant colacul sau bobina se detoneaza cu ajutorul a 2 cartuse de exploziv, iniţiate cu o capsa detonanta electrica, care se fixează pe partea exterioară a colacului sau a bobinei de fitil detonant care trebuie distrus şi apoi se leagă reoforii capsei electrice la capetele cablului de impuscare.

    (3) Capsele detonante pirotehnice, electrice, releele detonante intarzietoare şi capsele de la sistemul de iniţiere neelectrica care urmează a fi distruse se ambaleaza într-un sul de hârtie după care se fixează în jurul unui cartus amorsat cu o capsa detonanta electrica.

    ART. 101

    (1) Declanşarea exploziei cu capse detonante electrice se face dintr-un loc adapostit, situat la o distanta de cel puţin 100 m de groapa.

    (2) În cazul amorsarii cartusului de exploziv cu capsa detonanta pirotehnica şi fitil de amorsare (Bickford), acesta trebuie sa aibă o lungime minima de 2 m, iar după aprinderea fitilului artificierul se retrage într-un loc adapostit, situat la o distanta de minimum 100 m de groapa.

    (3) În cazuri deosebite, dacă explozivul ce se distruge depăşeşte 10 kg, iniţierea se face numai pe cale electrica, iar locul de declansare a exploziei trebuie sa se afle la o distanta de cel puţin 200 m de groapa.

    ART. 102

    În timpul declansarii exploziei personalul tehnic de supraveghere numit şi persoanele care asigura paza trebuie sa se afle la minimum 300 m de locul de distrugere.

    ART. 103

    Înaintea declansarii exploziei artificierul semnalizeaza prin semnale acustice retragerea, aprinderea focului şi terminarea distrugerii, după un cod de semnalizare stabilit şi adus la cunostinta tuturor celor care participa la operaţiunea de distrugere.

    ART. 104

    După fiecare operaţiune de distrugere artificierul controlează dacă n-au rămas materii explozive neexplodate în groapa sau în imediata apropiere a acesteia, pe o raza de cel puţin 10 m.

    ART. 105

    (1) În cazul unui rateu, după trecerea a 20 de minute, artificierul verifica sistemul de iniţiere pentru a stabili cauza rateului şi repeta iniţierea.

    (2) În cazul repetarii rateului, după alte 20 de minute de asteptare, artificierul utilizează pentru iniţiere un alt cartus amorsat cu ajutorul căruia se realizează distrugerea.

    ART. 106

    În cazul rămânerii unor resturi de materie exploziva neexplodata, acestea se distrug printr-o noua operaţiune, după acelaşi procedeu.

 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Distrugerea prin ardere

 

    ART. 107

    (1) Prin ardere se distrug acele materii explozive care şi-au pierdut capacitatea de detonatie, precum şi acelea care nu fac explozie (fitil de amorsare Bickford).

    (2) Este interzisă distrugerea prin ardere a capselor detonante electrice sau pirotehnice şi a cartuselor amorsate.

    (3) Se interzice efectuarea operaţiunilor de distrugere prin ardere pe timp cu precipitatii sau cu vant puternic.

    ART. 108

    Se admite distrugerea prin ardere separat pe grupe, conform prezentelor norme tehnice, a următoarelor cantităţi maxime:

    a) 25 kg explozivi propriu-zisi în echivalent trotil;

    b) 40 kg fitil de amorsare Bickford.

    ART. 109

    (1) Terenul şi locul arderii materiilor explozive se aleg în conformitate cu prescripţiile art. 93.

    (2) În plus, suprafata terenului trebuie sa fie plata pe o raza de 10 m, iar în jurul locului de distrugere, pe o raza de 20 m, se curata vegetatia şi orice substanta combustibila.

    (3) În apropierea locului de distrugere prin ardere se pregăteşte din timp o cantitate de apa cu care sa se poată raci locul pe care s-a efectuat distrugerea, iar acolo unde este posibil se instaleaza hidranti.

    ART. 110

    Materiile explozive supuse distrugerii prin ardere se scot din ambalaj.

    ART. 111

    (1) Distrugerea materiilor explozive prin ardere se executa astfel:

    a) pe terenul amenajat conform art. 109 se sapa un sant de 30-50 cm latime, 15-20 cm adancime şi cu lungimea în funcţie de cantitatea de materii explozive ce se arde deodată;

    b) în sant se asaza lemne sau scanduri care formează patul focului;

    c) cartusele de exploziv sau fitil de amorsare Bickford tăiat în bucăţi de cel puţin 2 m lungime se asaza pe patul de lemn sau de scanduri sub forma unei grămezi cu înălţimea de maximum 100 mm, peste care se pun resturile de la ambalaje;

    d) aprinderea focului se face prin intermediul unei dare formate din materiale uşor combustibile, ca hârtie sau talas, de cel puţin 5 m lungime.

    (2) După aprinderea materialului uşor combustibil artificierul se retrage într-un loc adapostit, situat la minimum 100 m de locul distrugerii.

    ART. 112

    (1) Apropierea de locul unde au fost arse materiile explozive este admisă numai după ce exista certitudinea ca focul s-a stins şi numai după 30 de minute de la stingerea acestuia.

    (2) După terminarea fiecărei arderi amplasamentul se stropeste cu apa.

    (3) Pentru focul următor se amenajeaza alt amplasament situat la minimum 5 m de ultimul.

    (4) La sfârşitul operaţiunii de ardere a unui foc, după stropire cu apa, amplasamentul focului şi terenul din jur, pe o raza de cel puţin 10 m, vor fi cercetate pentru a se asigura ca nu au mai rămas părţi incandescente sau resturi de materii explozive nearse.

    (5) Resturile de materii explozive nedistruse prin ardere se aduna, după care se supun din nou distrugerii la operaţiunea de ardere următoare.

    (6) Cenusa rămasă de la focurile dintr-o zi se aduna la sfârşitul zilei într-o groapa şi se acoperă cu pământ.

    (7) Amplasamentele curatate de orice resturi de ardere pot fi folosite din nou, numai după trecerea a 24 de ore de la distrugere.

 

    SECŢIUNEA a 4-a

    Distrugerea prin dizolvare în apa

 

    ART. 113

    (1) Prin dizolvare în apa se distrug explozivii propriu-zisi pe baza de azotat de amoniu şi pulberile cu fum.

    (2) Distrugerile prin dizolvare se executa în vase anume destinate pentru aceasta operaţiune.

    (3) Distrugerea prin dizolvare se executa prin introducerea explozivului în apa, cu menţiunea ca cei incartusati se scot din ambalajul de hârtie parafinata.

    (4) Explozivul este considerat distrus atunci când pe fundul vasului nu se mai constata existenta cristalelor de saruri nedizolvate.

    (5) După dizolvare soluţia trebuie aruncata într-o groapa anume sapata. Resturile insolubile, precum şi hârtia de ambalaj se aduna şi se distrug prin ardere.

 

    CAP. IX

    Autorizarea artificierilor şi pirotehnicienilor

------------

    Titlul Cap. IX a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 114

    (1) Efectuarea operaţiunilor cu explozivi, respectiv lucrări de împuşcare, preparare de amestecuri explozive simple şi emulsii explozive, transport, manipulare, depozitare, gestionare, distrugere, precum şi alte operaţiuni specifice acestui domeniu, inclusiv prestarea unor servicii similare, se efectuează numai de către artificieri autorizaţi.

    (2) Utilizarea articolelor pirotehnice de divertisment din categoria 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice din categoria P2, precum şi a articolelor pirotehnice de scenă se încredinţează numai persoanelor care sunt autorizate ca pirotehnicieni.

    (3) În cinematografie, efectele speciale pentru care este necesară utilizarea de explozivi şi/sau articole pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, T1 şi T2 se realizează numai de către artificieri, respectiv pirotehnicieni autorizaţi, cu excepţia situaţiilor în care declanşarea exploziilor/articolelor pirotehnice se face de către interpretul respectivei secvenţe.

------------

    Art. 114 a fost modificat de pct. 20 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 115

    (1) Pot desfăşura activitatea de artificier sau pirotehnician pe teritoriul României cetăţenii români şi cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, în condiţiile prezentelor norme tehnice.

    (2) Cetăţenii români pot desfăşura activitatea de artificier sau pirotehnician numai după obţinerea calificării profesionale corespunzătoare şi ulterior autorizării, în condiţiile prezentelor norme tehnice.

    (3) Cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European pot desfăşura activitatea de artificier sau pirotehnician în condiţiile prevăzute la art. 119^1.

    (4) Autorizarea prevăzută la alin. (2) este dovedită prin carnetul de artificier, respectiv pirotehnician.

------------

    Art. 115 a fost modificat de pct. 21 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 116

    (1) Cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv pirotehnician, prevăzute la art. 115, pot fi organizate numai de către furnizorii de formare profesională autorizaţi, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Cursurile necesare calificării în meseria de artificier trebuie să conţină cel puţin tematici referitoare la:

    a) legislaţia în domeniul explozivilor;

    b) noţiuni generale despre explozivi (compoziţie, terminologie, domeniul de utilizare, caracteristici termodinamice, reacţii chimice explozive, gaze de explozie, clasificare, detonaţie, brizanţă, capacitatea de lucru, determinarea altor parametri precum umiditatea, densitatea, sensibilitatea chimică la detonaţie şi şoc);

    c) descrierea principalilor compuşi chimici explozivi;

    d) mijloace de iniţiere şi aprindere (capse detonante pirotehnice şi electrice, fitiluri detonante şi de amorsare, bustere, sistem NONEL, explozoare);

    e) scheme de împuşcare şi de conectare a sistemelor de iniţiere;

    f) transportul, depozitarea, manipularea, evidenţa, distrugerea explozivilor;

    g) plasarea găurilor, încărcarea, burarea şi declanşarea încărcăturilor;

    h) scheme de legare şi de aprindere a explozivilor;

    i) rateuri şi lichidarea acestora;

    j) lucrări de împuşcare în locuri cu atmosfere potenţial explozive;

    k) standarde privind explozivii;

    l) cerinţe de securitate şi sănătate în muncă specifice meseriei de artificier;

    m) reguli de prevenire şi stingere a incendiilor.

    (3) Cursurile necesare calificării în meseria de pirotehnician trebuie să conţină cel puţin:

    a) legislaţia în domeniul articolelor pirotehnice;

    b) noţiuni generale despre articole pirotehnice (terminologie, clasificare, mod de realizare, conţinut de substanţă explozivă netă);

    c) standarde aplicabile;

    d) prevederi privind siguranţa publică şi de securitate pentru pirotehnicieni;

    e) prevederi de securitate şi sănătate în muncă specifice meseriei de pirotehnician;

    f) reguli privind transportul, depozitarea, manipularea, evidenţa şi distrugerea articolelor pirotehnice;

    g) reguli de prevenire şi stingere a incendiilor.

------------

    Art. 116 a fost modificat de pct. 22 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 117

    (1) În vederea înscrierii la cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician, solicitanţii trebuie să depună un dosar care să conţină următoarele documente:

    a) cerere prin care solicită înscrierea la curs, cu menţionarea adresei de domiciliu sau a adresei de rezidenţă, precum şi a datelor de contact;

    b) copie de pe diploma de bacalaureat sau, după caz, diplomă/certificat/adeverinţă de absolvire a 8 sau 10 clase;

    c) certificat medical care să conţină menţiunea «clinic sănătos»;

    d) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt pentru meseria de artificier, respectiv de pirotehnician;

    e) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 2 ani, pentru infracţiuni comise cu intenţie.

    (2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care solicită înscrierea la cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician pot face dovada respectării cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) prin documente echivalente, prezentate în copie de către solicitant, însoţite de o traducere neoficială în limba română.

    (3) Dosarele prevăzute la alin. (1) se înregistrează şi se păstrează la furnizorul de formare profesională autorizat care a organizat cursul de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician.

    (4) În situaţia în care un furnizor de formare profesională autorizat îşi încetează activitatea, acesta are obligaţia de a preda dosarele prevăzute la alin. (1) inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia şi-a desfăşurat activitatea.

    (5) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care au absolvit un curs similar într-unul dintre aceste state nu trebuie să mai efectueze cursul în România în vederea autorizării.

------------

    Art. 117 a fost modificat de pct. 23 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 118

    Furnizorii de formare profesională au obligaţia să anunţe inspectoratului teritorial de muncă perioada de desfăşurare a cursului de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician.

------------

    Art. 118 a fost modificat de pct. 24 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 119

    (1) Autorizarea artificierilor, respectiv a pirotehnicienilor se face în baza unui examen susţinut în faţa unei comisii formate din reprezentanţi ai inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia solicitantul îşi are domiciliul, reşedinţa sau rezidenţa.

    (2) Pentru a putea participa şi susţine examenul în vederea autorizării ca artificier, respectiv ca pirotehnician, candidatul trebuie să transmită comisiei un dosar care să conţină următoarele documente:

    a) cerere, care va cuprinde pe lângă datele personale şi lucrările pentru care solicită autorizarea;

    b) copie de pe actul de identitate;

    c) copie de pe certificatul de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician, certificată de către solicitant;

    d) certificat de cazier judiciar care să dovedească faptul că nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 2 ani, pentru infracţiuni comise cu intenţie;

    e) certificat medical din care să rezulte faptul că solicitantul este clinic sănătos;

    f) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt pentru meseria de artificier sau pirotehnician;

    g) două fotografii 3 x 4 cm.

    (3) Dovada respectării cerinţelor prevăzute la alin. (2) lit. b)-f) poate fi făcută şi prin prezentarea unor documente echivalente, emise în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, în copie, de către solicitant, care confirmă conformitatea acestora cu originalul, însoţite de o traducere neautorizată în limba română.

    (4) În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, inspectoratul teritorial de muncă va contacta autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, în conformitate cu prevederile <LLNK 12009    49180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12010    68 10 201   0 17>Legea nr. 68/2010.

------------

    Art. 119 a fost modificat de pct. 25 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 119^1

    (1) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European pot desfăşura activitatea de artificier sau de pirotehnician, cu respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice în regim de autorizare sau luare în evidenţă.

    (2) Cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi cetăţenii români care au obţinut calificarea profesională necesară într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European pot dobândi calitatea de artificier sau de pirotehnician autorizat potrivit prezentelor norme tehnice în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.

    (3) Cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi cetăţenii români care au dobândit calitatea de artificier ori de pirotehnician autorizat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, calitate certificată de o autoritate competentă din aceste state membre, se pot înscrie în Tabelul nominal cuprinzând artificierii sau pirotehnicienii autorizaţi, întocmit pe specialităţi de Inspecţia Muncii, în vederea exercitării profesiei în România, în condiţiile legii, fiind exceptaţi de la procedura de examinare prevăzută la art. 119.

    (4) Cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, autorizat ca artificier ori pirotehnician, care exercită în mod legal această profesie în statul membru de origine sau de provenienţă, poate exercita temporar ori ocazional pe teritoriul României activităţile specifice profesiei de artificier sau de pirotehnician, fiind exceptat de la procedura de examinare reglementată la art. 119.

    (5) Persoanele prevăzute la alin. (3) şi (4) au dreptul să exercite pe teritoriul României fără parcurgerea procedurii de autorizare reglementată la art. 119 numai tipul de lucrări pentru care au fost autorizate deja în statul membru de stabilire sau de provenienţă şi cu notificarea prealabilă a inspectoratului teritorial de muncă, înainte de începerea lucrărilor.

------------

    Art. 119^1 a fost introdus de pct. 26 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 119^2

    (1) Cererea de autorizare ca artificier sau pirotehnician se adresează inspectoratului teritorial de muncă din judeţul de domiciliu sau de reşedinţă şi va fi însoţită de actele doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentele norme tehnice.

    (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, inspectoratul teritorial de muncă va informa solicitantul cu privire la data programării examenului de autorizare, care nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii.

    (3) Data programată pentru examen poate fi amânată o singură dată, cu maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de această prelungire. Modificarea datei programate pentru examen trebuie motivată şi notificată solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.

    (4) În cazul în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege sau cererea formulată de acesta nu este însoţită de actele doveditoare, inspectoratul teritorial de muncă îi comunică acestuia refuzul de participare la examenul de autorizare ori, după caz, necesitatea completării documentelor impuse de lege. În cazul în care unei persoane îi este refuzată participarea la examenul de autorizare, comunicarea trebuie să fie motivată clar, argumentând cauzele.

    (5) În situaţia necesităţii completării documentelor impuse de lege, inspectoratul teritorial de muncă va comunica persoanei în cauză, în termen de maximum 10 zile de la depunerea documentaţiei complete, data programării examenului, care nu poate să depăşească 30 de zile calendaristice de la data depunerii noilor documente.

    (6) Absolvenţii cursurilor de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician care, din diverse motive, nu s-au prezentat la data fixată pentru examenul de autorizare vor depune o cerere la inspectoratul teritorial de muncă în vederea solicitării unei reprogramări a acestuia.

------------

    Art. 119^2 a fost introdus de pct. 26 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 120

    (1) Examinarea în vederea autorizării se face în funcţie de tipul de lucrări pe care solicitantul intenţionează să le execute.

    (2) Examinarea solicitanţilor pentru exercitarea activităţii de artificier va avea în vedere verificarea cunoştinţelor cel puţin în ceea ce priveşte:

    a) actele normative din domeniul explozivilor;

    b) noţiuni despre explozivi şi mijloace de iniţiere;

    c) modul în care trebuie efectuate lucrările pe care le execută un artificier;

    d) reguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor;

    e) reguli de sănătate şi securitate în muncă aplicabile activităţii.

    (3) Examinarea solicitanţilor pentru exercitarea activităţii de pirotehnician va avea în vedere verificarea cunoştinţelor cel puţin în ceea ce priveşte:

    a) actele normative din domeniul articolelor pirotehnice;

    b) noţiuni despre articole pirotehnice, clasificare, tipuri, terminologie, standarde;

    c) modul în care trebuie efectuate lucrările pe care le execută un pirotehnician;

    d) reguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor;

    e) reguli de sănătate şi securitate în muncă aplicabile activităţii.

    (4) Rezultatele examenului de autorizare pentru exercitarea activităţii de artificier, respectiv de pirotehnician se consemnează într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei.

    (5) Decizia de nepromovare a examenului de autorizare pentru exercitarea activităţii de artificier sau de pirotehnician se motivează în mod clar, prezentându-se cauzele, şi poate fi contestată la Inspecţia Muncii şi, după caz, atacată la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.

    (6) După promovarea examenului, solicitantul trebuie să efectueze o practică timp de două luni sub supravegherea unui artificier autorizat, respectiv pirotehnician autorizat şi cu experienţă, timp în care va executa lucrări cu explozivi sau articole pirotehnice care să îi permită să desfăşoare singur activitatea pentru care a fost autorizat.

    (7) Eliberarea carnetului de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat se face după ce acesta face dovada că a parcurs perioada de practică prevăzută la alin. (6) şi constă în eliberarea acestuia, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 10 a) şi 10 b), sau înscrierea unei noi operaţiuni, după caz.

    (8) Eliberarea carnetelor de artificier, respectiv de pirotehnician sau înscrierea unor noi activităţi în acestea se face de către inspectoratul teritorial de muncă.

    (9) Exercitarea activităţii pentru care s-a obţinut autorizaţia este permisă numai pentru tipul de lucrări înscrise în carnet.

    (10) Extinderea autorizaţiei pentru alte operaţiuni decât cele pentru care o persoană a fost autorizată la o anumită dată ca artificier sau pirotehnician implică o nouă examinare, urmată de o nouă perioadă de practică de două luni, potrivit prevederilor alin. (2)-(8).

------------

    Art. 120 a fost modificat de pct. 27 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 120^1

    (1) Lucrările pe care le poate executa un artificier autorizat sunt următoarele:

    1. în subteran:

    a) lucrări de împuşcare în subteran în mine grizutoase;

    b) lucrări de împuşcare în subteran în mine negrizutoase;

    c) lucrări de împuşcare în alte lucrări subterane de tip minier (de exemplu, tuneluri, galerii de aducţiune, încăperi pentru utilaje);

    2. la suprafaţă:

    a) lucrări de împuşcare la exploatări miniere la zi, construcţii de drumuri şi terasamente, demolări sau derocări de altă natură;

    b) lucrări de împuşcare subacvatice executate de la suprafaţă;

    c) lucrări de împuşcare a obiectelor din metal;

    d) lucrări de împuşcare în prospecţiuni geologice, seismice, perforări de sonde;

    e) lucrări de împuşcare în medii calde;

    f) lucrări de realizare a efectelor speciale în producţia de filme;

    g) lucrări pentru dislocarea buturugilor cu rădăcini;

    h) lucrări de dezmembrare a supragabariţilor;

    i) lucrări de spargere a gheţii şi de eliberare a blocărilor cu sloiuri de gheaţă;

    j) lucrări speciale;

    k) transport explozivi.

    (2) În cazul operaţiunilor subacvatice cu explozivi unde este necesară intervenţia scafandrilor, aceştia, pe lângă deţinerea brevetului de scafandru, trebuie să fie autorizaţi ca artificieri.

    (3) Nu se consideră lucrări de împuşcare în subteran lucrările care se execută sub nivelul solului care nu au drept scop realizarea unor lucrări de tip minier sau lucrările de demolare care se execută începând de la nivelul solului în jos.

    (4) Un artificier autorizat pentru lucrările prevăzute la alin. (1) pct. 1 lit. a) poate executa şi lucrări prevăzute la alin. (1) pct. 1 lit. b) şi c), iar un artificier autorizat pentru lucrările prevăzute la alin. (1) pct. 1 lit. b) poate executa şi lucrările prevăzute la alin. (1) pct. 1 lit. c) şi invers.

------------

    Art. 120^1 a fost introdus de pct. 28 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 120^2

    Operaţiunile pe care le poate efectua un pirotehnician autorizat sunt următoarele:

    a) realizarea focurilor de artificii cu efecte luminoase sau sonore prin utilizarea articolelor pirotehnice de divertisment;

    b) efectuarea de efecte luminoase sau acustice în timpul spectacolelor care se desfăşoară în interior ori exterior prin utilizarea articolelor pirotehnice de scenă;

    c) utilizarea de alte articole pirotehnice, cum ar fi mijloacele de semnalizare acustice şi luminoase de diferite tipuri, de combatere a dăunătorilor şi protecţie a plantelor în agricultură, mijloacele producătoare de fum şi ceaţă, precum şi altele asemenea cu întrebuinţări tehnice;

    d) realizarea de efecte speciale în producţii cinematografice prin utilizarea de articole pirotehnice.

------------

    Art. 120^2 a fost introdus de pct. 28 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 121

    (1) Dosarele prevăzute la art. 119 alin. (2) se înregistrează şi se păstrează la inspectoratele teritoriale de muncă la care au fost depuse pentru persoanele cărora le-a fost eliberat carnetul de artificier, respectiv de pirotehnician.

    (2) Persoanelor care nu au promovat examenul de autorizare dosarul li se restituie pe bază de semnătură.

    (3) Solicitantul poate relua procedura de autorizare numai după o perioadă de 30 de zile de la data restituirii dosarului.

    (4) Autorizaţiile de artificieri şi pirotehnicieni acordate anterior prezentelor reglementări rămân valabile, în condiţiile legii.

------------

    Art. 121 a fost modificat de pct. 29 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 122

    (1) Inspectoratele teritoriale de muncă au obligaţia să ţină evidenţa nominală a tuturor artificierilor şi pirotehnicienilor autorizaţi, atât pentru cei salariaţi la diverşi operatori economici, cât şi pentru cei care practică această activitate în mod independent. Evidenţa respectivă trebuie să conţină numele persoanei autorizate, domiciliul, reşedinţa sau rezidenţa acestuia, tipul de lucrări pentru care este autorizat, data eliberării autorizaţiei, alte informaţii.

    (2) Inspecţia Muncii va publica pe site-ul instituţiei lista completă a artificierilor şi pe cea a pirotehnicienilor autorizaţi, pe care le actualizează ori de câte ori este necesar.

    (3) Operatorii economici care au angajaţi artificieri şi pirotehnicieni autorizaţi au obligaţia să comunice inspectoratelor teritoriale de muncă numele persoanelor autorizate angajate şi orice schimbare a acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la angajare şi, respectiv, de la schimbare.

    (4) Artificierii şi pirotehnicienii autorizaţi au obligaţia, atunci când se schimbă datele lor de identificare, să comunice modificările respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la schimbare, prin poştă sau prin PCU electronic, inspectoratului teritorial de muncă unde sunt înregistraţi.

    (5) Artificierii şi pirotehnicienii, în cazul în care îşi schimbă domiciliul, reşedinţa sau rezidenţa, au obligaţia ca, prin poştă sau prin PCU electronic, concomitent cu îndeplinirea prevederilor alin. (4), să solicite înregistrarea la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia şi-au stabilit noul domiciliu sau noua rezidenţă, în termen de 5 zile lucrătoare de la schimbare.

    (6) Inspecţia Muncii va actualiza listele prevăzute la alin. (2) cu noile informaţii prevăzute la alin. (4) şi (5) ale artificierului sau pirotehnicianului respectiv.

------------

    Art. 122 a fost modificat de pct. 30 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 123

    (1) Carnetul de artificier, respectiv de pirotehnician poate fi suspendat de către inspectorii de muncă cu atribuţii de control în acest domeniu, pe o perioadă de 3 luni, în situaţia în care se constată abateri ale titularului de la prevederile legale privind securitatea şi sănătatea în muncă.

    (2) Atunci când constată abateri de la prevederile legale privind siguranţa publică, organele de poliţie pot face propuneri inspectoratelor teritoriale de muncă în vederea suspendării carnetului de artificier, respectiv de pirotehnician, pentru o perioadă de 3 luni.

    (3) Artificierul sau pirotehnicianul căruia i s-a suspendat carnetul are obligaţia să predea acest carnet inspectoratului teritorial de muncă emitent, care îl va înapoia titularului după expirarea perioadei de suspendare.

    (4) Carnetul de artificier, respectiv de pirotehnician se anulează de către inspectoratul teritorial de muncă emitent în următoarele cazuri:

    a) ca urmare a încălcărilor grave sau repetate ale prevederilor legale privind regimul explozivilor/articolelor pirotehnice;

    b) la întreruperea activităţii pentru o perioadă de mai mult de 4 ani.

------------

    Art. 123 a fost modificat de pct. 31 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 124

    (1) În cazul anulării carnetului de artificier/pirotehnician prevăzute la art. 123 alin. (4), acesta se predă inspectoratului teritorial de muncă emitent.

    (2) Obţinerea unui nou carnet este posibilă numai după trecerea a cel puţin 2 ani de la data anulării, pe baza unui nou examen de autorizare.

------------

    Art. 124 a fost modificat de pct. 32 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 125

    (1) Anual, artificierii, respectiv pirotehnicienii autorizaţi au obligaţia să efectueze examene psihologice, din care să rezulte dacă aceştia sunt sau nu sunt apţi pentru activitatea pe care o îndeplinesc.

    (2) Concluzia examenului prevăzut la alin. (1) se va transmite de către psihologul care l-a efectuat direct persoanei examinate, care are obligaţia de a o transmite inspectoratului teritorial de muncă, în copie.

    (3) Examinarea psihologică trebuie efectuată cu 30 de zile înainte de data expirării valabilităţii ultimei examinări psihologice.

    (4) Neefectuarea examenului psihologic în termenul prevăzut atrage suspendarea carnetului de artificier, respectiv de pirotehnician până la momentul efectuării examinării, iar în cazul în care examinarea nu este efectuată în următoarele 3 luni, se va proceda la anularea carnetului.

    (5) În cazul în care în urma efectuării examenului psihologic rezultă că persoana examinată nu este aptă să îşi exercite meseria, i se retrage dreptul de practicare a meseriei de artificier sau pirotehnician şi i se anulează carnetul.

    (6) Efectuarea instructajelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a celor privind activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

------------

    Art. 125 a fost modificat de pct. 33 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 125^1

    (1) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, posesori ai unui document de calificare în profesia de artificier şi/sau de pirotehnician, obţinut în unul dintre aceste state, dobândesc, în contextul dreptului de stabilire, accesul la profesie în România, după recunoaşterea acestor documente de către Comisia de atestare, conform <LLNK 12004   200 10 201   0 18>Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările ulterioare.

------------

    Alin. (1) al art. 125^1 a fost modificat de pct. 37 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011, prin înlocuirea termenului "pirotehnist pentru focuri de artificii" cu termenul "pirotehnician".

 

    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi cetăţenilor români posesori ai documentelor de calificare în profesia de artificier şi/sau de pirotehnician, obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.

------------

    Alin. (2) al art. 125^1 a fost modificat de pct. 37 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011, prin înlocuirea termenului "pirotehnist pentru focuri de artificii" cu termenul "pirotehnician".

 

    (3) Recunoaşterea actului de studii este efectuată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în condiţiile legii.

------------

    Alin. (4) al art. 125^1 a fost abrogat de pct. 34 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

------------

    Art. 125^1 a fost introdus de pct. 14 al <LLNK 12005  1207 20 302   0 51>art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005.

 

    ART. 125^2

    Operatorii economici care au ca lucrători artificieri sau pirotehnicieni autorizaţi, precum şi artificierii şi pirotehnicienii autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în mod independent, dar care sunt stabiliţi într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European şi care efectuează operaţiuni cu explozivi ori articole pirotehnice în regim transnaţional sau transfrontalier în România, au obligaţia să anunţe cu 5 zile înainte de desfăşurarea activităţilor respective, inclusiv prin intermediul PCU electronic, inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea.

------------

    Art. 125^2 a fost introdus de pct. 35 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 125^3

    (1) Procedurile şi formalităţile de autorizare prevăzute în prezentele norme tehnice pot fi îndeplinite şi prin intermediul PCU electronic, în conformitate cu prevederile <LLNK 12009    49180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12010    68 10 201   0 17>Legea nr. 68/2010.

    (2) Prevederile prezentelor norme tehnice referitoare la PCU electronic se aplică în 60 de zile de la data operaţionalizării acestuia.

------------

    Art. 125^3 a fost introdus de pct. 35 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 125^4

    În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizărilor sau notificărilor prevăzute de prezenta hotărâre, inspectoratul teritorial de muncă contactează autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI), în conformitate cu prevederile <LLNK 12009    49180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12010    68 10 201   0 17>Legea nr. 68/2010.

------------

    Art. 125^4 a fost introdus de pct. 35 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 125^5

    Autorizarea artificierilor şi pirotehnicienilor, a depozitelor pentru materiile explozive şi a serviciilor cu materii explozive este exceptată de la procedura aprobării tacite, astfel cum aceasta este reglementată prin <LLNK 12003    27180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12003   486 10 201   0 18>Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

------------

    Art. 125^5 a fost introdus de pct. 35 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    ART. 125^6

    Prevederile privind procedurile şi formalităţile de autorizare, precum şi autorizarea artificierilor şi pirotehnicienilor, reglementate de prezentele norme tehnice, se completează cu dispoziţiile <LLNK 12009    49180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12010    68 10 201   0 17>Legea nr. 68/2010.

------------

    Art. 125^6 a fost introdus de pct. 35 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

------------

    Cap. X a fost abrogat de pct. 36 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    Secţiunea 1 din Cap. X a fost abrogată de pct. 36 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

------------

    Art. 126 a fost abrogat de pct. 36 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

------------

    Art. 127 a fost abrogat de pct. 36 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

------------

    Art. 128 a fost abrogat de pct. 36 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

------------

    Art. 129 a fost abrogat de pct. 36 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

------------

    Art. 130 a fost abrogat de pct. 36 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

------------

    Art. 131 a fost abrogat de pct. 36 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

------------

    Secţiunea a 2-a din Cap. X a fost abrogată de pct. 36 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

------------

    Art. 132 a fost abrogat de pct. 36 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

 

------------

    Art. 133 a fost abrogat de pct. 36 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

------------

    Art. 134 a fost abrogat de pct. 36 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

 

    CAP. XI

    Dispoziţii finale

 

    ART. 135

    Măsurile de siguranta privind folosirea materiilor explozive şi executarea lucrărilor de impuscare la locurile de munca se vor reglementa prin norme de protecţie a muncii elaborate conform actelor normative în vigoare.

    ART. 136

    În cazurile în care apar alte categorii de lucrări decât cele prevăzute la art. 126 alin. (1) lit. a)-g), condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru şcolarizarea şi autorizarea artificierilor se stabilesc de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

    ART. 137

    Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

 

 

 

    ANEXA 1

    -------

la normele tehnice

-------------------

 

  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI             MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

  PROTECŢIEI SOCIALE                         INSPECTORATUL DE POLIŢIE

  INSPECTORATUL TERITORIAL                   AL JUDEŢULUI ............

  DE MUNCA AL JUDEŢULUI ............                  sau

                                             DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE

                                              A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

 

    Nr. ........ din .......                    Nr. ...... din ....

 

 

                             AUTORIZAŢIE

 

    În baza <LLNK 11995   126 11 202   8 67>art. 8 din "Legea privind regimul materiilor explozive nr. 126/1995, cu modificările şi completările ulterioare", se autorizeaza ................ cu sediul în ........................... str. ................................... nr. ....................... judeţul ........................ de a produce, prepara, deţine, transporta, comercializa şi folosi materii explozive, cu respectarea prevederilor din reglementările în vigoare *).

 

*T*

 

         INSPECTOR ŞEF,                       ŞEF

        ITM al judeţului        Inspectorat de poliţie al judeţului ........

                                                sau

       ................               Direcţia Generală de Poliţie

                                       a Municipiului Bucureşti

 

                                         ....................

 

 

                             VIZE ANUALE

 

 ┌────┬──────┬──────────────────┬────────────────────────────────────┐

 │Nr. │ Anul │ ITM al judeţului │    Inspectoratul de poliţie al     │

 │crt.│      │                  │         judeţului sau              │

 │    │      │                  │   Direcţia Generală de Poliţie     │

 │    │      │                  │      a Municipiului Bucureşti      │

 ├────┼──────┼──────────────────┼────────────────────────────────────┤

 │ 1. │      │                  │                                    │

 ├────┼──────┼──────────────────┼────────────────────────────────────┤

 │ 2. │      │                  │                                    │

 ├────┼──────┼──────────────────┼────────────────────────────────────┤

 │ 3. │      │                  │                                    │

 ├────┼──────┼──────────────────┼────────────────────────────────────┤

 │ 4. │      │                  │                                    │

 ├────┼──────┼──────────────────┼────────────────────────────────────┤

 │ 5. │      │                  │                                    │

 └────┴──────┴──────────────────┴────────────────────────────────────┘

*ST*

 

-----------

    *) Se vor indica (înscrie) numai operaţiile care fac obiectul autorizării.

 

 

    ANEXA 2

    -------

la normele tehnice

-------------------

 

 

  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI             MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

  PROTECŢIEI SOCIALE                         INSPECTORATUL DE POLIŢIE

  INSPECTORATUL TERITORIAL                   AL JUDEŢULUI ............

  DE MUNCA AL JUDEŢULUI ............                 sau

                                             DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE

                                              A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

 

    Nr. ........ din .......                    Nr. ...... din ....

 

 

                             AUTORIZAŢIE

 

    În baza <LLNK 11995   126 11 202   9 67>art. 9 din "Legea privind regimul materiilor explozive nr. 126/1995, cu modificările şi completările ulterioare", se autorizeaza funcţionarea depozitului de materii explozive, amplasat pe teritoriul (comuna, oraş, municipiu) .................................. judeţul ................... aparţinând de ..................... cu sediul în ........................... str. ................................................. nr. ..................... judeţul ..........................................

    Depozitul are caracter ..........................................*) şi poate fi utilizat pentru păstrarea cantităţilor de materii explozive specificate pe verso.

 

*T*

 

         INSPECTOR ŞEF,                       ŞEF

        ITM al judeţului        Inspectorat de poliţie al judeţului ........

                                                sau

       ................               Direcţia Generală de Poliţie

                                       a Municipiului Bucureşti

 

                                         ....................

 

 

                             VIZE ANUALE

 

 ┌────┬──────┬──────────────────┬────────────────────────────────────┐

 │Nr. │ Anul │ ITM al judeţului │    Inspectoratul de poliţie al     │

 │crt.│      │                  │         judeţului sau              │

 │    │      │                  │   Direcţia Generală de Poliţie     │

 │    │      │                  │      a Municipiului Bucureşti      │

 ├────┼──────┼──────────────────┼────────────────────────────────────┤

 │ 1. │      │                  │                                    │

 ├────┼──────┼──────────────────┼────────────────────────────────────┤

 │ 2. │      │                  │                                    │

 ├────┼──────┼──────────────────┼────────────────────────────────────┤

 │ 3. │      │                  │                                    │

 ├────┼──────┼──────────────────┼────────────────────────────────────┤

 │ 4. │      │                  │                                    │

 ├────┼──────┼──────────────────┼────────────────────────────────────┤

 │ 5. │      │                  │                                    │

 └────┴──────┴──────────────────┴────────────────────────────────────┘

*ST*

 

-------------

    *) Se  indica tipul depozitului conform Normelor Tehnice.

 

*T*

 

                    VERSO-UL AUTORIZAŢIEI

 

 

  Nr. camerei      Materii explozive     U/M       Echivalent în trotil

  ...........      .................    .....      ....................

  ...........      .................    .....      ....................

  ...........      .................    .....      ....................

  ...........      .................    .....      ....................

  ...........      .................    .....      ....................

  ...........      .................    .....      ....................

  ...........      .................    .....      ....................

  ...........      .................    .....      ....................

  ...........      .................    .....      ....................

  ...........      .................    .....      ....................

 

*ST*

 

 

    ANEXA 3 a)

    -----------

la normele tehnice

------------------

 

    Distanţele minime de siguranta ale depozitului fata de obiectivele exterioare inconjuratoare se vor stabili după valoarea suprapresiunii din frontul undei de soc, calculată după relaţia:

 

    deltapf = 0,84 + 2,7 lambda^2 + 7 lambda^3, în care:

 

    deltapf = suprapresiunea din frontul undei de soc (kg/cmp);

 

             3_____

    lambda = √ q/R  , în care:

 

    q = cantitatea de materii explozive exprimată în echivalent trotil, aflată în clădirea depozitului, al carei efect distrugator se extinde pe cea mai mare distanta (kg);

    R = distanta masurata de la aceasta clădire pana la obiectivul considerat (m).

    Suprapresiunea în frontul undei de soc se stabileşte cu ajutorul tabelului din anexa nr. 3 b), corespunzător naturii construcţiilor invecinate şi efectului distrugator admis.

 

*T*

 

    ANEXA 3 b)

    ----------

la normele tehnice

------------------

 

 

              Gradul de distrugeri provocat de suprapresiunea din

          frontul undei de soc asupra diferitelor obiective exterioare

 

 

┌──┬────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│Nr│ Felul obiectivelor │Valoarea suprapresiunii în frontul undei de soc       │

│c │  exterioare        │   delta pf (kg/cmp)                                  │

│r │                    ├──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤

│t.│                    │Distrugeri│Distrugeri│Distrugeri│Distrugeri │Avarii   │

│  │                    │totale    │puternice │  medii   │  uşoare   │neinsem- │

│  │                    │          │          │          │           │nate     │

├──┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│ 1│Clădiri din beton   │          │          │          │           │         │

│  │armat               │0,80-1,00 │0,50-0,80 │0,30-0,80 │0,10-0,30  │0,03-0,05│

├──┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│ 2│Clădiri din caramida│          │          │          │           │         │

│  │cu mai multe etaje  │0,20-0,40 │0,20-0,30 │0,10-0,20 │0,05-0,10  │0,03-0,05│

├──┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│ 3│Clădiri din caramida│          │          │          │           │         │

│  │cu putine etaje     │0,35-0,45 │0,25-0,35 │0,15-0,25 │0,07-0,15  │0,03-0,05│

├──┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│ 4│Case din lemn       │0,20-0,30 │0,12-0,20 │0,09-0,12 │0,06-0,08  │0,03-0,05│

├──┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│ 5│Construcţii         │          │          │          │           │         │

│  │industriale cu      │          │          │          │           │         │

│  │schelet metalic     │0,50-0,80 │0,30-0,50 │0,20-0,30 │0,05-0,20  │0,03-0,05│

├──┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│ 6│Reţele ale          │          │          │          │           │         │

│  │gospodăriei locale  │10,0-15,0 │6,00-10,00│2,00-6,0*)│2,00-6,00*)│   -     │

├──┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│ 7│Poduri metalice de  │          │          │          │           │         │

│  │cale ferată         │ 1,5-2,0  │  1,5-2,0 │ 1,0-1,5  │ 0,5-1,00  │   -     │

├──┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│ 8│Cale ferată         │ 3,0-5,0  │  3,0-5,0 │ 1,5-3,0  │ 1,0-1,5   │   -     │

├──┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│ 9│Garnituri de cale   │          │          │          │           │         │

│  │ferată              │ 1,0-2,0  │  1,0-2,0 │ 0,4-0,8  │ 0,3-0,4   │   -     │

├──┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│10│Linii aeriene de    │          │          │          │           │         │

│  │inalta tensiune     │    -     │     -    │     -    │    -      │   -     │

├──┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│11│Linii de transmisii │          │          │          │           │         │

│  │aeriene pe stâlpi   │          │          │          │           │         │

│  │de lemn             │    -     │    0,3   │     -    │    -      │   -     │

├──┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│12│Cabluri subterane   │    -     │    3,8   │     -    │    -      │   -     │

├──┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│13│Fideri şi staţii    │          │          │          │           │         │

│  │de transformatori   │    -     │    0,5   │     -    │    -      │   -     │

├──┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│14│Ziduri de sprijin   │    -     │    1,5   │     -    │    -      │   -     │

├──┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│15│Baraje şi diguri    │    -     │    4,5   │     -    │    -      │   -     │

├──┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│16│Geamuri sparte      │          │          │          │           │         │

│  │complet             │          │     -    │     -    │    -      │0,02-0,07│

├──┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│17│Geamuri sparte      │          │          │          │           │         │

│  │parţial             │    -     │     -    │     -    │    -      │0,01-0,02│

├──┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│18│Vătămarea omului.   │          │          │          │           │         │

│a)│moartea sigura      │ 4,0-6,0  │     -    │     -    │    -      │   -     │

│b)│traumatisme         │          │          │          │           │         │

│  │foarte grave,       │          │          │          │           │         │

│  │practic             │          │          │          │           │         │

│  │incompatibile cu    │          │          │          │           │         │

│  │viata               │    -     │    1,0   │    -     │    -      │   -     │

│c)│traumatisme grave   │          │          │          │           │         │

│  │(fracturi,          │          │          │          │           │         │

│  │ hemoragii interne) │    -     │     -    │0,50-1,00 │    -      │   -     │

│d)│traumatisme         │          │          │          │           │         │

│  │mijlocii (contuzii, │          │          │          │           │         │

│  │surditate)          │    -     │     -    │     -    │ 0,3-0,5   │    -    │

│e)│traumatisme uşoare  │          │          │          │           │         │

│  │(contuzii,          │    -     │     -    │     -    │    -      │         │

│  │tiuitul urechilor)  │          │          │          │           │ 0,2-0,3 │

├──┴────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┤

│* După adâncimea la care sunt instalate                                       │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

*ST*

 

 

*T*

 

    ANEXA 3 c)

    ----------

la normele tehnice

------------------

 

 

            Tabel cu distanţele de siguranta calculate în funcţie

         de valoarea suprapresiunii deltapf din frontul undei de soc

 

 

┌────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    │     │ q (kg) echivalent trotil                                    │

│del-│     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┤

│tapf│Lam- │ 10│ 25│ 50│ 75│100│200│300│400│500│600│700│800│900│1000│2000│

│(kg/│bda  ├───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┤

│cmp)│     │Distanta,  R (m)                                             │

├────┼─────┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┤

│2,00│0,504│  4│  6│  7│  8│  9│ 12│ 13│ 15│ 16│ 17│ 18│ 18│ 19│  20│  25│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│1,90│0,492│  4│  6│  7│  8│  9│ 12│ 14│ 15│ 16│ 17│ 18│ 19│ 20│  20│  26│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│1,80│0,480│  4│  6│  8│  9│ 10│ 12│ 14│ 15│ 16│ 18│ 18│ 19│ 20│  21│  26│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│1,70│0,468│  5│  6│  8│  8│ 10│ 12│ 14│ 16│ 17│ 18│ 19│ 20│ 21│  21│  27│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│1,60│0,454│  5│  6│  8│  9│ 10│ 13│ 15│ 16│ 17│ 19│ 20│ 20│ 21│  22│  28│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│1,50│0,442│  5│  7│  8│ 10│ 10│ 13│ 15│ 17│ 18│ 19│ 20│ 21│ 22│  23│  29│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│1,40│0,428│  5│  7│  9│ 10│ 11│ 14│ 16│ 17│ 19│ 20│ 21│ 22│ 23│  23│  29│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│1,30│0,414│  5│  7│  9│ 10│ 11│ 14│ 16│ 18│ 19│ 20│ 21│ 22│ 23│  24│  30│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│1,20│0,398│  5│  7│  9│ 11│ 12│ 15│ 17│ 19│ 20│ 21│ 22│ 23│ 24│  25│  32│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│1,10│0,381│  6│  8│ 10│ 11│ 12│ 15│ 18│ 19│ 21│ 22│ 23│ 24│ 25│  26│  33│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│1,00│0,362│  6│  8│ 10│ 12│ 13│ 14│ 18│ 20│ 22│ 23│ 24│ 26│ 27│  28│  35│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,95│0,355│  6│  8│ 10│ 12│ 13│ 16│ 19│ 21│ 22│ 24│ 25│ 26│ 27│  28│  35│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,90│0,345│  6│  8│ 11│ 12│ 13│ 17│ 19│ 21│ 23│ 24│ 26│ 27│ 28│  29│  37│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,85│0,335│  6│  9│ 11│ 13│ 14│ 17│ 20│ 22│ 24│ 25│ 26│ 28│ 29│  30│  38│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,80│0,326│  7│  9│ 11│ 13│ 14│ 18│ 20│ 23│ 24│ 26│ 27│ 28│ 30│  31│  39│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,75│0,315│  7│  9│ 12│ 13│ 15│ 19│ 21│ 23│ 25│ 27│ 28│ 29│ 31│  32│  40│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,70│0,304│  7│ 10│ 12│ 14│ 15│ 19│ 22│ 24│ 26│ 28│ 29│ 31│ 32│  33│  41│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,65│0,292│  7│ 10│ 13│ 14│ 16│ 20│ 23│ 25│ 27│ 29│ 30│ 32│ 33│  34│  43│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,60│0,281│  8│ 10│ 13│ 15│ 16│ 21│ 24│ 26│ 28│ 30│ 32│ 33│ 34│  36│  45│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,55│0,267│  8│ 11│ 14│ 16│ 17│ 22│ 25│ 28│ 30│ 32│ 33│ 35│ 36│  38│  47│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,50│0,255│  8│ 11│ 14│ 17│ 18│ 23│ 26│ 29│ 31│ 33│ 35│ 36│ 38│  40│  50│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,45│0,239│  9│ 12│ 15│ 18│ 19│ 24│ 28│ 31│ 33│ 35│ 37│ 39│ 40│  42│  53│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,40│0,225│ 10│ 13│ 16│ 19│ 21│ 26│ 30│ 33│ 35│ 37│ 39│ 41│ 43│  44│  56│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,35│0,206│ 10│ 14│ 18│ 20│ 23│ 28│ 32│ 36│ 39│ 41│ 43│ 45│ 47│  49│  61│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,30│0,190│ 11│ 15│ 19│ 22│ 24│ 31│ 35│ 39│ 42│ 44│ 47│ 49│ 51│  53│  66│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,25│0,168│ 13│ 17│ 22│ 25│ 28│ 35│ 40│ 44│ 47│ 50│ 53│ 55│ 57│  59│  75│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,20│0,146│ 15│ 20│ 25│ 29│ 32│ 40│ 46│ 50│ 54│ 58│ 61│ 64│ 66│  68│  86│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,15│0,119│ 18│ 25│ 31│ 35│ 39│ 49│ 56│ 62│ 66│ 71│ 75│ 78│ 81│  84│ 106│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,10│0,088│ 24│ 33│ 42│ 48│ 53│ 66│ 76│ 84│ 90│ 96│101│105│110│ 114│ 143│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,09│0,082│ 26│ 36│ 45│ 51│ 57│ 71│ 82│ 90│ 97│103│108│113│118│ 122│ 154│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,08│0,075│ 29│ 39│ 49│ 56│ 62│ 78│ 89│ 98│106│112│118│124│129│ 133│ 168│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,07│0,066│ 33│ 44│ 56│ 64│ 70│ 98│101│112│120│128│135│141│147│ 152│ 191│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,06│0,059│ 36│ 49│ 62│ 72│ 79│ 99│113│125│135│143│151│157│164│ 170│ 214│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,05│0,050│ 43│ 58│ 74│ 84│ 93│117│134│147│159│169│178│186│193│ 200│ 252│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,04│0,042│ 51│ 70│ 88│100│110│139│159│175│189│201│212│221│230│ 238│ 300│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,03│0,032│ 67│ 91│115│132│145│183│209│230│248│263│278│290│301│ 313│ 394│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,02│0,022│ 98│133│167│192│211│266│304│335│361│383│408│422│440│ 455│ 573│

├────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤

│0,01│0,012│180│243│307│352│387│487│558│614│662│703│740│773│804│ 833│1050│

│    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │

└────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┘

 

┌────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────

│    │     │

│    │     │q(kg) echivalent trotil

│Del-│     ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────

│tapf│Lam- │3000│4000│5000│6000│7000│8000│9000│10000│15000│20000│25000│30000

│    │bda  ├────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────

│(kg/│     │Distanta, R (m)

│cmp)│     │

├────┼─────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────

│2,00│0,504│  29│  32│  34│  36│  38│  40│  41│   43│   49│   54│   58│   62

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│1,90│0,492│  30│  32│  35│  37│  39│  41│  42│   44│   50│   55│   59│   63

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│1,80│0,480│  30│  33│  36│  38│  40│  42│  43│   45│   51│   57│   61│   65

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│1,70│0,468│  31│  34│  37│  39│  41│  43│  44│   46│   53│   58│   62│   66

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│1,60│0,454│  32│  35│  38│  40│  42│  44│  46│   47│   54│   60│   64│   68

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│1,50│0,442│  33│  36│  39│  41│  43│  45│  47│   49│   56│   61│   66│   70

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│1,40│0,428│  34│  37│  40│  42│  45│  47│  49│   50│   58│   63│   68│   73

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│1,30│0,414│  35│  38│  41│  44│  46│  48│  50│   52│   60│   66│   71│   75

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│1,20│0,398│  36│  40│  43│  46│  48│  50│  52│   54│   62│   68│   73│   78

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│1,10│0,381│  38│  42│  45│  48│  50│  52│  55│   57│   65│   71│   77│   82

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│1,00│0,362│  40│  44│  47│  50│  53│  55│  57│   59│   68│   75│   81│   86

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,95│0,355│  41│  45│  48│  51│  54│  56│  59│   61│   69│   76│   82│   88

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,90│0,345│  42│  46│  50│  53│  55│  58│  60│   62│   71│   79│   85│   90

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,85│0,335│  43│  47│  51│  54│  57│  60│  62│   64│   74│   81│   87│   93

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,80│0,326│  44│  49│  52│  56│  59│  61│  64│   66│   76│   83│   90│   95

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,75│0,315│  46│  50│  54│  58│  61│  63│  66│   68│   78│   86│   93│   99

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,70│0,304│  47│  52│  56│  60│  63│  66│  68│   71│   81│   89│   96│  102

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,65│0,292│  49│  54│  59│  62│  66│  68│  71│   74│   84│   93│  100│  106

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,60│0,281│  51│  56│  61│  65│  68│  71│  74│   77│   88│   97│  104│  111

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,55│0,267│  54│  59│  64│  68│  72│  75│  78│   81│   92│  102│  110│  116

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,50│0,255│  57│  62│  67│  71│  75│  78│  82│   84│   97│  106│  115│  122

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,45│0,239│  60│  66│  72│  76│  80│  84│  87│   90│  103│  114│  122│  130

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,40│0,225│  64│  71│  76│  81│  85│  89│  93│   96│  110│  121│  130│  138

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,35│0,206│  70│  77│  83│  88│  93│  97│ 101│  105│  120│  132│  142│  151

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,30│0,190│  76│  84│  90│  96│ 101│ 105│ 110│  113│  130│  143│  154│  164

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,25│0,168│  86│  94│ 102│ 108│ 114│ 119│ 124│  128│  147│  162│  174│  185

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,20│0,146│  98│ 109│ 117│ 124│ 131│ 137│ 142│  148│  169│  186│  200│  213

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,15│0,119│ 121│ 133│ 144│ 153│ 161│ 168│ 175│  181│  207│  228│  246│  261

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,10│0,088│ 164│ 180│ 194│ 206│ 217│ 227│ 236│  245│  280│  308│  332│  353

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,09│0,082│ 176│ 194│ 208│ 222│ 233│ 244│ 254│  263│  301│  332│  357│  379

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,08│0,075│ 192│ 212│ 228│ 242│ 255│ 267│ 278│  288│  329│  362│  390│  414

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,07│0,066│ 218│ 242│ 259│ 276│ 290│ 303│ 316│  326│  363│  412│  444│  471

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,06│0,059│ 244│ 269│ 290│ 308│ 324│ 339│ 353│  366│  418│  460│  496│  527

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,05│0,050│ 288│ 318│ 342│ 364│ 382│ 400│ 416│  431│  493│  543│  585│  621

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,04│0,042│ 344│ 378│ 407│ 433│ 455│ 476│ 495│  513│  587│  646│  696│  740

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,03│0,032│ 450│ 497│ 434│ 568│ 597│ 625│ 650│  673│  771│  848│  914│  971

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,02│0,022│ 657│ 721│ 777│ 826│ 868│ 909│ 946│  980│ 1121│ 1237│ 1330│ 1412

├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

│0,01│0,012│1202│1223│1425│1514│1594│1668│1735│ 1795│ 2055│ 2262│ 2440│ 2589

│    │     │    │    │    │    │    │    │    │     │     │     │     │

└────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────

┌────┬─────┬─────────────────┐

│    │     │                 │

│    │     │                 │

│Del-│     ┬─────┬─────┬─────┤

│tapf│Lam- │35000│40000│45000│

│    │bda  ┴─────┴─────┴─────┤

│(kg/│     │                 │

│cmp)│     │                 │

├────┼─────┼─────┬─────┬─────┤

│2,00│0,504│   65│   68│   71│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│1,90│0,492│   67│   70│   72│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│1,80│0,480│   68│   71│   74│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│1,70│0,468│   70│   73│   76│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│1,60│0,454│   72│   75│   78│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│1,50│0,442│   74│   77│   81│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│1,40│0,428│   76│   80│   83│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│1,30│0,414│   79│   83│   86│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│1,20│0,398│   82│   86│   89│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│1,10│0,381│   86│   90│   93│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│1,00│0,362│   90│   94│   98│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,95│0,355│   92│   96│  100│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,90│0,345│   95│   99│  103│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,85│0,335│   98│  102│  106│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,80│0,326│  100│  105│  109│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,75│0,315│  104│  109│  113│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,70│0,304│  108│  113│  117│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,65│0,292│  112│  117│  122│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,60│0,281│  116│  122│  127│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,55│0,267│  122│  128│  133│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,50│0,255│  128│  134│  140│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,45│0,239│  137│  143│  149│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,40│0,225│  145│  152│  158│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,35│0,206│  157│  166│  173│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,30│0,190│  172│  180│  187│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,25│0,168│  195│  204│  212│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,20│0,146│  224│  234│  244│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,15│0,119│  275│  287│  299│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,10│0,088│  372│  385│  405│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,09│0,082│  399│  417│  438│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,08│0,075│  436│  456│  473│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,07│0,066│  497│  518│  538│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,06│0,059│  554│  580│  603│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,05│0,050│  654│  684│  712│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,04│0,042│  779│  814│  848│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,03│0,032│ 1022│ 1069│ 1113│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,02│0,022│ 1489│ 1555│ 1618│

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│0,01│0,012│ 2726│ 2850│ 2967│

│    │     │     │     │     │

└────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

 

┌────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────

│    │     │q (kg) echivalent trotil

│Del-│     ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────

│tapf│Lam- │50000│55000│60000│65000│70000│75000│80000│85000│90000│95000│100000

│(kg/│bda  ├─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────

│cmp)│     │Distanta, R (m)

├────┼─────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────

│2,00│0,504│   73│   76│   78│   80│   82│   84│   85│   87│   89│   91│    92

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│1,90│0,492│   75│   77│   80│   82│   84│   86│   87│   89│   91│   93│    94

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│1,80│0,480│   77│   79│   82│   84│   86│   88│   90│   92│   93│   95│    97

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│1,70│0,468│   79│   81│   84│   86│   88│   90│   92│   94│   96│   97│    99

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│1,60│0,454│   81│   84│   86│   89│   91│   93│   95│   97│   99│  101│   102

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│1,50│0,442│   83│   86│   89│   91│   93│   95│   98│   99│  101│  103│   105

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│1,40│0,428│   86│   89│   91│   94│   96│   99│  101│  103│  105│  107│   108

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│1,30│0,414│   89│   92│   95│   97│  100│  102│  104│  106│  108│  110│   112

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│1,20│0,398│   93│   96│   98│  101│  104│  106│  108│  110│  113│  115│   117

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│1,10│0,381│   97│  100│  103│  106│  108│  111│  113│  115│  118│  120│   122

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│1,00│0,362│  102│  105│  108│  111│  114│  116│  119│  121│  124│  126│   128

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,95│0,355│  104│  107│  110│  113│  116│  119│  121│  124│  126│  129│   131

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,90│0,345│  107│  110│  113│  117│  119│  122│  125│  127│  130│  132│   135

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,85│0,335│  110│  114│  117│  120│  123│  126│  129│  131│  134│  136│   139

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,80│0,326│  113│  117│  120│  123│  126│  129│  132│  135│  137│  140│   142

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,75│0,315│  117│  121│  124│  128│  131│  134│  137│  140│  142│  145│   147

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,70│0,304│  121│  125│  129│  132│  136│  139│  142│  145│  147│  150│   153

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,65│0,292│  126│  130│  134│  138│  141│  144│  148│  151│  153│  156│   159

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,60│0,281│  131│  135│  140│  143│  147│  150│  153│  157│  160│  163│   165

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,55│0,267│  138│  142│  147│  151│  154│  158│  161│  165│  168│  171│   174

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,50│0,255│  144│  149│  153│  157│  162│  165│  169│  173│  176│  179│   182

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,45│0,239│  154│  159│  164│  168│  172│  176│  180│  184│  187│  191│   194

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,40│0,225│  164│  170│  174│  179│  183│  187│  192│  195│  199│  203│   206

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,35│0,206│  179│  184│  190│  195│  200│  205│  209│  213│  218│  222│   225

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,30│0,190│  194│  200│  206│  212│  217│  222│  227│  231│  236│  240│   244

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,25│0,168│  219│  226│  233│  239│  245│  251│  256│  262│  267│  272│   275

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,20│0,146│  252│  260│  268│  275│  283│  289│  295│  301│  307│  313│   318

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,15│0,119│  310│  319│  329│  338│  346│  354│  362│  369│  376│  383│   390

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,10│0,088│  419│  432│  445│  457│  468│  479│  490│  500│  509│  519│   528

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,09│0,082│  449│  464│  477│  490│  503│  514│  525│  536│  546│  556│   566

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,08│0,075│  491│  507│  522│  536│  549│  562│  575│  586│  597│  608│   619

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,07│0,066│  558│  576│  593│  609│  624│  639│  654│  666│  679│  691│   703

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,06│0,059│  625│  645│  664│  682│  698│  715│  730│  745│  760│  773│   787

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,05│0,050│  737│  761│  783│  804│  824│  843│  862│  879│  896│  913│   928

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,04│0,042│  877│  905│  932│  937│  981│ 1004│ 1026│ 1047│ 1067│ 1086│  1105

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,03│0,032│ 1151│ 1190│ 1224│ 1257│ 1288│ 1318│ 1347│ 1374│ 1400│ 1426│  1451

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,02│0,022│ 1675│ 1729│ 1780│ 1828│ 1873│ 1917│ 1958│ 1999│ 2037│ 2074│  2110

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

│0,01│0,012│ 3071│ 3170│ 3262│ 3351│ 3434│ 3514│ 3591│ 3664│ 3734│ 3803│  3868

│    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

└────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────

┌────┬─────┬──────────────────────────────────┐

│    │     │                                  │

│Del-│     ┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│tapf│Lam- │110000│120000│130000│140000│150000│

│(kg/│bda  ┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│cmp)│     │                                  │

├────┼─────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│2,00│0,504│    95│    98│   101│   103│   105│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1,90│0,492│    97│   100│   103│   106│   108│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1,80│0,480│   100│   103│   106│   108│   111│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1,70│0,468│   102│   105│   108│   111│   114│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1,60│0,454│   106│   109│   112│   114│   117│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1,50│0,442│   108│   111│   114│   117│   120│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1,40│0,428│   112│   115│   118│   121│   124│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1,30│0,414│   116│   119│   122│   125│   128│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1,20│0,398│   120│   124│   127│   130│   133│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1,10│0,381│   126│   130│   133│   136│   140│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1,00│0,362│   132│   136│   140│   144│   147│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,95│0,355│   135│   139│   143│   146│   150│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,90│0,345│   139│   143│   147│   150│   154│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,85│0,335│   143│   147│   151│   155│   159│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,80│0,326│   147│   151│   155│   159│   163│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,75│0,315│   152│   157│   161│   165│   169│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,70│0,304│   158│   162│   167│   171│   175│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,65│0,292│   164│   169│   173│   178│   182│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,60│0,281│   170│   176│   180│   185│   189│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,55│0,267│   179│   185│   190│   194│   199│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,50│0,255│   188│   193│   199│   204│   208│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,45│0,239│   200│   206│   212│   217│   222│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,40│0,225│   212│   219│   225│   231│   236│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,35│0,206│   233│   239│   246│   252│   258│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,30│0,190│   252│   260│   267│   273│   280│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,25│0,168│   285│   294│   301│   309│   318│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,20│0,146│   328│   338│   347│   356│   364│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,15│0,119│   403│   414│   426│   436│   446│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,10│0,088│   544│   560│   576│   590│   604│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,09│0,082│   584│   601│   618│   633│   647│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,08│0,075│   639│   658│   675│   692│   708│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,07│0,066│   726│   747│   768│   787│   805│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,06│0,059│   812│   836│   859│   880│   901│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,05│0,050│   958│   986│  1013│  1038│  1064│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,04│0,042│  1141│  1174│  1206│  1236│  1265│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,03│0,032│  1497│  1541│  1583│  1522│  1660│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,02│0,022│  2178│  2242│  2303│  2360│  2415│

├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│0,01│0,012│  3993│  4110│  4222│  4327│  4428│

│    │     │      │      │      │      │      │

└────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

*ST*

 

    NOTA:

    --------

    ● Pentru determinarea distantelor exterioare de siguranta ale depozitului se va stabili mai întâi gradul de distrugeri acceptat pentru obiectivele din vecinătate, potrivit cu natura şi importanta lor, respectiv valoarea suprapresiunii din frontul undei de soc care va ajunge pana la ele şi cu ajutorul tabelelor se va stabili distanta R pana la obiectivul considerat,

    ● Pentru obiectivele exterioare care nu sunt menţionate concret în anexa 3 b se va proceda prin asimilare.

    ● Distanţele de siguranta se vor dubla dacă suflul pe direcţia interesată este dirijat de-a lungul vailor şi se vor reduce la jumătate pentru depozitele de suprafata prevăzute cu valuri.

    ● În cazuri bine justificate, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale poate da derogări pe termen limitat la parametrii prevăzuţi mai sus.

 

 

    ANEXA 4 a)

    ----------

la normele tehnice

------------------

 

                         CONDIŢIILE

pe care trebuie sa le îndeplinească depozitele subterane legate sau nelegate de reţeaua unei mine

 

    a) Grosimea minima a stratului de roca aflat deasupra încăperilor depozitelor subterane, în metri, se stabileşte după datele din tabelul următor:

 

*T*

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nr.  Natura       Capacitatea incaperii (kg echivalent trotil)            Obser-

crt.  rocii  ───────────────────────────────────────────────────────────── vatii

            500 1000 2000 3000 4000 5000 8000 0000 2000 15000 20000 25000

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Straturi  18   22   28   32   36   38   45   48   51    55    61   65 Pentru

argiloase                                                                capa-

neconsolidate                                                            cita-

2. Straturi  17   21   27   31   34   36   42   45   48    52    57   62 tile

nisipoase                                                                cuprin-

3. Straturi  16   20   25   29   32   34   40   43   46    49    54   59 se în-

pietriş                                                                  tre va-

marunt                                                                   lorile

4. Straturi  15   19   24   28   31   33   38   41   44    47    52   56 indica-

pietriş                                                                  te în

5. Sisturi   15   18   23   27   30   32   37   40   42    45    50   54 aceasta

argiloase şi                                                             anexa

marnoase                                                                 sau mai

6. Roci      14   18   22   26   28   31   36   38   41    44    46   52 mari

sistoase                                                                 grosi-

7. Roci tari 13   17   21   24   27   29   34   38   38    41    45   49 mea ro-

8. Roci      12   15   17   21   23   27   29   32   34    36    40   42 cii ca-

eruptive                                                                 re aco-

şi                                                                       pera

metamorfice                                                              depo-

                                                                         zitele

                                                                         se va

                                                                         calcula

                                                                         după

                                                                         relaţia

                                                                         3____

                                                               R = 2,145 √ a/b

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*ST*

 

    NOTA:

    ------

    q = capacitatea maxima de materii explozive ce se inmagazineaza, în kg echivalent trotil.

    Valorile coeficientului "b" în funcţie de natura rocilor sunt următoarele:

 1. Straturi argiloase neconsolidate  1,25

 2. Straturi nisipoase                1,50

 3. Straturi pietriş marunt           1,75

 4. Straturi pietriş                  2,00

 5. Sisturi argiloase şi marnoase     2,25

 6. Roci sistoase                     2,50

 7. Roci tari                         3,00

 8. Roci eruptive şi metamorfice      4,50

 

    Dacă la suprafata terenului, deasupra camerelor de depozitare, nu se găsesc obiective care ar putea fi distruse în cazul unei eventuale explodari a materiilor explozive depozitate, grosimea rezultată din calcul poate fi redusă cu 25%, fără sa fie mai mica de 6 m. În acest caz terenul de la suprafata care ar putea fi influentat de explozie se ingradeste cu gard de sarma ghimpata cu înălţimea de minimum 2 m.

    b) Grosimea pereţilor despartitori dintre doua camere de depozitare vecine se stabileşte după camera cu capacitatea de depozitare cea mai mare şi trebuie sa fie de minimum 6 m pentru capacităţi de pana la 3.900 kg materii prime explozive în echivalent trotil şi de minimum 10 m pentru capacităţi mai mari de 3.900 kg materii explozive în echivalent trotil.

    c) Depozitele se amplaseaza în locuri uscate şi asigurate contra inundatiilor, iar construcţiile se prevăd cu canale pentru scurgerea apei. Susţinerea excavatiilor, dacă este necesară, se face cu materiale incombustibile şi ignifugate.

    d) Galeriile de acces se construiesc în linii frante cu coturi la 90°. În dreptul fiecărui cot se prevede, în prelungirea direcţiei spre ieşire, o nisa de cel puţin 2 m adancime şi cu acelaşi profil ca al galeriei. În dreptul fiecărei camere de depozitare se vor prevedea de asemenea nise de amortizare, cu aceleaşi profile ca ale galeriilor de acces respective şi a căror adancime trebuie sa fie:

    - de 2 m, în cazul camerelor cu capacităţi de pana la 1.000 kg materii explozive în echivalent trotil sau în cazul camerelor de manuire;

    - de 3 m, în cazul camerelor cu capacităţi mai mari de 1.000 kg materii explozive în echivalent trotil;

    e) La depozitele noi intrarea la diferitele camere de depozitare sau de manuire trebuie sa aibă acelaşi profil cu cel al camerei respective.

    f) Profilele galeriilor de acces în depozitele noi trebuie sa aibă următoarele dimensiuni minime:

    - la profilele trapezoidale lăţimea vetrei trebuie sa fie de 2,1 m şi înălţimea de 2 m între vatra şi tavan;

    - la profilele circulare raza minima trebuie sa fie de 1,2 m.

    g) Lungimea galeriei de acces trebuie sa fie cea necesară obţinerii deasupra camerelor de depozitare a grosimii de roca acoperitoare, calculată conform tabelului din prezenta anexa.

    h) Fiecare camera de depozitare trebuie prevăzută cu o singura legatura cu galeria de acces şi trebuie sa aibă lungimea de maximum 10 m. Camerele depozitelor subterane nelegate la reţeaua minei, cu capacităţi mai mari de 8.000 kg materii explozive în echivalent trotil, pot fi mai lungi de 10 m, însă în acest caz trebuie prevăzute cu doua legături cu galeria de acces.

    i) Toate părţile metalice ale instalaţiilor electrice, care în mod normal nu se găsesc sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, trebuie legate la pământ cu o rezistenta de scurgere de cel mult 2 ohmi.

    În afară de condiţiile de mai sus, la depozitele subterane noi nelegate la reţeaua minei, care se construiesc după intrarea în vigoare a prezentelor norme tehnice, se respecta şi următoarele:

    a) distanta în linie dreapta, masurata în plan, de la prima camera de depozitare spre gura de intrare în depozit, fata de obiectivele din vecinătate trebuie sa fie de cel puţin 80 m;

    b) galeria de acces pana la prima camera de depozitare a materiilor explozive trebuie sa aibă cel puţin 3 coturi la 90° prevăzute cu nise de amortizare;

    c) camerele de distribuire pentru materii explozive pot fi amplasate şi după al doilea cot, fiind interzisă însă păstrarea materiilor explozive rămase după distribuire în aceste camere;

    d) la capacităţi de pana la 200 kg materii explozive în echivalent trotil depozitele pot fi aerisite şi cu ajutorul instalaţiilor mecanice de ventilaţie parţială, care trebuie sa aibă ventilatorul montat în exteriorul depozitelor;

    e) pentru capacităţi mai mari de 200 kg materii explozive în echivalent trotil depozitele trebuie prevăzute cu suitori de aeraj, ale căror guri de ieşire se acoperă cu gratare. De asemenea, gurile suitorilor de aeraj se inconjoara cu garduri din sarma ghimpata cu înălţimea de minimum 2 m, la distanta de 5 m de acestea.

    Depozitele subterane noi legate la reţeaua minei trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:

    a) amplasarea se face la o distanta de minimum 60 m de cele mai apropiate construcţii mai importante (de exemplu: rampe de puţuri, camere de maşini, staţii de ventilare, fronturi de lucru);

    b) trebuie sa aibă un pilier de cel puţin 30 m grosime între camerele de depozitare şi cele mai apropiate construcţii miniere prin care se efectuează transportul mecanic şi circulaţia intensa a oamenilor;

    c) la depozitele cu capacităţi mai mari de 200 kg materii explozive în echivalent trotil, care se vor construi după intrarea în vigoare a prezentelor norme tehnice, aerisirea se asigura printr-o legatura directa la circuitul de aer principal şi printr-o a doua legatura cu curentul de evacuare a aerului viciat din mina, astfel încât gazele şi fumul de la un eventual incendiu sau explozie în depozite sa nu treacă pe la locurile de munca active din mina.

 

 

    ANEXA 4 b)*)

    ----------------

la normele tehnice

-------------------

 

----------

    *) Anexa 4 b) reprezentând ÎNCĂPERE SUBTERANA DE DEPOZITARE MATERII EXPLOZIVE, CU CAPACITATEA DE PANA LA 200 kg ECHIVALENT TROTIL este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2002, pag. 27.

 

 

*T*

 

    ANEXA 5

    -------

la normele tehnice

-------------------

 

 

                     DISTANŢELE MINIME DE SIGURANTA

             interioare, dintre clădirile depozitului de suprafata

                     sau semiingropate (bordeie)

 

 ┌───────────┬────┬───────────┬────┬──────────────────────────────────────────┐

 │Capacitatea│Dis-│Capacitatea│Dis-│                  Observaţii              │

 │clădirii   │tan-│clădirii   │tan-│                                          │

 │depozit    │ta  │depozit    │ta  │                                          │

 │(kg) echiv.│    │(kg) echiv.│    │                                          │

 │trotil     │    │trotil     │    │                                          │

 ├───────────┼────┼───────────┼────┼──────────────────────────────────────────┤

 │     1     │ 2  │     3     │ 4  │                5                         │

 ├───────────┼────┼───────────┼────┼──────────────────────────────────────────┤

 │500        │24  │9000       │62  │ Pentru capacitatile intermediare         │

 ├───────────┼────┼───────────┼────┤ distanţele de siguranta interioare se    │

 │1000       │30  │10000      │64  │ vor calcula cu relaţia                   │

 ├───────────┼────┼───────────┼────┤                                          │

 │2000       │38  │15000      │74  │  R = 3 radical indice 3 din q            │

 ├───────────┼────┼───────────┼────┤                                          │

 │3000       │43  │20000      │81  │ în care:                                 │

 ├───────────┼────┼───────────┼────┤ R: distanta (m) dintre clădiri masurata  │

 │4000       │48  │25000      │88  │ între pereţii exteriori ai acestora;     │

 ├───────────┼────┼───────────┼────┤ q: cantitatea de materii explozive (kg)  │

 │5000       │51  │30000      │93  │ echivalent trotil                        │

 ├───────────┼────┼───────────┼────┤                                          │

 │6000       │54  │35000      │98  │                                          │

 ├───────────┼────┼───────────┼────┤                                          │

 │7000       │57  │40000      │103 │                                          │

 ├───────────┼────┼───────────┼────┤                                          │

 │8000       │60  │           │    │                                          │

 │           │    │           │    │                                          │

 └───────────┴────┴───────────┴────┴──────────────────────────────────────────┘

 

*ST*

 

    NOTA:

    -----

    1. Distanţele de siguranta interioare calculate ca mai sus se vor putea reduce, pana la jumătate, pentru clădirile prevăzute cu obstacole protectoare.

    2. Distanta minima între doua clădiri vecine va fi determinata de clădirea care are capacitatea cea mai mare.

    3. Dacă din calcul sau fata de prevederile pct. 1 rezulta distanţe mai mici de 13 (m) se vor prevedea distanţe de siguranta interioare de minimum 13 (m).

 

 

 

    ANEXA 6*)

    ---------

la normele tehnice

-------------------

 

-------

    *) Anexa 6 reprezentând REALIZAREA VALURILOR DE PĂMÂNT este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2002, pag. 28.

 

 

*T*

 

    ANEXA 7

    -------

la normele tehnice

------------------

 

     REGIM SPECIAL

 

 

    DENUMIREA UNITĂŢII

    DEPOZITUL ................

 

 

             REGISTRUL DE EVIDENTA INTRĂRII ŞI IESIRII MATERIILOR

             EXPLOZIVE ÎN ŞI DIN DEPOZIT (de baza şi de consum)

 

                       ANUL ................

┌─────────────┬──┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│             │  │                                                             │

│             │ 1│Ziua luna şi ora schimbului                                  │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┤

│             │ 2│Dinamita, (kg)                         │Explozivi  │Stocul   │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤propriuzisi│existent │

│             │ 3│Astralita, (kg)                        │           │la orele │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │.......  │

│             │ 4│Explozivi antigrizutosi tip ... (kg)   │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │ 5│                                       │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │ 6│Exploziv provenit din resturi          │           │         │

│             │  │şi rateuri, (kg)                       │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┼───────────┤         │

│             │ 7│Capse pirotehnice tip ,.., (kg)        │Mijloace de│         │

│             │  │                                       │iniţiere   │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │ 8│Capse electrice instantanee            │           │         │

│             │  │tip ... (buc)                          │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │ 9│Capse electrice cu întârziere          │           │         │

│             │  │semisecunda tip ... (buc)              │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │10│Capse electrice cu întârziere          │           │         │

│             │  │de milisecunda tip ... (buc)           │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │11│Fitil de amorsare (Bickford), (m)      │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │12│Fitil detonant tip ... (m)             │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │13│Bustere tip ... (buc)                  │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │14│Sistem de iniţiere neelectric          │           │         │

│             │  │tip ... (buc)                          │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┼───────────┤         │

│             │15│                                       │Alte       │         │

│             │  │                                       │materii    │         │

│             │  │                                       │explozive  │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │16│                                       │           │         │

│             │  │                                       │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│             │17│Dinamita, (kg)                         │Explozivi  │Cantita- │

│             │  │                                       │propriuzisi│tile     │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │intrate  │

│             │18│Astralita, (kg)                        │           │în cursul│

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │zilei    │

│             │19│Explozivi antigrizutosi tip ... (kg)   │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │20│                                       │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │21│Exploziv provenit din resturi          │           │         │

│             │  │şi rateuri, (kg)                       │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┼───────────┤         │

│             │22│Capse pirotehnice tip . .., (kg)       │Mijloace de│         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤iniţiere   │         │

│             │23│Capse electrice instantanee            │           │         │

│             │  │tip ... (buc)                          │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │24│Capse electrice cu întârziere          │           │         │

│             │  │semisecunda tip ... (buc)              │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │25│Capse electrice cu întârziere          │           │         │

│             │  │de milisecunda tip ... (buc)           │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │26│Fitil de amorsare (Bickford), (m)      │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │27│Fitil detonant tip ... (m)             │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │28│Bustere tip ... (buc)                  │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │29│Sistem de iniţiere neelectric          │           │         │

│             │  │tip ... (buc)                          │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┼───────────┤         │

│             │30│                                       │Alte       │         │

│             │  │                                       │materii    │         │

│             │  │                                       │explozive  │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           ├─────────┤

│             │31│                                       │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│             │32│Provenienta materialului şi documentele│           │         │

│             │  │în baza cărora s-a făcut primirea      │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│             │33│Dinamita, (kg)                         │Explozivi  │Cantita- │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤propriuzisi│tile     │

│             │34│Astralita, (kg)                        │           │eliberate│

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │35│Explozivi antigrizutosi tip ... (kg)   │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │36│                                       │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │37│Exploziv provenit din resturi          │           │         │

│             │  │şi rateuri, (kg)                       │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┼───────────┤         │

│             │38│Capse pirotehnice tip .... (kg)        │Mijloace de│         │

 

│             │  │                                       │iniţiere   │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │39│Capse electrice instantanee            │           │         │

│             │  │tip ... (buc)                          │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │40│Capse electrice cu întârziere          │           │         │

│             │  │semisecunda tip ... (buc)              │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │41│Capse electrice cu întârziere          │           │         │

│             │  │de milisecunda tip ... (buc)           │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │42│Fitil de amorsare (Bickford), (m)      │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │43│Fitil detonant tip ... (m)             │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │44│Bustere tip ... (buc)                  │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │45│Sistem de iniţiere neelectric          │           │         │

│             │  │tip ... (buc)                          │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┼───────────┤         │

│             │46│                                       │Alte       │         │

│             │  │                                       │materii    │         │

│             │  │                                       │explozive  │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │47│                                       │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│             │48│Documentele în baza cărora s-a făcut   │           │         │

│             │  │eliberarea                             │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│             │49│Cui s-a eliberat?                      │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│             │50│Dinamita, (kg)                         │Explozivi  │ Stocul  │

│             │  │                                       │propriuzisi│existent │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │51│Astralita, (kg)                        │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │52│Explozivi antigrizutosi tip ... (kg)   │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │53│                                       │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │54│Exploziv provenit din resturi          │           │         │

│             │  │şi rateuri, (kg)                       │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┼───────────┤         │

│             │55│Capse pirotehnice tip . .., (kg)       │Mijloace de│         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤iniţiere   │         │

│             │56│Capse electrice instantanee            │           │         │

│             │  │tip ... (buc)                          │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │57│Capse electrice cu întârziere          │           │         │

│             │  │semisecunda tip ... (buc)              │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │58│Capse electrice cu întârziere          │           │         │

│             │  │de milisecunda tip ... (buc)           │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │59│Fitil de amorsare (Bickford), (m)      │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │60│Fitil detonant tip ... (m)             │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │61│Bustere tip ... (buc)                  │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           │         │

│             │62│Sistem de iniţiere neelectric          │           │         │

│             │  │tip ... (buc)                          │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┼───────────┤         │

│             │63│                                       │Alte       │         │

│             │  │                                       │materii    │         │

│             │  │                                       │explozive  │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┤           ├─────────┤

│             │64│                                       │           │         │

├─────────────┼──┼───────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│             │65│OBSERVAŢII                             │           │         │

│             │  │                                       │           │         │

└─────────────┴──┴───────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┘

 

*ST*

 

 

*T*

 

    ANEXA 8

    -------

la normele tehnice

------------------

 

 

    REGIM SPECIAL

 

    UNITATEA ............

    SUBUNITATEA .........

 

                    COMANDA DE MATERII EXPOZIVE NR. ....

 

                Data ............... şi ora schimbului ..........

 

 

┌───────┬──────────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬───────────┐

│Numele │Explozivi     │                                 │  Alte   │Semnatura  │

│şi pre-│propriuzisi   │       Mijloace de iniţiere      │materii  │de primire │

│numele │              │                                 │prime    │           │

│primi- │              │                                 │         │           │

│torului│              │                                 │         │           │

│(arti- │              │                                 │         │           │

│ficie- │              │                                 │         │           │

│rului) │              │                                 │         │           │

├───────┼───┬───┬───┬──┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┼────┬────┼───────────┤

│       │ 1 │ 2 │ 3 │ 4│ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11 │ 12 │    │    │           │

├───────┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───────────┤

│       │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

├───────┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───────────┤

│       │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

├───────┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───────────┤

│       │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

├───────┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───────────┤

│       │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

├───────┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───────────┤

│       │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

├───────┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───────────┤

│TOTAL  │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

└───────┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴───────────┘

 

 

    1 Dinamita, (kg)

    2 Astralita, (kg)

    3 Explozivi antigrizutosi tip ... (kg)

    4

    5 Capse pirotehnice tip ... (buc)

    6 Capse electrice instantanee tip ... (buc)

    7 Capse electrice cu întârziere de semisecunda de tip ... (buc)

    8 Capse electrice cu întârziere de milisecunda de tip ... (buc)

    9 Fitil de amorsare (Bickford), (m)

   10 Fitil detonant tip ... (m)

   11 Bustere tip ... (buc)

   12 Sistem de iniţiere neelectric (buc)

 

 

        Şef schimb subunitate                 Am predat din depozit

        ......................                     Distribuitor,

                                                ..................

 

*ST*

 

 

*T*

 

    ANEXA 9

    -------

la normele tehnice

-------------------

 

    REGIM SPECIAL

 

    UNITATEA...........

    SUBUNITATEA .......

 

 

 

                         ÎNDEPLINIREA COMENZII NR.........

 

           Primitorul (artificierul)............ a executat la ...........

      data de ................. schimbul......... următoarele lucrări ....

 

 

┌───────┬──────────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬───────────┐

│Opera- │Explozivi     │                                 │Alte ma- │Semnatura  │

│tia de │propriuzisi   │       Mijloace de iniţiere      │terii ex-│celui ce   │

│mişcare│              │                                 │plozive  │atesta ope-│

│a mate-├───┬───┬───┬──┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┼────┬────┤ratia şi   │

│riilor │ 1 │ 2 │ 3 │4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11 │ 12 │    │    │cantitatea │

│explo- │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │de materii │

│zive   │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │explozive  │

│(primi-│   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │utilizate  │

│re,    │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

│consum,│   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

│resti- │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

│tuire/ │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

│preda- │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

│re)    │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

├───────┼───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴───────────┤

│Materii│                                                                      │

│explo- │                                                                      │

│zive   │                                                                      │

│luate  │                                                                      │

│în pri-│                                                                      │

│mire:  │                                                                      │

│       ├───┬───┬───┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬───────────┤

│- de la│   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │Predator   │

│depozit│   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

│       ├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───────────┤

│- de la│   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │Predator   │

│alt    │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

│artifi-│   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

│cier   │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

├───────┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───────────┤

│Total  │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │Primitor   │

│primit │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │artificier │

├───────┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───────────┤

│Materii│   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │Conducato- │

│explo- │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │rul locului│

│zive   │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │de munca   │

│consu- │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

│mate la│   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

│locul  │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

│de     │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

│munca  │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

├───────┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───────────┤

├───────┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───────────┤

├───────┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───────────┤

├───────┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───────────┤

├───────┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───────────┤

│Total  │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │ Primitor  │

│consu- │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │artificier │

│mat    │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

├───────┼───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴───────────┤

│Materii│                                                                      │

│explo- │                                                                      │

│zive   │                                                                      │

│resti- │                                                                      │

│tuite/ │                                                                      │

│redate │                                                                      │

│       ├───┬───┬───┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬───────────┤

│- la   │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │Primitor   │

│depozit│   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

│       ├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───────────┤

│- la   │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │Primitor   │

│alt    │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

│artifi-│   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

│cier   │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

├───────┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───────────┤

│Total  │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │Predator   │

│predat │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

├───────┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───────────┤

│Materii│   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │Primitor   │

│explo- │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

│zive   │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

│prove- │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

│nite   │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

│din    │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

│resturi│   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

│neex-  │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

│ploata-│   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

│te şi  │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

│rateuri│   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │    │    │    │    │           │

└───────┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴───────────┘

 

                                      Semnatura primitorului (artificierului)

                                      .......................................

 

 

    1 Dinamita, (kg)

    2 Astralita, (kg)

    3 Explozivi antigrizutosi tip ... (kg)

    4

    5 Capse pirotehnice tip ... (buc)

    6 Capse electrice instantanee tip ... (buc)

    7 Capse electrice cu întârziere de semisecunda tip ... (buc)

    8 Capse electrice cu întârziere de milisecunda tip ... (buc)

    9 Fitil de amorsare (Bickford), (m)

   10 Fitil detonant tip ... (m)

   11 Bustere tip ... (buc)

   12 Sistem de iniţiere neelectric (buc)

 

*ST*

 

 

*T*

 

    ANEXA 10 a)

    --------------

la normele tehnice

------------------

 

 

    Coperta

 

            MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

 

                    CARNET DE ARTIFICIER

 

 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

 

    Pag. 1                              Numele şi prenumele

 verso-ul copertei                     ......................

 

                                        Locul şi data naşterii

                                       ........................

 

 ┌───────────┐                          Emis de I.T.M. judeţul

 │           │                         .......................

 │   foto-   │

 │  grafie   │                          nr. ...... din .......

 │           │

 └───────────┘

 

                                             INSPECTOR ŞEF,

                                             ..............

 

                                                  L.S.

 

                                       Semnatura artificierului

                                      ..........................

 

 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

  Pag. 2 şi 3                     Are dreptul sa execute următoarele

                                  lucrări de impuscare *):

                                  1.   ...............................

                                  2.   ...............................

                                  3.   ...............................

 

 

----------

    *) Fiecare completare se va data, semna şi ştampila de către

       Inspectoratul teritorial de munca.

 

 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

    Pag. 4                          Sancţiuni cu ridicarea carnetului

                                    (sancţiunea, data, numele, prenumele,

                                    funcţia şi semnatura celui care

                                    a aplicat sancţiunea)

                                   ......................................

 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*ST*

 

 

*T*

 

    ANEXA 10 b)

    -----------

la normele tehnice

-------------------

 

    Coperta

 

 

                MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

 

                       CARNET DE PIROTEHNICIAN

 

 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

 

    Pag. 1                              Numele şi prenumele

 verso-ul copertei                     ......................

 

                                        Locul şi data naşterii

                                       ........................

 

 ┌───────────┐                          Emis de I.T.M. judeţul

 │           │                         .......................

 │   foto-   │

 │  grafie   │                          nr. ...... din .......

 │           │

 └───────────┘

 

                                             INSPECTOR ŞEF,

                                             ..............

 

                                                  L.S.

 

 

                               Semnatura pirotehnicianului

                                .........................

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

    Pag. 2 şi 3                Are dreptul sa execute următoarele lucrări

 

                             1. Focuri de artificii cu obiecte pirotehnice

                                clasa ............ şi ................

 

-----------

    *) Fiecare completare se va data, semna şi ştampila de către

       Inspectoratul teritorial de munca.

 

 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

 

    Pag. 4                            Sancţiuni cu ridicarea carnetului

                                      (sancţiunea, data, numele, prenumele,

                                       funcţia şi semnatura celui care

                                       a aplicat sancţiunea)

                                      ...................................

 

 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*ST*

 

------------

    Anexa 10 b) la normele tehnice a fost modificată de pct. 37 al <LLNK 12011    95 20 302   0 48>art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011, prin înlocuirea termenului "pirotehnist pentru focuri de artificii" cu termenul "pirotehnician".