PROCEDURĂ din 13 mai 2011 de autorizare a diriginţilor de şantier

CAPITOLUL I: Scop

Art. 1

(1)Prezenta procedură stabileşte cadrul normativ privind autorizarea diriginţilor de şantier de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., denumită în continuare procedură, în conformitate cu prevederile art. 9 lit. d), art. 13 şi art. 21 lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994.

(2)Accesul la activitatea de dirigenţie de şantier şi exercitarea acesteia pe teritoriul României este supusă procedurii de autorizare în temeiul prevederilor actelor normative prevăzute la alin. (1) şi cu respectarea dispoziţiilor Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, transpusă în legislaţia naţională prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.

(3)Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier este nediscriminatorie în ceea ce priveşte prestatorii şi este justificată de motive imperative de interes general privind siguranţa şi sănătatea publică, protecţia beneficiarilor de servicii în construcţii, precum şi protecţia mediului urban, inclusiv amenajarea teritoriului, care impun obligativitatea asigurării condiţiilor necesare pentru realizarea şi exploatarea construcţiilor cu respectarea cerinţelor esenţiale de calitate a acestora, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător, în condiţiile în care România prezintă unul dintre cele mai înalte nivele de vulnerabilitate la factori de risc natural, în principal la riscul seismic, dintre statele membre ale Uniunii Europene.

(4)Scopul prevăzut la alin. (3) nu poate fi atins printr-o măsură mai puţin restrictivă decât autorizarea diriginţilor de şantier pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii pe toată durata de executare a acestora, în special din cauză că un control ulterior al modului de realizare a lucrărilor de construcţii/construcţiilor nu este posibil şi ar fi tardiv pentru a fi, în mod real, eficient.

Art. 2

Procedura stabileşte cerinţele privind studiile şi experienţa profesională a persoanelor care solicită autorizarea, documentele necesare, domeniile de autorizare, responsabilităţile şi competenţele conferite de autorizare, precum şi măsurile de sancţionare a nerespectării acestora.

Art. 3

Autorizarea are drept scop evaluarea competenţelor tehnice în baza experienţei profesionale a specialiştilor, persoane fizice, care solicită obţinerea autorizaţiei în vederea desfăşurării activităţii de dirigenţie de şantier.

Art. 4

Autorizarea nu conduce la transferul de responsabilităţi de la persoanele autorizate la organismul de autorizare şi nu le exonerează pe acestea de obligaţiile ce le revin.

CAPITOLUL II: Domeniul de aplicare

Art. 5

(1)Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru autorizarea specialiştilor, persoane fizice, cetăţeni români ori cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, denumită în continuare U.E., sau ale Spaţiului Economic European, denumit în continuare S.E.E., în vederea prestării în România a activităţii de dirigenţie de şantier, pe tot parcursul executării lucrărilor de construcţii, potrivit legii.

(2)Excepţie de la prevederile alin. (1) fac specialiştii cetăţeni români sau cetăţeni ai altui stat membru U.E. sau S.E.E., care au fost autorizaţi să desfăşoare activitatea de dirigenţie de şantier printr-un act de autoritate - autorizaţie sau document echivalent -, emis de către autorităţile competente recunoscute în acele state, şi care doresc să presteze activitatea în România.

CAPITOLUL III: Cadrul legal

Art. 6

La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

- Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994;

- Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, aprobată prin Legea nr. 204/2010;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.

CAPITOLUL IV: Termeni utilizaţi

Art. 7

(1)În sensul prezentei proceduri, termenii/sintagmele utilizaţi/utilizate au următoarele semnificaţii:

- diriginte de şantier - persoană fizică angajată de către investitor/beneficiar, cu obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor;

- autorizare - procedura prin care, potrivit legii, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C, prin comisia de autorizare, atestă că o persoană este competentă să desfăşoare activitatea de dirigenţie de şantier, în domeniul/subdomeniul autorizat;

- autorizaţie - document oficial emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C care dă dreptul titularului de a desfăşura activitatea de dirigenţie de şantier în domeniul/ subdomeniul autorizat;

- suspendarea autorizaţiei - întreruperea temporară (pe o perioadă limitată de timp) a valabilităţii autorizaţiei pentru unul sau mai multe domenii/subdomenii autorizate;

- anularea autorizaţiei - revocarea valabilităţii autorizaţiei;

- Registrul diriginţilor de şantier autorizaţi - document cu caracter public pentru evidenţa diriginţilor de şantier autorizaţi, organizat pe secţiuni corespunzător domeniilor/subdomeniilor autorizate, gestionat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. şi publicat pe pagina de internet a acestuia, respectiv www.isc-web.ro;

- punct de contact unic electronic - sistem informatic de utilitate publică, parte integrantă a Sistemului e-guvernare din Sistemul electronic naţional, în responsabilitatea Centrului Naţional "România Digitală", aflat în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale;

- Sistemul de informare al pieţei interne (IMI) - platforma electronică prin intermediul căreia se realizează schimbul de informaţii şi comunicarea între autorităţile competente, care decurg din obligaţiile de cooperare administrativă prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010;

- preschimbarea autorizaţiei - operaţiune de înlocuire a unei autorizaţii aflate în valabilitate la data intrării în vigoare a prezentei proceduri cu una nouă, având termen de valabilitate nelimitat, în condiţiile prevederilor prezentei proceduri.

(2)În tot cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri:

I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcţii;

IJC - inspectoratul judeţean în construcţii;

ICB - Inspectoratul în Construcţii Bucureşti;

PCU - punct de contact unic.

CAPITOLUL V: Cerinţe şi domenii de autorizare

Art. 8

(1)Poate solicita autorizarea ca diriginte de şantier titularul unei diplome de inginer şi/sau arhitect în unul/mai multe din domeniile şi specializările universitare menţionate în tabelul prevăzut la alin. (4) dacă îndeplineşte condiţia de experienţă profesională minimă.

(2)Pot solicita autorizarea ca diriginte de şantier absolvenţii de şcoli tehnice militare - studii de lungă durată - în una dintre specializările menţionate în tabelul prevăzut la alin. (4) dacă îndeplinesc condiţia de experienţă profesională minimă.

(3)Prin experienţă profesională se înţelege durata exercitării efective şi legale a activităţii de proiectare, execuţie şi/sau consultanţă în construcţii în domeniile/subdomeniile de autorizare prevăzute la alin. (4).

(4)Domeniile/Subdomeniile în care se autorizează diriginţii de şantier, cerinţele obligatorii privind studiile, respectiv domeniul şi specializările, precum şi experienţa profesională minimă necesară sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Cod domeniu/ subdomeniu de autorizare

Domeniul/Subdomeniul de autorizare

Studii universitare

Experienţa profesională minimă

Domeniul

Specializarea

1.

Consolidare şi restaurare monumente istorice - toate categoriile de importanţă

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole Inginerie civilă
Căi ferate, drumuri şi poduri
Amenajări şi construcţii hidrotehnice

10 ani

Arhitectură

Arhitectură Conservare şi restaurare de arhitectură

2.

Construcţii civile, industriale şi agricole

2.1.

Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă D

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole Inginerie civilă
Căi ferate, drumuri şi poduri
Amenajări şi construcţii hidrotehnice Instalaţii pentru construcţii
Inginerie sanitară şi protecţia mediului Inginerie urbană şi dezvoltare regională Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală Construcţii miniere

3 ani

Inginerie şi management

Inginerie economică în construcţii

Arhitectură

Arhitectură

2.2.

Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă C

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole Inginerie civilă
Căi ferate, drumuri şi poduri
Amenajări şi construcţii hidrotehnice

5 ani

Arhitectură

Arhitectură

2.3.

Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă B

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole
Căi ferate, drumuri şi poduri
Amenajări şi construcţii hidrotehnice Inginerie civilă

8 ani

Arhitectură

Arhitectură

2.4.

Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă A

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole
Căi ferate, drumuri şi poduri
Amenajări şi construcţii hidrotehnice Inginerie civilă

10 ani

3.

Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu

3.1.

Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes naţional

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri şi poduri
Infrastructura transporturilor metropolitane Construcţii civile, industriale şi agricole
Inginerie civilă
Amenajări şi construcţii hidrotehnice

8 ani

3.2.

Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes judeţean

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri şi poduri
Inginerie urbană şi dezvoltare regională
Infrastructura transporturilor metropolitane
Construcţii civile, industriale şi agricole Inginerie civilă
Amenajări şi construcţii hidrotehnice Construcţii miniere

5 ani

3.3.

Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes local

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri şi poduri
Inginerie urbană şi dezvoltare regională
Infrastructura transporturilor metropolitane Construcţii civile, industriale şi agricole Inginerie civilă
Amenajări şi construcţii hidrotehnice Construcţii miniere

5 ani

Inginerie şi management

Inginerie economică în construcţii

Mine, petrol şi gaze

Inginerie minieră

4.

Căi ferate, metrou, tramvai

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri şi poduri
Inginerie urbană şi dezvoltare regională
Infrastructura transporturilor metropolitane
Construcţii civile, industriale şi agricole Inginerie civilă
Amenajări şi construcţii hidrotehnice Construcţii miniere

8 ani

5.

Lucrări hidrotehnice

5.1.

Lucrări hidrotehnice - categoria de importanţă D

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii hidrotehnice Construcţii civile, industriale şi agricole
Inginerie civilă
Căi ferate, drumuri şi poduri
Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală Construcţii miniere

3 ani

Inginerie şi management

Inginerie economică în construcţii

Mine, petrol şi gaze

Inginerie minieră

5.2.

Lucrări hidrotehnice - categoria de importanţă C

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii hidrotehnice
Construcţii civile, industriale şi agricole Inginerie civilă
Căi ferate, drumuri şi poduri
Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală Construcţii miniere

5 ani

Mine, petrol şi gaze

Inginerie minieră

5.3.

Lucrări hidrotehnice - categoria de importanţă B

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii hidrotehnice Construcţii civile, industriale şi agricole Inginerie civilă
Căi ferate, drumuri şi poduri
Construcţii miniere

8 ani

5.4.

Lucrări hidrotehnice - categoria de importanţă A

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii hidrotehnice Construcţii civile, industriale şi agricole

10 ani

6.

Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole Inginerie civilă
Căi ferate, drumuri şi poduri
Amenajări şi construcţii hidrotehnice Inginerie sanitară şi protecţia mediului Inginerie urbană şi dezvoltare regională
Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

5 ani

Inginerie şi management

Inginerie economică în construcţii

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii

7.

Lucrări de îmbunătăţiri funciare

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole Inginerie civilă
Căi ferate, drumuri şi poduri
Amenajări şi construcţii hidrotehnice Inginerie sanitară şi protecţia mediului
Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

5 ani

8.

Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A, B, C şi D)

8.1.

Instalaţii electrice

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii
Instalaţii pentru construcţii - pompieri

5 ani

Inginerie electrică

Sisteme electrice
Electrotehnică Electromecanică

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Electronică aplicată

Inginerie energetică

Energetică
Electroenergetică

8.2.

Instalaţii sanitare, termoventilaţii

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii

5 ani

Inginerie civilă

Inginerie sanitară şi protecţia mediului Construcţii civile, industriale şi agricole*

*Experienţa profesională minimă în domeniul instalaţiilor de termoventilaţie - 5 ani.

8.3.

Instalaţii gaze naturale

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii

5 ani

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole
Inginerie civilă

Mine, petrol şi gaze

Inginerie de petrol şi gaze

9.

Reţele

9.1.

Reţele electrice

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii

5 ani

Inginerie electrică

Sisteme electrice
Electrotehnică
Electromecanică

Inginerie energetică

Energetică
Electroenergetică

9.2.

Reţele termice şi sanitare

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii

5 ani

Inginerie civilă

Inginerie sanitară şi protecţia mediului Construcţii civile, industriale şi agricole

Inginerie energetică

Termoenergetică
Energetică

9.3.

Reţele de telecomunicaţii

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Reţele şi software de telecomunicaţii Electronică aplicată

5 ani

9.4.

Reţele de gaze naturale

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii

5 ani

Mine, petrol şi gaze

Inginerie de petrol şi gaze

9.5.

Reţele pentru transportul produselor petroliere

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii

5 ani

Mine, petrol şi gaze

Inginerie de petrol şi gaze
Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor

(5)Pot solicita autorizarea ca diriginte de şantier titularii unei diplome de inginer în domenii (profiluri) şi specializări echivalente celor menţionate în tabelul prevăzut la alin. (4), dacă îndeplinesc condiţia de experienţă profesională minimă în domeniul/domeniile/subdomeniul/subdomeniile solicitat/solicitate.

(6)La domeniile/subdomeniile de autorizare: 2.1; 2.2; 3.2; 3.3; 4; 5.1; 5.2; 6; 7; 8.1; 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5 pot solicita autorizarea ca diriginte de şantier şi titularul unei diplome de subinginer, precum şi absolvenţii de şcoli tehnice militare - studii de scurtă durată - în una dintre specializările prevăzute la alin. (4), dacă au o experienţă profesională în domeniul execuţiei lucrărilor de construcţii de cel puţin 10 ani.

(7)Categoriile de importanţă a construcţiilor sunt cele definite în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, cuprins în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările şi completările ulterioare, care se menţionează în mod obligatoriu în documentaţia de execuţie.

Art. 9

(1)La subdomeniile de autorizare 8.1 "Instalaţii electrice", 8.3 "Instalaţii gaze naturale", 9.1 "Reţele electrice" şi 9.4 "Reţele de gaze naturale" pot solicita autorizarea acele persoane care, pe lângă îndeplinirea condiţiilor cuprinse în tabelul prevăzut la art. 8 alin. (4), sunt titulare ale unei legitimaţii valabile de electrician autorizat, respectiv titulare ale unei legitimaţii valabile de instalator autorizat în gaze naturale, emisă de autoritatea naţională de reglementare competentă, potrivit legii.

(2)Pentru subdomeniile 8.3 "Instalaţii gaze naturale" şi 9.4 "Reţele de gaze naturale" pot participa la examen şi titularii unei diplome de inginer în profilul politehnic care sunt şi titularii unei legitimaţii valabile de instalator autorizat în gaze naturale, emisă de autoritatea naţională de reglementare competentă şi care au o experienţă profesională minimă în domeniu/subdomeniu de 10 ani.

Art. 10

(1)Un specialist poate fi autorizat, la cerere, în unul sau mai multe dintre domeniile/subdomeniile cuprinse în tabelul prevăzut la art. 8 alin. (4), cu respectarea condiţiilor privind studiile şi experienţa profesională corespunzătoare fiecărui domeniu/subdomeniu solicitat.

(2)În domeniile de autorizare 2 "Construcţii civile, industriale şi agricole" şi 5 "Lucrări hidrotehnice", obţinerea autorizaţiei în subdomeniu pentru o categorie de importanţă a construcţiilor superioară dă dreptul dirigintelui de şantier să desfăşoare activităţi inclusiv în subdomeniile pentru categoriile de importanţă a construcţiilor inferioare.

(3)În domeniul 3 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu", obţinerea autorizaţiei pentru subdomeniul 3.1 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes naţional" dă dreptul dirigintelui de şantier să desfăşoare activităţi inclusiv pentru subdomeniile 3.2 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes judeţean" şi 3.3 "Drumuri," poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes local", iar obţinerea autorizaţiei pentru subdomeniul 3.2 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes judeţean" dă dreptul dirigintelui de şantier să desfăşoare activităţi inclusiv pentru subdomeniul 3.3 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes local".

CAPITOLUL VI: Recunoaşterea autorizaţiei de diriginte de şantier obţinută în alt stat membru

Art. 11

(1)Persoanele menţionate la art. 5 alin. (2) stabilite pe teritoriul României vor solicita înscrierea în Registrul diriginţilor de şantier autorizaţi, în vederea desfăşurării activităţii de dirigenţie de şantier, în domeniul de autorizare înscris pe documentul care atestă calitatea de diriginte de şantier, pe teritoriul României, în condiţiile legii.

(2)Pe baza cererii formulate de solicitanţii menţionaţi la alin. (1), I.S.C. recunoaşte documentul care atestă calitatea de diriginte de şantier obţinută în statul de origine sau de provenienţă şi îl înscrie în Registrul diriginţilor de şantier autorizaţi. În vederea înscrierii, solicitantul va depune la I.S.C. următoarele documente redactate în limba română sau în traducere în limba română, după caz:

a)cerere de înscriere în registru;

b)copia autorizaţiei sau a documentului echivalent obţinut în U.E. sau S.E.E.;

c)copia cărţii de identitate sau dovada cetăţeniei unuia dintre statele U.E. sau S.E.E.;

d)declaraţie pe propria răspundere că nu îi este interzis dreptul de practicare a activităţii de dirigenţie de şantier în alte state membre.

(3)Persoanele menţionate la art. 5 alin. (2) care exercită activitatea de dirigenţie de şantier cu titlu permanent în unul din statele membre U.E. sau S.E.E. pot presta în România şi în mod temporar, având obligaţia de a înainta I.S.C. o declaraţie, redactată în limba româna, privind serviciile pe care le va presta. În această situaţie, dirigintele de şantier este exceptat de la înscrierea în Registrul diriginţilor de şantier autorizaţi.

(4)În cazul în care, în vederea desfăşurării temporare a activităţii de dirigenţie de şantier, solicitantul prevăzut la alin. (3) se află la prima aplicaţie în România, acesta va înainta I.S.C, pe lângă declaraţia menţionată la alin. (3), şi documentele menţionate la alin. (2) lit. b)-d), traduse în limba română.

(5)În cazul în care intervine o modificare în ceea ce priveşte documentele depuse în conformitate cu alin. (2) şi (4), solicitantul menţionat la alin. (1) şi (3) va notifica I.S.C. cu privire la această modificare,

(6)Declaraţia prevăzută la alin. (3) poate fi înaintată prin unul dintre mijloacele prevăzute la art. 15 alin. (2). Declaraţia se reînnoieşte atunci când apar modificări în documentele depuse iniţial.

(7)În cazul în care este necesară verificarea legalităţii unor documente dintre cele menţionate la alin. (2), I.S.C. contactează autorităţile competente din statele membre U.E. sau S.E.E., prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI).

CAPITOLUL VII: Procedura de autorizare

Art. 12

(1)Autorizarea diriginţilor de şantier se face de către I.S.C. prin comisiile de autorizare constituite la nivelul IJC/ICB, astfel:

a)pe bază de examen în conformitate cu prevederile prezentei proceduri;

b)fără examen, cu aprobarea comisiei de autorizare, pentru solicitanţii cetăţeni români sau cetăţeni ai altui stat membru U.E. sau S.E.E. care îndeplinesc condiţiile privind nivelul de studii şi experienţa profesională şi care deţin un titlu de cadru didactic universitar sau un titlu ştiinţific de doctor în domeniul fundamental "ştiinţe inginereşti" (sau un document echivalent obţinut în U.E. sau S.E.E.), pentru domeniul/subdomeniul de autorizare compatibil cu specializarea în care a fost elaborată teza de doctorat.

(2)Solicitanţii care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (1) lit. b) vor depune dosarul, prin unul din mijloacele prevăzute la art. 15 alin. (1).

Art. 13

Comisiile de autorizare prevăzute la art. 12 se constituie şi îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de autorizare, aprobat prin decizie a secretarului general al I.S.C.

Art. 14

Etapele procedurii de autorizare prevăzute la art. 12 lit. a) sunt:

a)înscrierea la examenul de autorizare;

b)acceptarea de către comisia de autorizare a cererii solicitantului de a participa la examenul de autorizare în calitate de candidat;

c)examinarea candidaţilor;

d)emiterea autorizaţiei.

SECŢIUNEA 1: Înscrierea la examenul de autorizare

Art. 15

(1)Pentru înscrierea la examenul de autorizare, depunerea dosarelor de autorizare se poate face direct la registratura I.S.C./IJC/ÎCB, după caz, prin serviciul poştal, electronic sau prin intermediul PCU electronic de la data la care acesta devine funcţional.

(2)Dosarul de autorizare depus conform prevederilor alin. (1) se direcţionează, după caz:

a)secretariatului comisiei de autorizare constituite la nivelul IJC/ICB în a cărui rază domiciliază sau îşi desfăşoară activitatea, dacă solicitantul este cetăţean român;

b)secretariatului direcţiei de specialitate din cadrul I.S.C, dacă solicitantul este cetăţean al unui alt stat membru al U.E. sau S.E.E.

(3)Termenul-limită de depunere a dosarelor este cu 15 zile înainte de data fixată pentru începerea examenului.

Art. 16

(1)Dosarul de autorizare depus de solicitantul cetăţean român cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

a)cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b)curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în cadrul capitolului "Experienţa profesională" se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu;

c)declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională prevăzute în tabelul de la art. 8 alin. (4), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

d)copia diplomei de studii;

e)copia actului de identitate;

f)copia legitimaţiei de electrician autorizat/instalator autorizat în gaze naturale, valabilă, pentru domeniile la care se solicită aceasta, în condiţiile art. 9;

g)certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii prevăzute la lit. a), din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar;

h)două fotografii color format 3 x 4 cm.

(2)Dosarul de autorizare depus de solicitantul cetăţean al unui stat membru al U.E. sau S.E.E. cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente, redactate/traduse în limba română, după caz:

a)documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), f) şi h);

b)document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârşit o infracţiune sau o greşeală profesională gravă;

c)copia actului ce dovedeşte cetăţenia în unul dintre statele membre ale U.E. sau S.E.E. şi copia documentelor de şedere în România, după caz.

(3)Dosarul de autorizare pentru solicitanţii cetăţeni români care îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

a)documentele prevăzute la alin. (1), cu excepţia celui prevăzut la lit. c)

b)copia diplomei de doctor în ştiinţe inginereşti şi rezumatul tezei de doctorat;

c)adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ superior pentru solicitanţii care deţin un titlu de cadru universitar.

(4)Dosarul de autorizare depus de solicitantul cetăţean al unui stat membru al U.E. sau S.E.E. care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente, redactate/traduse în limba română, după caz:

a)documentele prevăzute la alin. (2);

b)copia diplomei de doctor în ştiinţe inginereşti sau documentul echivalent obţinut în U.E. sau S.E.E.;

c)adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ superior pentru cei cu titlu de cadru universitar sau document echivalent obţinut în U.E. sau S.E.E.

(5)Copiile documentelor solicitate la alin. (1)-(4) vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant.

(6)În cazul în care este necesară verificarea legalităţii unor documente dintre cele menţionate la alin. (2) şi (4), I.S.C. contactează autorităţile competente din statele membre ale U.E. sau S.E.E. prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI). În acest caz, termenul menţionat la art. 17 alin. (3) va fi prelungit în funcţie de termenul de răspuns fixat de autoritatea competentă din statul căruia îi este adresată cererea de informaţii.

SECŢIUNEA 2: Condiţii de acceptare la examen

Art. 17

(1)Analizarea/Aprobarea dosarului depus de către solicitantul cetăţean român se face de către comisia de autorizare constituită la nivelul IJC/ICB.

(2)Analizarea/Aprobarea dosarului depus de către solicitantul cetăţean al unui alt stat membru U.E. sau S.E.E. se face de către direcţia de specialitate din cadrul I.S.C.

(3)Comunicarea domeniului/domeniilor/subdomeniului/sub-domeniilor pentru care solicitantul este admis să participe la examenul de autorizare se face în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii dosarului.

Art. 18

(1)Acceptarea participării la examenul de autorizare se face numai în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerinţe:

a)cererea de autorizare este întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1;

b)dosarul depus este complet, cuprinzând toate documentele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2), după caz;

c)din documentele depuse rezultă faptul că solicitantul candidat are experienţa profesională minimă în domeniul de autorizare solicitat;

d)dovada achitării taxei de autorizare cu cel puţin 5 zile înainteze data începerii examenului.

(2)În cazul dosarelor incomplete, comisia de autorizare solicită în scris, în termen de 5 zile de la data înregistrării dosarului, completări şi clarificări. Termenul maxim de depunere a completărilor şi clarificărilor este de 5 zile de la data primirii comunicării privind solicitările de completare.

Art. 19

Dosarele complete ale solicitanţilor care nu se încadrează în prevederile prezentei proceduri, însoţite de motivarea restituirii, precum şi dosarele solicitanţilor care nu au fost completate în termenul legal prevăzut la art. 18 alin. (2) se restituie solicitanţilor de către comisia de autorizare/direcţia de specialitate din cadrul I.S.C., după caz.

Art. 20

Comunicarea transmisă solicitantului privind neacceptarea participării la examenul de autorizare poate fi contestată la I.S.C. în termen de 5 zile de la data primirii comunicării.

SECŢIUNEA 3: Organizarea examenului de autorizare a diriginţilor de şantier

Art. 21

Examenul de autorizare se organizează, de regulă, în două sesiuni de examinare pe an.

Art. 22

Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de autorizare se publică pe pagina de internet a I.S.C, cu minimum 30 de zile înainte de data la care este programată sesiunea de examinare.

Art. 23

(1)Examenul de autorizare se organizează la IJC/ICB, unde solicitantul a depus cererea, iar pentru solicitantul cetăţean al unui alt stat membru U.E. sau S.E.E. se organizează la IJC/ICB în raza căruia domiciliază sau îşi desfăşoară activitatea.

(2)Listele candidaţilor acceptaţi pentru susţinerea examenului de autorizare se publică pe pagina de internet a I.S.C. şi se afişează la sediul IJC/ICB, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru examen.

Art. 24

(1)Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat poate solicita IJC/ICB la care a depus dosarul, în scris, cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei de desfăşurare a examenului:

a)reprogramarea participării la examenul de autorizare în următoarea sesiune de examinare organizată de I.S.C;

b)retragerea cererii de autorizare.

(2)Sumele reprezentând taxa de autorizare nu se restituie în următoarele cazuri:

a)candidatul absentează nejustificat la examenul de autorizare la care a fost acceptat să participe;

b)candidatul nu promovează examenul de autorizare.

(3)Dacă din motive independente de voinţa candidatului acceptat pentru susţinerea examenului (deces în familie, internare în spital, altele de această natură), survenite în timpul sesiunii de examinare, acesta nu s-a putut prezenta, dosarul şi taxa de autorizare îşi păstrează valabilitatea şi dau dreptul candidatului să participe la următoarea sesiune de examinare, cu condiţia completării dosarului cu actul doveditor al situaţiei de fapt care a determinat neprezentarea la examen.

Art. 25

(1)Examenul de autorizare se susţine în limba română şi constă în:

a)probă scrisă - chestionar de tip grilă, cu subiecte care să verifice cunoştinţele candidaţilor în domeniul/subdomeniul pentru care se solicită autorizarea;

b)studiu de caz pe tematica din domeniul/subdomeniul de autorizare solicitat.

(2)Chestionarul de tip grilă prevăzut la alin. (1) lit. a) se elaborează de către direcţia de specialitate din cadrul I.S.C. şi conţine un set de întrebări din legislaţie şi reglementări tehnice din domeniul calităţii construcţiilor, din domeniul sistemului calităţii şi din domeniul tehnic aferent activităţii pentru care se solicită autorizarea.

(3)Studiul de caz pe tematica din domeniul/subdomeniul/de autorizare solicitat prevăzut la alin. (1) lit. b) se elaborează de către direcţia de specialitate din cadrul I.S.C.

Art. 26

Bibliografia pentru susţinerea examenului se publică pe pagina de internet a I.S.C, respectivwww.isc-web.ro

SECŢIUNEA 4: Desfăşurarea examenului de autorizare

Art. 27

Candidaţii sunt acceptaţi în sălile de examen cu cel puţin 15 minute înainte de ora programată pentru începerea examenului, pe baza proceselor-verbale de participare la examenul de autorizare şi a actului de identitate.

Art. 28

(1)Fiecare candidat primeşte chestionarul de tip grilă cu instrucţiuni privind modul de completare şi punctajul aferent întrebărilor, precum şi studiul de caz.

(2)Candidatul îşi înscrie datele personale în colţul indicat pe formulare, care va fi pliat, sigilat şi ştampilat de către membrii comisiei de autorizare.

Art. 29

După rezolvarea chestionarului şi a studiului de caz, candidatul predă formularele comisiei de autorizare şi semnează pentru predarea acestora în procesul-verbal de participare la examenul de autorizare.

Art. 30

Durata alocată rezolvării chestionarului de tip grilă şi a studiului de caz este de 3 ore.

Art. 31

(1)Candidaţii nu vor avea asupra lor materiale pe care le-ar putea consulta în vederea rezolvării subiectelor.

(2)Orice încercare de fraudă în timpul desfăşurării examenului de autorizare se sancţionează cu eliminarea candidatului din examen.

(3)Eliminarea din examen se face în prezenţa întregii comisii de autorizare şi se consemnează în procesul-verbal de participare la examen.

Art. 32

După verificarea şi notarea tuturor lucrărilor, comisia de autorizare procedează la desigilarea lucrărilor şi la întocmirea procesului-verbal cu rezultatele examenului.

Art. 33

Se consideră că au promovat examenul candidaţii care au obţinut minimum nota 7 la chestionarul de tip grilă şi minimum nota 7 la studiul de caz.

Art. 34

În procesul-verbal cu rezultatele examenului se înscrie calificativul "admis" sau "respins".

Art. 35

Rezultatele se afişează la sediul IJC/ICB la care candidatul a susţinut examenul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data susţinerii examenului de autorizare.

Art. 36

(1)Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea şi rezultatele examenului de autorizare se pot depune la IJC/ICB la care candidatul a susţinut examenul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale examenului de autorizare.

(2)Contestaţiile depuse după termenul prevăzut la alin. (1) nu se iau în considerare.

(3)Analizarea contestaţiilor se face de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a secretarului general al I.S.C, având componenţă diferită de cea a comisiei de autorizare.

(4)Analizarea contestaţiilor se face în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării acestora.

Art. 37

Candidaţii care nu au promovat examenul de autorizare pot reveni cu o nouă cerere după o perioadă de cel puţin 6 luni, situaţie în care se reia procedura de autorizare.

SECŢIUNEA 5: Emiterea autorizaţiei

Art. 38

Candidatul declarat "admis" în urma examenului de autorizare dobândeşte calitatea de diriginte de şantier în domeniul/subdomeniul autorizat şi i se eliberează autorizaţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 39

Autorizaţiile se emit în termen de 40 de zile de la data afişării rezultatelor finale ale examenului de autorizare de către I.S.C. şi pot fi ridicate de titulari, sub semnătură, de la sediile IJC/ICB unde au susţinut examenul.

Art. 40

Persoanele autorizate şi domeniul/subdomeniul autorizat sunt înscrise în Registrul diriginţilor de şantier autorizaţi, gestionat de către I.S.C, actualizat periodic şi publicat pe pagina de internet a acestuia.

Art. 41

(1)Autorizaţia emisă în condiţiile prezentei proceduri are valabilitate nelimitată.

(2)Autorizaţia este nominală şi netransmisibilă.

Art. 42

(1)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, toţi diriginţii de şantier au obligaţia de a deţine ştampilă.

(2)Ştampila poate fi comandată şi realizată numai în baza autorizaţiei eliberate de I.S.C, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(3)Ştampila aplicată alături de semnătura specialistului care desfăşoară activitatea de dirigenţie de şantier, în condiţiile autorizării, reprezintă modul de identificare a acestuia pe toate documentele pe care are obligaţia legală să le întocmească sau să le verifice şi este obligatorie de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.

(4)Ştampila titularului autorizaţiei pentru activitatea de dirigenţie de şantier în domeniile specificate nu este transmisibilă.

(5)Se interzice aplicarea ştampilei în situaţia în care valabilitatea autorizaţiei a încetat prin suspendare pe o perioadă limitată sau anulare.

(6)În caz de pierdere ori de sustragere a ştampilei, deţinătorul are obligaţia să publice imediat un anunţ într-un cotidian de largă circulaţie şi să depună o notificare scrisă, însoţită de dovada publicării, la sediul IJC/ICB în a cărui rază domiciliază sau îşi desfăşoară activitatea, împreună cu dovada publicării.

(7)Noua ştampilă emisă după pierderea ori sustragerea primei ştampile va avea înscris numărul acesteia, respectiv 1, 2, ... etc., conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(8)Scoaterea din uz a ştampilei se face în situaţia modificării textului ca urmare a modificării ulterioare a prevederilor actelor normative aplicabile ori în caz de uzură, pierdere, sustragere sau deteriorare a acestuia.

CAPITOLUL VIII: Drepturile, obligaţiile şi răspunderile titularilor de autorizaţii

Art. 43

Specialiştii autorizaţi au dreptul să desfăşoare activitatea de dirigenţie de şantier în domeniul/subdomeniul autorizat şi să presteze această activitate pentru persoane fizice/juridice sau societăţi de consultanţă specializate care pot avea calitatea fie de investitori, fie de beneficiari.

Art. 44

În exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcţii, diriginţii de şantier au următoarele obligaţii şi răspunderi:

A)În perioada de pregătire a investiţiei:

1.verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;

2.verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;

3.studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;

4.verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;

5.verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;

6.verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

7.verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;

8.verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante şi le depune împreună cu proiectanţii de specialitate la IJC/ICB în vederea vizării;

9.verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;

10.preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină;

11.participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;

12.predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;

13.verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

14.verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la IJC/ICB;

15.verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;

B)în perioada execuţiei lucrărilor:

1.urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;

2.verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

3.interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;

4.interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5.verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;

6.verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

7.interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;

8.participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

9.efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;

10.asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;

11.transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;

12.informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;

13.urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

14.verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;

15.anunţă IJC/ICB privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;

16.anunţă IJC/ICB privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;

17.preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

18.urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia.

C)la recepţia lucrărilor:

1.asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie;

2.urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;

3.predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.

Art. 45

De la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, toţi diriginţii de şantier au obligaţia de a întocmi Registrul de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier, de a-l prezenta anual pentru vizare la IJC/ICB în a cărui rază domiciliază sau unde îşi desfăşoară activitatea şi de a-l prezenta ori de câte ori este solicitat de reprezentanţii I.S.C. Registrul de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 46

(1)În cazul pierderii sau deteriorării unei autorizaţii de diriginte de şantier, se eliberează un duplicat.

(2)În vederea eliberării duplicatului prevăzut la alin. (1), titularul autorizaţiei adresează, în scris, conducerii I.S.C. o cerere, însoţită de o fotografie 3 x 4 cm, copia anunţului privind pierderea autorizaţiei apărut într-un cotidian de largă circulaţie sau autorizaţia deteriorată, după caz.

(3)Emiterea duplicatului se face în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii sau de la data primirii eventualelor completări sau clarificări necesare.

Art. 47

Pe teritoriul României, activitatea de dirigenţie de şantier se desfăşoară în limba română.

Art. 48

Obligaţiile prevăzute la art. 44 nu sunt limitative, dirigintele de şantier putând participa, în calitate de reprezentant al investitorului, la toate fazele privind realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările tehnice în construcţii aplicabile, în vigoare.

Art. 49

Diriginţii de şantier răspund, potrivit legii, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 44, precum şi în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini şi în reglementările tehnice în construcţii.

Art. 50

Diriginţii de şantier nu pot desfăşura, la aceeaşi investiţie, o altă activitate în domeniul construcţiilor pentru care sunt atestaţi sau autorizaţi.

CAPITOLUL IX: Sancţiuni

Art. 51

(1)Suspendarea autorizaţiei de diriginte de şantier se poate dispune pe o perioadă limitată - de la 6 luni la un an - în situaţia încălcării repetate a prevederilor art. 42 alin. (1) şi ale art. 44, constatată şi sancţionată cu avertisment, potrivit legii, de către organele de control ale I.S.C, astfel:

a)pentru 6 luni, după a doua avertizare;

b)pentru un an, după a treia avertizare.

(2)Anularea autorizaţiei de diriginte de şantier se poate dispune în următoarele situaţii:

a)titularul a verificat şi a acceptat lucrările executate sub nivelul stabilit pentru cerinţele esenţiale, stabilite prin art. 5 din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, şi/sau în caz de accident tehnic favorizat de neefectuarea corectă a verificărilor de calitate de către acesta;

b)titularul îndeplineşte condiţiile pentru a treia suspendare pe o perioadă limitată, în ultimii 5 ani;

c)titularul desfăşoară activitate de dirigenţie de şantier în perioada în care autorizaţia este suspendată;

d)titularul exercită activitatea de dirigenţie în afara domeniului/subdomeniului de autorizare.

Art. 52

(1)Propunerea privind suspendarea sau anularea autorizaţiei se face de către IJC/ICB, în urma constatării uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 51, în baza unui referat prin care se motivează propunerea respectivă. Referatul conducătorului IJC/ICB se înaintează secretarului general al I.S.C. în vederea analizării şi luării unei decizii.

(2)Secretarul general al I.S.C, în condiţiile prevăzute la alin. (1), emite decizia de suspendare sau de anulare, după caz, a autorizaţiei de diriginte de şantier.

Art. 53

(1)I.S.C. va transmite atât titularului autorizaţiei de diriginte de şantier, cât şi investitorului la care acesta este angajat comunicarea deciziei de suspendare/anulare a autorizaţiei, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(2)I.S.C. ţine evidenţa autorizaţiilor suspendate/anulate, înscrie sancţiunea în Registrul diriginţilor de şantier autorizaţi şi o transmite spre ştiinţă tuturor IJC, respectiv ICB.

Art. 54

(1)Pe perioada de suspendare a autorizaţiei de diriginte de şantier, titularul acesteia nu are dreptul de a desfăşura activitatea pentru care a fost autorizat.

(2)Titularii autorizaţiilor suspendate/anulate trebuie să depună autorizaţia la IJC/ICB care a întocmit referatul de suspendare/anulare, în termen de 10 zile de la primirea comunicării privind suspendarea/anularea.

Art. 55

Titularul unei autorizaţii anulate nu mai are dreptul să participe la un nou examen de autorizare.

Art. 56

(1)Titularul autorizaţiei suspendate/anulate are dreptul să conteste măsura de suspendare/anulare.

(2)Contestarea măsurii de suspendare/anulare a unei autorizaţii se poate face, de către titularul autorizaţiei în cauză, la I.S.C., în termen de 14 zile de la data primirii deciziei privind suspendarea/anularea.

(3)I.S.C. analizează contestaţia şi, în termen de 5 zile de la data înregistrării acesteia, comunică titularului autorizaţiei decizia luată.

(4)Decizia prevăzută la alin. (3) se comunică şi comisiei de autorizare a IJC/ICB pe raza căruia titularul autorizaţiei îşi desfăşoară activitatea.

CAPITOLUL X: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 57

(1)Autorizaţiile de diriginte de şantier emise de I.S.C. anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri, aflate în valabilitate, se preschimbă, la cerere, dacă solicitarea a fost depusă în perioada de valabilitate a autorizaţiilor. Cererile de preschimbare înregistrate după încetarea valabilităţii autorizaţiilor nu se iau în considerare.

(2)Pentru preschimbarea autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) titularii vor depune la secretariatul comisiei de autorizare de la IJC/ICB în a cărui rază domiciliază sau îşi desfăşoară activitatea următoarele documente:

a)cerere de preschimbare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;

b)copia/copiile autorizaţiei/autorizaţiilor emise anterior prezentei proceduri;

c)copia actului de identitate;

d)două poze color 3 x 4 cm.

(3)Copiile documentelor prevăzute la alin. (2) trebuie să fie certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant.

(4)Eliberarea noilor autorizaţii se face în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii.

Art. 58

Taxa de autorizare este în valoare de 200 lei şi se percepe pe domenii de autorizare, cu excepţia domeniilor 8 şi 9 din tabelul prevăzut la art. 8 alin. (4), pentru care aceasta se percepe pe subdomenii.

Art. 59

Titularii autorizaţiilor au obligaţia de a anunţa I.S.C. cu privire la orice modificare a datelor cu caracter personal (nume şi prenume, domiciliu, numere de telefon, adresă de e-mail), survenită ulterior autorizării.

Art. 60

Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se realizează de către I.S.C şi de IJC/ICB.

Art. 61

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta procedură.

-****-

ANEXA Nr. 1:

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C.*)

INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C. ................../

INSPECTORATUL ÎN CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

Modelul cererii de autorizare

Subsemnatul/Subsemnata, ..........................................................., cod numeric personal, |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| cetăţenia ......................... identificat/identificată cu ...................... seria .............. nr. .................................., cu domiciliul/reşedinţa în ........................................................................................... (adresa completă) ..................................................................................,în conformitate cu prevederile procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, solicit înscrierea la examenul de autorizare ca "Diriginte de şantier" pentru domeniile bifate mai jos:

1.Consolidare şi restaurare monumente istorice

2.Construcţii civile, industriale şi agricole:

2.1.categoria de importanţă D |_|

2.2.categoria de importanţă C |_|

2.3.categoria de importanţă B |_|

2.4.categoria de importanţă A |_|

3.Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu:

3.1.de interes naţional |_|

3.2.de interes judeţean |_|

3.3.de interes local |_|

4.Căi ferate, metrou, tramvai |_|

5.Lucrări hidrotehnice:

5.1.categoria de importanţă D |_|

5.2.categoria de importanţă C |_|

5.3.categoria de importanţă B |_|

5.4.categoria de importanţă A |_|

6.Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală |_|

7.Lucrări de îmbunătăţiri funciare |_|

8.Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A, B, C şi D)

8.1.Instalaţii electrice |_|

8.2.Instalaţii sanitare şi termoventilaţii |_|

8.3.Instalaţii gaze naturale |_|

9.Reţele:

9.1.Reţele electrice |_|

9.2.Reţele termice şi sanitare |_|

9.3.Reţele de telecomunicaţii |_|

9.4.Reţele de gaze naturale |_|

9.5.Reţele pentru transportul produselor petroliere |_|

- Anexez la prezenta cerere dosarul compus din:

Nr. file ......

Curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în cadrul capitolului "Experienţa profesională" se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu

|_|

Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională menţionate la art. 8 alin. (4) din procedură

|_|

Copia diplomei de studii

|_|

Copia diplomei de doctor în ştiinţe inginereşti sau document echivalent

|_|

Rezumatul tezei de doctorat

|_|

Adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ superior pentru cei cu titlu de cadru didactic universitar, sau document echivalent obţinut în UE sau SEE

|_|

Copia actului de identitate sau a actului ce dovedeşte cetăţenia unuia dintre statele membre şi a documentelor de reşedinţă în România, după caz

|_|

Copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat sau instalator autorizat în gaze naturale

|_|

Certificat de cazier judiciar, din care să rezultă că nu sunt înscris în cazierul judiciar

|_|

Declaraţie scrisă pe propria răspundere că nu am săvârşit o infracţiune sau o greşeală profesională gravă, certificată conform art. 16 alin. (2) lit. c) din procedură

|_|

Două fotografii color format 3 x 4 cm

Pot fi contactat la numerele de telefon ......................................................, e-mail ..................................................................

Declar pe propria răspundere:

|_| sunt de acord/|_| nu sunt de acord ca numărul/numerele de telefon şi adresa/adresele de e-mail menţionate mai sus să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. (bifaţi una dintre cele două variante.)

Data ...............

Semnătura .......................

___

*) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal destinate îndeplinirii atribuţiilor legale privind autorizarea diriginţilor de şantier şi publicarea Registrului diriginţilor de şantier autorizaţi pe site-ul www.isc-web.ro

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Operator de date cu caracter personal nr. 16.017.

ANEXA Nr. 2: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, ................................, cetăţean .............................,născut/născută la data de ..............................., în localitatea ...................................,domiciliat/domiciliată în ......................., str. ............................... nr. ........, bl. ........,se. ........, et. ......, ap. ......., sectorul/judeţul ........................., posesor/posesoare al/a .................., seria ............ nr. ...................., eliberat de ............................. la data de ...................., CNP .......................................................,

cunoscând dispoziţiile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că îndeplinesc condiţia de experienţă profesională minimă pentru domeniul/domeniile/subdomeniul/subdomeniile de autorizare solicitat/ solicitate prin cererea înregistrată la Inspectoratul Judeţean în Construcţii ...................../Inspectoratul în Construcţii Bucureşti sub nr. .....................................,astfel:

Nr. crt.

Angajator/Obiective de investiţii

Perioada

Funcţia deţinută

Responsabilităţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dau prezenta declaraţie, fiindu-mi necesară la Inspectoratul Judeţean în Construcţii ............................../Inspectoratul în Construcţii Bucureşti pentru înscrierea la examenul de diriginte de şantier.

Data ....................

Semnătura .....................

ANEXA Nr. 3: MODELUL AUTORIZAŢIEI

ANEXA Nr. 4: MODEL DE ŞTAMPILĂ pentru titularul autorizaţiei de diriginte de şantier în domeniile specificate

Modelul de ştampilă pentru titularul autorizaţiei de diriginte de şantier în domeniile specificate este indicat în figura de mai jos, cu respectarea dimensiunilor indicate. Modelul este cu titlu de exemplu.

Modelul de ştampilă pentru titularul autorizaţiei de diriginte de şantier în domeniile specificate pentru cazul în care prima ştampilă a fost pierdută sau sustrasă este indicat în figura de mai jos, cu respectarea dimensiunilor indicate în figura de mai sus. Modelul este cu titlu de exemplu.

ANEXA Nr. 5: REGISTRU DE EVIDENŢĂ a activităţii de diriginte de şantier

Numele ...................................................................................... Prenumele ........................................................................

Autorizaţie nr. ...................................... data .................................................

Domeniul/Domeniile/Subdomeniul/Subdomeniile autorizat/autorizate......................................................................................

Nr. crt.

Obiectivul
(denumirea, adresa, categoria de importanţă)

Nr./Data autorizaţiei de construire/Emitentul

Perioada

Investitorul

Proiectantul

Executantul

1

.................

 

 

 

 

 

2

................

 

 

 

 

 

...

.................

 

 

 

 

 

Semnătura şi ştampila dirigintelui de şantier

....................................

VIZAT ANUL .........

INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII ..................................../

INSPECTORATUL ÎN CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

ANEXA Nr. 6:

ANTET I.S.C.

MODELUL DECIZIEI de suspendare/anulare a autorizaţiei de diriginte de şantier

Către

.................................

(numele titularului autorizaţiei de diriginte de şantier)

Spre ştiinţă

................................

(investitorul la care este angajat dirigintele de şantier)

Ca urmare a analizării Referatului nr. ...................../............................................ întocmit de Inspectoratul Judeţean în Construcţii ............................../Inspectoratul în Construcţii Bucureşti, prin care se propune suspendarea/anularea autorizaţiei de "Diriginte de şantier" nr. ........................ - ...................., din cauza nerespectării:

...................................................................................................................................................................................................................

şi în conformitate cu prevederile cap, VIII din "Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.496/2011, s-a dispus:

SUSPENDAREA AUTORIZAŢIEI

pentru o perioadă de .................... luni, începând cu data de ................................

sau

ANULAREA AUTORIZAŢIEI

începând cu data de ........................................

Secretar general,

.............................

LS.

ANEXA Nr. 7: MODELUL CERERII de preschimbare a autorizaţiei de diriginte de şantier

Domnule Director,

Subsemnatul/Subsemnata,.........................................................., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,vă rog să aprobaţi preschimbarea autorizaţiei/autorizaţiilor de diriginte de şantier în valabilitate, emisă/emise de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.*), a cărei/al căror titular sunt şi pe care le menţionez mai jos:

nr. autorizaţie: ........................ emisă la data: ......................

nr. autorizaţie: ........................ emisă la data: ......................

nr. autorizaţie: ........................ emisă la data: ......................

nr. autorizaţie: ........................ emisă la data:......................

nr. autorizaţie: ........................ emisă la data: ......................

nr. autorizaţie: ........................ emisă la data: ......................

Ataşez la prezenta cerere:

|_| copia/copiile autorizaţiei/autorizaţiilor, certificată/certificate olograf de către subsemnatul privind conformitatea cu originalul;

|_| copia actului de identitate, certificată olograf de către subsemnatul privind conformitatea cu originalul;

|_| două fotografii color format 3 x 4 cm.

Autorizaţia preschimbată o voi ridica de la Inspectoratul Judeţean în Construcţii/Inspectoratul în Construcţii Bucureşti:**):

................................

Date de contact:

Adresa: ..........................................................................................................................................................................

Telefon: ...................................

E-mail: .....................................

Declar pe propria răspundere:

|_| sunt de acord/ |_| nu sunt de acord ca numărul/numerele de telefon şi adresa/adresele de e-mail menţionate mai sus să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

(Bifaţi una dintre cele două variante.)

Data

.....................

Semnătura

.....................

Domnului Director al Inspectoratului Judeţean în Construcţii .............................../

Inspectoratul în Construcţii Bucureşti

____

*) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal destinate îndeplinirii atribuţiilor legale privind autorizarea diriginţilor de şantier şi publicarea Registrului diriginţilor de şantier autorizaţi pe site-ul www.isc-web.ro

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Operator de date cu caracter personal nr. 16.017.

**) Se va menţiona inspectoratul judeţean în construcţii de unde doreşte solicitantul să ridice autorizaţia.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 458 din data de 30 iunie 2011